ngsbahis bonus veren siteler bahis siteleri

İhale İlanları 2015

İHALE İLANI
BELEKCEHAN BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA AKARYAKIT ALIMI

2016 YILI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
ihale Kayıt Numarası: : 2015/178389
1-idarenin
a) Adresi : : MERKF.7, MAH. YUNUS EMRE CAD. 40 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543218364 – 3543218361
c) Elektronik Posta Adresi : belekcehanbelediyesi@hotmail.com
ç) ihale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 22.000 LT. E.DİZEL
b) Teslim yeri: BELEKCEHAN 13ELEDİYESI GARAJI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale doküman] içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Teslim tarihi : Sözleşmeyi Müteakip işe başlanacaktır.31.12.2016 Tarihine kadar akaryakıt yüklenici tarafından Belekcehan belediye garajına teslim edilecektir. Teslim için idareden yazılı talimat alınması mecburidir. (Yazılı “Falirnat,Akaryakıt Talep Fişleridir.)
3- ihalenin
a) Yapılacağı yer : Merkez Mah. Yunus Emre Cad. No:401 PK 6300 Belekcehan Beldesi Akdağmadeni/YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 28.12.2015 – 14:00
4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuat’ gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuat’ gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar’ gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 ihale konusu alimin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler
b) Yetkili sancı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi. İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli bir ” Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ” ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
b) İstekli bir ” Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ” ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşundan verilmiş ” Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesini,
d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve izin Belgesini,
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale doktimanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale doküman’, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı BELEKCEHAN BELEDİYESİ MUHASEBE SERVİSİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BELEKCEHAN BELEDİYESİ FEN IŞLERI SERVİSİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, ayni adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

 

TAŞKIN RUSUBAT KORUMA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

D.S.İ -12.BÖLGE 123.ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ- YOZGAT YOZGAT AKDAĞMADENİ TARHANA KÖYÜ ÇAY DERESİ TAŞKIN RUSUBAT KORUMA İNŞAAT YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2015/173434
1-İdarenin
a) Adresi : Aşağı Nohutlu Mahallesi Doğuş Sokak Hükümet Ek Hizmet Binası Kat:3-4 No:5 Merkez/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3542125533 – 3542121200
c) Elektronik Posta Adresi : dsi12@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : -756,34 m Çift taraflı Taş duvarlı kanal ve Kabartma derzli kagir inşaat. -1 adet plak köprü. -1885,85. m2 çift taraflı Duble Panel Çit, -1512 m. ø50 lik çift taraflı büz döşenmesi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Yozgat ili Akdağmadeni İlçesi Tarhana Köyü
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 250 (İkiyüzelli) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Aşağı Nohutlu Mahallesi Doğuş Sokak Hükümet Ek Hizmet Binası Kat:3-4 No:5 Merkez / YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 28.12.2015 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin% 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
A IX - A VIII
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “fiyat” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1.Fiyat puanı (FP) (50 PUAN)

Fiyat puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; FP = (Fmin / F) x 50 formülü ile hesaplanacaktır. Hesap sonucu bulunan FP (Fiyat Puanı) değeri virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır. Bu formülde;

FP: İsteklinin fiyat puanı,

Fmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

F: İsteklinin teklif ettiği fiyatı ifade eder.

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanı (KTP) (50 PUAN)

Geçerli teklif veren istekliler için yapılacak olan kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacak olup puanlamada kullanılacak iş kalemleri tabloda gösterilmiştir. Puanlamada kullanılan her bir iş kalemi için isteklinin teklif ettiği fiyatın; isteklinin toplam teklif fiyatına olan oranı (Y) hesaplanacak ve bu orana göre tabloda belirtilen puanlar verilecektir. Yapılan tüm hesaplarda bulunan değerler virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

A.3. Toplam puan (TP)

Toplam puan, fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. TP= FP + KTP

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

EKONOMİK AÇIDAN EN AVANTAJLI TEKLİFİN BELİRLENMESİNDE KULLANILACAK FİYAT DIŞI UNSUR OLARAK DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK İŞ KALEMLERİ VE PUANLAMA ESASLARI
SIRA NO POZ NO İŞ KALEMİNİN ADI VE AÇIKLAMASI MİNİMUM TEKLİF ORANI (%) MAKSİMUM TEKLİF ORANI (%) PUAN
1 YATKÇD-1 Kazı Yapılması,Kazının Depo ve/veya Dolguya Konması. 70 130 12
2 YATKÇD-2 İdarece İstenilen dozda kum ve gravye(çakıl) ile yapılan her basınç ve sınıfta beton (Beton Nakli Dahil) 80 120 11
3 YATKÇD-3 Her türlü inşaat ve imalatta kullanılmak üzere hazırlanan her çaptaki S420 nervürlü betonarma demirlerinin bükülmesi ve yerine konması. 70 130 6
4 YATKÇD-5 Duble Panel Çit Yapılması 70 130 5
5 YATKÇD-8 İdarece istenilen dozda çimento harcı kullanılarak ocak taşı ile kargir inşaat yapılması. 70 130 11
6 YATKÇD-9 Çimento bedeli ve nakli 70 130 5
TOPLAM PUAN 50
 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yozgat Defterdarlığı Muhasebat Müdürlüğüadresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ 123. Şube Müdürlüğü Merkez / YOZGATadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce 4734 sayılı kanun kapsamında ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’ne göre ﴾A﴿ Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan “N” katsayısı “1,00″ olarak belirlenmiş olup 16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 16.07.2015 tarihinden sonra yapılacak ihalelerde bu hususun dikkate alınması hususunda;

 

 

 

———————————————————————————————————————————

 

T.C. AKDAĞMADENİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2015/1091 Esas 2015/1115 Esas (arası) (Kamulaştırma ilanı)

 

1- Davacı kurum vekili Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattının geçtiği, aşağıda tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü ve maliki yer alan taşınmazlar üzerinde belirtilen m2 miktarının kamulaştırılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından alınan 07/02/2014 tarih ve 38 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş lehine kamulaştırıldığı, 16/03/2014 tarih ve 28943 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 27. maddesine göre acele kamulaştırma yapıldığı, ilgili mahkemece değerlendirme sonucunda kamulaştırma için istenen araziye takdir edilen bedel üzerinden bahse konu taşınmazları rızaen alınması için taşınmaz maliklerine usulüne uygun davet gönderilmesine rağmen, davalıların bu bedel üzerinden anlaşmaya yanaşmadığı ve tapuda ferağ vermediğini belirterek, kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlarda Kamulaştırma Kanununun ilgili maddeleri gereğince tesis edilecek daimi/irtifak/üst hakkının tapuda lehine tescil edilmesini talep ve dava etmiştir.
2- Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili bilgiler aşağıda gösterilmiştir.
a) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) Beştepe mah. Nergis sk. No:7 Via Tower Kat:23 Söğütözü/ANKARA
b) Davalılar adına çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari Yargıda İptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.
c) Açılacak davalarda husumet Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ)’ a yöneltilmelidir.
ç) 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari Yargıda İptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan İdare adına tescil edilecektir.
d) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına TC Ziraat Bankası Akdağmadeni. Şubesine yatırılacaktır.
e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
f) Aşağıda Esas numaraları yazılı davaların duruşmasına 03/03/2016 tarihinde başlanacaktır. İdare tarafından dava açılmadan önce yapılan tüm araştırmalara rağmen adresleri bulunamayanlara dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Kanunun 5.maddesi ile değişik l0.maddesinin 4.fıkrası uyarınca ilan olunur.
3- Kamulaştırılan Taşınmazların bilgileri :
* Esas no: 2015/1091 Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:109, Parsel:85, taşınmazın 785,11 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1147,87 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Gülseren Ünlüer.
* Esas no: 2015/1092 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:109, Parsel:55, taşınmazın 3465,82 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 3485,84 , m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Şaziye Küçükboylu, Nezaket Ünlüer, Dursun Yağış, Hayriye Yağış, Nesibe Yağış, Zeliha Yağış.
* Esas no: 2015/1093 Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:109, Parse1:54, taşınmazın 706,26 m’ 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 614,38 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Döndü Ertek.
* Esas no: 2015/1094 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:109, Parsel:53, taşınmazın 793,07 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 729,96 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Gökçe Türkben, Fatih Türkben, Gülçehre Türkben, Gülümser Türkben, Ülkü Türkben.
* Esas no: 2015/1095 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:109, Parsel:41, taşınmazın 1481,43 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1616,21 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Mehmet Ertek, Nakiye Ertek, Miyase Ertek, Gülbiyaz Ertek, Yusuf Ertek, Halil Ertek, Mustafa Ertek.
* Esas no: 2015/1096 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:109, Parsel:39, taşınmazın 1211,55 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 967,02 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Nazife Tekin, Ömer Tekin, Fatma Tekin, Ali Tekin.
* Esas no: 2015/1097 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:109, Parse1:38, taşınmazın 511,97 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 671,35 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Mustafa Tekin, Nuh Tekin, Mesture Tekin, Hüseyin Tekin, Yunis Tekin, Nazife Tekin.
* Esas no: 2015/1098 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:131, Parse1:130, taşınmazın 761,34 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 877,52 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Arif Atılan, Ayişe Atılan, Basri Atılan, Uğur Atılan, Ayişe Tekiner, Ahmet Atılan, Hayri Atılan, Arif Atılan, Leyla Atılan.
* Esas no: 2015/1099 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:131, Parsel:99, taşınmazın 1072,22 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 783,43 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Fethiye Susuz, Nuran Akdeniz, Savaşhan Susuz, İkbal Er, Ayşegül Irgatoğlu, Alifaikhan Susuz, Tevfik Susuz, Nurhayat Susuz, Barışhan Susuz, Sezer Susuz, Meral Güven, Fethiye Susuz, Mustafa Susuz, Nazlı Susuz, Fahri Susuz, Sefa Susuz, Sıddık Yalçın, Turgut Yalçın, Seda Yalçın, Fethiye Yalçın.
* Esas no: 2015/1100 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:131, Parsel:95, taşınmazın 386,48 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 303,82 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Dursun Adalan.
* Esas no: 2015/1101 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:131, Parse1:93, taşınmazın 869,55 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1062,46 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Kamer Çakar, Fatıma Tosnsoy, Güllü Tosunsoy, Gülsefa Tosunsoy, Zöhre Tosunsoy, Mustafa Tosunsoy, Ayişe Tosunsoy, Sevgi Tosunsoy, Sebahat Tosunsoy, Sevinç Tosunsoy.
* Esas no: 2015/1102 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:131, Parse1:91, taşınmazın 1002,2 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1531,51 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Halil Seçkin, Arif Seçkin, Ömer Seçkin.
* Esas no: 2015/1103 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:131, Parse1:90, taşınmazın 1146,53 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1358,19 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Barışhan Susuz, Nuran Akdeniz, Fethiye Susuz, Nurhayat Susuz, Meral Güven, İsmail Susuz, Tevfik Susuz, Savaşhan Susuz, Ikbal Er, Ayşegül Irgatoğlu, Alifaikhan Susuz, Sezer Susuz, Seda Yalçın, Fethiye Yalçın, Sıddık Yalçın, Turgut Yalçın, Sefa Susuz, Mustafa Susuz, Nazlı Susuz, Fahri Susuz, Fethiye Susuz.
* Esas no: 2015/1104 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:131, Parse1:89, taşınmazın 3127,4 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 4561,91 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Döndü Susuz, Ruhinaz Susuz, Şahinaz Susuz, Osman Susuz, Şefika Susuz, Basri Susuz.
* Esas no: 2015/1105 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:131, Parsel:77, taşınmazın 67,26 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1564,7 m2′lik 3 yıllık irtifak hakkı, Maliki: Müşerref Keleş, Faruk Ünalan, Seyit Ünalan, Mehmet Ünalan, Vildan Tükyılmaz, Osman Ünalan, Zennure Kalaycı.
* Esas no: 2015 1106 ili: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:131, l’arseVO, taşınmazın 1108,86 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1461,33 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Ahmet Erol, Fatma Erol, Önder Erol, Nizam Erol, Celal Erol, Huri t Rol, Nurhayat Nal, Hatice Erol, Zühra Erol.
* Esas no: 2015’1107 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:131, Varse1:68, taşınmazın 1346,07 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1444,1 m2′lik 3 yıllık ge ic i irtifak hakkı, Maliki: Halim Erol, Gülüzar Erol, Zekeriya Erol, Fatıma Erol.
* Esas no: 2015 1108 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:131, PaNe1:6-, tasınmazın 710,56 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 894,84 m2′lik 3 yıllık g.sicı irtit-ak hakkı, Maliki: İbrahim Erol.
* Esas no: 2015.’1109 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:131, Parse1:6h, taşınmazın 795,36 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1027,12 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Osman Erol.
* Esas no: 2015/.1110 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:131, Parse1:61, taşınmazın 604.94 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 762,8 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Ahmet Erol, Celal Erol.
* Esas no: 2015’1111 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:131, Parse1:60, tasıma= 632,68 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 786,06 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Huri Erol, Nizam Erol, Nurhayat Öçal, Önder Erol, Hatice Erol, Zühra Erol.
* Esas no: 2015/1112 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:131, Parse1:37, taşınmazın 287,61 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 347,28 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Bilal Er, Emine Er, Osman Er, Satılmış Er, Bakiye Er.
* Esas no: 2015/1113 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:131, Parse1:35. tasınmazın 2010,06 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 2256,79 m2′lik 3 yıllık- irtifak hakkı, Maliki: İlyas Eranıl, Nevzat Eranıl, Mustafa Eranıl, Nuran Eranıl, İpek Eranıl. Rıza Eranıl, Cevat Eranıl, Yusuf Eranıl, Sadiye Eranıl, Hayati Eranıl.
* Esas no: 2015/1114 İli: Yozgat, ilçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:131, PaNe1:33, taşınmazın 2703,83 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 3262,11 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Mustafa Ünalan, Kibar Ünalan, Bekir Ünalan.
* Esas no: 2015/1115 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:l 12, Parsel:147, taşınmazın 473,9 m249 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 374,39 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Ayşe Yılmaz, Döndü Taşkın, Mustafa Yılmaz, Gülkız Yılmaz, Cenan Özmen. Emine Koçak, Hamit Yılmaz, Recep Ünlüer, Fevzi Yılmaz, Şükran Ünlü, Hamdi Atılan, Alime Ünlüer, Fevziye Ünlüer, Hasan Ünlüer, Neriman Yılmaz, Perihan Yılmaz, Mustafa Yılmaz, Ali Türkıyılmaz, Mehmet Türkyılmaz, Durak Ünlüer, Gülkız Türkyılmaz, İsmail Yılmaz, Cenan Özmen, Ayten Yılmaz.

