bonus veren siteler

İhale İlanları 2019

AKDAĞMADENİ DEVLET HASTANESİ UPS İÇİN
BAKIMSIZ KURU AKÜ ALIMI
YOZGAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI

Akdağmadeni Devlet Hastanesi Ups İçin Bakımsız Kuru Akü Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/406229
1-İdarenin
a) Adresi : Tekke Mah. Şehit Kınalı Hasan Cad.No42/A
Merkez/ YOZGAT 66200 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3542175070-2176633 – 3542176671
c) Elektronik Posta Adresi : merkezisatinalma@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :1 Kısım 60 adet 100 Ah ve 120 Adet 55 Ah Ups İçin bakımsız kuru akü alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Akdağmadeni Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihi :Sözleşme imzalandıktan sonra hastane ihtiyacına
binaen sipariş tarihinden itibaren en geç 45 (Kırkbeş) takvim günü içinde cihazın montajı tamamlanmış ve cihaz çalışır halde ilgili idareye teslim edilmiş olacaktır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Tekke Mah. Şehit Kınalı Hasan Cad. No:42/A Merkez / YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 12.09.2019 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat
gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-Üretici/İthalatçı firma “ISO 9001 ve ISO 14001 sistem sertifikalarına sahip olmalıdır.
Yüklenicinin veya üreticinin “ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi”, “ISO 14001:2004
Çevre Yönetim Sistemi”, “OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” ve “ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi” sertifikalarına sahip olmalıdır.
2-Aküler üretildiği ülkenin standartlarına uygun olarak imal edilmiş olacak ve CE, EN 60896-21/22, TSE, MSDS sertifikalarına sahip olmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret
Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1-)Teknik Şartname Uygunluk Belgesi: İstekliler malzemelerin hangi ……..marka, ……..model ve tip olduğunu belirterek şartname maddelerine sırasına göre tek tek ve Türkçe olarak cevap verilen şartnameye uygunluk belgelesini teklifle birlikte mutlaka verecektir. Bu uygunluk belgesi, firmanın antetli kağıdına yazılmış olacak, firma yetkilisinin imzası ve firma kaşesi belgenin her sayfasında bulunacaktır. Madde sıra numarasına göre “evet-hayır” “okundu-anlaşıldı” ifadeleri yerine her maddeye uygun cevaplar verilecektir.
2-) İstekliler teklif etmiş oldukları malzemelere ait tüm yedek parça fiyat listesini istedikleri para birimi üzerinden hazırlayarak teklif dosyalarında sunmak zorundadır. Para birimi
cinsinden başka bir para biriminden vermeleri halinde bu fiyat listesi ihale tarihindeki
Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek kontrolü yapılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Tekke Mah. Şehit Kınalı Hasan Cad. No:42/A Merkez / YOZGAT / Merkezi Satın Alma ve İhale Uygulama Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

TORBALANMIŞ KALORİFER KÖMÜRÜ ALIMI
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI

 

Torbalanmış Kalorifer Kömürü Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2019/408649
1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-AKMAĞDENİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TĞM.CENGİZ PORSUK CAD.
NO: 13 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
c) Telefon ve faks numarası : 3543141229 – 3543144035
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak
indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Torbalanmış Kalorifer Kömürü Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 100 Ton Torbalanmış (25 ve/veya 40 Kg.’lık) Linyit Kömürü
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Kömür Deposu Akdağmadeni/YOZGAT
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasını müteakip 20 gün içerisinde
idarenin belirleyeceği şartlar dahilinde teslim edilecektir
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme İmzalanmasını müteakip
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.09.2019 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Akdağmadeni Orman
İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Çalışma Odası
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile
fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat
gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
İsteklilerin teklif ettiği ürünün yerli kömür olması halinde;
1. Üretici ise ;“UYGUNLUK İZİN BELGESİ” ve “SATIŞ İZİN BELGESİ” ve “KATI YAKIT
SATICISI KAYIT BELGESİ”
2.Yetkili satıcı ise ; üreticiye ait “UYGUNLUK İZİN BELGESİ” ve “SATIŞ İZİN BELGESİ” ve kendisine ait “KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ”,
İsteklilerin teklif ettiği ürünün ithal kömür olması halinde;
1. İthalatçı ise; “İTHALATÇI KAYIT BELGESİ” ile birlikte “SATIŞ İZİN BELGESİ” ve “KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ”
2. Yetkili satıcı ise; ithalatçıya ait “SATIŞ İZİN BELGESİ” ve kendisine ait “KATI YAKIT
SATICISI KAYIT BELGESݔni
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine
ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen
serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki
belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İlgili İl Müdürlüğünden “Satış İzin Belgesi” almış olması gereklidir
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

T.C.

AKDAĞMADENİ

İCRA DAİRESİ

2017/614 ESAS

 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri          : Yozgat İl, Akdağmadeni İlçe, 104 Ada, 172 Parsel, KILINÇLI Mahalle/Köy, öz mevkii Mevkii, Tapunun Yozgat ili, Akdağmadeni İlçesi, Kılınçlı köyünde bulanan 104 ada 72 parsel numaralı (8.153,52 m²) tarla vasfında taşınmaz üzerinde hiçbir mahsul olmadığı, dere yatağında olup yıllardır işlenmediği tespit edilmiştir.

Adresi  : Kılınçlı Köyü Akdağmadeni/YOZGAT

Yüzölçümü       : 8.153,52 m2

Arsa Payı         : Tapu Kaydındaki Gibi

İmar Durumu     : Yok

Kıymeti: 4.077,00 TL

KDV Oranı        : %18

Kaydındaki Şerhler        : Tapu Kaydındaki Gibi

1. Satış Günü    : 06/11/2019 günü 10:00 – 10:05 arası

2. Satış Günü    : 06/12/2019 günü 10:00 – 10:05 arası

Satış Yeri         : Akdağmadeni Adliyesi Mezat Salonu 1. Kat 122 numaralı oda

———————————————————————————————————————–

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri          : Yozgat İl, Akdağmadeni İlçe, 114 Ada, 37 Parsel, KILINÇLI Mahalle/Köy, köy içi mevki Mevkii, Tapunun Yozgat ili, Akdağmadeni ilçesi, Kılınçlı köyünde bulanan 114 ada 37 parsel numaralı (836,37 m²) tarla vasfında taşınmaz üzeride hiçbir mahsul olmadığı tespit edilmiştir.

Adresi  : Kılınçlı Köyü Akdağmadeni/YOZGAT

Yüzölçümü       : 836,37 m2

Arsa Payı         : Tapu Kaydındaki Gibi

İmar Durumu     : Yok

Kıymeti: 8.364,00 TL

KDV Oranı        : %18

Kaydındaki Şerhler        : Tapu Kaydındaki Gibi

1. Satış Günü    : 06/11/2019 günü 10:15 – 10:20 arası

2. Satış Günü    : 06/12/2019 günü 10:15 – 10:20 arası

Satış Yeri         : Akdağmadeni Adliyesi Mezat Salonu 1. Kat 122 numaralı oda

 

 

 

 

 

 

———————————————————————————————————————–

3 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri          : Yozgat İl, Akdağmadeni İlçe, 104 Ada, 229 Parsel, KILINÇLI Mahalle/Köy, köy içi mevkii Mevkii, Tapunun Yozgat ili, Akdağmadeni ilçesi, Kılınçlı köyünde bulanan 104 ada 229 parsel numaralı (858,87 m²) kerpiç ev ve ahır samanlık vasfında olsa da yerinde yapılan keşifinde ev samanlık ve ahır binalarının yıkılarak virane olduğu herhangi bir yapının bulunmadığı tespit edilmiştir. Bundan dolayı taşınmazların arsa değerlemesi yapılmıştır.

Adresi  : Kılınçlı Köyü Akdağmadeni/YOZGAT

Yüzölçümü       : 858,87 m2

Arsa Payı         : Tapu Kaydındaki Gibi

İmar Durumu     : Yok

Kıymeti: 5.726,00 TL

KDV Oranı        : %18

Kaydındaki Şerhler        : Tapu Kaydındaki Gibi

1. Satış Günü    : 06/11/2019 günü 10:30 – 10:35 arası

2. Satış Günü    : 06/12/2019 günü 10:30 – 10:35 arası

Satış Yeri         : Akdağmadeni Adliyesi Mezat Salonu 1. Kat 122 numaralı oda

———————————————————————————————————————–

4 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri          : Yozgat İl, Akdağmadeni İlçe, 126 Ada, 4 Parsel, KILINÇLI Mahalle/Köy, köy içi mevki Mevkii, Tapunun Yozgat İli, Akdağmadeni İlçesi, Kılınçlı köyünde bulanan 126 ada 4 parsel numaralı (1.502,17 m²) sulu tarla vasfında taşınmaz üzerinde buğday ekili olduğu tespit edilmiştir.

Adresi  : Kılınçlı Köyü Akdağmadeni/YOZGAT

Yüzölçümü       : 1.502,17 m2

Arsa Payı         : Tapu Kaydındaki Gibi

İmar Durumu     : Yok

Kıymeti: 7.511,00 TL

KDV Oranı        : %18

Kaydındaki Şerhler        : Tapu Kaydındaki Gibi

1. Satış Günü    : 06/11/2019 günü 10:45 – 10:50 arası

2. Satış Günü    : 06/12/2019 günü 10:45 – 10:50 arası

Satış Yeri         : Akdağmadeni Adliyesi Mezat Salonu 1. Kat 122 numaralı oda

———————————————————————————————————————–

5 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri          : Yozgat İl, Akdağmadeni İlçe, 116 Ada, 10 Parsel, KILINÇLI Mahalle/Köy, köy içi Mevkii, Tapunun Yozgat ili, Akdağmadeni ilçesi, Kılınçlı köyünde bulanan 116 ada 10 parsel numaralı (469,11m²) bahçe vasfında taşınmaz üzerinde hiçbir mahsul olmadığı tespit edilmiştir.

Adresi  : Kılınçlı Köyü Akdağmadeni/YOZGAT

Yüzölçümü       : 469,11 m2

Arsa Payı         : Tapu Kaydındaki Gibi

İmar Durumu     : Yok

Kıymeti: 14.073,00 TL

KDV Oranı        : %18

Kaydındaki Şerhler        : Tapu Kaydındaki Gibi

1. Satış Günü    : 06/11/2019 günü 11:00 – 11:05 arası

2. Satış Günü    : 06/12/2019 günü 11:00 – 11:05 arası

Satış Yeri         : Akdağmadeni Adliyesi Mezat Salonu 1. Kat 122 numaralı oda

———————————————————————————————————————–

6 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri          : Yozgat İl, Akdağmadeni İlçe, 114 Ada, 2 Parsel, KILINÇLI Mahalle/Köy, köyiçi mevki Mevkii, Tapunun Yozgat ili, Akdağmadeni İlçesi, Kılınçlı köyünde bulunan 114 ada 2 parsel numaralı (1.227,86 m²) tarla vasfında taşınmaz üzerinde buğday ekili olduğu tespit edilmiştir.