 

 

———————————————————————————————

 

 

T.C. AKDAĞMADENİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2015/ 1166 Esas – 2015/ 1190 Esas (arası) (Kamulaştırma ilanı)

1)Davacı kurum vekili Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattının geçtiği, aşağıda tapuda kayıtlı bulunduğu yer, ınevkii, pafta, ada, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü ve maliki yer alan taşınmazlar üzerinde belirtilen m2 miktarının kamulaştırılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından alman 07/02/2014 tarih ve 38 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince Boru Hatları ile Petrol Taşının A.Ş lehine kamulaştırıldığı, 16/03/2014 tarih ve 28943 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 27. maddesine göre acele kamulaştırma yapıldığı, ilgili mahkemece değerlendirme sonucunda kamulaştırma için istenen araziye takdir edilen bedel üzerinden bahse konu taşınmazların rızaen alınması için taşınmaz maliklerine usulüne uygun davet gönderilmesine rağmen, davalıların bu bedel üzerinden anlaşmaya yanaşmadığı ve tapuda ferağ vermediğini belirterek, kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlarda Kamulaştırma Kanununun ilgili maddeleri gereğince tesis edilecek daimi/irtifak/üst hakkının tapuda lehine tescil edilmesini talep ve dava etmiştir.
2) Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili bilgiler aşağıda gösterilmiştir.
a) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) Beştepe malı. Nergis sk. No:7 Via Tower Kat:23 Söğütözü/ANKARA
b) Davalılar adına çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda İptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.
c) Açılacak davalarda husumet Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ)’ a yöneltilmelidir.
ç) 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda İptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan İdare adına tescil edilecektir.
d) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına TC Ziraat Bankası Akdağmadeni. Şubesine yatırılacaktır.
e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
f) Aşağıda Esas numaraları yazılı davaların duruşmasına 24/03/2016 tarihinde başlanacaktır. İdare tarafından dava açılmadan önce yapılan tüm araştırmalara rağmen adresleri bulunamayanlara dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Kanunun 5.maddesi ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca ilan olunur.
3- Kamulaştırılan Taşınmazların bilgileri :
* Esas no: 2015/1166 İli: Yozgat, ilçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:126, Parsel:13, taşınmazın 144,16 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 571,93 m2lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Muhlis Güraslan.
* Esas no: 2015/1167 İli: Yozgat, ilçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:126, Parse1:14, taşınmazın 271,42 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 582,68 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Hüseyin Güraslan, İbrahim Güraslan, Eyup Güraslan, Faruk Güraslan, Habibe Yanardağ, Ali Yanardağ, Pembe Yanardağ, Mustafa Yanardağ, Nuri Yanardağ, Hatice Yanardağ, Lütfiye Okur, Ali Okur, Fatma Yanardağ, Bilal Okur, Mustafa Okur, Rukiye Okur, Bilal Yanardağ.
* Esas no: 2015/1168 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:126, Parse1:15, taşınmazın 493,32 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 257,84 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Zübeyir Okur.
* Esas no: 2015/1169 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:128, Parsell 1, taşınmazın 1100,35 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1489,64 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Ayşe Öçal (Aslan), Aynur Öçal, Hacı Osman Öcal, Nuran Öcal, Mehmet Öcal, Elmas Öcal, Fatma Öcal, Mustafa Öcal, Hamide Öcal, Emine Öcal, Safiye Demirer, Semiha Demirer, Osman Demirer, Serhat Demirer, Abdullah Demirer, Hatice Demirer.
* Esas no: 2015/1170 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:128, Parse1:12, taşınmazın 1401,67 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1796,67 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Mustafa Öcal, Hamide Öcal, Nuran Öcal, Mehmet Öcal, Fatma Öcal, Emine Öcal, Hacı Osman Öcal, Aynur Öçal, Aysel Öçal, Elmas Öcal, Yıldız Öcal, Hayrunisa Öcal, Hatice Demirer, Safiye Demirer, Semiha Demirer, Osman Demirer, Serhat Demirer, Abdullah Demirer.
* Esas no: 2015/1171 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:128, Parsel:21, taşınmazın 226,02 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 166,05 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Fatma Gündüz, Süleyman Gündüz, Ayşe Gündüz, Cemile Gündüz.
* Esas no: 2015/1172 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:128, Parsel:22, taşınmazın 888,13 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1374,55 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Davut Gündüz, Muhittin Gündüz, Habil Gündüz, Mahmure Gündüz, Bedriye Gündüz Hadim Gündüz.
* Esas no: 2015/1173 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:128, Parsel:23, taşınmazın 506,94 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 869,97 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Bilal Gündüz, Necla Gündüz, Harun Gündüz.
* Esas no: 2015/1174 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:128, Parsel:24, taşınmazın 456,82 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 535,72 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Behcet Gündüz, Gülseren Gündüz, Eyup Gündüz, Mehmet Gündüz, Hacı Mehmet Gündüz, Kamer Gündüz, Bahriye Gündüz, Ayşe Gündüz.
* Esas no: 2015/1175 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:128, Parse1:25, taşınmazın 42,05 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 263,61 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Saim Akdoğan.
* Esas no: 2015/1176 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:167, Parsel:2, taşınmazın 906,82 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1185,86 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Yahya Akdaş, Bedia Sezgin, Hacı Hanım Özlük.
* Esas no: 2015/1177 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:167, Parse1:3, taşınmazın 1038,06 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1143,76 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Fevziye Akdağ, Fadime Akdağ, Muhittin Akdağ, Hatice Akdağ, Hatice Akdağ, Yurdanur Akdağ, Müberra Akdağ, Muhittin Akdağ, Mustafa Akdağ, Yurdagül Akdağ, Sibel Akdağ, Hakan Akdağ, Gökhan Akdağ, Mücteba Akdağ.
* Esas no: 2015/1178 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:167, Parsel:4, taşınmazın 726,15 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 534,35 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Kaymak Akdağ, Fatma Akdağ, Erkan Akdağ, Müzeyyen Akdağ, Enes Akdağ, Cevdet Akdağ, Kadriye Akdağ, İrfan Akdağ, Gülhan Akdağ, Hatice Akdağ, Fatma Akdağ, Davut Akdağ, Nurettin Akdağ, Erkan Akdağ, Fatma Akdağ, Ahmet Akdağ, Ayşe Akdağ, İsmail Akdağ, Mahmut Akdağ, Asiye Akdağ, Sedakat Akdağ, Sabire Unsur.
* Esas no: 2015/1179 İli: Yozgat, ilçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:167, Parsel:6, taşınmazın 25,23 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 35,23 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Hamdi Er.
* Esas no: 2015/1180 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:167, Parse1:259, taşınmazın 16,84 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 87,84 ın2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Şahap Gündüz, Menderes Gündüz, İbrahim Gündüz, Ahmet Gündüz, Zeynep Gündüz, Hakan Gündüz, Ömer Gündüz, Kenan Gündüz, Dudu Gündüz, Meral Gündüz, Soner Gündüz, Mustafa Gündüz, Oğuz Gündüz.
* Esas no: 2015/1181 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:171, Parsel:4, taşınmazın 1751,15 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1536,11 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Osman Öney, Cevdet Öney, İrfan Öney, Ali Öney, Fevziye Güraslan, Elmas Akbaş. * Esas no: 2015/1182 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:172, Parse1:17, taşınmazın 1249,05 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 2029,55 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Hatice Dinç, Ömer Batur, Münevver Hüyük, Nurdaniye Sezgin, Edibe Batur, Zeliha Esmer, Üzeyir Batur, Bilal Batur, Ali Batur, Güldane Batur, Fitnet Yoldaş, Elmaziye Batur, Mustafa Batur.
* Esas no: 2015/1183 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:172, Parsel:29, taşınmazın 751,75 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 444,69 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Tekmile Beker, Ahmet Beker, Feride Beker, Yahya Baker, Satı Beker, Sadiye Beker, Elmas Beker.
* Esas no: 2015/1184 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:172, Parsel:35, taşınmazın 1162,38 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 578,97 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Kadime Yanardağ, Naciye Yanardağ, Hayriye Yanardağ, Edibe Yanardağ, Abdurrahman Yanardağ.
* Esas no: 2015/1185 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:172, Parsel:36, taşınmazın 2381,9 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 3085 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Ali Öney, Elmas Akbaş, İrfan Öney, Cevdet Öney, Fevziye Güraslan, Osman Öney.
* Esas no: 2015/1186 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:172, Parse1:40, taşınmazın 525,8 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 675,03 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:İsa Bakır, Muş Ali Bakır.
* Esas no: 2015/1187 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:172, Parsel:42, taşınmazın 76,15 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 702,22 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Bülent Bakır, Cemil Bakır, Zeliha Bakır, Mustafa Bakır, Nevin İnce, Gülbeyaz Bakır, Bedrettin Bakır.
* Esas no: 2015/1188 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:172, Parse1:43, taşınmazın 532,85 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 670,01 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Mustafa Bakır, Gülbeyaz Okur, Zeliha Bakır, Bülent Bakır, Cemil Bakır, Nevin İnce, Bedrettin Bakır.
* Esas no: 2015/1189 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:172, Parse1:45, taşınmazın 586,13 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 733,05 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Raziye Mutluer, Yusuf Okur, Duran Okur, Mehmet Okur, Muş Ali Bakır, İsa Bakır, Hacire Bakır, Sultan Bakır.
* Esas no: 2015/1190 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:172, Parsel:49, taşınmazın 186,4 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 485,75 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Dudu Akdoğu, Muşali Akdoğdu, Dursun Akdoğdu, Rabiye Akdoğan, Yusuf Akdoğan, Ayşe Akdoğan, Satı Akdoğdu, Yüksel Akdoğdu, Bekir Akdoğdu, Erdal Akdoğdu, Hamdi Akdoğdu, Gürsel Akdoğdu, Dilek Akdoğdu, Şenay Akdoğdu.

 

 

 

———————————————————————————————

 

 

T.C. AKDAĞMADENİ
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Sayı : 2015/1116 Esas -2015/1140 Esas (arası)
(Kamulaştırma ilanı)

1)Davacı kurum vekili Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattının geçtiği, aşağıda tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü ve maliki yer alan taşınmazlar üzerinde belirtilen m2 miktarının kamulaştırılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından alınan 07/02/2014 tarih ve 38 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş lehine kamulaştırıldığı, 16/03/2014 tarih ve 28943 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 27. maddesine göre acele kamulaştırma yapıldığı, ilgili mahkemece değerlendirme sonucunda kamulaştırma için istenen araziye takdir edilen bedel üzerinden bahse konu taşınmazların rızaen alınması için taşınmaz maliklerine usulüne uygun davet gönderilmesine rağmen, davalıların bu bedel üzerinden anlaşmaya yanaşmadığı ve tapuda ferağ vermediğini belirterek, kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlarda Kamulaştırma Kanununun ilgili maddeleri gereğince tesis edilecek daimi/irtifak/üst hakkının tapuda lehine tescil edilmesini talep ve dava etmiştir.
2) Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili bilgiler aşağıda gösterilmiştir.
a) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) Beştepe mah. Nergis sk. No:7 Via Tower Kat:23 Sögütözü/ANKARA
b) Davalılar adına çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda İptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.
c) Açılacak davalarda husumet Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ)’ a yöneltilmelidir.
ç) 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda İptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan İdare adına tescil edilecektir.
d) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına TC Ziraat Bankası Akdağmadeni. Şubesine yatırılacaktır.
e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliği’ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
f) Aşağıda Esas numaraları yazılı davaların duruşmasına 10/03/2016 tarihinde başlanacaktır. İdare tarafından dava açılmadan önce yapılan tüm araştırmalara rağmen adresleri bulunamayanlara dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Kanunun 5.maddesi ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca ilan olunur.
3- Kamulaştırılan Taşınmazların bilgileri :
* Esas no: 2015/1116 İli: Yozgat, ilçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:112, Parse1:145, taşınmazın 2103,53 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 2824 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Yusuf Atılan, Gönül Akbolat, Güllü Kurt, Halil Atılan, Şakir Atılan.
* Esas no: 2015/1117 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:112, Parse1:144, taşınmazın 568,17 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 662,21 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Mehmet Türkyılmaz, Gülkız Türkyılmaz, Ali Türkyılmaz.
* Esas no: 2015/1118 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:112, Parsel:136, taşınmazın 659,82 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 219,13 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Emine Dinçer.
* Esas no: 2015/1119 İli: Yozgat, Ilçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:112, Parse1:121, taşınmazın 157,38 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 98,93 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Hamdi Yaşar.
* Esas no: 2015/1120 Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:112, Parse1:119, taşınmazın 85,89 m249 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 117,26 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Murat Altın.
* Esas no: 2015/1121 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:112, Parse1:115, taşınmazın 1257,49 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1409,57 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Adnan Altın.
* Esas no: 2015/1122 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:112, Parsel:l 10, taşınmazın 1812,24 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 2739,68 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: İsmail Tunç, Hüseyin Gazi Tunç, Mustafa Tunç, Amine Tunç, Muhammet Ali Tunç, Yavuz Tunç, Behice Tunç, Ayşegül Tunç, Murat Tunç.
* Esas no: 2015/1123 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:102, Parsel:54, taşınmazın 1188,57 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1618,56 irilik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Muhittin Gündüz, Habil Gündüz, Mahmure Gündüz, Hadim, Gündüz, Bedriye Gündüz, Davut Gündüz.
* Esas no: 2015/1124 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:102, Parse1:57, taşınmazın 1176,35 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1191,77 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Harun Gündüz, Necla Gündüz, Bilal Gündüz.
* Esas no: 2015/1125 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:102, Parsel:59, taşınmazın 241,05 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 335,2 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Hasan Gündüz, Emine Acer, Süleyman Gündüz, Ali Gündüz.
* Esas no: 2015/1126 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:106, Parsel:4, taşınmazın 277,92 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 148,49 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Mustafa Aslan, İbrahim Aslan, Hülya Aslan, Numan Aslan, Celalettin Aslan, Halil Aslan, Mahmut Aslan, Sündüz Aslan, Mehmet Aslan, Hilmiye Aslan, Femiye Aslan, Müslüme Aslan, Ahmet Aslan, Sinan Aslan.
* Esas no: 2015/1127 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:106, Parsel:5, taşınmazın 1020,09 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1361,38 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Hasibe Mutluer, Güldane Mutluer, Ahmet Mutluer, Yusuf Mutluer, Mübeccel Mutluer, Mustafa Mutluer, İsmail Mutluer, Fikriye Mutluer,Ümmügülsüm Mutluer, Nevzat Mutluer, Selviye Mutluer.
* Esas no: 2015/1128 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:106, Parsel:8, taşınmazın 1547,17 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1542,05 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:İlyas Doğu, Emine Doğu, Belgüzar Doğu, Zennure Doğu, Hattın Ozan, Şakire Doğu, Raziye Doğu, Bekir Doğu.
* Esas no: 2015/1129 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:107, Parsel:9, taşınmazın 2216,13 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 2075,52 m2′lik 3 yıllık geçici ittifak hakkı, Maliki:Şevket Işıktaş, Aysel Gürler, Gökşen Güraslan, Fazıl Işıktaş, Mustafa Gürler, Şemsi Gürler.
* Esas no: 2015/1130 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:107, Parse1:10, taşınmazın 769,52 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1525,31 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Fazıl Işıktaş, Aysel Gürler, Şevket lşıktaş, Mustafa Gürler, Gökşen Güraslan, Şemsi Gürler.
* Esas no: 2015/1131 İli: Yozgat, ilçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:108, Parse1:30, taşınmazın 340,7 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 738,5 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Ayfer Başer (Mutluer), Nedim Başer, Halis Başer, Hacı Ahmet Başer, Ayşe Başer (Ünsal), Zeynep Başer, Arife Başer (Babacan), Rukiye Başer, Aysel Başer (Alp), Kübra Başer, Zehra Başer, Döne Demir, Zeynep Başer.
* Esas no: 2015/1132 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:108, Parsel:48, taşınmazın 2195,57 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1385,6 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Davut Doğu.
* Esas no: 2015/1133 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:113, Parsel:82, taşınmazın 914,53 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1546,57 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Mahmut Gündüz.
* Esas no: 2015/1134 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:113, Parsel:83, taşınmazın 2630,1 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 2500,64 iyilik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Sevda Tüzün, Şeref Temel, Adile Kaya, Münire Karadoğan, Ruhunaz Dikmen, Şeref Temel, Adile Kaya, Sultan Bozer, Münire Karadoğan, Ruhunaz Dikmen, Sultan Bozer, Fatma Temel, İsmail Temel, İsmigül Temel, Hatice Temel, Sevda Tüzün, Sevgi Tüzün, Gülsevim Tüzün.
* Esas no: 2015/1135 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:113, Parsel:84, taşınmazın 1717,68 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 2081,97 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Döne Demir, Zeynep Başer, Ayfer Başer (Mutluer), Hacı Ahmet Başer, Arife Başer Babacan, Halis Başer, Ayşe Başer (Ünsal), Rukiye Başer, Aysel Başer (Alp), Nedim Başer, Zeynep Başer, Kübra Başer, Zehra Başer.
* Esas no: 2015/1136 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:113, Parsel:85, taşınmazın 1037,79 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1248,18 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Ayşe Sezgin, Arif Sezgin, Hacer Şenel, Hulisi Sezgin, Bekir Sezgin, Feride Sezgin.
* Esas no: 2015/1137 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:113, Parsel:86, taşınmazın 228,47 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 272,48 m2′lik 3 yıllık-geçici irtifak hakkı, Maliki: Refika Okur, Ayşe Okur, Adeviye Okur, Kemal Okur, Cahit Okur, Davut Okur, Hacer Okur.
* Esas no: 2015/1138 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:113, Parsel:87, taşınmazın 242,92 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı 241,63 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Davut Okur, Adeviye Okur, Kemal Okur, Cahit Okur, Refika Okur, Hacer Okur, Ayşe Okur.
* Esas no: 2015/1139 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:113, Parsel:88, taşınmazın 395,19 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 260,47 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Semra Eşol, Satı Eşol, Sedat Eşol, Nurhayat Eşol, Serhat Eşol, Raziye Mutluer, Yusuf Okur, Duran Okur, Mehmet Okur.
* Esas no: 2015/1140 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:113, Parse1:89, taşınmazın 60,95 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 103,23 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Rahigül Güler, Elife Saydam, Fatma Aytan, Zöhre Küçükılgaz, Durmuş Aytan, Bedriye Şenel, Harun Kapucu, Davut Kapucu, Gülten Akdağ, Döne Aytan, Seyit Aytan.

 

———————————————————————————————

T.C. AKDAĞMADENİ
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2015/1041 Esas -2015/1090 Esas (arası)
(Kamulaştırma ilanı)

1- Davacı kurum vekili Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattının geçtiği, aşağıda tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü ve maliki yer alan taşınmazlar üzerinde belirtilen m2 miktarının kamulaştırılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından alınan 07/02/2014 tarih ve 38 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş lehine kamulaştırıldığı, 16/03/2014 tarih ve 28943 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 27. maddesine göre acele kamulaştırma yapıldığı, ilgili mahkemece değerlendirme sonucunda kamulaştırma için istenen araziye takdir edilen bedel üzerinden bahse konu taşınmazların rızaen alınması için taşınmaz maliklerine usulüne uygun davet gönderilmesine rağmen, davalıların bu bedel üzerinden anlaşmaya yanaşmadığı ve tapuda ferağ vermediğini belirterek, kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlarda Kamulaştırma Kanununun ilgili maddeleri gereğince tesis edilecek daimi/irtifak/üst hakkının tapuda lehine tescil edilmesini talep ve dava etmiştir.
2- Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili bilgiler aşağıda gösterilmiştir.
a) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) Beştepe mah. Nergis sk. No:7 Via Tower Kat:23 Söğütözü/ANKARA
b) Davalılar adına çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda İptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.
c) Açılacak davalarda husumet Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ)’ a yöneltilmelidir.
ç) 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda İptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan İdare adına tescil edilecektir.
d) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına TC Ziraat Bankası Akdağmadeni. Şubesine yatırılacaktır.
e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
f) Aşağıda Esas numaraları yazılı davaların duruşmasına 11/02/2016 tarihinde başlanacaktır. İdare tarafından dava açılmadan önce yapılan tüm araştırmalara rağmen adresleri bulunamayanlara dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Kanunun 5.maddesi ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca ilan olunur.
3- Kamulaştırılan Taşınmazların bilgileri:
* Esas no: 2015/1041 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Konacı, Ada: 120, Parsel:2, taşınmazın 1011,9 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 985,67 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Veyis Köklü.
* Esas no: 2015/1042 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Konacı, Ada: 121, Parse1:60, taşınmazın 105,84 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 663,58 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Hatice Erdoğan.
* Esas no: 2015/1043 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Konacı, Ada: 121, Parsel:64, taşınmazın 1287,24 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1156,51 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Hayriye Kılıç, Halil Dolgun, Mualla Dolgun, Melek Aydoğmuş, Serap Gültekin, Güner Çelik, Halis Murat Dolgun, Halil Dolgun, Cengiz Dolgun.
* Esas no: 2015/1044 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Konacı, Ada: 121, Parsel:65, taşınmazın 594,73 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 534,91 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Ayşe Türk, Fatma Alkan, Tuncay İpeksoy, Dağıstan İpeksoy, Yusuf İpeksoy, Şevki İpeksoy, İdris ipeksoy.
* Esas no: 2015/1045 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Konacı, Ada: 121, Parse1:140, taşınmazın 1764,44 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1690,39 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Hasan Demirkol, Halil Demirkol, Satı Erdoğan, Abdullah Demirkol, Güllü Özel, Ali Demirkol.
* Esas no: 2015/1046 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Konacı, Ada: 121, Parse1:142, taşınmazın 1340,76 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1519,35 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Emine Türk (Baldemir), Hanifi Türk, Medine Türk (Başkal), Hasan Türk.
* Esas no: 2015/1047 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Konacı, Ada: 121, Parse1:150, taşınmazın 1645,97 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 2037,04 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Ayşe Yıldız, Hüseyin Hakkan, Cemal Hakkan, Hatice Sular, Hafize Sular, İsmail Sular, Halil İbrahim Sular, İlyas Sular, Yıldız Sular, Fadime Hakkan, Güllü Hakkan.
* Esas no: 2015/1048 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Konacı, Ada: 121, Parse1:155, taşınmazın 891,27 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1086,25 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Nufer Derğerli, Mesut Değerli, Zeynep Erdoğan, Gani Değerli, Alime Değerli, Nedim Değerli, Hasan Değerli.
* Esas no: 2015/1049 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Konacı, Ada: 121, Parsel:156, taşınmazın 941,08 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1127,13 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Hacı Hüseyin Değerli, Hatice Değerli, Kadir Değerli, Safiye Değerli.
* Esas no: 2015/1050 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Konacı, Ada: 121, Parse1:159, taşınmazın 460,07 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 568,78 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: İsmail Çetinel.
* Esas no: 2015/1051 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Konacı, Ada: 121, Parse1:161, taşınmazın 343,26 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 436,91 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Hikmet Türk,Hacı Duran Türk.
* Esas no: 2015/1052 İli: Yozgat, ilçesi: Akdağmadeni, Köyü: Konacı, Ada: 121, Parse1:163, taşınmazın 331,2 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 449,83 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Ziyattin Er, Hatice Er, Fatma Er, Zekiye Er (Albayrak) Emine Er Parlak, Zübeyde Er (Demirboğa), Hacı Mustafa Er, Hacere Er (Tan).
* Esas no: 2015/1053 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Konacı, Ada: 121, Parse1:180, taşınmazın 717,55 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1013,62 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Mehmet Ersoy.
* Esas no: 2015/1054 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Konacı, Ada: 121, Parsel:187, taşınmazın 526,49 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1661,43 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Melek Dolgun.
* Esas no: 2015/1055 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Konacı, Ada: 121, Parse1:188, taşınmazın 27,03 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 374,6 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Medine Türk (Başkal), Hasan Türk, Hanifi Türk, Emine Türk (Baldemir).
* Esas no: 2015/1056 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Konacı, Ada: 121, Parse1:191, taşınmazın 279,83 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 316,5 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Ziyattin Er, Hatice Er, Hacı Mustafa Er, Fatma Er, Emine Er Parlak, Hacere Er (Tan), Rukiye Er (Albayrak) Zübeyde Er (Demirboğa), Abbas Er.
* Esas no: 2015/1057 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Konacı, Ada: 121, Parse1:198, taşınmazın 974,79 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı Il 1682,65 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Zülfiye Gürsoy, Nuriye Gürsoy, Dursun Gürsoy, Hamide Gürsoy, Zeynep Gürsoy, Hatice Gürsoy, Gülbiyaz Gürsoy, Hacı Mehmet Gürsoy, Ayşe Gürsoy, Yadikar Gürsoy, Firdes Gürsoy, Mustafa Gürsot.
* Esas no: 2015/1058 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Konacı, Ada: 121, Parse1:252 taşınmazın 1666,62 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 2071,79 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Ayşe Er, Asiye Er, Güllü Er, Şevket Er, Emine Er, Fadime Er, Mahmure Er, İbrahim Er, Mustafa Er, Fatma Bozdağ, Fadime Er, Bedir Er, Nagihan Er, Ömer Er, Sevda Er, Ümran Er.
* Esas no: 2015/1059 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Konacı, Ada: 121, Parse1:253, taşınmazın 76,33 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 126,61 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Ali Demirkol.
* Esas no: 2015/1060 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Kayakışla, Ada: 114, Parse1:155, taşınmazın 26,22 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 91,44 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Hüseyin Babür.
* Esas no: 2015/1061 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Kayakışla, Ada: 122, Parsel:l5, taşınmazın 960 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1794,22 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Mehmet Güngör.
* Esas no: 2015/1062 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Kayakışla, Ada: 124, Parsel:2, taşınmazın 661,81 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 871,32 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Şükran Demirel, Bekir Demirel, Hüseyin Demirel.
* Esas no: 2015/1063 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Kayakışla, Ada: 113, Parsel:7, taşınmazın 117,2 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 518,11 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Hacı Mehmet Erdoğan, Şevki Erdoğan, Duran Erdoğan, Elife Erdoğan, Hanifi Erdoğan, Halime Erdoğan.
* Esas no: 2015/1064 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Kayakışla, Ada: 114, Parsel:37, taşınmazın 78,51 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 74,58 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Duran Karakurt.
* Esas no: 2015/1065 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Kayakışla, Ada: 124, Parse1:1, taşınmazın 681,53 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 860,98 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Veysi Demirel, Neşet Demirel, Durdane Demirel.
* Esas no: 2015/1066 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Sangüneyçevirme, Ada:102, Parsel:52, taşınmazın 1324,58 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 2503,07 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Mustafa Şahin.
* Esas no: 2015/1067 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Sangüneyçevirme, Ada:102, Parse1:51, taşınmazın 4613,13 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 5305,45 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Mehmet Bıkmaz.
* Esas no: 2015/1068 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:101, Parsel:68, taşınmazın 19,35 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 45,48 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Şemseddin Tuncay.
* Esas no: 2015/1069 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:101, Parsel:69, taşınmazın 676,61 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 346,85 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Abbas Unsur, Yusuf Unsur, Sabire Unsur, Mehmet Unsur, Fatma Unsur.
* Esas no: 2015/1070 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:101, Parsel:70, taşınmazın 2453,6 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 2815,63 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Bedrettin Aydın, Orhan Aydın, Saniye Aydın, Sevinç Seçkin, Gülay Aydın, Tuncay Aydın, Akif Aydın, Ayhan Aydın, Serap Gülşen, Serap Seçkin, Feride Aydın, Hakkı Seçkin, Selcan Seçkin, Demir Akdağ, Melek Akdağ, Döndü Akdağ, Nazime Akdağ, Meliha Akdağ, Mustafa Akdağ, Tayyar Akdağ, Fatoş Eylül Seçkin.
* Esas no: 2015/1071 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:101, Parsel:72, taşınmazın 992,87 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1167,81 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Faik Tunç, Hacı Mehmet Tunç, Ayişe Tunç, Hatice Tunç, Cemile Tunç, Ayhan Tunç, Ahmet Tunç, Osman Tunç.
* Esas no: 2015/1072 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:101, Parse1:92, taşınmazın 1192,32 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1328,29 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: İmran Şener, Sami Şener, Cengiz Şener, Fatıma Şener, Hüseyin Şener.
* Esas no: 2015/1073 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:101, Parse1:219, taşınmazın 269,05 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1733,73 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Fuat Özsoy.
* Esas no: 2015/1074 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:101, Parse1:220, taşınmazın 48,68 ın2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 116,38 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Fuat Özsoy.
* Esas no: 2015/1075 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:101, Parsel:241, taşınmazın 1087,97 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1365,51 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Emine Şensoy, Zafer Şensoy, Gülseren Nazlım, Tülay Elmalı, Muzaffer Şensoy.
* Esas no: 2015/1076 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:101, Parsel:243, taşınmazın 675,5 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 821,07 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Emine Şensoy, Naci Şensoy, Şehriban Şensoy, Fatıma Şensoy, Perizat Şensoy.
* Esas no: 2015/1077 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:101, Parse1:245, taşınmazın 722,47 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 893,3 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Ayişe Tekiner, Fatma Tekiner, Zöhre Tekiner, Necati Tekiner, Mehmet Tekiner, Songül Tekiner.
* Esas no: 2015/1078 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:102, Parse1:7, taşınmazın 1005,89 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1538,65 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Miktat Caner, Hatice Akol, Mustafa Akol, Dursun Akol.
* Esas no: 2015/1079 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:102, Parsel:8, taşınmazın 481,8 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 229,97 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Muhittin Özlük, Sema Koçak, Aysun Semahat Coşkun, Ergül Özlük, Hacı Hanım Özlük, Mehmet Özlok, Şefika Özlük, Yusuf Ziya Özlük, Hale Özlük, Betül Özlük, Kadir Sinan Özlük.
* Esas no: 2015/1080 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:103, Parse1:99, taşınmazın 936,43 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1172,46 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Nayim Akdeniz, Naim Akdeniz, Mehmet Akdeniz, Elmas Akdeniz, Zühtü Akdeniz, Feride Akdeniz, Aysun Akdeniz, Ayişe Akdeniz.
* Esas no: 2015/1081 İli: Yozgat, ilçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:103, Parse1:111, taşınmazın 6239,29 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 7267,6 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Gülkız Demirel, Bekir Demirel, Hayrullah Demirel.
* Esas no: 2015/1082 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:103, Parse1:120, taşınmazın 3413,65 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 4466,38 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Ömer Seçkin, Arif Seçkin, Halil Seçkin.
* Esas no: 2015/1083 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:104, Parsel:22, taşınmazın 137,47 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 90,26 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Cenan Akyürek, Mustafa Güneş, Celal Güneş, Ömer Güneş, Bahri Güneş.
* Esas no: 2015/1084 İli: Yozgat, ilçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:104, Parsel:27, taşınmazın 1140,19 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1650,13 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Saniye Aydın, Orhan Aydın, İsmail Aydın, Bedrettin Aydın, Döndü Aydın, Davut Aydın, Mustafa Akdağ, Tayyar Akdağ, Serap Seçkin, Sevinç Seçkin, Fatoş Eylül Seçkin, Hakkı Seçkin, Gülay Aydın, Akif Aydın, Ayhan Aydın, Serap Gülşen, Feride Aydın, Gülay Aydın, Melek Akdağ, Döndü Akdağ, Nazmiye Akdağ, Meliha Akdağ, Sevcan Seçkin, Demir Akdağ.
* Esas no: 2015/1085 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:104, Parsel:28, taşınmazın 1872,56 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 2162,49 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Hüseyin Gazi Tunç, İsmail Tunç, Bahice Tunç, Ayşegül Tunç, Murat Tunç, Muhammet Ali Tunç, Yavuz Tunç, Amine Tunç, Mustafa Tunç.
* Esas no: 2015/1086 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:109, Parse1:29, taşınmazın 396,63 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 184,04 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: İmran Şener, Fatıma Şener, Sami Şener, Cengiz Şener, Hüseyin Şener.
* Esas no: 2015/1087 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:109, Parse1:32, taşınmazın 61,6 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 43,9 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Harun Tanış, Erdal Tanış, Şakire Tanış, Gülseren Tanış, Satıa Tekin, Cemil Tanış, Selami Tanış, Döndü Akbaş, Fettah Akbaş, Cevdet Akbaş, Faris Akbaş, Emine Akbaş, Hatice Akbaş
* Esas no: 2015/1088 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:109, Parsel:93, taşınmazın 3189,55 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 4054,42 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Celal Ünlü.
* Esas no: 2015/1089 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:109, Parse1:88, taşınmazın 615,96 rrı2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 284,8 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Ayişe Aygün, Sultan Yılmaz, Gül Yalçın, Mehmet Yalçın, Hidayet Yalçın, Hasbi Yalçın.
* Esas no: 2015/1090 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Oluközü, Ada:109, Parsel:87, taşınmazın 688,42 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 398,93 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Emine Ünlüer, Ayişe Ünlüer.

——————————————————————————————-

 

T.C. AKDAĞMADENİ
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2015/1141 Esas -2015/1165 Esas (arası)
(Kamulaştırma ilanı)