Adresi  : Kılınçlı Köyü Akdağmadeni/YOZGAT

Yüzölçümü       : 1.227,86 m2

Arsa Payı         : Tapu Kaydındaki Gibi

İmar Durumu     : Yok

Kıymeti: 12.279,00 TL

KDV Oranı        : %18

Kaydındaki Şerhler        : Tapu Kaydındaki Gibi

1. Satış Günü    : 06/11/2019 günü 11:15 – 11:20 arası

2. Satış Günü    : 06/12/2019 günü 11:15 – 11:20 arası

Satış Yeri         : Akdağmadeni Adliyesi Mezat Salonu 1. Kat 122 numaralı oda ———————————————————————————————————————–

7 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri          : Yozgat İl, Akdağmadeni İlçe, 107 Ada, 73 Parsel, KILINÇLI Mahalle/Köy, öz mevki Mevkii, Tapunun Yozgat ili, Akdağmadeni ilçesi, Kılınçlı köyünde bulanan 107 ada 73 parsel numaralı (2077,28 m²) tarla vasfında taşınmaz üzerinde hiçbir mahsul olmadığı tespit edilmiştir.

Adresi  : Kılınçlı Köyü Akdağmadeni/YOZGAT

Yüzölçümü       : 2.077,28 m2

Arsa Payı         : Tapu Kaydındaki Gibi

İmar Durumu     : Yok

Kıymeti: 1.386,00 TL

KDV Oranı        : %18

Kaydındaki Şerhler        : Tapu Kaydındaki Gibi

1. Satış Günü    : 06/11/2019 günü 11:30 – 11:35 arası

2. Satış Günü    : 06/12/2019 günü 11:30 – 11:35 arası

Satış Yeri         : Akdağmadeni Adliyesi Mezat Salonu 1. Kat 122 numaralı oda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———————————————————————————————————————–

8 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri          : Yozgat İl, Akdağmadeni İlçe, 118 Ada, 1 Parsel, KILINÇLI Mahalle/Köy, köy içi mevki Mevkii, Tapunun Yozgat ili, Akdağmadeni İlçesi, Kılınçlı köyünde bulanan 119 ada 1 parsel numaralı (1.132,90 m²) tarla vasfında taşınmaz üzerinde buğday ekili olduğu tespit edilmiştir.

Adresi  : Kılınçlı Köyü Akdağmadeni/YOZGAT

Yüzölçümü       : 1.132,90 m2

Arsa Payı         : Tapu Kaydındaki Gibi

İmar Durumu     : Yok

Kıymeti: 16.994,00 TL

KDV Oranı        : %18

Kaydındaki Şerhler        : Tapu Kaydındaki Gibi

1. Satış Günü    : 06/11/2019 günü 14:00 – 14:05 arası

2. Satış Günü    : 06/12/2019 günü 14:00 – 14:05 arası

Satış Yeri         : Akdağmadeni Adliyesi Mezat Salonu 1. Kat 122 numaralı odanull

———————————————————————————————————————–

9 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri          : Yozgat İl, Akdağmadeni İlçe, 104 Ada, 200 Parsel, KILINÇLI Mahalle/Köy, öz mevkii Mevkii, Tapunun Yozgat ili, Akdağmadeni İlçesi, Kılınçlı köyünde bulanan 104 ada 200 parsel numaralı (841,27 m²) tarla vasfında taşınmaz üzerinde yaklaşık 10 yaşında 10 adet dağ kavağı, 20 adet selvi kavak, 20 yaşında yaklaşık 35 adet Selvi kavagın olduğu tespit edilmiştir.

Adresi  : Kılınçlı Köyü Akdağmadeni/YOZGAT

Yüzölçümü       : 841,27 m2

Arsa Payı         : Tapu Kaydındaki Gibi

İmar Durumu     : Yok

Kıymeti: 6.235,00 TL

KDV Oranı        : %18

Kaydındaki Şerhler        : Tapu Kaydındaki Gibi

1. Satış Günü    : 06/11/2019 günü 14:15 – 14:20 arası

2. Satış Günü    : 06/12/2019 günü 14:15 – 14:20 arası

Satış Yeri         : Akdağmadeni Adliyesi Mezat Salonu 1. Kat 122 numaralı oda

———————————————————————————————————————–

10 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri          : Yozgat İl, Akdağmadeni İlçe, 104 Ada, 225 Parsel, KILINÇLI Mahalle/Köy, köy içi mevki Mevkii, Tapunun Yozgat ili, Akdağmadeni İlçesi, Kılınçlı köyünde bulanan 104 ada 225 parsel numaralı (464,43 m²) kagir ev ve arsası vasfında olan taşınmaz üzerinde 2 katlı ahşap olan mesken olarak kullanılan yapının olduğu, bu yapının ahşap oturtma çatılı ve kagir olarak inşa edildiği tespit edilmiştir. Yapı yaklaşık 15 yaşındadir.

Adresi  : Kılınçlı Köyü Akdağmadeni/YOZGAT

Yüzölçümü       : 464,43 m2

Arsa Payı         : Tapu Kaydındaki Gibi

İmar Durumu     : Yok

Kıymeti: 177.247,00 TL

KDV Oranı        : %18

Kaydındaki Şerhler        : Tapu Kaydındaki Gibi

1. Satış Günü    : 06/11/2019 günü 14:30 – 14:35 arası

2. Satış Günü    : 06/12/2019 günü 14:30 – 14:35 arası

Satış Yeri         : Akdağmadeni Adliyesi Mezat Salonu 1. Kat 122 numaralı oda

———————————————————————————————————————–

11 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri          : Yozgat İl, Akdağmadeni İlçe, 110 Ada, 2 Parsel, KILINÇLI Mahalle/Köy, yanıkkışla mevki Mevkii, Tapunun Yozgat ili, Akdağmadeni İlçesi, Kılınçlı köyünde bulanan 110 ada 2 parsel numaralı (281,91 m²) tarla vasfında taşınmaz üzerinde hiçbir mahsul olmadığı tespit edilmiştir.

Adresi  : Kılınçlı Köyü Akdağmadeni/YOZGAT

Yüzölçümü       : 281,61 m2

Arsa Payı         : Tapu Kaydındaki Gibi

İmar Durumu     : Yok

Kıymeti: 282,00 TL

KDV Oranı        : %18

Kaydındaki Şerhler        : Tapu Kaydındaki Gibi

1. Satış Günü    : 06/11/2019 günü 14:45 – 14:50 arası

2. Satış Günü    : 06/12/2019 günü 14:45 – 14:50 arası

Satış Yeri         : Akdağmadeni Adliyesi Mezat Salonu 1. Kat 122 numaralı oda – null null / null

———————————————————————————————————————–

12 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri          : Yozgat İl, Akdağmadeni İlçe, 104 Ada, 201 Parsel, KILINÇLI Mahalle/Köy, öz mevki Mevkii, Tapunun Yozgat ili, Akdağmadeni İlçesi, Kılınçlı köyünde bulanan 104 ada 201 parsel numaralı (4.974.1 m²) tarla vasfında taşınmaz üzerinde buğday ekili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca taşınmaz kenarından dere geçtiği sulanabilir olduğu görülmüştür.

Adresi  : Kılınçlı Köyü Akdağmadeni/YOZGAT

Yüzölçümü       : 4.974,81 m2

Arsa Payı         : Tapu Kaydındaki Gibi

İmar Durumu     : Yok

Kıymeti: 24.874,00 TL

KDV Oranı        : %18

Kaydındaki Şerhler        : Tapu Kaydındaki Gibi

1. Satış Günü    : 06/11/2019 günü 15:00 – 15:05 arası

2. Satış Günü    : 06/12/2019 günü 15:00 – 15:05 arası

Satış Yeri         : Akdağmadeni Adliyesi Mezat Salonu 1. Kat 122 numaralı oda

 

 

 

 

 

———————————————————————————————————————–

13 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri          : Yozgat İl, Akdağmadeni İlçe, 107 Ada, 3 Parsel, KILINÇLI Mahalle/Köy, öz mevkii Mevkii, tapunun Yozgat ili, Akdağmadeni ilçesi, Kılınçlı köyünde bulanan 107 ada 3 pasel numaralı (9332,20 m²) sulu tarla vasfında taşınmaz üzerinde bağday ekili olduğut espit edilmiştir.

Adresi  : Kılınçlı Köyü Akdağmadeni/YOZGAT

Yüzölçümü       : 9.332,20 m2

Arsa Payı         : Tapu Kaydındaki Gibi

İmar Durumu     : Yok

Kıymeti: 46.661,00 TL

KDV Oranı        : %18

Kaydındaki Şerhler        : Tapu Kaydındaki Gibi

1. Satış Günü    : 06/11/2019 günü 15:15 – 15:20 arası

2. Satış Günü    : 06/12/2019 günü 15:15 – 15:20 arası

Satış Yeri         : Akdağmadeni Adliyesi Mezat Salonu 1. Kat 122 numaralı oda

———————————————————————————————————————–

14 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri          : Yozgat İl, Akdağmadeni İlçe, 104 Ada, 65 Parsel, KILINÇLI Mahalle/Köy, düzgöynük Mevkii, Tapunun YOZGAT ili Akdağmaden iilçesi, Kılınçlı köyünde bulanan 104 ada 65 parsel numaralı (15.686,75 m²) tarla vasfında taşınmaz üzerinde hiçbir mahsul olmadığı tespit edilmiştir.