1- Davacı kurum vekili Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattının geçtiği, aşağıda tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü ve maliki yer alan taşınmazlar üzerinde belirtilen m2 miktarının kamulaştırılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından alınan 07/02/2014 tarih ve 38 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş lehine kamulaştırıldığı, 16/03/2014 tarih ve 28943 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 27. maddesine göre acele kamulaştırma yapıldığı, ilgili mahkemece değerlendirme sonucunda kamulaştırma için istenen araziye takdir edilen bedel üzerinden bahse konu taşınmazların rızaen alınması için taşınmaz maliklerine usulüne uygun davet gönderilmesine rağmen, davalıların bu bedel üzerinden anlaşmaya yanaşmadığı ve tapuda ferağ vermediğini belirterek, kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlarda Kamulaştırma Kanununun ilgili maddeleri gereğince tesis edilecek daimi/irtifak/üst hakkının tapuda lehine tescil edilmesini talep ve dava etmiştir.
2- Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili bilgiler aşağıda gösterilmiştir.
a) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) Beştepe mah. Nergis sk. No:7 Via Tower Kat:23 Söğütözü/ANKARA
b) Davalılar adına çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda İptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.
c) Açılacak davalarda husumet Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ)’ a yöneltilmelidir.
ç) 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda İptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması karan aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan İdare adına tescil edilecektir.
d) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına TC Ziraat Bankası Akdağmadeni. Şubesine yatırılacaktır.
e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
f) Aşağıda Esas numaraları yazılı davaların duruşmasına 07/04/2016 tarihinde başlanacaktır. İdare tarafından dava açılmadan önce yapılan tüm araştırmalara rağmen adresleri bulunamayanlara dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Kanunun 5.maddesi ile değişik 10.maddesinin 4.fikrası uyarınca ilan olunur.
3- Kamulaştırılan Taşınmazların bilgileri :
* Esas no: 2015/1141 İli: Yozgat, ilçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:113, Parse1:90, taşınmazın 900,65 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 517,41 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Zübeyir Okur.
* Esas no: 2015/1142 Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:113, Parsel:91, taşınmazın 233,9 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 510,51 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Davut Okur.
* Esas no: 2015/1143 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:113, Parse1:95, taşınmazın 386,5 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 388,93 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Gülseren Demir, Döne Demir, Kadir Demir, Neriman Demir, Selver Demir, Keziban Demir, Güllü Demir, Yusuf Demir, Bekir Demir, Abdulbaki Demir.
* Esas no: 2015/1144 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:113, Parse1:96, taşınmazın 186,35 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 126,84 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Safure Boztepe, Mehmet Ali Boztepe, Ülkü Boztepe, Meliyha Boztepe, Bekir Boztepe, Fatma Açıkel, Mevlüde Esme, Azmi Boztepe, Hasan Boztepe, Yusuf Boztepe, Zeynep Başer, Hamide Demir, Resul Boztepe.
* Esas no: 2015/1145 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:113, Parse1:111, taşınmazın 659,74 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 670,81 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Mustafa Gökdemir, Güllü Gökdemir, Sait Gökdemir, Tahir Gökdemir, Duran Gökdemir, Mustafa Gökdemir, Sabire Gökdemir.
* Esas no: 2015/1146 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:113, Parse1:112, taşınmazın 2081,82 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 2509,14 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Şemsi Gödeniz, Fitnet Tuncer, Selma Gökdeniz, Halil Gökdeniz, Yurdanur Gökdeniz, Dudu Gökdeniz, Lütfiye Gökdeniz, Sultan Gökdeniz, Necmettin Gökdeniz, Vesile Gökdeniz.
* Esas no: 2015/1147 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:113, Parse1:246, taşınmazın 1196,31 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1658,43 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Sultan Boztepe, Elif Boztepe, Ayşe Boztepe, Atiye Boztepe, Müfıka Boztepe, Haydar Boztepe.
* Esas no: 2015/1148 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:l 13, Parse1:247, taşınmazın 1334,61 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1320,84 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Ülkü Boztepe, Meliyha Boztepe, Resul Boztepe, Safure Boztepe, Mehmet Ali Boztepe, Azmi Boztepe, Hasan Boztepe, Fatma Açıkel, Zeynep Başer, Mevlüde Esmer, Bekir Boztepe, Yusuf Boztepe, Hamide Demir.
* Esas no: 2015/1149 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:l 13, Parse1:251, taşınmazın 479,45 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 284,47 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Şamil Başer, Ayşe Başer, Hacer Başer, Ömer Başer, Elif Başer, Zeliha Başer, Siyami Başer, Hazemi Başer, Neziha Başer, Orhan Başer, Hatice Başer, Selami Başer.
* Esas no: 2015/1150 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:113, Parse1:261, taşı/Imam 1608,39 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1522,11 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Hatice Başer, Siyami Başer, Şamil Başer, Ayşe Başer, Hacer Başer, Zeliha Başer, Neziha Başer, Hazemi Başer, Selami Başer, Elif Başer, Orhan Başer, Ömer Başer.
* Esas no: 2015/1151 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:113, Parsel:265, taşınmazın 771,25 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1062,72 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Hamza Başak, Sabire Başak, Asiye Başak, Feride Başak, Raziye Başak.
* Esas no: 2015/1152 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:114, Parse1:11, taşınmazın 271,5 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 323,17 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Elmas Gürler, Yadigar Gürler, Mustafa Gürler, Fatma Başdoğan, Satılmış Günler.
* Esas no: 2015/1153 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:114, Parsel:13, taşınmazın 628,25 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 345,19 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Müslüme Aydın, Vahide Aydın, Vesile Aydın.
* Esas no: 2015/1154 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:117, Parsel:l3, taşınmazın 729,29 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1067,23 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Sedakat Akdağ, Sabire Unsur, Ayşe Akdağ.
* Esas no: 2015/1155 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:117, Parse1:17, taşınmazın 185.4 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 495,02 m”lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Hamide Çaltekin, Selin Aslan, Deniz Özhan Aslan, Emine Aslan, Ayhan Aslan, Gülhan Aslan.
* Esas no: 2015/1156 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:117, Parsel:21, taşınmazın 1057,89 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 977,44 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:ismaii Akgün, Sabahat Babacan, Hüseyin Akgün, Yahya Akgün.
* Esas no: 2015/1157 ili: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:124, Parsel:5, taşınmazın 2140,02 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 2362,72 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Selver Öncül, Mehmet Öncül, Mcnşure Öncü’, Soner Öncül, Nurhan Öncül, Şener Öncül, Şerife Öncü!, Murat Öncül, Fırat Öncül, Bekir Atak.
* Esas no: 2015/1158 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:124, Parse1:6, taşınmazın 93,43 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 524,56 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Enver Çatak, Mehmet Çatak, Mustafa Çatak, Rıza Nur Çatak, Hamide Tüzün, Cemile Ekinci, Aysel Arslan.
* Esas no: 2015/1159 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:125, Parse1:16, taşınmazın 2848,33 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 2869,65 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Nufer Karamehmetoğlu.
* Esas no: 2015/1160 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:125, Parse1:17, taşınmazın 1051,69 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1777,07 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Hamide Öcal (Esmer), Aynur Öçal, Aysel Öçal, Emine Öcal, Mehmet Öcal, Hacı Osman Öcal, Fatma Öcal, Nuran Öcal, Elmas Öcal, Mustafa Öcal, Hayrunisa Öcal, Yıldız Öcal, Semiha Demirer, Osman Demirer, Serhat Demirer, Abdullah Demirer, Hatice Demirer, Safiye Demirer.
* Esas no: 2015/1161 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:126, Parsel:3, taşınmazın 1212,48 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 596,81 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Durhan Arslan .
* Esas no: 2015/1162 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:126, Parsel:4, taşınmazın 1175,57 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1044,66 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Durhan Kaymaz.
* Esas no: 2015/1163 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:126, Parsel:5, taşınmazın 704,7 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 734,92 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Abdullah Erdoğan.
* Esas no: 2015/1164 Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:126, Parse1:11, taşınmazın 869,46 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 665,8 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Mehmet Temizkan, Zeynep Temizkan, Gökşen Temizkan, Erdoğan Temizkan, Aysel Temizkan.
* Esas no: 2015/1165 İli: Yozgat, ilçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:126, Parsel:l2, taşınmazın 1085,23 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1437,13 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Günsel Boztepe, Aysel Aksoy, Recai Önal, Gülseren Şahin, Hayrullah Güraslan, Zeliha Güraslan, Refıka Güraslan, Adalet Güraslan, Ali Güraslan, Pakize Güraslan, Davut Güraslan.

——————————————————————————————-

 

2016 YILI AKDAĞMADENİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HİZMET ALIM İHALESİ

ANADOLU İMAM HATİP L- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

 

2016 YILI AKDAĞMADENİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ HİZMET ALIM İHALESİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası      :              2015/168738

1-İdarenin

a) Adresi             :              YENİMAHALLE İMAM-HATİP CADDESİ 5/1 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası       :              3543141348 – 3543145666

c) Elektronik Posta Adresi           :              208585@meb.k12.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi       :              https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı            :              1 adet aşçı ve 4 adet işçi ile yemek pişirme, dağıtım, ve sonraki yemekhane hizmetleri ile bulaşık ve çamaşır yıkama, genel temizlik işlerini (9 ay-270 gün) süreli çalıştırılmasıdır

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer               :              Akdağmadeni Anadolu İmam-Hatip lisesi Erkek Pansiyonu Yemekhanesi

c) Süresi              :              İşe başlama tarihi 01.01.2016, işin bitiş tarihi 31.12.2016

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer               :              Yeni Mahalle İmam-Hatip Cd. No:3 Akdağmadeni /Yozgat

b) Tarihi ve saati              :              14.12.2015 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 45 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

KAMU  SEKTÖRÜNDE BİR SÖZLEŞMEYE BAĞLI OLARAK YEMEK PİŞİRME VE TEMİZLİK İŞİNE DAYALI HER TÜRLÜ İŞ DENEYİMİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR. BİRDEN FAZLA İŞ DENEYİM BELGESİNE SAHİP İSTEKLİLERİN SADECE EN YÜKSEK FİYATLI İŞ DENEYİM BELGESİ GEÇERLİ SAYILACAKTIR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı AKDAĞMADENİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ERKEK PANSİYONU İDARE ODASI adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Anadolu İmam-Hatip Lisesi Erkek Pansiyonu Müdür Yardımcısı Odasıadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

——————————————————————————————-

T.C. AKDAĞMADENI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

: 2015/991 Esas -2015/1040 Esas (arası) 25/11/2015

T.C. AKDAĞMADENi ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(Kamulaştırma ilanı)

1-Davacı kurum vekili Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattının geçtiği, aşağıda tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii, hafta, ada, parsel numaram. vasfı. yüzölçümü ve maliki yer alan taşınmazlar üzerinde belirtilen m2 miktarının kamulaştırılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından alınan 07/02/2014 tarih ve 38 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş lehine kamulaştırıldığı, 16/03/2014 tarih ve 28943 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 27. maddesine göre acele kamulaştırma yapıldığı, ilgili mahkemece değerlendirme sonucunda kamulaştırma için istenen araziye takdir edilen bedel üzerinden bahse konu taşınmazların rızaen alınması için taşınmaz maliklerine usulüne uygun davet gönderilmesine rağmen, davalıların bu bedel üzerinden anlaşmaya yanaşmadığı ve tapuda ferağ vermediğini belirterek, kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlarda Kamulaştırma Kanununun ilgili maddeleri gereğince tesis edilecek daimi/irtifak/üst hakkının tapuda lehine tescil edilmesini talep ve dava etmiştir.

2- Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

a) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) Beştepe malı. Nergis sk. No:7 Via Tower Kat:23 Söğütözü/ANKARA

b) Davalılar adına çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.

c) Açılacak davalarda husumet Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ)’ a yöneltilmelidir.

ç) 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemleri -kesinleşecek ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan İdare adına tescil edilecektir.

d) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına TC Ziraat. Bankası Akdağmadeni. Şubesine yatırılacaktır.

e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

1) Aşağıda Esas numaraları yazılı davaların duruşmasına 28/01/2016 tarihinde başlanacaktır.

İdare tarafından dava açılmadan önce yapılan tüm araştırmalara rağmen adresleri bulunamayanlara dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Kanunun 5.maddesi ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca ilan olunur.

3- Kamulaştırılan Taşınmazların bilgileri :

* Esas no: 2015/991 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Güllük, Ada: 102, Parsel:66, taşınmazın 46,13 m’ 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 546,6 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Muttalip Aydın.

* Esas no: 2015/992 Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Güllük, Ada: 102, Parse1:70, taşınmazın 709,77 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 254,13 m2’lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Halis Kocataş, Ahmet Kocataş, Gazi Kocataş, Fermude Kocataş, Firdevs Kocataş, Hasgül Kocataş, Asım Kocataş.

* Esas no: 2015/993 Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü:: Güllük, Ada: 102, Parsel:71, taşınmazın 126,27 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 701,36 irilik 3 yıllık geçici irtifak. hakkı, Maliki: Medine Erdoğan, Hacı. Bayram Erdoğan, Aysun Erdoğan Zengin, Şeyma Erdoğan, Halil İbrahim Erdoğan, Huri Erdoğan, Miyase Erdoğan, Temur Erdoğan, Alparslan Erdoğan, Arzu Özer, Muammer Erdoğan, Gülay Erdoğan, Suna Erdoğan, Şuayip Erdoğan.

* Esas no: 2015/994 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Güllük, Ada: 102, Parsel:74, taşınmazın 271,87 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 2287,44 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Gülzade Erdoğan, Süleyman Erdoğan, Ugur Erdoğan, Ufuk Erdoğan, Dilek Limanlar, Melek Yalçın, Yeliz Erdoğan, Hüseyin Erdoğan, Ramize Erdoğan, Ali Erdoğan, Ahmet Erdoğan, Feride Erdoğan, Rıza Erdoğan.

* Esas no: 2015/995 Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Güllük, Ada: 104, Parse1:67, taşınmazın 988,43 12 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı /! 1212,01 m2’lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Melek Talçın, Yeliz Erdoğan, Hüseyin Erdoğan, Uğur Erdoğan, Ufuk Erdoğan, Gülzade Erdoğan, Süleyman Erdoğan, Dilek Limanlar.

* Esas no: 2015/996 Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, ‘Köyü: Güllük, Ada: 104, Parse1:68, taşınmazın 359,15 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 915,87 mlik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Şevket Şener.

* Esas no: 2015/997 Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Güllük, Ada: 104, Parse1:75, taşınmazın 526,19 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 265,19 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Hüseyin Yünel, Saniye Yünel, Gülsen Niünel, Neila Yünel, Ertuğrul Yünel, Azime Yünel, ,Nazır Yünel, islam Yünel, Fatma Yünel, Metin Yünel, Hatice Yünel, Ali YüncI. Dilaver Yünel, Rızvan Yünel, Bilal Yünel, Bezade Yünel, Sefa Yünel, Selim Yünel. Tahir Yünel, Kadirşah Yünel, Yakup Yünel, Yasemin Yünel, Yeliz Yünel, Meryem Yünel, Fatma Alan. Asiye Erdoğan, Güldan Yünel, Ayten Bostancı, Taner Yünel.

* Esas no: 2015/998 Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Güllük, Ada: 104, Parsel:87, taşınmazın 14,34 m2  49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı 49,63 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Anşa Türker. * Esas no: 2015/999 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Güllük, Ada: 104, Parse1:224, taşınmazın 2249,66 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1728,01 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Şükran Bostancı.

*Esas no: 2015/1000 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Güllük, Ada: 104, Parsel:236, taşınmazın 2134,01 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 2097,06 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Hafize Ertekin.

* Esas no: 2015/1001 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Güllük, Ada: 1-04, Parsel:237, taşınmazın 1594,2 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1195,2 m2`lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Nihat Önsoy, Fatma Önsoy, Gültekin Önsoy, Osman Önsoy, Ayşe Onay, Zeynel Önsoy.

* Esas no: 2015/1002 Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Güllük, Ada: 104, Parsel:241, taşınmazın 2365,44 n-12 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 2713,78 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: ‘Numan Ertekin, Hamza Ertekin, Tahsin Ertekin.

* Esas no: 2015/1003 Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Güllük, Ada: 105, Parsel:3, taşınmazın 41,76 m2  49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 116,41 irilik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Muzaffer Bostancı, Ayten Bostancı, Sadi Bostancı, Osman Bostancı, Kamile Bostancı, Muazzez Bostancı, Elmasiye Bostancı, Kahraman Bostancı.

* Esas no: 2015/1004 ili: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Güllük. Ada: 109, Parsel:6, taşınmazın 134 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 123,61 m2’lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Gültekin Aytan, Sevim Aytan, Hayriye Bolat, Gülfidan Şafak, Azime Aytan.

* Esas no: 2015/1005 Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Güllük, Ada: 109, Parsel:9, taşınmazın 1451,79 1112 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 817,01 mlik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Ömer Türkben, Emine Türkben, Ali Türkben, Hulisi Türkben, Şükrüye Türkben, Tülay Türkben, Hüsne Türkben, Şükran Türkben.

* Esas no: 2015/1006 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Güllük, Ada: 110, Parse1:1, taşınmazın 229,5 ın2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 823,87 m’ilik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Lütfiye Keskin, Mehmet Keskin, Mustafa Keskin, Ziya Keskin, Hasan Keskin, Meliha Keskin, Kamer Keskin.

* Esas no: 2015/1007 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni,  Köyü: Güllük, Ada: 110, Parse1:3, taşınmazın 1490,68 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı H 2083,15 m2lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Huriye Kılınç, Sagıp Kılınç, Erdem Kılınç, Şemsi Kılınç, Durdane Kılınç, İmmehan Kılınç, Raziye Kılınç, Zeynep Kılınç, Gülkız Kılınç, Ömer Kılınç. Uğur Kılınç, Ali Kılınç, Murat Kılınç, Ümmühan Kılınç, Selma Kılınç, Güldane Kılınç, Döndü Kılınç.

* Esas no: 2015/1008 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Güllük, Ada: 110, Parse1:45, taşınmazın 1033,92 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 907,06 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak -hakkı, Maliki: Yakup Yünel, Asiye Erdoğan, Fatma Alan. Güldan Yünel, Meryem Yünel.

* Esas no: 2015/1009 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Güllük, Ada: 110, Parse1:47, taşınmazın 290,68 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 273,31 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Döndü Tuncer, Halime Tuncer, Memduha Tuncer, Handan Tuncer, Adelet Tuncer, Döndü Tuncer, Fatma Tuncer, Yasemin Tuncer, Ramazan Tuncer, Abdulmuttalip Tuncer, Mehmet Gül, Nadir Öztürk, Döndü Gül.

* Esas no: 2015/1010 İli: Yozgat, ilçesi: Akdağmadeni, Köyü: Güllük, Ada: 110, Parsel:48, taşınmazın 637,85 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 788.79 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Dilaver Yünel, Bilal Yünel, Nazır Yünel, Ali Yünel, İslam Yünel, Ertuğrul Yünel, Saniye Yünel, Rızvan Yünel, Tahir Yünel, Nejla Yünel, Selim Yünel, Hatice Yünel, Bezade Yünel, Safa Yünel, Fatma Yünel, Gülsen Yünel, Metin Yünel, Azime Yünel, Kadirşah Yünel, Ayten Bostancı, Güldan Yünel, Taner Yünel, Yasemin Yünel, Yeliz Yöne!, Meryem Yünel, Fatma Alan, Asiye Erdoğan, Yakup Yünel.

* Esas no: 2015/1011 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Güllük, Ada: 110, Parsel:49, taşınmazın 859,99 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 603,02 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Ahmet Üzel, Güllü Üzel, Zübeyde Üzel, Şahinde Üzel, Şemsi Üzel, Mahmut Üzel, Musa Üzel, Osman Üzel, Hamza Üzel, Mustafa Üzel, Ratibe Üzel.

* Esas no: 2015/1012 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Güllük, Ada:110, Parse1:50, taşınmazın 311,61 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 767,45 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Döndü Tuncer, Halime Tuncer, Döndü Tuncer, Yasemin Tuncer, Memduha Tuncer, Ramazan Tuncer, Adalet Tuncer, Abdulmuttalip Tuncer. Handan Tuncer. Fatma Tuncer, Döndü Gül, Mehmet Gül, Nadir Gül.

* Esas no: 2015/1013 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni. Köyü: Güllük, Ada: 110, Parsel:51, taşınmazın 2045,52 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı H 4167,47 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: İbrahim Ülker, Kübra Ülker, Murat Han Ülker, Şengül Ülker, Burak Ülker, Ömer Ülker, Samiye Çiçek, Esme Yılmaz, İfakat Yıldırım, Akif Ülker.

* Esas no: 2015/1014 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Güllük, Ada: 110, Parse1:56, taşınmazın .1471,49 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1249,63 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: .Saim Erdoğan. * Esas no: 2015/1015 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Güllük, Ada: 110, Parsel:57, taşınmazın 57,44 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 43,34 m2’lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Fatma Köklü, Ayşe Köklü, İsmihan Köklü, Şakir Köklü, Aynur Köklü, Dursun Köklü.

* Esas no: 2015/1016 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Güllük, Ada: 110, Parsel:58, taşınmazın 159,77 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 114,53 m2lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Ladife Akol. * Esas no: 2015/1017 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Güllük, Ada: 110, Parsel:59, taşınmazın 243,57 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı H 81,23 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, .Maliki: Ayşe Aydın, Mehmet Aydın, Turan Aydın.

* Esas no: 2015/1018 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Güllük, Ada: 110, Parse1:60, taşınmazın 793,2 m’ 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 338,93 mlik 3 yıllık geçici ittifak hakkı; Maliki: Necati Yıldırım.

* Esas no: 2015/1019 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Güllük, Ada: 110, Parse1:63, taşınmazın 663,4 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 394,35 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Ali Ertekin, Hafize Ertekin, Gültekin Ertekin, Tahsin Ertekin, Nadire Ünal, Olkay Ertekin, Aytekin Ertekin, Arzı Şenbaş, Gülay Alan, Müjdat Ertekin, Kürşat Ertekin, Aliye Avşar, Elvan Ertekin.

* Esas no: 2015/1020 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Güllük, Ada: 110, Parsel:78, taşınmazın 359,34 1112 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // .241,14 mrlik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Döndü Durmuş, Harun Durmuş, Safiye Durmuş, Mehmet Durmuş, Kürşat Durmuş, Salim Durmuş, Saliha Durmuş, Dürdane Durmuş.

* Esas no: 2015/1021 Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Güllük, Ada: 110, Parse1:81, taşınmazın 325,05 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı Il 181,65 mrlik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Yakup Öçal, Feyzullah Öçal, Fethiye Öçal, Medine Öçal, Zafer Topal, Zennure Öçal, Uğur Topal, Aynur Öçal, Yasin Öçal, Yunus Nal, Ümmgülsüm Öçal.

* Esas no: 2015/1022 Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Güllük, Ada: 110, Parsel:82, taşınmazın 252,97 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 149,14 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Nevzat Nal.

* Esas no: 2015/1023 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Güllük, Ada: 110, Parse1:86, taşınmazın 787,25 1112 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1005,24 mrlik 3 yıllık geçici irtifak hakkı. Maliki: Osman Bostancı, Ayten Bostancı, Sadi Bostancı, Elmas Bostancı, Muazzez Bostancı, Kamile Bostancı, Kahraman Bostancı, Muzaffer Bostancı, Nurten Bostancı.

* Esas no: 2015/1024 Yozgat, ilçesi: Akdağmadeni, Köyü: Güllük, Ada: 110, Parse1:90., taşınmazın 402,08 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 991,19 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Elmasiye Beker.

* Esas no: 2015/1025 Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Güllük, Ada: 110, Parsel:I 12, taşınmazın 1192,29 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1520,56 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Hamza Üzel, Mustafa Ozel,Zübeyde Üzel, Osman Uzel, Mahmut Üzel, Şahin& Üzel, Şemsi Üzel, Musa Üzel, Güllü Üzel, Ahmet Üzel, Rabite Üzel.

* Esas no: 2015/1026 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Güllük, Ada: 110, Parse1:119, taşınmazin 1756,21 in’ 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 2648,35 m2’lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Halil Doğan.

* Esas no: 2015/1027 Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Güllük, Ada: 110, Parse1:140, taşınmazın 39,9 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 43;32 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Şerafettin Yıldırım, Rasih Yıldırım, Refik Yıldırım, Şahin Yıldırım, Dursun Yıldırım, Kamuran Yıldırım.

* Esas no: 2015/1028 Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Güllük, Ada: 110, Parsel:141, taşınmazın 16,36 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 34,74 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Ömer Köklü, Keziban Köklü, Veysel Köklü.

* Esas no: 2015/1029 Yozgat, İlçesi: Akdamadeni, Köyü: Konacı, Ada: 114, Parsel:39, taşınmazın 1139,24 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı t/ 1393,09 m2’lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Hatime Baldemir, Akkız Baldemir, Akkiz Baldemir, Eyyup Baldemir.

* Esas no: 2015/1030 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Konacı, Ada: 114, Parse1:59, taşımı-la= 858,69 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1013,41 m2’lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Ayşe Gündüz, Mehmet Gündüz, Hacı Mehmet Gündüz, Kamer Gündüz, Bahriye Gündüz, Behçet Gündüz, Gülseren Gündüz, Eyup Gündüz.

* Esas no: 2015/1031 Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Konacı, Ada: 114, Parsel:60, taşınmazın 878,16 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1226,06 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Ismail Gündüz.

* Esas no: 2015/1032 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Konacı, Ada: 114, Parse1:61, taşınmazın 763,24 1112 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 564,67 irilik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Emine Acer, Ali Gündüz, Süleyman Gündüz, Hasan Gündüz.

* Esas no: 2015/1033 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Konacı, Ada: 114, Parsel:63, taşınmazın 543,36 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1001,33 m2’lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Hacı Duran Türk, Hikmet Türk.

* Esas no: 2015/1034 Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Konacı, Ada: 114, Parsel:87, taşınmazın 1310,85 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1950,58 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Raziye Küçükboylu, Fadik Küçükboylu, Yadigar Küçükboylu, Ayşe Küçükboylu. Gürcü Küçükboylu, Döne Kanak, Tugrul Küçükboylu, Yeter Kanak, Hacı ihsan Kanak. Fatma Küçükboylu, Ahmet Kanak, Abdurrahman Kanak.

* Esas no: 2015/1035 Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Konacı„Nda: 114, Parsel:93, taşmmazın 455,46 m’ 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı Ii 731,69 m2′lik 3 yıllık geçici ittifak -hakkı, Maliki: Hamide Bozdağ, İsmail Bozdağ, Emine Bozdağ, Mustafa Bozdağ. Fatma Bozdağ.

* Esas no: 2015/1036 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Konacı, Ada: 114, Parsel:95, taşınmazın21,47 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 73,44 m2′lik 3 yıllık geçici ittifak hakkı, Maliki:Döndü Kanak, Yeter Kanak, Hacı Ihsan Kanak, Ahmet Kanak, Ayşe Köklü, Güllü Kanak, Saim Kanak, Naim Kanak, Dönc Kanak, Abdurrahman Kanak.

* Esas no: 2015/1037 İli: Yozgat, Akdağmadeni, Köyü: Konacı, Ada: 114, Parse1:111, taşınmazın 1078,55 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı il 508,33 mlik 3 yıllık geçici ittifak hak.kı, Maliki: Hacı Duran Türk.

* Esas no: 2015/1038 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: KOIlael, Ada: 114, Parse1:113, taşınmazın 1160,04 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1539,91 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, M.aliki: Ziyattin Er, Hacere Er, Abbas Er, Hacı Mustafa Er, Fatma Er, Hatice Er, Emine Er Parlak, Rukiye Er (Albayrak), Zübeyde Er (Demirboğa).

* Esas no: 2015/1039 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Konacı, Ada: 114, Parse1:126, taşınmazın 90,39 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 109,01 Malik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: İbrahim Bölmez.

* Esas no: 2015/1040 İli: Yozgat, ilçesi: Akdağmadeni, Köyü: Konacı, Ada: 120, Parse1:1, taşınmazın440,25 1312 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 734,47 m2’lik 3 yıllık geçici ittifak hakkı, •Maliki: Mühibe Çetinel, Halis Çetinel, elmmehan Çetinel, Zeynep Çetinel, I laydar Çetinel, Sultan Çetinel, Narin Çetinel.

——————————————————————————————-

11900 LİTRE EURO DİZEL İLE 9360 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN

AKDAĞMADENİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

11900 litre Euro Dizel ile 9360 litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :           2015/165835

1-İdarenin

a) Adresi         :           akdağmadeni ilçe emniyet müdürlüğü emek mah.180 sok 3 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası   :           3543141398 – 3543141396

c) Elektronik Posta Adresi     :           guray.ceylan@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :           https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı      :           11.900 litre motorin ve 9.360 litre 95 oktan kurşunsuz benzin olmak üzere toplam 21.260 litre akaryakıt alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :           Akdağmadeni İlçe Merkezi (Akdağmadeni Belediyesi sorumluluk sınırları -Akdağmadeni Belediyesi Mücavir Alanı ) dahilinde yüklenicinin göstereceği Akaryakıt Tüketim Otomasyon Sistemine (ATOS) sahip akaryakıt istasyonları ve Teknik Şartname Ek-2′de belirtilen yerler.

c) Teslim tarihi            :           Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, yükleniciye yapılacak işe başlama talimatı ile İhale konusu akaryakıt, Yüklenicinin göstereceği Akdağmadeni İlçe merkezi Akdağmadeni Belediyesi sorumluluk (Akdağmadeni Belediyesi Mücavir Alan )sınırları dahilindeki ATOS bulunan bayi dağıtım istasyonlarının pompalarından İdarenin araçlarının dapolarına ve Teknik Şartnamenin Ek-2 kısmında belirtilen hizmet binalarının jenaratörlerine ihtiyacı nispetinde alınacaktır. Bu durum 31.12.2016 tarihine kadar devam edecektir

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer        :           Emek Mah. 180. Sok. No: 3 te bulunan Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğünde Bürolar Amir Vekili odası ve İhale Komisyon Başkanı odasında yapılacaktır.

b) Tarihi ve saati         :           09.12.2015 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) İstekli Dağıtıcı ise Akaryakıt olarak tanımlanan ürünlerin dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış Dağıtıcı Lisansının aslını, noter tasdikli suretini veya idarece aslının görülerek onaylanan suretinin

b) İstekli Akaryakıt Pazarlama Bayii ise 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış Bayi Lisansının aslını veya noter tasdikli sureti ile birlikte Dağıtıcı ile yapmış olduğu Tek Elden Satış Sözleşmesinin aslını, noter tasdikli suretini  veya idarece aslının görülerek onaylanan suretini teklif ile birlikte sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bedeli Akdağmadeni Mal Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz karşılığında Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğü, Destek Büro Amirliğinden adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğü Destek Büro Amirliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

——————————————————————————————-

T.C.AKDAĞMADENİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2015/904 Esas – 2015/956 Esas (arası)
(Kamulaştırma İlanı)

1- Davacı kurum vekili Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattının geçtiği, aşağıda tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü ve maliki yer alan taşınmazlar üzerinde belirtilen m2 miktarının kamulaştırılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından alınan 07/02/2014 tarih ve 38 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş lehine kamulaştırıldığı, 16/03/2014 tarih ve 28943 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 27. maddesine göre acele kamulaştırma yapıldığı, ilgili mahkemece değerlendirme sonucunda kamulaştırma için istenen araziye takdir edilen bedel üzerinden bahse konu taşınmazların rızaen alınması için taşınmaz maliklerine usulüne uygun davet gönderilmesine rağmen, davalıların bu bedel üzerinden anlaşmaya yanaşmadığı ve tapuda ferağ vermediğini belirterek, kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlarda Kamulaştırma Kanununun ilgili maddeleri gereğince tesis edilecek daimi/irtifak/üst hakkının tapuda lehine tescil edilmesini talep ve dava etmiştir.
2- Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili bilgiler aşağıda gösterilmiştir.
a) Kamulaştırmayı yapan İdarenin adı:
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ)
Beştepe mah. Nergis sk. No:7 Via Tower Kat:23 Söğütözü/ANKARA
b) Davalılar adına çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda İptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.
c) Açılacak davalarda husumet Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ)’ a yöneltilmelidir.
ç) 30 gün içerisinde kamu1aştırma işlemine karşı İdari Yargıda İptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını be1ge1endirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan İdare adına tescil edilecektir.
d) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına TC Ziraat Bankası Akdağmadeni. Şubesine yatırılacaktır.
e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
f) Aşağıda Esas numaraları yazılı davaların duruşmasına 21/01/2016 tarihinde başlanacaktır. İdare tarafından dava açılmadan önce yapılan tüm araştırmalara rağmen adresleri bulunamayanlara dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Kanunun 5.maddesi ile değişik 1 O.maddesinin 4.fıkrası uyarınca ilan olunur.
3- Kamulaştırılan Taşınmazların bilgileri:
* Esas no: 2015/956 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 269, Parsel: 3, taşınmazın 561,47 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 656,27 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Fatıma çetin, Emine Çetin, Mustafa Çetin, Veyis Çetin, Nefise Çetin, Döndü Çetin, Hüseyin Karaer, Emine Karaer, Ruhi Karaer, Latif Kamer, Şahin Akol, Mahmut Kamer, Selma Çetin, Metin Çetin, Halil İbrahim Çetin, Fatma Çetin, Hakan Çetin, Hatice Çetin.
* Esas no: 2015/955 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 269, Parsel: 2, taşınmazın 911,09 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 678,18 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Mehmet Çetin, Aydın Çetin, Sevim Çetin, Şengül Çetin, Ercan Çetin, Fermuş Çetin, Yusuf Çetin, Canan Çetin.
* Esas no: 2015/954 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 263, Parsel: 48, taşınmazın 484,3 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1161,16 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Muttalip Çetiner.
* Esas no: 2015/953 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 263, Parsel: 47, taşınmazın 1527,61 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1538,6 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Rıfat Kocaay, Mevlüt Kocaay.
* Esas no: 2015/952 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 263, Parsel: 46, taşınmazın 22,23 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 93,85 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Şahinde Aydıner, Musa Önal, Mehmet Önal, Ayşe Önal, Züleyha Önal, Mustafa Önal, Seyit Ali Önal, Yusuf Önal.
* Esas no: 2015/951 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 263, Parsel: 45, taşınmazın 681,4 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 808,1 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Mustafa Işık, Selma Işık, Hanifi Işık, Ahmet Işık, Halime Işık, İsmehan Işık.
* Esas no: 2015/950 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Be1ekçehan, Ada: 263, Parsel: 44, taşınmazın 277,11 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 324,3 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Şuayip Muş, Nuri Ahmet Muş, Fatma Ceylan, İskender Muş.
* Esas no: 2015/949 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 263, Parsel: 43, taşınmazın 304,96 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 309,3 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Ömer Muş.
* Esas no: 2015/948 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 263, Parsel: 42, taşınmazın 290,24 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 195,65 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Abdullah Muş.
* Esas no: 2015/947 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 263, Parsel: 41, taşınmazın 820,74 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 334,29 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Hüseyin Kaya.
* Esas no: 2015/946 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 263, Parsel: 36, taşınmazın 229,93 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 670,52 m2′lik 3 yıllık geçici İrtifak hakkı, Maliki: Ömer Güngör. .
* Esas no: 2015/945 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 263, Parsel: 35, taşınmazın 1222,52 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1776,64 ITi2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Hamiye Gökgül, Döndü Gökgül, Fatma Gökgül.
* Esas no: 2015/944 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 262, Parsel: 33, taşınmazın 288,15 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 367,82 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Veyis Çetin, Fatıma Çetin, Emine Çetin, Mustafa Çetin, Nefise Çetin, Döndü Çetin, Hakan Çetin, Halil İbrahim Çetin, Fatma Çetin, Mahmut Kamer, Selma Çetin, Hatice Çetin, Metin Çetin, Şahin Akol, Emine Kamer, Ruhi Karaer, Latif Karaer.
* Esas no: 2015/943 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 262, Parsel: 32, taşınmazın 266,09 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 331,12 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Güllü Çetin, Ayşe Çetin, Beyazıt Çetin, Erdoğan Çetin, Salim Çetin, Gülender Çetin, Ünal Çetin, Kibar Çetin.
* Esas no: 2015/942 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 262, Parsel: 31, taşınmazın 210,48 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 257,67 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Miyase Arısoy, Taner Arısoy, Şahin Arısoy, Hüseyin Arısoy, Ayhan Arısoy, Hilal Arısoy.
* Esas no: 2015/941 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 262, Parsel: 30, taşınmazın 197,57 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 248,8 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Salim Arısoy.
* Esas no: 2015/940 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 262, Parsel: 29, taşınmazın 188,29 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 226,7 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Hatice Arısoy, Fatma Arısoy, Kürşat Arısoy, Nuran Arısoy, Selcan Arısoy, Akkız Arısoy.
* Esas no: 2015/939 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 262, Parsel: 28, taşınmazın 482,2 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 556,38 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Ali Okan.
* Esas no: 2015/938 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 262, Parsel: 27, taşınmazın 210,01 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 454,35 mZ’lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Sadet Kocaay, Ali Kocaay, Hasan Kocaay, Şükrü Kocabaş, Resmiye Kocabaş, Atike Kocabaş, Hasibe Kocabaş, Nevzat Kocabaş, Firdevs İkincişahin, Emine Kocaay, Bekir Kocaay.
* Esas no: 2015/937 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 259, Parsel: ll, taşınmazın 114,05 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 304,81 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Bahri Işık, Telli Işık, Fadime Işık, Nezahat Atak, Hüseyin Arısoy, Nurdagül Arısoy, Adnan Saglam, Halil Atak, Nezaket Arısoy, Türkan Arısoy, Baysal Arısoy, Yüksel Arısoy, Efsal Saglam, Emine Atak, Sebahat Atak, Şevki Sağlam, Miyase Arısoy.
* Esas no: 2015/936 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 274, Parsel: 315, taşınmazın 248,77 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 128,56 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Yakup Aslan, Tuncay Aslan, Emine Kocaay, Fatma Aslan, Hamdi Erdoğan, Satı Erdoğan, Ömer Aslan.
* Esas no: 2015/935 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 274, Parsel: 314, taşınmazın 273,82 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 150,25 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Duran Erdoğan, Ferhat Öçal, Şükrü Öçal, Ahmet Öçal, Zeliha Öçal, Tekmile Öçal, Leyla Öçal
* Esas no: 2015/934 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 274, Parsel: 313, taşınmazın 298,25 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 300,31 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Mehmet Erdoğan, Ferhat Öçal, Şükrü Öçal, Ahmet Öçal, Zeliha Öçal, Tekmile Öçal, Leyla Öçal.
* Esas no: 2015/933 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 274, Parsel: 312, taşınmazın 469,67 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 618,21 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Mahmure Öngül.
* Esas no: 2015/932 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 274, Parsel: 311, taşınmazın4l9,1l m249 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı //870,48 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: İsmail İnan.
* Esas no: 2015/931 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 274, Parsel: 306, taşınmazın 623,68 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 775,19 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Ümmügülsüm Arıkan, Mustafa Arıkan, Muammer Arıkan, Emine Arıkan.
* Esas no: 2015/930 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 274, Parsel: 302, taşınmazın 158,48 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 118,66 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Halil Atak.
* Esas no: 2015/929 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 274, Parsel: 301, taşınmazın 1478,4 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1506,94 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Abdülkerim Atak, Ekrem Atak, Veli Atak, Bünyamin Atak, Ali Atak.
* Esas no: 2015/928 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 274, Parsel: 300, taşınmazın 58,32 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 396,06 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Mustafa Atak, Tenzile Atak, Abdülhalim Atak, Fatma Atak, İfakat Atak, Hatice Atak.
* Esas no: 2015/927 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 274, Parsel: 284, taşınmazın 233,08 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 129,1 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Şakir Işık, Telli Işık, Halil Atak, Emine Atak, Efsal Sag1am, Adnan Saglam, Nezaket Arısoy, Miyase Ansoy, Şevki Saglam, Yüksel Arısoy, Sebahat Atak, Fadime Atak, Nezahat Atak, Hüseyin Arısoy, Nurdagül Arısoy, Baysal Ansoy, Türkan Arısoy.
* Esas no: 2015/926 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Be1desi: Belekçehan, Ada: 254, Parsel: 37, taşınmazın 2280,55 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 2650,54 ın2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Asiye İnan, Beyazıt Mutlu, Selvinaz Büyüker, Seva1 Cansev, Ayişe Mutlu, Hacı Mustafa Mutlu, Seyit Ali Mutlu, Mehmet Ali Mutlu.
* Esas no: 2015/925 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 254, Parsel: 36, taşınmazın 634,44 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 353,11 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: İpek Kayahan, İbrahim Muğla.
* Esas no: 2015/924 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 254, Parsel: 3, taşınmazın O m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 451,25 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Zekeriya Mutlu.
* Esas no: 2015/923 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 254, Parsel: 8, taşınmazın 44,77 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 77,99 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Şerife Önsoy, Mahmut Önsoy, Hasan Önsoy, Meliha Önsoy, Zübeyde Önsoy, İsmail Önsoy, Eyyup Önsoy, Şemsi Önsoy, Fatma Önsoy, Yakup Önsoy, Bedrettin Önsoy.
* Esas no: 2015/922 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 254, Parsel: 7, taşınmazın 393,65 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 479,72 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Ma1iki:Azmi Arıkan, Abbas Arıkan, Baki Arıkan, Resul Arıkan, Nevzat Arıkan, Mustafa Arıkan.
* Esas no: 2015/921 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 194, Parsel: 7, taşınmazın 504,9 m2 49 yıllık müstaki1 ve daimi nitelikli üst hakkı // 270,14 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Hüseyin Aydın.
* Esas no: 2015/920 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 194, Parsel: 4, taşınmazın 289,59 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 765,11 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Sadegül Erdoğan, Fatma Erdoğan, Aşkın Erdoğan, Sevgi Erdoğan, Arif Erdoğan.
* Esas no: 2015/919 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Be1desi: Belekçehan, Ada: 192, Parsel: 93, taşınmazın 292,42 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 146,24 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Hacı İsmail Eker, Mevlüt Eker, Bekir Eker. .
* Esas no: 2015/918 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 192, Parsel: 85, taşınmazın 2397,21 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 3051,76 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Bahattin Okan, Satılmış Okan, Raşit Okan.
* Esas no: 2015/917 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 192, Parsel: 84, taşınmazın 1550,58 m249 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1814,36 m21lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Memduha Akol, Neziha Akol, Selvi Akol, Cemal Akol, Fatıma İnan, Yusuf Akol, Hayrettin Ako1, Musa Ako1, Esen Akol, Mehmet Akol, Zeynep Akol, Haşim Akol, Ayşe Akol, Hüseyin Akol, Emine Akol, Mustafa Akol, Döndü Akol, Hazime Koçaksoy.
* Esas no: 2015/916 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 192, Parsel: 30, taşınmazın 133,34 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 113,36 m21lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: İsmail Güven, Mustafa Güven.
* Esas no: 2015/915 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 192, Parsel: 29, taşınmazın 899,22 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1221,25 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Ma1iki:Mustafa Atak, Hatice Atak, Fatıma Atak, İfakat Atak,