Adresi  : Kılınçlı Köyü Akdağmadeni/YOZGAT

Yüzölçümü       : 15.686,75 m2

Arsa Payı         : Tapu Kaydındaki Gibi

İmar Durumu     : Yok

Kıymeti: 23.530,00 TL

KDV Oranı        : %18

Kaydındaki Şerhler        : Tapu Kaydındaki Gibi

1. Satış Günü    : 06/11/2019 günü 15:30 – 15:35 arası

2. Satış Günü    : 06/12/2019 günü 15:30 – 15:35 arası

Satış Yeri         : Akdağmadeni Adliyesi Mezat Salonu 1. Kat 122 numaralı oda

———————————————————————————————————————–

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20′si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/614 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/08/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

İLAN
AKDAĞMADENİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2019 / 120
KARAR NO:2019 / 316

Davacı Namık AYDOĞMUŞ tarafından mahkememizde açılan Nüfus (Ad ve Soyadı Düzeltilmesi istemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM:
1-Davanın KABULÜ ile, Yozgat İli, Akdağmadeni İlçesi, Melikli Köyü, Cilt 80, Hane 37 BSN:67’de nüfusa kayıtlı Musa ve Şaziye oğlu, Akdağmadeni 15/02/1964 doğumlu 52405692878 TC kimlik numaralı Namık AYDOĞMUŞ’un İsminin soy ismi baki kalmak kaydıyla “MİKAİL AYDOĞMUŞ” olarak
DÜZELTİLMESİNE, karar verildiği ilan olunur. 24.06.2019

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————

 

İLAN
AKDAĞMADENİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2019/65
KARA NO: 2019/252

Davacı Eyup MURAT tarafından mahkememizde açılan Nüfus (Ad ve
Soyadı Düzeltilmesi istemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM:
1-Davanın KABULÜ ile, Yozgat İli, Akdağmadeni İlçesi, Çampınar Köyü, Cilt 12, Hane 44 BSN:31’de nüfusa kayıtlı Ramazan ve Ümmügülsüm oğlu,
Akdağmadeni 06/03/1985 doğumlu 33944307812 TC kimlik numaralı EYUP
MURAT’ın soy isminin “CANPOLAT” olarak DÜZELTİLMESİNE, karar
verildiği ilan olunur. 19.06.2019

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
AKDAĞMADENİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI

 

AKDAĞMADENİ İLÇESİNE BAĞLI MAHALLE VE KÖYLERDEKİ ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLAN 19 ÖĞRENCİNİN 2 ARAÇ VE 2 REHBER PERSONEL NEZARETİNDE 180 İŞ GÜNÜ TAŞINMASI İŞİ
hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/289175
1-İdarenin
a) Adresi : Ibrahimaga Mah. Hükümet Konağı Kat: 4 66300
AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141580 – 3543141581
c) Elektronik Posta Adresi : akdagmadeni66@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Özel Eğitime İhtiyacı olan 19 öğrencinin 2 araç ve 2 rehber personel ile 09 Eylül 2019-19 Haziran 2020 tarihleri
arasında 180 iş günü Namık Kemal İlk/Ortaokuluna ve Akdağmadeni MTAL’ne taşınması işi için sürücülü araç
kiralama hizmet alımı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Taşımalı Eğitim Kapsamına alınan Özel Eğitime İhtiyacı olan Öğrencilerin Namık Kemal İlk/Ortaokuluna ve
Akdağmadeni MTAL’ne taşınması işi
c) Süresi : İşe başlama tarihi 09.09.2019, işin bitiş tarihi 19.06.2020
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İbrahimağa Mahallesi Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Toplantı Salonu Akdağmadeni/Yozgat
b) Tarihi ve saati : 10.07.2019 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Adayın veya isteklinin Mesleki Faliyetlerini sürdürdüğünü gösteren güncel Mesleki Faaliyet Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve Özel Sektörde Her Türlü İnsan Taşımacılığı Hizmeti Benzer İş Olarak Kabul edilecektir
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri/İnşaat Emlak Bölümü ve Akdağmadeni Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 40 (kırk) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

 

 

T.C.
AKDAĞMADENİ İCRA DAİRESİ
2018/8 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Yozgat İl, Akdağmadeni İlçe, 132 Ada, 13 Parsel, İBRAHİMAĞA Mahalle, ibrahimağa mevkii 10 Nolu Bağımsız Bölüm kargir beş katlı bina, zemin kat, nitelik lokanta, arsa pay/payda 6/151 olan ana taşınmaz 756,97 m2 yüzölçümüne sahiptir. Ana taşınmaz konum olarak Akdağmadeni Hükümet Konağının saat
kulesinin 15 metre güneydoğusunda, belediye 20 metre kuzeyinde, Akdağmadeni Merkez Caminin 100 metre kuzeydoğusunda bulunmaktadır. Lokanta vasıflıtaşınmaz olup,anataşınmazınzemin katta güneybatı cepheden girişi bulunan otele çıkış
hölübaz alındığındaarka cephede yer almaktadır.Taşınmazın yerinde yapılan
ölçümler ve projesindealanına göreyaklaşık brüt 150,00 m2 kullanım alanına
sahiptir. Kör cephede yer almaktadır. Taşınmaz hali hazırda boş olup içesinde wc, lavabo hacimleri ve depolamahacimleri bulunmaktadır. İç duvar kaplamaları ahşap doğrama, yerler mozaik beton kaplıdır. Bakımsız vaziyette olup, detaylı bakıma ihtiyaç duymaktadır.Ana taşınmaz imar planı içerisinde Bitişim Nizam 5 kat konut+ ticaret alını yapılaşma şartlarına sahip olduğu görülmüştür.
Adresi : Kaymakamlık ve belediye binası yanı
Yüzölçümü : 150 m2
Arsa Payı : 6/151
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 162.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 07/08/2019 günü 10:15 – 10:20 arası
2. Satış Günü : 10/09/2019 günü 10:15 – 10:20 arası
Satış Yeri : A.MADENİ ADLEYESİ MEZAT SALONU 1. KAT 122 NOLU ODA -
—————————————————————————————————————–
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Yozgat İl, Akdağmadeni İlçe, 132 Ada, 13 Parsel, İBRAHİMAĞA Mahalle/Köy, 11 Nolu Bağımsız Bölüm 1.katdükkün niteliğinde olan taşınmaz,
belediye imar planı sınırları içerisinde olup ticari saha içerisindedir. Belediye
hizmetlerinden faydalanıp, bitişik nizam 5 kat imarlıdır. Taşınmaz ilçe Kaymakamlık binası ve ilçe belediye binası yanındadır. Beledeye meydanı karşısında olup Bim market yanıdır. Kıymet takdiri tarihi itibariyle sürücü kursu dershanesi sınıfı olarak kullanılmaktadır. Söz konusu bina yaklaşık 30 yıl önce inşa edilmiş olup bedelden %10 amortisman düşülmüştür. Taşınmazın çatısı ahşap oturtma çatı olup kiremit kaplamadır. Dükkan vasıflı taşınmaz merkezi sistemden ısıtılmakta olup dış cephe yalıtımı yapılmamıştır. Cadde yönünde girişi olmayıp bina içinden kapı açılarak
dershane sınıfı olarak kullanılmaktadır.Yapı 3. Sınıf A grubu yapılar sınıfındadır.
Adresi : Kaymakamlık Binası Ve İlçe Belediye Yanı Akdağmadeni / YOZGAT
Yüzölçümü : 50 m2
Arsa Payı : 5/151
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 136.261,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 07/08/2019 günü 10:30 – 10:35 arası
2. Satış Günü : 10/09/2019 günü 10:30 – 10:35 arası
Satış Yeri : A.MADENİ ADLİYESİ MEZAT SALONU 1. KAT 122 NOLU ODA -
—————————————————————————————————————- Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20′si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın
aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/8 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.
7- İİK 127. Maddesi gereğince, işbu satış ilanı tapuda adresi bulunamayan ve adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur20/06/2019

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

 

 

OLUKÖZÜ BELEDİYESİ AKARYAKIT
OLUKÖZÜ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI

 

OLUKÖZÜ BELEDİYESİ AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/297965
1-İdarenin
a) Adresi : MERKEZ MAHALLESI SIVAS CADDESI 61 66360 OLUKÖZÜ BELEDİYESİ AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543536340 – 3543536341
c) Elektronik Posta Adresi : olukozubelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 25000 LİTRE EURODİESEL VE 1000 LİTRE
K.BENZİN 95 OKTAN
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : OLUKÖZÜ BELEDİYESİ
c) Teslim tarihi : sözleşme imzalandıktan itibaren
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : OLUKÖZÜ BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 05.07.2019 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren
belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
ADAY VEYA İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN SANAYİ SİCİL BELGESİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin
tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar OLUKÖZÜ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ SERVİSİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

 

 

T.C.
AKDAĞMADENİ
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN
2018/4 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Yozgat İl, Akdağmadeni İlçe, 703 Ada 2 Parsel, YEŞİLTEPE
Mahalle/Köy, Ayrık Nizam 3 Kat imarlıdır. İmar planına uygun parseller
oluşturulmadan işlem yapılamaz. Satış konusu taşınmaz imar planı içerisinde yer almakta olup, keşif tarihi itibari ile arsa vasfındadır. Arsa üzerinde 5 adet erik ağacı x 60,00= 300,00 TL’dir. Arsa 251,71 M2*250,00= 62.927,50 olmak üzere
Toplam= 63.227,50 TL
Yüzölçümü : 251,71 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 63.227,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 25/02/2020 günü 10:00 – 10:10 arası
2. Satış Günü : 25/03/2020 günü 10:00 – 10:10 arası
Satış Yeri : A.MADENİ ADLEYESİ 1 NCİ KAT MEZAT SALONU NO: 122 -
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın
aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/4 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.18/06/2019

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

AKDAĞMADENİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BOZHÜYÜK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ YOL ŞEBEKE PLANI YAPIMI
DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İŞİ
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ – İHALE İLANI

 

Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Bozhüyük Orman İşletme Şefliği Yol Şebeke Planı Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2019/297817
1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-AKMAĞDENİ
DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TĞM.CENGİZ PORSUK CAD. NO: 13 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
c) Telefon ve faks numarası : 3543141229 – 3543144035
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Bozhüyük
Orman İşletme Şefliği Yol Şebeke Planı Yapımı
Danışmanlık Hizmet Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet şefliğin Yol Şebeke Planı Yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Bozhüyük
Orman İşletme Şefliği sahaları
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 45(kırk beş) gündür
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün
içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 05.07.2019 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonu
(e-tekliflerin açılacağı adres)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Aday veya istekli serbest ormancılık büro ve şirketin; ihale konusu işin yerine getirmesi için, ilgili ihale yönetmeliğinde belirtilen (sicil, izin, ruhsat vb. ) belgelerin karşılığı ve ihale tarihinde büro ve şirketin faal olduğunu gösteren, 5531 sayılı Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerindeki orman mühendisliği
konularına ait ihaleli işler için düzenlenen, Orman Mühendisleri Odasından alınmış” Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi”,ni teklifi ekinde sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest
muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini
gösteren belgeler .
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Orman Yolu Şebeke Planı Yapımı ve Orman Amenajman Planı Yapımı Hizmet Alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri / 0,78
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ RENKSİZ KİLİTLİ BETON PARKE TAŞI VE RENKSİZ BETON BORDÜR TAŞI ALIMI
AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI

AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ 6000 M² RENKSİZ KİLİTLİ BETON PARKE TAŞI (8 CM),1000 M² RENKSİZ BETON KİLİTLİ BETON PARKE TAŞI (6 CM), 1000 METRE RENKSİZ BETON BORDÜR TAŞI (15X23X50 CM) alımı 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/261483
1-İdarenin
a) Adresi : İBRAHİMAĞA MAHALLESİ DUMLUPINAR CAD. NO:2 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141312 – 3543141245
c) Elektronik Posta Adresi : akdagmadenifenisleri66@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ 6000 M² RENKSİZ KİLİTLİ BETON PARKE TAŞI (8 CM),1000 M² RENKSİZ BETON KİLİTLİ BETON PARKE TAŞI (6 CM), 1000 METRE RENKSİZ BETON
BORDÜR TAŞI (15X23X50) ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : AKDAĞMADENİ İLÇESİ ÇEŞİTLİ
MAHALLELERİ İŞ MAHALLİNE
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN 5 GÜN SONRA 60 GÜN İÇERİSİNDE PEYDER PEY TESLİM EDİLECEKTİR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İBRAHİMAĞA MAHALLESİ DUMLUPINAR CAD. NO:2 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 11.06.2019 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret
Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı
AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ
MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi,ihale tarihinden itibaren 75 (yetmişbeş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