Tezile Atak, Abdu1halim Atak.
* Esas no: 2015/914 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 192, Parsel: 28, taşınmazın 176,82 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 251,76 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Hatice Arıkan, Osman Aydın, Ali Aydın, Feride Aydın, Şehriban Aydın, Mustafa Aydın, Halil Aydın, Salim Aydın, Ferizat Aydın, Bilal Aydın.
* Esas no: 2015/913 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 192, Parsel: 27, taşınmazın 1402,37 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 699,6 m21lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Hidayet Aydın, Hatice Arıkan.
* Esas no: 2015/912 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 192, Parsel: 26, taşınmazın 406,03 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 701,95 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Hatice Arıkan, Ramazan Aydın, Mesut Aydın, Semra Aydın, Döndü Aydın, Şemsi Aydın, Battal Aydın, Faruk Aydın, Ömer Aydın, Fatıma Aydın, Döndü Aydın, Kiraz Aydın, Ergül Aydın, Hatice Aydın, Mustafa Aydın.
* Esas no: 2015/911 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 192, Parsel: 24, taşınmazın 73,48 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 563,21 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Ümmehan Atak, Hatice Erben, Zeynep Meral, Şaziye Aydın, Hasan Erdoğan.
* Esas no: 2015/910 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Be1ekçehan, Ada: 192, Parsel: 482, taşınmazın 767,43 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1042,54 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Osman Erdinç, Mehmet Erdinç, Miyase Erdinç, Talip Erdinç, Emine Erdinç, Ercan Erdinç, Murat Erdinç, Gülcan Erdinç.
* Esas no: 2015/909 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 192, Parsel: 481, taşınmazın 1074,55 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1183,88 m21lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Yusuf Arıkan, Eyyup Arıkan.
* Esas no: 2015/908 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 192, Parsel: 452, taşınmazın 62,32 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 183,42 m21lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Emine Çetiner, Fatma Çetiner, Ali Çetiner, Gültekin Çetiner, Fazilet Çetiner.
* Esas no: 2015/907 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 192, Parsel: 451, taşınmazın 576,63 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 799,51 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Sezer Çetiner, Bayar Çetiner, Selda Çetiner, Sevgi çetiner, Derya Çetiner, Şerife Çetiner, Pakize Çetiner.
* Esas no: 2015/906 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada:192, Parsel:450, taşınmazın 614,28 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 360,54 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Abdullah Çetiner.
* Esas no: 2015/905 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 192, Parsel: 449, taşınmazın 150,03 m2 49 yıllık müstaki1 ve daimi nitelikli üst hakkı // 112,02 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Fazilet Çetiner, Fatına Çetiner, Gültekin Çetiner, Emine Çetiner, Ali Çetiner.
* Esas no: 2015/904 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 192, Parsel: 448, taşınmazın 10,65 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 59,9 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Sezer Çetiner, Bayar Çetiner, Selda Çetiner, Sevgi Çetiner, Derya Çetiner, Şerife Çetiner, Pakize Çetiner.

——————————————————————————————–

T.C. AKDAĞMADENİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2015/903 Esas – 2015/854 Esas (arası)
(Kamulaştırma İlanı)

1- Davacı kurum vekili Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattının geçtiği, aşağıda tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü ve maliki yer alan taşınmazlar üzerinde belirtilen m2 miktarının kamulaştırılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından alınan 07/02/20l4 tarih ve 38 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş lehine kamulaştırıldığı, 16/03/20 14 tarih ve 28943 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 27. maddesine göre acele kamulaştırma yapıldığı, ilgili mahkemece değerlendirme sonucunda kamulaştırma için istenen araziye takdir edilen bedel üzerinden bahse konu taşınmazların rızaen alınması için taşınmaz maliklerine usulüne uygun davet gönderilmesine rağmen, davalıların bu bedel üzerinden anlaşmaya yanaşmadığı ve tapuda ferağ vermediğini belirterek, kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlarda Kamulaştırma Kanununun ilgili maddeleri gereğince tesis edilecek daimi/irtifak/üst hakkının tapuda lehine tescil edilmesini talep ve dava etmiştir.
2- Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili bilgiler aşağıda gösterilmiştir.
a) Kamulaştırmayı yapan İdarenin adı:
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ)
Beştepe mah. Nergis sk. No:7 Via Tower Kat:23 Söğütözü/ANKARA
b) Davalılar adına çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda İptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.
c) Açılacak davalarda husumet Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ)’ a
yöneltilmelidir.
ç) 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda İptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan İdare adına tescil edilecektir.
d) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına TC Ziraat Bankası Akdağmadeni. Şubesine yatırılacaktır.
e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
f) Aşağıda Esas numaraları yazılı davaların duruşmasına 14/01/2016 tarihinde başlanacaktır. İdare tarafından dava açılmadan önce yapılan tüm araştırmalara rağmen adresleri bulunarnayanlara dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Kanunun 5.maddesi ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca ilan olunur.
3- Kamulaştırılan Taşınmazların bilgileri:
* Esas no: 2015/903 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 192, Parsel: 447, taşınmazın 121,82 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 86,55 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: İsmihan Ceylan, Emine Ceylan, Mustafa Ceylan, Ömer Ceylan.
* Esas no: 2015/902 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada:
192, Parsel: 432, taşınmazın 449,78 ın2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 435,27 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Ziya Karaer.
* Esas no: 2015/901 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 192, Parsel: 431, taşınmazın 933,09 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 512,26 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Neziha Akol, Musa Akol, Mumduha Akol, Selvi Akol, Esen Akol, Hayrettin Akol.
* Esas no: 2015/900 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 192, Parsel: 427, taşınmazın 328,43 m249 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1271,91 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Ali Önsoy, Münevver Önsoy, Hasan Önsoy, Yunus Önsoy.
* Esas no: 2015/899 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 192, Parsel: 425, taşınmazın 288,91 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 358,15 m2′Iik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Bekir Karaer.
* Esas no: 2015/898 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 192, Parsel: 424, taşınmazın 262,44 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 327,49 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Nurettin Karaer.
* Esas no: 2015/897 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 192, Parsel: 423, taşınmazın 967,18 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 652,55 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Miyase Karaer, Hilal Karer, Abdullah Karaer, Nezaket Karaer, Mustafa Karaer, Orhan Karaer, Safıye Karaer, Dursun Karaer, Celalettin Karaer, Feyza Karaer.
* Esas no: 2015/896 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 192, Parsel: 421, taşınmazın 790,24 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı II 994,6 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Harun Çeliktaş.
* Esas no: 2015/895 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 192, Parsel: 420, taşınmazın 475,13 m2 49 yıIlık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 547,2 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Ali Cansever, Selvi Cansever, Cemal Cansever, Elmas Cansever, Mustafa Cansever.
* Esas no: 2015/894 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 192, Parsel: 419, taşınmazın 496 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 622,66 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Hayrettin Akol, Selvi Akol, Musa Akol, Esen Akol, Cemal Akol, Neziha Akol, Memduha Akol.
* Esas no: 2015/893 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 172, Parsel: 74, taşınmazın 1414,6 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1333,8 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Raziye Coşgun, Satılmış Ekinci, Tuncer Ekinci, Ercan Ekinci, Mehmet Coşgun, Nizamettin Coşgun.
* Esas no: 2015/892 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 172, Parsel: 73, taşınmazın 488,12 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1361,68 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Hasan Kayahan, Osman Kayahan.
* Esas no: 2015/891 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 172, Parsel: 34, taşınmazın 1398,19 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1946,04 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Fatıma İnan.
* Esas no: 2015/890 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 172, Parsel: 33, taşınmazın 793,49 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 960,57 ın2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Hasan Karaer, Mahmut Karer, Haskız Karaer.
* Esas no: 2015/888 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 172, Parsel: 24, taşmmazın 128,62 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 402,61 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Mehmet Coşgun, Nizamettin Coşgun, Raziye Coşgun, Satılmış ekinci, Tuncer Ekinci, Ercan Ekinci.
* Esas no: 2015/887 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 172, Parsel: 22, taşınmazın 1811,57 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1425,42 m2′Iik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Seyit Akel.
* Esas no: 2015/886 İli: Yozgat, ilçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 172, Parsel: 18, taşınmazın 213,32 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 281,45 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Vahap Gürbüz, Fazıl Gürbüz, Halil GÜrbüz.
* Esas no: 2015/885 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 104,
Parsel: 245, taşınmazın 110,33 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 434,83 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Emine Kocaay, Hasan Kocaay, Saadet Kocaay, Firdevs Kocaay, Mustafa Kocaay, Bekir Kocaay, Ali Kocaay, Atike Kocabaş, Resmiye Kocabaş, Hasibe Kocabaş, Nevzat Kocabaş, Şükıü Kocabaş.
* Esas no: 2015/884 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 104, Parsel: 241, taşınmazın 626,54 m2 49 yıllık müstakil ve daiıni nitelikli üst hakkı // 269,37 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Ahmet Erol, Osman Erol, Necip Erol, Hacer Erol, Ali Erol, Satı Olcay, Döndü Olcay, Ragıp Olcay, Hacer Olcay, Hatice Olcay.
* Esas no: 2015/883 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 104, Parsel: 240, taşınmazın 738,88 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1047,64 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Elif Karaer, Ali Karaer, Nuh Karaer, Emine Karaer, Emine Karaer, Nuran Karaer, Sait Tepe, Mehmet Karaer, Atila Karaer, Güllü Tepe, Fatma Tepe, Hüseyin Karaer, Bekir Karaer, Hamza Karaer, Ferhat Karaer, Bayazit Karaer, Fatma Karaer, Nurten Karaer, Asuman Karaer, Osman Tepe,Selvinaz Tepe, Yusuf Karaer, Gülizar Tepe, Şeref Tepe.
* Esas no: 2015/882 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 104, Parsel: 239, taşınmazın 626,36 m2 49 yıllık müstakil ve daiıni nitelikli üst hakkı // 639,97 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Mustafa Arıkan, Mahinur Karaer, Emine Atak, Hasan Karaer, Bekir Karaer, Ziya Karaer, Nezaket Karaer, Mustafa Karaer, Feyza Karaer, Hilal Karaer, Safiye Karaer, Dursun Karaer, Celalettin Karaer, Orhan Karare, Saniye Kararer, Dursun Arıkan, Sakine Önsoy.
* Esas no: 2015/881 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 104, Parsel: 238, taşınmazın 215,86 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 280,13 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Emine Karaer, Ali Karaer, Nuh Karaer, Elif Karaer, Mehmet Karaer, Emine Karaer, Hüseyin Karaer, Bekir Karaer, Ferhat Karaer, Nuran Karaer, Nurten Karaer, Yusuf Karaer, Atila Karaer,Bayazit Karaer, Hamza Karaer, Asuman Karaer, Osman Tepe, Fatma Karaer, Selvinaz Tepe, Gülizar Tepe, ŞerefTepe, Güllü Tepe, Fatma Tepe, Sait Tepe.
* Esas no: 2015/880 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 104, Parsel: 237, taşınmazın 381,37 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 491,48 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Nuh Karaer, Elif Karaer, Emine Karaer, Ali Karaer, Yusuf Karaer, Nurten Karaer, Asuman Karaer, Osman Tepe, Selvinaz Tepe, Gülizar Tepe, Şeref Tepe, Hamza Karaer, Ferhat Karaer, Nuran Karaer, Sait Tepe, Güllü Tepe, Fatma Tepe, Emine Karaer, Mehmet Karaer, Atila Karaer, Bayazıt Karaer, Fatma Karaer, Hüseyin Karaer, Bekir Karaer.
* Esas no: 2015/879 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 104, Parsel: 235, taşınmazın 344,98 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 445,59 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Resul Koçaksoy, Hazemi Koçaksoy, Güllü Koçaksoy, Muttalip Dağ, Hatice Koçaksoy, Mesut Koçaksıy, Mehmet Koçaksoy, Meryem Koçaksoy, Ayşegül Koçaksoy, Zekeriya Dağ, Ömer Koçaksoy, Fazlı Koçaksoy, Hatice Güngör, Ayşe Dağ.
* Esas no: 2015/878 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 104, Parsel: 234, taşınmazın 281,49 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 333,98 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Döndü Koçaksoy, Cenan Koçaksoy, Adem Koçaksoy, Selvi Koçaksoy, Gülender Koçaksoy, Halil Koçaksoy.
* Esas no: 2015/877 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 104, Parsel: 231, taşınmazın 319,56 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 340,68 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Gülüstan Cengiz, Mehmet Cengiz, Ayşe Cengiz (Akdağ), Müyase Cengiz, Dursun Cengiz, Ay ten Cengiz, Kafiye Cengiz, Osman Cengiz, Edanur Cengiz, Mustafa Cengiz, Meral Cengiz, Gülsen Cengiz.
* Esas no: 2015/876 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Be1ekçehan, Ada: 104, Parsel: 230, taşınmazın 152,76 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 181,04 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Emine Gürel, Fatıma Gürel, Ayşe Gürel, Şahin Gürel, Mürsel Gürel, Selvi Gürel, Güleser Gürel, Mustafa Gürel.
* Esas no: 2015/875 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 104, Parsel: 229, taşınmazın 119,9 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 138,15 m2′Iik 3 yıııık geçici irtifak hakkı, Maliki: İsmail Atak, Gülseren Atak, Narin Atak, Seyfettin Atak, Ümmügülsüm Öcal.
* Esas no: 2015/874 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 104, Parsel: 228, taşınmazın 113,26 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 127,9 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Ekrem Gürel, Senem Gürel, Ayşe Gürel, Cafer Gürel, Selvi Gürel.
* Esas no: 2015/873 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 104, Parsel: 227, taşınmazın 105,13 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı II 121,65 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Murat Aydıner, Hatice Çetinkaya, Kemal Aydıner, Elmaziye Büyüker, Narin Başkal, Raşit Aydıner, Şahinde Aydıner.
* Esas no: 2015/872 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü!Beldesi: Belekçehan, Ada: 269, Parsel: 4, taşınmazın 525,46 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı II 355,83 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Gülender Çetin, Bayazit Çetin, Erdoğan Çetin, Kibar Çetin, Ünal Çetin, Salim çetin, Güllü Çetin, Ayşe Çetin.
* Esas no: 2015/871 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 104, Parsel: 226, taşınmazın 41,1 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 48,82 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Ali Atak.
* Esas no: 2015/870 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadenj, Köyü/Beldesi: Belekçehan, Ada: 104, Parsel: 218, taşınmazın 1912,67 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 552,89 m2′lik 3 yıııık geçici irtifak hakkı, Maliki: Emıul1ah Eker, Arzu Eker, Zekiye Eker (Erol), Şaziye (Eker) Kavak, Mehmet Eker, Ali Eker, Mustafa Eker, Bekir Eker, Ümmügülsüm Eker, Mevlüt Eker, Hacı İsmail Eker.
* Esas no: 2015/869 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Gümüşdibek Hopuç, Ada: 109, Parsel: 2, taşınmazın 774,94 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 898,87 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Hatice Öçal, Döndü Öçal.
* Esas no: 2015/868 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Gümüşdibek Hopuç, Ada: 109, Parsel: 1, taşınmazın 13,49 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 362,57 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Gazi Kocataş, Halis Kocataş, Firdevs Kocataş, Ahmet Kocataş, Asım Kocataş, Hasgül Kocataş, Fermude Kocataş.
* Esas no: 2015/867 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Gümüşdibek Hopuç, Ada: 108, Parsel: 8, taşınmazın 29,79 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 478,84 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Hatice Öçal, Döndü Öçal.
* Esas no: 2015/866 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Gümüşdibek Hopuç, Ada: 108, Parsel: 7, taşınmazın 2397,53 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 615,82 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Ayşe Aydın, Turan Aydın, Mehmet Aydın.
* Esas no: 2015/865 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Gümüşdibek Hopuç, Ada: 107, Parsel: 12, taşınmazın 1996,32 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 2198,23 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Şakir Erdoğan.
* Esas no: 2015/864 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Gümüşdibek Hopuç, Ada: 107, Parsel: 10, taşınmazın 1017,44 m249 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1273,12 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Bilal Aydın. * Esas no: 2015/863 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Gümüşdibek Hopuç, Ada: 107, Parsel: 9, taşınmazın 1087,72 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1271,84 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Şakir Erdoğan, Emine Erdoğan, Fazıl Erdoğan, Latif Erdoğan, Yakup Erdoğan.
* Esas no: 2015/862 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Gümüşdibek Hopuç, Ada: 107, Parsel: 8, taşınmazın 563,6 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 576,79 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Hasan Erdoğan.
* Esas no: 2015/861 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Gümüşdibek Hopuç, Ada: 107, Parsel: 7, taşınmazın 200,95 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 596,4 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Emine Erdoğan, Yakup Erdoğan, Fazıl Erdoğan, Latif Erdoğan, Şakir Erdoğan.
* Esas no: 2015/860 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Gümüşdibek Hopuç, Ada: 103, Parsel: 37, taşınmazın 377,4 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1780,06 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Hasan Basri İmamoğlu.
* Esas no: 2015/859 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Gümüşdibek Hopuç, Ada: 103, Parsel: 36, taşınmazın 1340,24 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 444,63 m2′Iik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, MaIiki: Ümüt Tuncer, Kabil Tuncer, Mahmut Tuncer, Ayşe Tuncer, Habil Tuncer, Haşim Tuncer, Sabire Tuncer, Keziban Tuncer, Servet Tuncer.
* Esas no: 2015/858 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Gümüşdibek Hopuç, Ada: 103, Parsel: 34, taşınmazın 1790,73 m249 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 2256,63 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakk1, Maliki: Abdullah Doğrulmaz, Pakize Kılınç, Mahi Kılınç, Zübeyde Durmuş, Osman Doğrulmaz, Rukiye Kılınç, Ümmügülsüm Kılınç, Fatma Kalınç, Enver Kılınç, Meryem Kılınç, Sevgi Kılınç, Recep Kılınç.
* Esas no: 2015/857 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Gümüşdibek Hopuç, Ada: 103, Parsel: 33, taşınmazın 1460,01 mL 49 yıllık müstakil ve daiıni nitelikli üst hakkı // 1799,49 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Hacere Kılınç, Hamza Kılınç, Fatma Kılınç, Ahmet Kılınç, Hatice Kılınç, Ömer Kılınç, Harun Kılınç, Gülay Kılınç.
* Esas no: 2015/856 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Gümüşdibek Hopuç, Ada: 103, Parsel: 13, taşınmazın 48,12 m249 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 193,86 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Ahmet Aydın, Hasbi Aydın, Osman Aydın, Şahinde Aydın.
* Esas no: 2015/855 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Gümüşdibek Hopuç, Ada: 103, Parsel: 12, taşınmazın 1760,93 m249 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1875,82 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Elif Aydın.
* Esas no: 2015/854 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Gümüşdibek Hopuç, Ada: 102, Parsel: ll, taşınmazın 449,26 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 452,55 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: İlhami Yurtalan, Feridun Yurtalan, Habip Yurtalan, Selvinaz Yurtalan, Mustafa Yurtalan, Emine Yurtalan.

 

——————————————————————————————–

T.C.
AKDAĞMADENİ İCRA DAİRESİ
2015/99 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50′sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50′sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 13/11/2015

1.İhale Tarihi : 23/12/2015 günü, saat 10:00 – 10:10 arası.
2.İhale Tarihi : 18/01/2016 günü, saat 10:00 – 10:10 arası.
İhale Yeri : AKDAĞ- ERCAN BORA YEDİEMİN OTOPARKI-YOZGAT YOLU
5. KM YENİ SANAYI ÜSTÜ AKDAĞMADENİ

No: : 1

Takdir Edilen Değeri TL. : 46,000,00

Adedi: 1     KDV: %1

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

66 HB 600 Plakalı, FORD FOCUS Marka 2012 Model
(Heçbek) Gri Renkli araç, Ruhsat ve Kontak Anahtarı
Mevcut, Araç ön kaput darbeli, ön sağ far kırık, ön tampon
sağ taraf tırnakları yerinden çıkmış, lastikler sönük

——————————————————————————————-

T.C.
AKDAĞMADENİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2014/467 Esas
DAVACI : TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DAVALI : 1/HASAN ÇİFTCİ Macon/Fr FRANSA CUMHURİYETİ
2/ORHAN ÇİFTCİ Macon/Fr FRANSA CUMHURİYETİ
Davacı TCDD Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tesçil) davasımn yapılan yargılamasında;
İlan Metni:
1-Davalıların yurt içi adresine yapılan tebligatların şahısların yurt dışında olduklarından dolayı iade geldi, yapılan uyap sorgulaması sonucunda sistemde yurt dışı adreslerinin de bulunmadığı, yapılan araştırmalar sonucunda şahısların yurt dışında bulundukları ancak açık adreslerinin tespit edilemediği bildirildiğinden 04/02/2016 tarihli duruşmada bulunmazın veya kendinizi vekille temsil ettirmeniz aksi halde yargılamanın yokluğunuzda yapılacağı ilanen tebliğ olunur. 16/11/2015

——————————————————————————————-

İLAN
T.C. AKDAĞMADENİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2014/401 Esas
DAVACI : TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DAVALI : NURGÜL METİN-Çaypınar köyü, Akdağmadeni/Yozgat
Davacı TCDD Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;
İlan Metni:
1-Davalının belirtilen yurt içi mernis adresine tebligat çıkarıldığı, ancak belirtilen adreste bulunmadığının belirtildiği, yapılan kolluk araştırması sonucunda şahsın açık adresinin tespit edilemediğinin mahkememize bildirildiği, ayrıca yapılan UYAP sorgulaması sonucunda sistem üzerinde yurt dışı adresinin de bulunmadığı anlaşıldığından 04/02/2016 tarihli duruşmada bulunması veya kendisini vekille temsil ettirmesi aksi halde yargılamanın yapılacağı ilan olunur. 16/11/2015

———————————————————————————————

İHALE İLANI

AKDAĞMADENİ ADLİYESİ BİNA VE ÇEVRE TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI

AKDAĞMADENİ ADLİYESİ BİNA VE ÇEVRE TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI
AKDAĞMADENİ ADLİYESİ ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
Akdağmadeni Adliyesi Bina ve Çevre Temizliği Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2015/158749
1-İdarenin
a) Adresi : EMEK MH. BAĞKUR CD. 1 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543142020 – 3543141568
c) Elektronik Posta Adresi : ilker.soyler@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
2 adet temizlik işçisi alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Akdağmadeni Adliyesi
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2016, işin bitiş tarihi 31.12.2016
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Akdağmadeni Adliyesi Yazı İşleri Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 04.12.2015 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü temizlik hizmet alımı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Adliyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Adliyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

———————————————————————————————

T.C. AKDAĞMADENİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Kamulaştırma İlanı: 2015/587 Esas – 2015/660 Esas (arası)