AKDAĞMADENİ İLÇESİ GÜLTEPE MAHALLESİ 300 KİŞİLİK YURT DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ
YOZGAT GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI

 

Akdağmadeni ilçesi Gültepe Mahallesi 300 Kişilik Yurt Doğalgaz Dönüşümü yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2019/255239
1-İdarenin
a) Adresi : Karatepe Mah. İmamhatip Cad. Yeni Hükümet Konağı No: 11 Yozgat Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü 66200 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3542128723 – 3542128721
c) Elektronik Posta Adresi : yozgat@gsb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Doğalgaz Dönüşümü Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : YOZGAT İLİ AKDAĞMADENİ İLÇESİ
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 50 (elli) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Karatepe Mah. İmamhatip Cad. Yeni Hükümet Konağı No: 11 Yozgat Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 12.06.2019 – 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
İlgili mevzuat gereği alınması zorunlu sicil, izin, inşaat ve iskân ruhsatı vb. belgeler ilgili kurumlardan yüklenici tarafından takip edilerek gerekli işlemleri yapılacak bu belgelerin temininde ilgili kurumlara veya kişilere ödenmesi gereken her türlü vergi, resim ve harçlar yüklenici tarafından ödenecektir. Ödemeler idareden talep edilmeyecektir.
Dosya içerisindeki proje avan proje olup , yeniden uygulama projesi hazırlanarak MMO’ya ve SÜRMELİGAZ A.Ş ‘ye onayı yaptırılacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
1)- Son hali 19.06.2018 tarihinde ve 30453/m sayılı Resmi Gazete Yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi C II. Grup İşler (Isıtma-Soğutma, Havalandırma Ve İklimleme Tesisatı İşleri) veya bu iş grubu tamamlama işleri ile IV Grup işler (Gaz Tesisatı İşleri) veya bu iş grubu tamamlama işleri,
2)- “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği” Madde 2.5. (Değişik: 19.06.2018-30453/m RG/ 2. Md.) gereğince (B) Üst Yapı (Bina ) İşlerinden B/III Gruptaki işlerden Isıtma-Soğutma, Havalandırma ve İklimlendirme Tesisatı işleri veya Gaz Tesisatı İşlerini kapsayan İş Deneyim Belgeleri de benzer işlere denk sayılacaktır. (Bu iş deneyim belgelerinde ihale konusu işe ilişkin tutar değerlendirilir.)
Ayrıca:Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği’nde Madde 5 (Değişik: RG-27/6/2009-27271):
“Doğal gazla ilgili herhangi bir yapım ve hizmet faaliyeti, sertifika sahibi olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilemez. Bu tür faaliyetlerin ihalesi aşamasında sertifika gerekli değildir, ancak faaliyetin yürütülmesi için sertifika alınması zorunludur.” gereğince işin bitimine kadar geçerlilik süresi bulunan Yetkili Firma Sertifikası na sahip olması ve bu belgeyi sözleşmenin imzalanması için sunmaları zorunludur.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Makine Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karatepe Mah. İmamhatip Cad. Yeni Hükümet Konağı No: 11 Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tesisler Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karatepe Mah. İmamhatip Cad. Yeni Hükümet Konağı No: 11 Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tesisler Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

KAZAN DEĞİŞİMİ VE DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ YAPIM İŞİ
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

Kazan Değişimi ve Doğalgaz Dönüşümü Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2019/235190
a)Adresi : Erdogan Akdağ Kampüsü Atatiirk Yolu 7. Km. 66200 MERKEZ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3542421070 – 3542421068
c) Elektronik Posta Adresi : yapi.isleri@bozok.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Akdağmadeni Sağlık Yiiksekokulu Binası Doğalgaz dönüşümü, Teknik Bilimler MYO binası kazan değişimi
ve Rektörlük Hizmet Binası Kazan Değişimi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu Binası Doğalgaz
dönüşümü,Akdağmadeni ilçesinde, Teknik Bilimler MYO ve
Rektörlük Hizmet Binası Kazan değişimi ise Yozgat merkezde
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren (75 yetmişbeş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Yerleşkesi İdari
Birimler Binası Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
İhale Salonu Kat: 1
b) Tarihi ve saati : 29.05.2019 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt
yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini
gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
CU grubu işler ile bu işlerle ilgili onarım tadilat işleri
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Makine Mühendisi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.lhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yozgat
Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Yerleşkesi İdari Birimler Binası Yapı işleri ve Teknik Daire
Başkanlığı İ Kat:1 adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Yerleşkesi İdari Birimler Binası Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kat: 1 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu,üzerine
ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1 ihale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

AKDAĞMADENİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI
Mülkiyeti Belediyemize ait Atatürk Parkı 3 yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 nci maddesi gereği Açık Artırma suretiyle kiraya verilecektir.
İhale 24/05/2019 Cuma günü saat: 14.00’de Akdağmadeni Belediyesi
Encümen Toplantı salonunda yapılacaktır.
Muhammen kira bedeli aylık 1,500,00 TL. den geçici teminatı 1.620,00-TL dir .
İhaleye katılacaklardan;
Akdağmadeni’nde ikamet ediyor olmak,
Geçici teminatını yatırdığına dair makbuz,
Belediyeye borcu yoktur yazısı,
Şartname alındı belgesi ibraz etmesi zorunludur.
İhale ile ilgili şartname Akdağmadeni Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde
ücretsiz görülebilir. Geçici teminatları ihale gün ve saatine kadar belediyemiz tahsilat
servisine yatırılabilir.
2886 sayılı Kanunun 12.maddesi gereği ilan olunur. 14/05/2019

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

T.C.
AKDAĞMADENİ ASLİYE HUKUK
MAHKEMESİN’DEN
Sayı: 2018/320 Esas

İLAN

Yozgat ili, Saraykent ilçesi, İzibüyük Köyü, 105 ada 44 parsel sayılı
taşınmaza ilişkin açılan tapu iptali tescil davasına itiraz edenlerin, tüm
savunma ve delillerini mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği
ve duruşma gününün 28.05.2019 tarihi saat: 11:40′da olduğu ilan olunur.

DAVACI : AYHAN ÖZTÜRK – 19535797590 – YOZGAT ili SARAYKENT
ilçesi, İZİBÜYÜK mah./köy, 58 Cilt, 9 Aile sıra no, 46 sırada
nüfusa kayıtlı, HÜSEYİN ve HAVA oğlu/kızı, 05/01/1972
doğumlu,
DAVALI : MALİYE HAZİNESİ MALMÜDÜRLÜĞÜ
Mal Müdürlüğü SARAYKENT

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

AKDAĞMADENİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SU DEPOSU TAMİRİ İŞİ
İHALE İLANI

Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Orman Emvali Deposu Çevre İhata Tamiri İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2019/171100
1-İdarenin
a) Adresi : ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TĞM.CENGİZ PORSUK CAD. NO: 13 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141229 – 3543144035
c) Elektronik Posta Adresi : mustafasen33@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Şartname ekindedir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Merkez Son Deposu
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim
günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : AKDAĞMADENİ ORMAN İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TEĞMEN CENGİZ PORSUK CAD. 13 66300 -
AKDAĞMADENİ / YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 25.04.2019 – 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş
deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11/06/2011 tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yapım İşlerinde İş
Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ” ‘de yer alan Benzer İş
Guruplarından B.III. GRUP: BİNA İŞLERİ benzer iş olarak kabul edilecektir
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı
Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisinden alınabilir. Döküman satış bedeli Ziraat Bankası Akdağmadeni Şubesindeki TR65000100025838138710 5001 nolu
hesaba yatırılabilir adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü muhasebe servisi (ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TEĞMEN CENGİZ PORSUK CAD. 13 66300 -
AKDAĞMADENİ / YOZGAT ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde
verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

AKDAĞMADENİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SU DEPOSU TAMİRİ İŞİ
İHALE İLANI

Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Su Deposu Tamiri İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2019/171626
1-İdarenin
a) Adresi : ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TĞM.CENGİZ PORSUK CAD. NO: 13 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141229 – 3543144035
c) Elektronik Posta Adresi : mustafasen33@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet 150 m3 İçme Suyu Deposu
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Merkez Son Deposu
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim
günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : AKDAĞMADENİ ORMAN İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TEĞMEN CENGİZ PORSUK CAD. 13 66300 -
AKDAĞMADENİ / YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 25.04.2019 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif
edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde Yeralan BIII gurubu İşler Benzer İş Kabul Edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı
Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisinden alınabilir. Döküman satış bedeli Ziraat Bankası Akdağmadeni Şubesindeki TR65000100025838138710 5001 nolu
hesaba yatırılabilir adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü muhasebe servisi (ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TEĞMEN CENGİZ PORSUK CAD. 13 66300 -
AKDAĞMADENİ / YOZGAT ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu
ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

T.C.
AKDAĞMADENİ
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/6 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Yozgat İl, Saraykent İlçe, 150 Ada, 19 Parsel, KARŞIYAKA Mahalle/Köy, AĞYOLU Mevkii, Taşınmazın doğusu arazi yolu, diğer hudutları özel mülkiyete konu tarlalarla çevrilidir. Toprak yapısı kumlu tınlı silt karakterde,eğimi yaklaşık % 1-2 arasında, tapu kaydında tarla olup, kuru kıraç tarım arazisi vasfındadır. taşınmazın M2 birim fiatı 3,20TL/m2′dir.

Yüzölçümü : 4.445,57 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 14.225,82 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 19/06/2019 günü 09:00- 09:10 arası
2. Satış Günü : 19/07/2019 günü 09:00- 09:10 arası
Satış Yeri : AKDAĞMADENİ ADLİYESİ 1 NCİ KAT MEZAT SALONU
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Yozgat İl, Saraykent İlçe, 103 Ada, 16 Parsel, YENİMAHALLE Mahalle/Köy, NOHUTLUK Mevkii, Taşınmazın kuzey batısı yol, diğer hudutları özel mülkiyete konu taşınmazlarla çevrilidir. Toprak yapısı killi tınlı silt karakterde,eğimi yaklaşık% 0-1 arasında, tapu kaydında tarla olup,taban tarım arazisi vasfındadır. Taşınmazın M2 birim fiatı 5,60 TL/m2′dir.
Yüzölçümü : 6.022,85 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 33.727,96 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 19/06/2019 günü 09:20 – 09:30 arası
2. Satış Günü : 19/07/2019 günü 09:20 – 09:30 arası
Satış Yeri : AKDAĞMADENİ ADLİYESİ 1 NCİ KAT MEZAT SALONU -
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Yozgat İl, Saraykent İlçe, 157 Ada, 67 Parsel, KARŞIYAKA Mahalle/Köy, ÖRENTARLA Mevkii, Taşınmazın tüm hudutları özel mülkiyete konu tarlalarla çevrilidir. Toprak yapısı kumlu tınlı karakterde,eğimi yaklaşık% 0-1 arasında, yüzey hafif taşlıd ır. Tapu kaydında tarla olup, kuru kıraç tarım arazisi vasfındadı r. Taşınmazın M2 birim fiatı 2,70TL/m2′dir.
Yüzölçümü : 7.954,10 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 21.476,07 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 19/06/2019 günü 09:40 – 09:50 arası
2. Satış Günü : 19/07/2019 günü 09:40- 09:50 arası
Satış Yeri : AKDAĞMADENİ ADLİYESİ 1 NCİKAT MEZAT SALONU
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Yozgat İl, Saraykent İlçe, 186 Ada, 30 Parsel, FEVZİ ÇAKMAK Mahalle/Köy, KAYNAĞIN Mevkii, Taşınmazın kuzey hali tepe, kısmen doğusu kuru dere yatağı, diğer hudutları özel mülkiyete konu tarlalarla çevrilidir. Taşınmaz içe ris inde batı-doğu yönünde küçük dere yatağı bulunmakta, taşınmaz ın batı ve güneyi işlenmemiş anızlı haldedir. Bir kısmı ise zeminde yerli kayaçlar olduğu için zemin işlenmeye müsait değildi r. Bu kısmın eğimi %1-3 arasında yer almakta kumlu tınlı toprak yapısına sahiptir. Taşınmazın eğimli engebeli ve taşlı doğu kısmı teraslama yapılarak elma ağaçları dikilmiş ve bahçe tesis edilmiştir. Taşınmaz içerisinden geçen kuru dere yatağının kenarında muhtelif yaşta sögüt ve kavak açağları bulunmaktadır. Taşınmazın toprak yapısı kumlu tınlı silt karakterde, kuru kıraç tarım arazisi vasfındadır. Tapu kaydında tarla olup, taşınmazın M2 birim fiatı 2,80 TL/m2′dir. Ağaçların değeri 9,810,00 TL + taşınmaz değeri 80.889,20 TL= 90,699,20 TL’dir.
Yüzölçümü : 28.889,00 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 90.699,20 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 19/06/2019 günü 10:00 – 10:10arası
2. Satış Günü : 19/07/2019 günü 10:00 – 10:10 arası
Satış Yeri : AKDAĞMADENİ ADLİYESİ 1 NCİ KAT MEZAT SALONU
5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Yozgat İl, Saraykent İlçe, 103 Ada, 17 Parsel, YENİMAHALLE Mahalle/Köy, NOHUTLUK Mevkii, Taşınmazın kuzey batısı yol, diğer hudutları özel mülkiyete konu tarlalarla çevrilidir. Toprak yapısı killi tınlı silt karakterde,eğimi yaklaşık % 0-1 arasında, tapu kaydında tarla olup, taban tarım arazisi vasfındadır. Taşınmazın M2 birim fiatı 5,60TL/m2′dir.
Yüzölçümü : 5.626,51 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 31.508,45TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 19/06/2019 günü 10:20 – 10:30 arası
2. Satış Günü : 19/07/2019 günü 10:20-10:30arası
Satış Yeri : AKDAĞMADENİ ADLİYESİ 1 NCİ KAT MEZAT SALONU
6 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Yozgat İl, Saraykent İlçe, 102 Ada, 113 Parsel, YENİMAHALLE Mahalle/Köy, ŞAHMEHMET Mevkii, Taşınmazın tüm hudutları özel mülkiyete konu tarlalarla çevrilidir. Toprak yapısı kumlu tınlı silt karakterde,eğimi yaklaşık % 2-3 arasında, tapu kaydında tarla olup, kuru kıraç tarım arazisi vasfındadır. Taşınmazın M2 birim fiatı 3,50TL/m2′dir.
Yüzölçümü : 5.456,56 m2
imar Durumu : Yok
Kıymeti : 19.097,96 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 19/06/2019 günü 10:40 – 10:50 arası
2. Satış Günü : 19/07/2019 günü 10:40 – 10:50 arası
Satış Yeri : AKDAĞMADENİ ADLİYESİ 1 NCİKAT MEZAT SALONU
7 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Yozgat İl, Saraykent İlçe, 138 Ada, 20 Parsel, FATİH Mahalle/Köy, KAMIŞLIYER Mevkii, Taşınmazın tüm hudutları özel mülkiyete konu tarlalarla çevrilidir. Toprak yapısı killi tınlı silt karakterde,eğimi yaklaşık %0-1 arasında, tapu kaydında tarla olup, kapalı sistem sulama kanalından sulama imkanı olan sulu tarım arazisi vasfındadır. Taşınmazın M2 birim fiatı 6,80TL/m2′dir.
Yüzölçümü : 10.833,87 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 73.670,31 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 19/06/2019 günü 11:00 – 11:10 arası
2. Satış Günü : 19/07/2019 günü 11:00-11:10 arası
Satış Yeri : AKDAĞMADENİ ADLİYESİ 1 NCİKAT MEZAT SALON
8 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Yozgat İl, Saraykent İlçe, 186 Ada, 56 Parsel, FEVZİ ÇAKMAK Mahalle/Köy, KAYNAĞIN Mevkii, Taşınmazın tüm hudutları özel mülkiyete konu tarlalarla çevrilidir. Toprak yapısı kumlu tınlı silt karakterde,eğimi yaklaşık %0-1 arasında, tapu kaydında tarla olup, kapalı sistem sulama kanalından sula ma imkanı olan sulu tarla vasfındadır. Taşınmazın M2 birim fıatı 6,30TL/m2′dir.
Yüzölçümü : 7.696,81 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 48.489,90 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 19/06/2019 günü 11:20 – 11:30 arası
2. Satış Günü : 19/07/2019 günü 11:20-11:30 arası
Satış Yeri : AKDAĞMADENİ ADLİYESİ 1 NCİ KAT MEZAT SALONU
9 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikl eri : Yozgat İl, Saraykent İlçe, 186 Ada, 118 Parsel, FEVZİ ÇAKMAK Mahalle/Köy, KAYNAĞIN Mevkii, Tapu kaydında tarla vasıflı olup cins değiştirilmemiştir. Saraykent Belediyesi Fen İşleri Müd. 25.12.2017 tarih 2017-2 sayılı yazısından da anlaşılacağı üzere taşınmaz 1/1000 imar planı içerisinde olup arsa niteliğindedir. Ayrık nizam 2 kat imarlı olduğu, tapuda kayıtlı bulunan taşınmazın tarla vasfında olduğu taşınmaz üzerinde hiçbir yapılaşma
olmadığı, ancak taşınmazın bir kısmı park ve yol olarak DOP olarak ayrılmıştır. Taşınmazın M2 birim fiyatı 5,000 TL/m2.dir.
Yüzölçümü : 5.852,86 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 29.264,30 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler
1. Satış Günü : 19/06/2019 günü 11:40 – 11:50 arası
2. Satış Günü : 19/07/2019 günü 11:40 – 11:50 arası
Satış Yeri : AKDAĞMADENİ ADLİYESİ 1 NCİ KAT MEZAT SALONU
10 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Yozgat İl, Saraykent İlçe, 138 Ada, 75 Parsel, FATİH Mahalle/Köy, KAMIŞLINYER Mevkii, Taşınmazın kuzey doğusu arazi yolu, diğer hudutları özel mülkiyete konu tarlalarla çevrilidir. Toprak yapısı kumlu tınlı silt karakterde,eğimi yaklaşık % 0-1 arasında, kapalı sistem sulama kanalından sulama imkanı olan sulu tarım arazisi vasfındadır. Tapu kaydında tarla olarak kayıldır. Taşınmazın M2 birim fıatı 6,50TL/m2′dir.
Yüzölçümü : 12.226,00 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 79.469,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 19/06/2019 günü 13:30- 13:40 arası
2.Satış Günü : 19/07/2019 günü 13:30 – 13:40 aras ı
Satış Yeri : AKDAĞMADENİ ADLİYESİ 1 NCİ KAT MEZAT SALONU
11 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Yozgat İl, Saraykent İlçe, 150 Ada, 17 Parsel, KARŞIYAKA Mahalle/Köy, AĞYOLU Mevkii, Taşınmazın batısı Kadışehri yolu, doğusu arazi yolu, diğer hudutları özel mülkiyete konu tarlalarla çevrilidi r. Toprak yapısı kumlu tınlı sil t karakt e rde,eğ imi yaklaşık % 1-2 arasında, kuru kıraç tarım arazisi vasfında, tapu kaydında tarla olarak kayıtlıdır.Taşınmazın M2 birim fıatı 3,40TL/m2′dir.
Yüzölçümü : 14.185,04 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 48.229,14 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 19/06/2019 günü 13:50- 14:00 arası
2.Satış Günü : 19/07/2019 günü 13:50 – 14:00 arası
Satış Yeri : AKDAĞMADENİ ADLİYESİ 1 NCİ KAT MEZAT SALONU
12 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Yozgat İl, Saraykent İlçe, 184 Ada, 18 Parsel, FEVZİ ÇAKMAK Mahalle/Köy, ÇARDAK.KIRMASI Mevkii, Taşınmazın tüm hudutları özel mülkiyete konu tarlalarla çevrilidir. Toprak yapısı kumlu tınlı silt karakterde,eğimi yaklaşık % 1-2 arasında, tapu kaydında tarla olup, kuru kıraç tarım arazisi, taşınmaz ın M2 birim fıatı 3,00TL/m2′dir.
Yüzölçümü : 13.956,60 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 41.869,80 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 19/06/2019 günü 14:10 – 14:20 arası
2. Satış Günü : 19/07/2019 günü 14:10- 14:20 arası
Satış Yeri : AKDAĞMADENİ ADLİYESİ 1 NCİ KAT MEZAT SALONU
Satış şartları :
1- İhale açık aıt ırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artınn a tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektı•onik oıtamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve sat ış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci aıtırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik oıtamda birinci aıtırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu aıtırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok aıtırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşece ktir.
2- Artınnaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20′si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde
(10) günü geçmemek üzere süre verilebil ir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellallık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilg iler in (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildiımeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sab it olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatıımamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri tek lif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
o lun acak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şaıt name, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmes i için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şaıtnameyi göımüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/6 Satış sayılı dosya numa rasıyla müdürlüğümüze başvuımaları ilan olunur.30/03/2019

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

 

ORMAN ÜRÜNLERİ MESAHA VE VERİM YÜZDESİ TESPİTİ HİZMETİ ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-AKMAĞDENİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ
KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI

Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü 2019 Yılı Mesaha İşi Danışmanlık Hizmet Alımı
hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/65931
1-İdarenin
a) Adresi : ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TĞM.CENGİZ PORSUK
CAD. NO: 13 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141229 – 3543144035
c) Elektronik Posta Adresi : mustafasen33@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 56000 m3 Orman Emvali Mesaha İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı
Orman İşletme Şefliklerinin üretim bölmeleridir.
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 9(dokuz) aydır

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : AKDAĞMADENİ ORMAN İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TEĞMEN
CENGİZ PORSUK CAD. 13 66300 -
AKDAĞMADENİ / YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 08.03.2019 – 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhale konusu iş 29/06/2006 tarihli ve 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri
Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun”un 4’üncü maddesi 1 inci fıkrası (a) bendi kapsamına giren Orman Mühendisleri ile Orman Yüksek Mühendislerinin mesleki faaliyet konularından olması, bu işin 5531 sayılı Kanun’un 5 inci maddesine göre,
Orman Mühendisleri Odasınca yetkilendirilen, danışmanlık hizmet sunucuları orman
mühendisi ve orman yüksek mühendisi unvanlı meslek mensuplarının hak ve yetkisinde
bulunması, bu meslek mensuplarının 5531 sayılı Kanunun 7 inci ve 8 inci maddelerine
dayanarak yürürlüğe konulan “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği” nin 12 inci ve 13 üncü maddelerine göre kurdukları, Orman
Mühendisleri Odasından tescilli, Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Büroları,
Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Şirketlerinin iştigal sahalarına girmektedir. İhale
dokümanları hazırlanırken bu hususların dikkate alınması yasal zorunluluktur.
Buna göre, aday veya istekli serbest ormancılık büro ve şirketin; ihale konusu işin yerine
getirmesi için, ilgili ihale yönetmeliğinde belirtilen (sicil, izin, ruhsat vb. ) belgelerin karşılığı ve ihale tarihinde büro ve şirketin faal olduğunu gösteren, 5531 sayılı Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerindeki orman mühendisliği konularına ait ihaleli işler için düzenlenen, Orman
Mühendisleri Odasından alınmış” Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi”,ni teklifi ekinde
sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Ormancılık faaliyetleriyle alakalı üretim işleri, orman zararlılarıyla mücadele, silvikültür, fidanlık ve ağaçlandırma faaliyetlerinin denetimi ile ilgili danışmanlık hizmeti veya hizmet alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı
Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisinden alınabilir. Döküman satış
bedeli Ziraat Bankası Akdağmadeni Şubesindeki TR65000100025838138710 5001 nolu
hesaba yatırılabilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü muhasebe servisi (ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TEĞMEN CENGİZ PORSUK CAD. 13 66300 – AKDAĞMADENİ / YOZGAT ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci
maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

 

 

ORMAN ÜRÜNLERİ TASNİF VE DEPOLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-AKMAĞDENİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI

Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü tasnif ve depolama danışmanlık hizmet alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/65915
1-İdarenin
a) Adresi : ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TĞM.CENGİZ PORSUK
CAD. NO: 13 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141229 – 3543144035
c) Elektronik Posta Adresi : mustafasen33@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1. ve 2. Sınıf Tomruk tasnif ve depolama 2000 m3,
Diğer m3′lü yuvarlak odunlar tasnif ve depolama (3.
Sınıf Tomruk, Tel Direği, Maden Direk, Sanayi
odunu, Kağıtlık Odun) 54000 m3
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Merkez
Son Deposu
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 9(dokuz) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : AKDAĞMADENİ ORMAN İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TEĞMEN
CENGİZ PORSUK CAD. 13 66300 -
AKDAĞMADENİ / YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 27.02.2019 – 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhale konusu iş 29/06/2006 tarihli ve 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri
Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun”un 4′üncü maddesi 1 inci fıkrası (a) bendi kapsamına giren Orman Mühendisleri ile Orman Yüksek Mühendislerinin mesleki faaliyet konularından olması, bu işin 5531 sayılı Kanun’un 5 inci maddesine göre,
Orman Mühendisleri Odasınca yetkilendirilen, danışmanlık hizmet sunucuları orman
mühendisi ve orman yüksek mühendisi unvanlı meslek mensuplarının hak ve yetkisinde
bulunması, bu meslek mensuplarının 5531 sayılı Kanunun 7 inci ve 8 inci maddelerine dayanarak yürürlüğe konulan “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği” nin 12 inci ve 13 üncü maddelerine göre kurdukları, Orman Mühendisleri Odasından tescilli, Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Büroları, Serbest/Serbest Yeminli
Ormancılık Şirketlerinin iştigal sahalarına girmektedir. İhale dokümanları hazırlanırken bu
hususların dikkate alınması yasal zorunluluktur.
Buna göre, aday veya istekli serbest ormancılık büro ve şirketin; ihale konusu işin yerine
getirmesi için, ilgili ihale yönetmeliğinde belirtilen (sicil, izin, ruhsat vb. ) belgelerin karşılığı ve ihale tarihinde büro ve şirketin faal olduğunu gösteren, 5531 sayılı Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerindeki orman mühendisliği konularına ait ihaleli işler için düzenlenen, Orman
Mühendisleri Odasından alınmış” Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi”,ni teklifi ekinde
sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Ormancılık faaliyetleriyle alakalı üretim işleri, orman zararlılarıyla mücadele, silvikültür, fidanlık ve ağaçlandırma faaliyetlerinin denetimi ile ilgili danışmanlık hizmeti veya hizmet alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı
Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisinden alınabilir. Döküman satış
bedeli Ziraat Bankası Akdağmadeni Şubesindeki TR65000100025838138710 5001 nolu
hesaba yatırılabilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü muhasebe servisi (ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TEĞMEN CENGİZ PORSUK CAD. 13 66300 – AKDAĞMADENİ / YOZGAT ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci
maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

T.C.
AKDAĞMADENİ İCRA DAİRESİ
2017/561 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Yozgat İl, Akdağmadeni İlçe, 105 Ada, 8 Parsel, OKÇULU Mahalle/Köy, Eselan Mevkii, Taşınmaz Okçulu Köyü girişinin solunda kalmaktadır. Taşınmaz üzerinde 20/02/2018 tarihi itibariyle buğday ekili ve 4-5 yaşlarında 13 adet ceviz ağacı ekilidir. İmar planı Belediye sınırları dışındadır.Taşınmazın yeri mevkii, köy merkezine olan mesafesi, imar durumu, bölgenin gösterdiği gelişim, paranın satın alma gücü, çevrede oluşan rayiç alım satım değerleri ile taşınmaz alım satımına olan talep, gelir hesabı ve köy yerleşik alan içinde kalıp kalmadığıda dikkate alındığında 37.151,52 TL Kıymet takdir edilmiştir.
Adresi : Okçulu Köyü Akdağmadeni Yozgat
Yüzölçümü : 5.307,36 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 37.151,52 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 16/05/2019 günü 10:00 – 10:05 arası
2. Satış Günü : 12/06/2019 günü 10:00 – 10:05 arası
Satış Yeri : Akdağmadeni İcra Müdürlüğü Mezat Salonu Kat 1 122 Nolu Oda
———————————————————————————————————————–
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Yozgat İl, Akdağmadeni İlçe, 105 Ada, 20 Parsel, OKÇULU Mahalle/Köy, Taşınmaz Okçulu Köyü girişinin solunda kalmaktadır. Taşınmaz üzerinde 20/02/2018 tarihi itibariyle buğdayekilidir. İmar planı Belediye sınırları dışındadır.Taşınmazın yeri mevkii, köy merkezine olan mesafesi, imar durumu, bölgenin gösterdiği gelişim, paranın satın alma gücü, çevrede oluşan rayiç alım satım değerleri ile taşınmaz alım satımına olan talep, gelir hesabı ve köy yerleşik alan içinde kalıp kalmadığıda dikkate alındığında 22.383,97TL Kıymet takdir edilmiştir.
Adresi : Okçulu Köyü Akdağmadeni Yozgat
Yüzölçümü : 3.197,71 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 22.383,97 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 16/05/2019 günü 10:15 – 10:20 arası
2. Satış Günü : 12/06/2019 günü 10:15 – 10:20 arası
Satış Yeri : Akdağmadeni İcra Müdürlüğü Mezat Salonu Kat 1 122 Nolu Oda
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/561 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.
7- İİK 127. Maddesi gereğince, işbu satış ilanı tapuda adresi bulunamayan ve adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.12/03/2019

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

 

BETON PARKE SATIN ALINACAKTIR
OLUKÖZÜ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI

OLUKÖZÜ BELEDİYESİ 10000 M2 BETON PARKE MAL ALIMI İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/62663
1-İdarenin
a) Adresi : MERKEZ MAHALLESI SIVAS CADDESI 61 66360 OLUKÖZÜ BELEDİYESİ
AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543536340 – 3543536341
c) Elektronik Posta Adresi : olukozubelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 10000 METREKARE
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : OLUKÖZÜ BELEDİYESİ
c) Teslim tarihi : sözleşme imzalandıktan itibaren
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : OLUKÖZÜ BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati : 27.02.2019 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
ADAY VEYA İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN SANAYİ SİCİL BELGESİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı
OLUKÖZÜ BELEDİYESİ MUHASEBE SERVİSİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar OLUKÖZÜ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ SERVİSİ
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

ORMAN ÜRÜNLERİ TASNİF VE DEPOLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-AKMAĞDENİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI

 

Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü tasnif ve depolama danışmanlık hizmet alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/65915
1-İdarenin
a) Adresi : ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TĞM.CENGİZ PORSUK
CAD. NO: 13 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141229 – 3543144035
c) Elektronik Posta Adresi : mustafasen33@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1. ve 2. Sınıf Tomruk tasnif ve depolama 2000 m3,
Diğer m3′lü yuvarlak odunlar tasnif ve depolama (3.
Sınıf Tomruk, Tel Direği, Maden Direk, Sanayi
odunu, Kağıtlık Odun) 54000 m3
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Merkez
Son Deposu
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 9(dokuz) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : AKDAĞMADENİ ORMAN İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TEĞMEN
CENGİZ PORSUK CAD. 13 66300 -
AKDAĞMADENİ / YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 27.02.2019 – 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhale konusu iş 29/06/2006 tarihli ve 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri
Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun”un 4′üncü maddesi 1 inci fıkrası (a) bendi kapsamına giren Orman Mühendisleri ile Orman Yüksek Mühendislerinin mesleki faaliyet konularından olması, bu işin 5531 sayılı Kanun’un 5 inci maddesine göre,
Orman Mühendisleri Odasınca yetkilendirilen, danışmanlık hizmet sunucuları orman
mühendisi ve orman yüksek mühendisi unvanlı meslek mensuplarının hak ve yetkisinde
bulunması, bu meslek mensuplarının 5531 sayılı Kanunun 7 inci ve 8 inci maddelerine dayanarak yürürlüğe konulan “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği” nin 12 inci ve 13 üncü maddelerine göre kurdukları, Orman Mühendisleri Odasından tescilli, Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Büroları, Serbest/Serbest Yeminli
Ormancılık Şirketlerinin iştigal sahalarına girmektedir. İhale dokümanları hazırlanırken bu
hususların dikkate alınması yasal zorunluluktur.
Buna göre, aday veya istekli serbest ormancılık büro ve şirketin; ihale konusu işin yerine
getirmesi için, ilgili ihale yönetmeliğinde belirtilen (sicil, izin, ruhsat vb. ) belgelerin karşılığı ve ihale tarihinde büro ve şirketin faal olduğunu gösteren, 5531 sayılı Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerindeki orman mühendisliği konularına ait ihaleli işler için düzenlenen, Orman
Mühendisleri Odasından alınmış” Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi”,ni teklifi ekinde
sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Ormancılık faaliyetleriyle alakalı üretim işleri, orman zararlılarıyla mücadele, silvikültür, fidanlık ve ağaçlandırma faaliyetlerinin denetimi ile ilgili danışmanlık hizmeti veya hizmet alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı
Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisinden alınabilir. Döküman satış
bedeli Ziraat Bankası Akdağmadeni Şubesindeki TR65000100025838138710 5001 nolu
hesaba yatırılabilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü muhasebe servisi (ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TEĞMEN CENGİZ PORSUK CAD. 13 66300 – AKDAĞMADENİ / YOZGAT ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci
maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

ORMAN ÜRÜNLERİ MESAHA VE VERİM YÜZDESİ TESPİTİ HİZMETİ ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-AKMAĞDENİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ
KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI

Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü 2019 Yılı Mesaha İşi Danışmanlık Hizmet Alımı
hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/65931
1-İdarenin
a) Adresi : ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TĞM.CENGİZ PORSUK
CAD. NO: 13 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141229 – 3543144035
c) Elektronik Posta Adresi : mustafasen33@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 56000 m3 Orman Emvali Mesaha İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı
Orman İşletme Şefliklerinin üretim bölmeleridir.
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 9(dokuz) aydır

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : AKDAĞMADENİ ORMAN İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TEĞMEN
CENGİZ PORSUK CAD. 13 66300 -
AKDAĞMADENİ / YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 08.03.2019 – 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhale konusu iş 29/06/2006 tarihli ve 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri
Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun”un 4’üncü maddesi 1 inci fıkrası (a) bendi kapsamına giren Orman Mühendisleri ile Orman Yüksek Mühendislerinin mesleki faaliyet konularından olması, bu işin 5531 sayılı Kanun’un 5 inci maddesine göre,
Orman Mühendisleri Odasınca yetkilendirilen, danışmanlık hizmet sunucuları orman
mühendisi ve orman yüksek mühendisi unvanlı meslek mensuplarının hak ve yetkisinde
bulunması, bu meslek mensuplarının 5531 sayılı Kanunun 7 inci ve 8 inci maddelerine
dayanarak yürürlüğe konulan “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği” nin 12 inci ve 13 üncü maddelerine göre kurdukları, Orman
Mühendisleri Odasından tescilli, Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Büroları,
Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Şirketlerinin iştigal sahalarına girmektedir. İhale
dokümanları hazırlanırken bu hususların dikkate alınması yasal zorunluluktur.
Buna göre, aday veya istekli serbest ormancılık büro ve şirketin; ihale konusu işin yerine
getirmesi için, ilgili ihale yönetmeliğinde belirtilen (sicil, izin, ruhsat vb. ) belgelerin karşılığı ve ihale tarihinde büro ve şirketin faal olduğunu gösteren, 5531 sayılı Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerindeki orman mühendisliği konularına ait ihaleli işler için düzenlenen, Orman
Mühendisleri Odasından alınmış” Serbest Ormancılık/Orman Ürünleri/Büro ve Şirketi Oda Tescil ve 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi”,ni teklifi ekinde
sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Ormancılık faaliyetleriyle alakalı üretim işleri, orman zararlılarıyla mücadele, silvikültür, fidanlık ve ağaçlandırma faaliyetlerinin denetimi ile ilgili danışmanlık hizmeti veya hizmet alımı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı
Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisinden alınabilir. Döküman satış
bedeli Ziraat Bankası Akdağmadeni Şubesindeki TR65000100025838138710 5001 nolu
hesaba yatırılabilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü muhasebe servisi (ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TEĞMEN CENGİZ PORSUK CAD. 13 66300 – AKDAĞMADENİ / YOZGAT ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci
maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

T.C.
AKDAĞMADENİ
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/5 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Yozgat İl, Akdağmadeni İlçe, 115 Ada, 3 Parsel, ASLANLIKARABUĞRA Mahalle/Köy, ATMEYDANI Mevkii, Taşınmazın tüm hudutları tarlalarla çevrilidir. Eğimi yaklaşık %0-1 arasındadır. Toprak yapısı killi tınlı silt karakterde, orta seviyde su tutma, havalanma ve toprak derinliğine sahip kuru tarım arazisidir. Taşınmaz mevcut hali ile buğday ekilidir. Taşınmazın m2 birim değeri 3,30 TL/M2
Adresi :
Yüzölçümü : 6.900 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 22.770,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 08/04/2019 günü 09:30 – 09:40 arası
2. Satış Günü : 08/05/2019 günü 09:30 – 09:40 arası
Satış Yeri : AKDAĞMADENİ ADLİYESİ 1. KAT MEZAT SALONU NO: 122 -
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Yozgat İl, Akdağmadeni İlçe, 116 Ada, 1 Parsel, ASLANLIKARABUĞRA Mahalle/Köy, KAVALAN Mevkii, Taşınmazın batısı yol, diğer hudutları tarlalarla çevrilidir. Eğimi yaklaşık %1-2 arasındadır. Toprak yapısı killi tınlı silt karakterde, orta seviyde su tutma, havalanma ve toprak derinliğine sahip kuru tarım arazisidir. Mevcut hali ile buğday ekilidir. Taşınmazın m2 birim değeri 2,90 TL/M2
Adresi :
Yüzölçümü : 7.400 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 21.460,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 08/04/2019 günü 09:45 – 09:55 arası
2. Satış Günü : 08/05/2019 günü 09:45 – 09:55 arası
Satış Yeri : AKDAĞMADENİ ADLİYESİ 1. KAT MEZAT SALONU NO: 122 -
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Yozgat İl, Akdağmadeni İlçe, 124 Ada, 6 Parsel, ASLANLIKARABUĞRA Mahalle/Köy, KÖY İÇİ Mevkii, Tapuda ahşap ev ahır arsa olarak kayıtlı, taşınmaz üzerinde enkaz halinde ev ve ahır bulunmaktadır. arsa 208,19 M2 x 30,00 TL/m2= 6,245,70 TL’dir.
Adresi :
Yüzölçümü : 208,19 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 6.245,70 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 08/04/2019 günü 10:00 – 10:10 arası
2. Satış Günü : 08/05/2019 günü 10:00 – 10:10 arası
Satış Yeri : AKDAĞMADENİ ADLİYESİ 1. KAT MEZAT SALONU NO: 122 -
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Yozgat İl, Akdağmadeni İlçe, 122 Ada, 134 Parsel, ASLANLIKARABUĞRA Mahalle/Köy, TOROS Mevkii, Taşınmazın eğimi yaklaşık %3-5 arasındadır. Toprak yapısı kumlu tınlı silt karakterde, orta seviyde su tutma, havalanma ve toprak derinliğine sahip kuru tarım arazisidir. Taşınmaz üzerinde mevcut hali ile buiğday ekili iken hasat edilmiş anızlı haldedir. Taşınmazın m2 birim değeri 1,90 TL/M2
Adresi :
Yüzölçümü : 4.083 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 7.757,70 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 08/04/2019 günü 10:15 – 10:25 arası
2. Satış Günü : 08/05/2019 günü 10:15 – 10:25 arası
Satış Yeri : AKDAĞMADENİ ADLİYESİ 1. KAT MEZAT SALONU NO: 122 -
5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Yozgat İl, Akdağmadeni İlçe, 125 Ada, 25 Parsel, ASLANLIKARABUĞRA Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, Taşınmaz eğimi yaklaşık %0-1 arasında, toprak yapısı killi tınlı silt karakterde, orta seviyde su tutma, havalanma ve derinliğe sahip,taşınmaz bahçe olup köy içerisindedir.
Taşınmaz üzerinde bakımsız muhtelif yaş ve çeşitte ağaçlar bulunmaktadır. Taşınmazın değeri 232,15 m2x8,50 TL=1.973,28 TL Ceviz ağacı 5x85TL=425,00 TL Erik ağacı 4×40,00TL=160,00 TL Akasya ağacı 3×80,00TL=240,00TL olmak üzere 1973.27TL+825,00TL= 2.798,28 TL’dir.
Adresi :
Yüzölçümü : 232,15 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 2.798,28 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 08/04/2019 günü 10:30 – 10:40 arası
2. Satış Günü : 08/05/2019 günü 10:30 – 10:40 arası
Satış Yeri : AKDAĞMADENİ ADLİYESİ 1. KAT MEZAT SALONU NO: 122 -
6 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Yozgat İl, Akdağmadeni İlçe, 113 Ada, 16 Parsel, ASLANLIKARABUĞRA Mahalle/Köy, KAVALAN Mevkii, Taşınmazın tüm hudutları özel mülkiyete konu tarlalarla çevrilidir. Eğimi yaklaşık %1-2 arasındadır. Toprak yapısı killi tınlı silt karakterde, orta seviyde su tutma, havalanma ve toprak derinliğine sahip kuru tarım arazisidir. Taşınmaz üzerinde mevcut hali ile buğday ekili iken hasat edilmiş anızlı haldedir. Taşınmazın m2 birim değeri 3,10 TL/M2
Adresi :
Yüzölçümü : 10.800 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 33.480,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 08/04/2019 günü 10:45 – 10:55 arası
2. Satış Günü : 08/05/2019 günü 10:45 – 10:55 arası
Satış Yeri : AKDAĞMADENİ ADLİYESİ 1. KAT MEZAT SALONU NO: 122 -
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/5 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 05/02/2019
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

AKDAĞMADENİ
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
(Kamulaştırma İlanı)

 

Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve
niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı
Akdağmadeni Belediye Başkanlığı tarafından Belediye Encümeninin 26/09/2018 tarih, 2018/136 sayılı kamulaştırma kararı ile 2942 sayılı
Kamulaştırma Kanununun 10 maddesi gereğince kamulaştırıldığı,
davalıların ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma
işleminin İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı
düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin
Akdağmadeni Belediye Başkanlığına yöneltilmesi gerektiği, işlemin
iptali davaları ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin
durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen
bedel üzerinden taşınmazın Akdağmadeni Belediye Başkanlığı adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delillerini
mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, mahkemece tespit
edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası
Akdağmadeni/YOZGAT Şubesine yatırılacağı ve duruşma gününün 21/02/2019 tarihi olduğu ilan olunur.
* 2018/405 Esas nolu, Yozgat İli, Akdağmadeni İlçesi, Güneyli
Mahallesi, 471 Ada, 1, 2 ve 3 parsel nolu taşınmazların tamamı.

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-AKDAĞMADENİ – İHALE İLANI

Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü 2019 yılı Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/53079
1-İdarenin
a) Adresi : ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TĞM.CENGİZ PORSUK CAD. NO: 13 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141229 – 3543144035
c) Elektronik Posta Adresi : mustafasen33@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 70.000 Litre Motorin ve 800 Litre Kurşunsuz
Benzin (95 Oktan)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Akaryakıtın teslimi Akdağmadeni Orman İşletme
Müdürlüğüne ait hizmet ve makam araçları ile iş makineleri ve jeneratörlerin depolarına peyderpey
yapılacaktır. Yangın söndürme faaliyetlerinde
çalışan arazöz ve iş makinelerine yakıt tankeri ile akaryakıt sevkiyatı idarenin isteği doğrultusunda
yapılacaktır.
c) Teslim tarihleri : Akaryakıtın teslimi sözleşmenin imzalanmasından itibaren 31.12.2019 tarihine kadar Akdağmadeni
Orman İşletme Müdürlüğüne ait hizmet ve makam
araçları ile iş makineleri ve jeneratörlerin
depolarına peyderpey yapılacaktır. Yangın
söndürme faaliyetlerinde çalışan arazöz ve iş
makinelerine yakıt tankeri ile akaryakıt sevkiyatı
idarenin isteği doğrultusunda yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : AKDAĞMADENİ ORMAN İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TEĞMEN
CENGİZ PORSUK CAD. 13 66300 -
AKDAĞMADENİ / YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 22.02.2019 – 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli; Aşağıdaki belgeleri teklifi kapsamında verecektir. Teklif zarfı içerisinde sunulması
zorunludur.
a) Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair alınmış iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan bayilik yazısı veya bayilik sözleşmesini,
b) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan istasyonlu bayilik belgesini,
c) Akaryakıtın verileceği istasyonun; Akdağmadeni ilçesi sınırları içerisinde kurulu ve faaliyet gösteren akaryakıt istasyonu olduğunu belirleyen ilgili kurumdan alınmış işyeri açma ve
çalışma ruhsatını.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat dışı unsur hesabı sadece Motorin iş kaleminde yapılacaktır. Fiyat dışı unsurlarda Km. cinsinden akaryakıt istasyonun idareye uzaklığı (Gidiş-Dönüş Toplam Km) idarece belirlenen Akaryakıt Ürünlerinden motorin için 0.0025 katsayısı ile çarpılarak bulunacak ve bu katsayı uygun bedelin tesbitinde kullanılacaktır.
Uygun bedelin tespitinde aşağıdaki formül esas alınacaktır.
Her türlü akaryakıt için ; A=Bx((CxD)+1) formülü kullanılacaktır.
A= Değerlendirmeye esas teklif birim fiyat
B= İsteklilerce teklif edilen birim fiyat
C= Akaryakıt İstasyonunun Km. cinsinden idareye uzaklığı
D= Mesafeden dolayı alınacak akaryakıt maliyetini her birim Km. için artıran katsayı Motorin
için 0.0025 olarak belirlenmiştir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı
Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisinden alınabilir. Döküman satış bedeli Ziraat Bankası Akdağmadeni Şubesindeki TR65000100025838138710 5001 nolu hesaba yatırılabilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü muhasebe servisi (ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TEĞMEN CENGİZ PORSUK CAD. 13 66300 – AKDAĞMADENİ / YOZGAT ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————-

-AKDAĞMADENİ
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
(Kamulaştırma İlanı)

 

Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve
niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı
Akdağmadeni Belediye Başkanlığı tarafından Belediye Encümeninin 26/09/2018 tarih, 2018/136 sayılı kamulaştırma kararı ile 2942 sayılı
Kamulaştırma Kanununun 10 maddesi gereğince kamulaştırıldığı,
davalıların ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma
işleminin İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı
düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin
Akdağmadeni Belediye Başkanlığına yöneltilmesi gerektiği, işlemin
iptali davaları ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin
durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen
bedel üzerinden taşınmazın Akdağmadeni Belediye Başkanlığı adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delillerini
mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, mahkemece tespit
edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası
Akdağmadeni/YOZGAT Şubesine yatırılacağı ve duruşma gününün 21/02/2019 tarihi olduğu ilan olunur.
* 2018/405 Esas nolu, Yozgat İli, Akdağmadeni İlçesi, Güneyli
Mahallesi, 471 Ada, 1, 2 ve 3 parsel nolu taşınmazların tamamı.

——————————————————————————————————————————————————————————

AKARYAKIT ALIMI
AKDAĞMADENİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI

 

Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/31697
1-İdarenin
a) Adresi : akdağmadeni ilçe emniyet müdürlüğü
emek mah.180 sok 3 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141398 – 3543141396
c) Elektronik Posta Adresi : akdagmadeni.pol@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 11.328 litre Euro Dizel Mazot ve 7280 litre 95 oktan
kurşunsuz benzin olmak üzere toplam 18.608litre
akaryakıt alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Akdağmadeni İlçe Merkezi (Akdağmadeni Belediyesi
sorumluluk sınırları -Akdağmadeni Belediyesi Mücavir Alanı ) dahilinde yüklenicinin göstereceği Akaryakıt
Tüketim Otomasyon Sistemine (ATOS) sahip akaryakıt istasyonları ve Teknik Şartname Ek-2’de belirtilen yerler.
c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, yükleniciye
yapılacak işe başlama talimatı ile İhale konusu
akaryakıt, Yüklenicinin göstereceği Akdağmadeni
İlçe merkezi Akdağmadeni Belediyesi sorumluluk
(Akdağmadeni Belediyesi Mücavir Alan )sınırları
dahilindeki ATOS bulunan bayi dağıtım istasyonlarının pompalarından İdarenin araçlarının dapolarına ve
Teknik Şartnamenin Ek-2 kısmında belirtilen hizmet
binalarının jenaratörlerine ihtiyacı nispetinde alınacaktır. Bu durum 15.02.2020 tarihine kadar devam edecektir

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Emek Mah. 180. Sok. No: 3 te bulunan Akdağmadeni İlçe
Emniyet Müdürlüğünde Bürolar Amir Vekili odası ve İhale
Komisyon Başkanı odasında yapılacaktır.
b) Tarihi ve saati : 04.02.2019 – 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince
alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli Dağıtıcı ise Akaryakıt olarak tanımlanan ürünlerin dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış Dağıtıcı Lisansının aslını, noter tasdikli suretini veya idarece aslının görülerek onaylanan suretini
b) İstekli Akaryakıt Pazarlama Bayii ise 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış Bayi Lisansının aslını veya noter tasdikli sureti ile birlikte Dağıtıcı ile yapmış olduğu Tek Elden Satış Sözleşmesinin aslını, noter tasdikli suretini veya idarece aslının görülerek
onaylanan suretini teklif ile birlikte sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Emek Mah. 180. sok No:3 te bulunan Akadğmadeni İlçe Emn. Md. Destek Büro Amirliği adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğü Destek Büro Amirliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————

2019 YILI AKARYAKIT ALIMI
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-AKDAĞMADENİ
İHALE İLANI

2019 Yılı Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/9643
1-İdarenin
a) Adresi : ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TĞM.CENGİZ PORSUK CAD. NO: 13 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141229 – 3543144035
c) Elektronik Posta Adresi : mustafasen33@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 80.000 Litre Motorin ve 800 Litre Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Akaryakıtın teslimi Akdağmadeni Orman İşletme
Müdürlüğüne ait hizmet ve makam araçları ile iş makineleri ve jeneratörlerin depolarına peyderpey yapılacaktır. Yangın söndürme faaliyetlerinde çalışan arazöz ve iş makinelerine yakıt tankeri ile akaryakıt sevkiyatı idarenin isteği doğrultusunda yapılacaktır.
c) Teslim tarihleri : Akaryakıtın teslimi sözleşmenin imzalanmasından
itibaren 31.12.2019 tarihine kadar Akdağmadeni
Orman İşletme Müdürlüğüne ait hizmet ve makam araçları ile iş makineleri ve jeneratörlerin depolarına peyderpey yapılacaktırYangın söndürme faaliyetlerinde çalışan arazöz ve iş makinelerine yakıt tankeri ile
akaryakıt sevkiyatı idarenin isteği doğrultusunda
yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : AKDAĞMADENİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TEĞMEN CENGİZ PORSUK CAD. No:13 66300 – AKDAĞMADENİ / YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 04.02.2019 – 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekli; Aşağıdaki belgeleri teklifi kapsamında verecektir. Teklif zarfı içerisinde sunulması zorunludur.
a) Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair alınmış iş bitim tarihine kadar
geçerliliği olan bayilik yazısı veya bayilik sözleşmesini,
b) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar
geçerliliği olan istasyonlu bayilik belgesini,
c) Akaryakıtın verileceği istasyonun; Akdağmadeni İlçesi sınırları içerisinde kurulu ve faaliyet gösteren akaryakıt istasyonu olduğunu belirleyen ilgili kurumdan alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatını.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak
belirlenecektir.
Fiyat dışı unsur hesabı sadece Motorin iş kaleminde yapılacaktır. Fiyat dışı unsurlarda Km. cinsinden akaryakıt istasyonun idareye uzaklığı (Gidiş-Dönüş Toplam Km) idarece belirlenen Akaryakıt Ürünlerinden motorin için 0.0025 katsayı ile çarpılarak bulunacak ve bu katsayı uygun bedelin tesbitinde kullanılacaktır.
Uygun bedelin tesbitinde aşağıdaki formül esas alınacaktır.
Her türlü akaryakıt için ; A=Bx((CxD)+1) formülü kullanılacaktır.
A= Değerlendirmeye esas teklif birim fiyat
B= İsteklilerce teklif edilen birim fiyat
C=Akaryakıt İstasyonunun Km. cinsinden idareye uzaklığı
D= Mesafeden dolayı alınacak akaryakıt maliyetini her birim Km. için artıran katsayı Motorin İçin 0.0025 olarak belirlenmiştir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisinden alınabilir. Döküman satış bedeli Ziraat Bankası Akdağmadeni Şubesindeki TR65000100025838138710 5001 nolu hesaba yatırılabilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü muhasebe servisi
(ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TEĞMEN CENGİZ PORSUK CAD. No:13 66300 – AKDAĞMADENİ / YOZGAT ) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

0 kez görüntülendi