T.C. AKDAĞMADENİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (Kamulaştırma İlanı)
1- Davacı kurum vekili Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattının geçtiği, aşağıda tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü ve maliki yer alan taşınmazlar üzerinde belirtilen m2 miktarının kamulaştırılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından alınan 07/02/2014 tarih ve 38 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş lehine kamulaştırıldığı, 16/03/2014 tarih ve 28943 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 27. maddesine göre acele kamulaştırma yapıldığı, ilgili mahkemece değerlendirme sonucunda kamulaştırma için istenen araziye takdir edilen bedel üzerinden bahse konu taşınmazların rızaen alınması için taşınmaz maliklerine usulüne uygun davet gönderilmesine rağmen, davalıların bu bedel üzerinden anlaşmaya yanaşmadığı ve tapuda ferağ vermediğini belirterek, kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlarda Kamulaştırma Kanununun ilgili maddeleri gereğince tesis edilecek daimi/irtifak/üst hakkının tapuda lehine tescil edilmesini talep ve dava etmiştir.
2- Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili bilgiler aşağıda gösterilmiştir.
a)Kamulaştırmayı yapan idarenin adı:
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ)
Beştepe mah. Nergis sk. No:7 Via Tower Kat:23 Söğütözü /ANKARA
b) Davalılar adına çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda İptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.
e) Açılacak davalarda husumet Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ)’ a yöneltilmelidir.
ç) 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda İptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan İdare adına tescil edilecektir.
d) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına TC Ziraat Bankası Akdağmadeni. Şubesine yatırılacaktır.
e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
F) Aşağıda Esas numaraları yazılı davaların duruşmasına 03/12/2015 tarihinde başlanacaktır.
İdare tarafından dava açılmadan önce yapılan tüm araştırmalara rağmen adresleri bulunamayanlara dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Kanunun 5.maddesi ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca ilan olunur.
3- Kamulaştırılan Taşınmazların bilgileri :
* Esas no: 2015/587 İli: Yozgat, ilçesi: Saraykent, Köy: Altınsu, Ada: 164, Parsel: 2, taşınmazın 2368,14m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 2419,9 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Osman Yaşar, Selma Yaşar, Basri Yaşar, Aysel Yaşar, Kemal Yaşar.
* Esas no: 2015/588 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Köy: Altınsu, Ada: 164, Parsel: 34, taşınmazın 161,97 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 146,88 mylik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Servet Tanrıdağ, Ahmet Tanrıdağ, Aysel Tanrıdağ, Dilek Tanrıdağ, Adil Tanrıdağ, Saim Tanrıdağ.
* Esas no: 2015/589 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Köy: Altınsu, Ada: 164, Parsel: 36, taşınmazın 2185,22m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 2756,74 m2ilik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Hacı Nuri Görel, Abdül Görel, Erol Görel.
* Esas no: 2015/590 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Köy: Altınsu, Ada: 164, Parsel:46, taşınmazın 638,34m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 2337,16 m2Ilik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Hacı Nuri Görel, Döndü Karabulut, Güldane Karabulut, Fatma Karabulut, Ayişe Özdemir, Abdül Görel, Hasan karabulut, Ayşe Karabulut, Madire Karabulut, Erol Görel, Muhterem Karabulut.
* Esas no: 2015/591 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Köy: Altınsu, Ada: 164, Parsel:87, taşınmazın 683,65m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1045,84 m2lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Hüseyin Biçer, Feruze Biçer, Emine Biçer, Gamze Biçer, Mihrican Biçer, Zeynep Biçer, Satılmış Biçer.
* Esas no: 2015/592 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Köy: Altınsu, Ada: 164, Parsel:88, taşınmazın 1255,96m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1600,04 m2lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Gülhanım Ünsal, Ali Hasgül.
* Esas no: 2015/593 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Köy: Altınsu, Ada: 164, Parsel:89, taşınmazın 1250,19 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1558,28 mylik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Ayişe Hasgül, Menderes Hasgül, Hilmi Hasgül, Hanife Hasgül, Selahattin Hasgül.
* Esas no: 2015/594 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Köy: Altınsu, Ada: 164, Parse1:114, taşınmazın 1529,87 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 2203,26 mylik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Rasul Durak, Makbule Yalçın, Cemal Durak, Osman Durak, Gürcü Durak, Ahmet Durak, Akgül Özgül.
* Esas no: 2015/595 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Köy: Altınsu, Ada: 167, Parsel:25, taşınmazın 614,19 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1034,32 m2lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Ahmet Çekinmez, Şahin Çekinmez, Ayhan Çekinmez, Cemil Çekinmez.
* Esas no: 2015/596 Yozgat, İlçesi: Saraykent, Köy: Altınsu, Ada: 168, Parsel:33, taşınmazın 183,29 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 188,89 m2lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Gamze Biçer, Feruze Biçer, Zeynep Biçer, Mihrican Biçer, Hüseyin Biçer, Satılmış Biçer, Emine Biçer.
* Esas no: 2015/597 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Mahalle: Divanlı, Ada: 108, Parsel:46, taşınmazın 1175,8 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1383,32 m2lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Bedriye Mutlu, Hacı Bayram Mutlu, Mehmet Mutlu, Döne Mutlu, Yadigar Mutlu, Nazife Mutlu,
* Esas no: 2015/598 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Mahalle: Divanlı, Ada: 108, Parsel:48, taşınmazın 24,6 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 145,48 m2tlik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Bilal Akalın, İsmail Akalın.
* Esas no: 2015/599 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Mahalle: Divanlı, Ada: 108, Parsel:55, taşınmazın 329,45 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 432,22 m2lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: İsmail Karaman, Yeter Karaman, Narin Karaman, Güler Karaman, Hanım Karaman.
* Esas no: 2015/600 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Mahalle: Divanlı, Ada: 108, Parsel:56, taşınmazın 432,52 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 542,06 mrlik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: İsmail Karaman, Yeter Karaman, Narin Karaman, Güler Karaman, Hanım Karaman.
* Esas no: 2015/601 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Mahalle: Divanlı, Ada: 108, Parse1:57, taşınmazın 234,97 ın2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı 11359,38 m2lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Abdullah Karaman, Yeter Karaman, Narin Karaman, Güler Karaman, Hanım Karaman.
* Esas no: 2015/602 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Mahalle: Divanlı, Ada: 112, Parsel:3, taşınmazın 812,76 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1153,15 m2lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Ercan Güngör, Dursun Güngör, Gülsüm Keskin, Meral Güngör, Uğur Güngör, Nazende Güngör.
* Esas no: 2015/603 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Mahalle: Divanh, Ada: 112, Parsel:5, taşınmazın 1679,21 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 825,47 mylik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Ulvi Karaman, Arife Karaman, İsmihan Karaman.
* Esas no: 2015/604 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Mahalle: Divanh, Ada: 113, Parsel:3, taşınmazın 736,13 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 900,3 mylik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Bayram Kolver, Kezban Kolver, Muhammet Kolver, Selma Kolver, Ayşegül Kolver, Sevgi Kolver,Keziban Kolver, ümmügülsüm Kolye; Birgül Kolver, Hülya Kolver, Neslihan Özer, Resül Kolver, Talip Kolver, Ali Kolver, Nejla Erdoğan, Miyase Kolver, Necati Kolver.
* Esas no: 2015/605 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Mahalle: Divanlı, Ada: 113, Parsel:8, taşınmazın 831,36 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı Il 696,95 mrlilc 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Bayram Kolver, Kezban Kolver, Muhammet Kolver, Selma Kolver, Ayşegül Kolver, Sevgi Kolver,Keziban Kolver, Ümmügülsüm Kolver, Birgül Kolver, Hülya Kolver, Resül Kolver, Talip Kolver, Ali Kolver, Nejla Erdoğan, Miyase Kolver, Necati Kolver.
* Esas no: 2015/606 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Mahalle: Divanlı, Ada: 114, Parse1:11, taşınmazın 583,2 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 775,19 mylik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Şaban Çağlar, Recep Çağlar, Şaziye Çağlar, Yusuf Yıldınm, Musa Yıldırım, Ramazan Çağlar, Cennet Yıldınm, Mustafa Çağlar, Asım Çağlar, Ayşe Yıldırım.
* Esas no: 2015/607 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Köy: Kösallı, Ada: 109, Parse1:169, taşınmazın 1002,32 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1085,85 rarlik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Hacer Kaygısız, Fatma Kaygısız, Emine Kaygısız, Hacı Mustafa Kaygısız.
* Esas no: 2015/608 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Köy: Kösallı, Ada: 109, Parse1:170, taşınmazın 31,47 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 538,37 mylik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Fatma Erbek, Hacı Ömer Aygül, Memduha Erbek, Hatun Erbek, Necla Erbek, Halil Erbek.
* Esas no: 2015/609 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Köy: Kösallı, Ada: 109, Parse1:184, taşınmazın 458,85 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 561,85 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Nezaket Talay, Güler Talay, Akkız Talay, Abdurrahman Talay, Iraz Talay, Nazife Talay, Ramazan Talay.
* Esas no: 2015/610 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Köy: Kösallı, Ada: 109, Parse1:185, taşınmazın 494,49 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 443,33 ınylik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Adem Talay, Hasan Talay, Mesut Talay, Emine Talay, Selver Talay, Fatma Talay, Ayşe Talay, Halit Talay, Yosma Talay, Hava Talay.
* Esas no: 2015/611 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Köy: Kösallı, Ada: 109, Parse1:186, taşınmazın 363,21 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 179,4 m2lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Hacı Ömer Aydın, Celal Aydın, Güley Aydın, Mahmut Aydın, Meryem Aydın, Ayşe Aydın, Durmuş Aydın.
* Esas no: 2015/612 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Köy: Kösallı, Ada: 109, Parse1:204, taşınmazın 205,74 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 122,42 m2lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Şükran Çelikbaş, Aynur Talay, İlhan Talay, Şengül Talay, Elife Talay, Hacı Mehmet Talay, Fatma Talay, Gülsen Talay, Cemile Talay, Mustafa Talay, Selim Talay, Musa Talay, Dilek Talay, Gürcü Talay, Neslihan Talay, Sait Talay, Ismail Talay, Elmas Talay, Miyase Talay, Elmas Talay, Ayhan Talay.
* Esas no: 2015/613 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Köy: Kösallı, Ada: 109, Parse1:207, taşınmazın 535,51 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 748,51 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Yüksel Erdoğan, Zekiye Erdoğan, Muhlis Erdoğan, Narin Turgut, Kemal Turgut, Abdüllatif Erdoğan, Hacı Çelikbaş, Ali Çelikbaş.
* Esas no: 2015/614 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Köy: Kösallı, Ada: 110, Parse1:1, taşınmazın 597,92 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 977,12 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Emine Bütüner, Yusuf Bütüner, Selvinaz Bütüner, Hamide Bütüner, Fatma Bütüner.
* Esas no: 2015/615 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Köy: Kösallı, Ada: 111, Parsel:40, taşınmazın 962,2 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 517,84 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Gülkız Erdinç, Şemsi Erdinç, Hacı Ali Aylar.
* Esas no: 2015/616 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Köy: Kösallı, Ada: 114, Parse1:38, taşınmazın 32,78 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 464,92 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Nezaket Talay, Akkız Talay, Iraz Talay, Ramazan Talay, Güler Talay, Abdurrahman Talay.
* Esas no: 2015/617 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Köy: Kösallı, Ada: 111, Parsel:41, taşınmazın 435,77 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 517,49 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Gülkız Erdinç, Şemsi Erdinç, Memduha Aylar, Şevket Aylar.
* Esas no: 2015/618 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Köy: Kösallı, Ada: 114, Parse1:39, taşınmazın 620,43 ın2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1362,31 m2lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Veysel Garani Bütüner.
* Esas no: 2015/619 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Köy: Kösallı, Ada: 114, Parsel:43, taşınmazın 1270,61 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 788,05 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Ahmet Çeliktaş.
* Esas no: 2015/620 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Köy: Kösallı, Ada: 114, Parse1:57, taşınmazın 1875,26 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 2299,38 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Ahmet Biçen, Gürcü Biçen, Şerife Dalkılınç, Duımuş Acar, Muzaffer Acar, Niyazi Acar.
* Esas no: 2015/621 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Köy: Kösallı, Ada: 114, Parse1:58, taşınmazın 2139,2 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 2156,39 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Leyla Arlı, Mustafa Arlı, Elife Talay, Gülkız Arlı, Fatma Arlı, İsmet Arlı, Mehmet Arlı.
* Esas no: 2015/622 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Köy: Kösallı, Ada: 117, Parsel:32, taşınmazın 1002,47 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1470,3 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Huriye Yıldız, İsmail Yıldız, Reyhan Öztürk, Emine Yıldız, Leviye Berk, Hasan Yıldız.
* Esas no: 2015/623 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Köy: Kösallı, Ada: 118, Parsel:38, taşınmazın 782,89 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1000,2 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Elmas Büke, Mahmut Büke, Ayşe Büke, Mehmet Büke.
* Esas no: 2015/624 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Köy: Kösalh, Ada: 118, Parsel:45, taşınmazın 355,01 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 204 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Naile Çekiç, Firdevs Çekiç, Numan Çekiç, Osman Çekiç, Bekir Çekiç, Keziban Çekiç.
* Esas no: 2015/625 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Köy: Kösallı, Ada: 114, Parsel:42, taşınmazın 321,26 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 213,55 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Mehmet içme.
* Esas no: 2015/626 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Köy: Kösallı, Ada: 118, Parse1:42, taşınmazın 449,71 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 660,23 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Mehmet içme.

* Esas no: 2015/627 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Ozan Köyü/Beldesi, Ada: 106, Parse1:121, taşınmazın 661,24 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 821,97 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Osman Koç, Cavit Koç, Osman Koç, Tahir Koç, Nurhan Özmen, Naci Koç.
*Esas no: 2015/628 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Ozan Köyü/Beldesi, Ada: 106, Pane1:127, taşınmazın 506,48 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı Il 682,04 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: İsmail Arslan, Nafiz Arslan, Fatma Arslan, Nurettin Arslan, Ayşe Yaşar, Nurcan Doğru, Bircan Arslan, Gürcü Büyüktaş, Zöhre Doğru. * Esas no: 2015/629 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Ozan Köyü/Beldesi, Ada: 106, Parse1:130, taşınmazın 932,55 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 653,99 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Hatice Günaydın, Mikail Günaydın, Fazlı Günaydın, Emine Günaydın, Mustafa Günaydın, Sabire Günaydın, Şemsi Günaydın.
* Esas no: 2015/630 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Ozan Köyü/Beldesi, Ada: 106, Parse1:204, taşınmazın 1128,08 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1082,98 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Mehmet Öncü, Mahmut Öncü, Halil İbrahim Öncü, Elif Sarı, Zeynep Dikme, Hatice Uygur, Hatice Öncü, Bedrettin Öncü, Hayriye (Öncü) Aylar.
* Esas no: 2015/631 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Ozan Köyü/Beldesi, Ada: 106, Parse1:206, taşınmazın 677,22 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 884,03 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Mustafa Meriç.
* Esas no: 2015/632 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Ozan Köyü/Beldesi, Ada: 108, Parse1:53, taşınmazın 1658,5 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1746,46 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Meliha Demirci, Yusuf Demirci, Esma Demirci, Mehmet Demirci, Fatma Demirci, Bayram Demirci
* Esas no: 2015/633 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Ozan Köyü/Beldesi, Ada: 108, Parse1:57, taşınmazın 741,59 rn2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 291,44 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Fahri Koçak, Hacı Adem Koçak, Mustafa Koçak, Kamil Koçak, Fatma Koçak, Ayşe Koçak.
* Esas no: 2015/634 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Ozan Köyü/Beldesi, Ada: 108, Parsel:62, taşınmazın 1289,97 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 3047,92 ın2lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Ömer Sarı.
* Esas no: 2015/635 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Ozan Köyü/Beldesi, Ada: 108, Parsel:66, taşınmazın 944,5 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1055,85 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Halil Yaşar, Yeter Yaşar, Zeynep Yaşar, Ayşe Yaşar, Bekir Yaşar, Sultan Yaşar, Hasan Yaşar, Ganime Yaşar, Mustafa Yaşar, İsmail Yaşar.
* Esas no: 2015/636 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Ozan Köyü/Beldesi, Ada: 109, Parse1:87, taşınmazın 511,57 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 756,19 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Döndü Lekesiz, Fazlı Lekesiz, Süleyman Lekesiz, Yusuf Lekesiz, Selvi Lekesiz.
* Esas no: 2015/637 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Ozan Köyü/Beldesi, Ada: 109, Parsel:88, taşınmazın 602,71 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 865,99 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Fadime Lekesiz, Ayşe Lekesiz, Ramazan Lekesiz, Hüsnü Lekesiz, Mahmut Lekesiz.
* Esas no: 2015/638 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Ozan Köyü/Beldesi, Ada: 111, Parsel:4, taşınmazın 77,55 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 334,06 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Emine Gülay, Nedime Gülay, Meryem Gülay, Ayşe Gülay.
* Esas no: 2015/639 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Ozan Köyü/Beldesi, Ada: 111, Parsel:5, taşınmazın 82,44 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 563,34 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Ayşe Lekesiz, Emine Lekesiz, Hatice Lekesiz, Raziye Lekesiz, Fatma Lekesiz, Mehmet Lekesiz.
* Esas no: 2015/640 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Ozan Köyü/Beldesi, Ada: 111, Parsel:6, taşınmazın 726,61 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 874,34 m2lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Durmuş Ertürk, Elmas Çelikbaş, Osman Lekesiz, Zeynep Lekesiz, Mustafa Lekesiz, Ömer Lekesiz, Pembe Ertürk, Kasım Ertürk.
* Esas no: 2015/641 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Ozan Köyü/Beldesi, Ada: 111, Parsel:8, taşınmazın 662,43 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 817,55 m2slik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Gülbahar Fidan, Sıddıka Fidan, Hatice Fidan, Yunus Fidan, Emine Fidan, Şevket Fidan, Osman Fidan, Döne Fidan, Cenan Fidan, Yusuf Fidan.
* Esas no: 2015/642 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Ozan Köyü/Beldesi, Ada: 111, Parsel:9, taşınmazın 1215,1 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1508,83 m2Ilik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Hüseyin Öncü.
* Esas no: 2015/643 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Ozan Köyü/Beldesi, Ada: 111, Parse1:10, taşınmazın 1234,92 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1061,07 m2lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Leyla Meriç, Yusuf Meriç, Fadime Meriç, Yakup Meriç, Bünyamin Meriç.
* Esas no: 2015/644 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Ozan Köyü/Beldesi, Ada: 111, Parse1:11, taşınmazın 435,24 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 212,42 mylik 3 yıllık geçici ittifak hakkı, Maliki:Ayşe Doğru, Fatma Doğru, Ahmet Doğru, Eyyup Doğru, Ali Doğru, Mustafa Doğru.* Esas no: 2015/645 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Ozan Köyü/Beldesi, Ada: 111, Parse1:46, taşınmazın 565,28 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 692,47 m2tlik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Fatma Durmuş Ahmet Cansever, Fatma Dinçer, Nazlı İlhan, Sultan Yapan, Zübeyde Caner, Cafiye Öztürk, Nahide Caner, Yılmaz Caner, Hazemi Caner, Hanım Caner, Elif Gerguş, Memduha İpek, İbrahim Caner.
* Esas no: 2015/646 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Ozan Köyü/Beldesi, Ada: 111, Parse1:50, taşınmazın 1128,56 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 2009,53 m’slik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Mustafa Ersoy, Seminur Arslan, Mustafa Çınar, Şahinder Ersoy, Hamza Çınar, Ahmet Ersoy, Ahmet Çınar, Hatice Çınar, Fatma Çağlar, Kamer Ersoy, Halime Ersoy, Yakup Çınar, Şerife Çınar, Ali Ersoy, Ramazan Ersoy,
* Esas no: 2015/647 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Ozan Köyü/Beldesi, Ada: 111, Parsel:55, taşın-mazın 560,79 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 917,85 m2lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Şemsi Günaydın, Mikail Günaydın, Sabire Günaydın, Emine Günaydın, Mehmet Günaydın, Emine Günaydın, Hatice Günaydın, Fatma Önsoy, Ayşe Günaydın, Mustafa Günaydın.
* Esas no: 2015/648 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Ozan Köyü/Beldesi, Ada: 111, Parsel:57, taşınmazın 1451,22 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1637,02 mrlik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Ayşe Bolat, Halime Şahin, Harun Bolat, Halil Bolat, Saniye Şimşek, Mustafa Bolat, Hatice Sevim, Hacı Mehmet Bolat.
* Esas no: 2015/649 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Ozan Köyü/Beldesi, Ada: 111, Parsel:58, taşınmazın 45,8 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 126,95 m2Ilik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Mahmut Öncü, Bayram Öncü, Mehmet Öncü. * Esas no: 2015/650 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Ozan Köyü/Beldesi, Ada: 111, Parse1:108, taşınmazın 55,27 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 78,79 m2lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Mehmet Öncü, Durak Öncü, Bayram Öncü.
* Esas no: 2015/651 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Ozan Köyü/Beldesi, Ada: 111, Parse1:110, taşınmazın 1259,2 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 955,47 m2llik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Hüseyin Öncü, Nuri Öncü, Şerife Öncü, Eyyup Öncü, Hacı Osman Öncü, Elife Öncü, Mehmet Öncü.
* Esas no: 2015/652 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Ozan Köyü/Beldesi, Ada: 111,
Parse1:122, taşınmazın 198,04 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 817,27 m2lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Fatma Koç, Elife Koç, Mahmut Koç, Hatice Koç, Ayşe Koç, Ali Koç.
* Esas no: 2015/653 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Ozan Köyü/Beldesi, Ada: 113, Parsel:57, taşınmazın 757,05 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 3598,24 mrlik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Urkiye İpek, Osman İpek, Salih İpek, Emine İpek, Ayşe İpek.
* Esas no: 2015/654 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Ozan Köyü/Beldesi, Ada: 113, Parse1:69, taşınmazın 585,06 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 278,88 mrlik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Mustafa Lekesiz, Rabia Başkal, Fatma Lekesiz, Yunus Lekesiz, Münevver Şahinsoy, Şerife Gökgül, Mehmet Lekesiz, Bilal Lekesiz.
* Esas no: 2015/655 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Ozan Köyü/Beldesi, Ada: 113, Parsel:76, taşınmazın 979,9 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 868,62 mrlik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Necmettin Lekesiz, Zeliha Lekesiz, Mehmet Bahattin Lekesiz, Bedrettin Lekesiz.
* Esas no: 2015/656 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Ozan Köyü/Beldesi, Ada: 108, Parsel:25, taşınmazın 1927,21 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 2088,42 mrlik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Mustafa Karabulut.
* Esas no: 2015/657 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Ozan Köyü/Beldesi, Ada: 108, Parsel:22, taşınmazın 103,83 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 621,96 mrlik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Satı Avşar.
* Esas no: 2015/658 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Ozan Köyü/Beldesi, Ada: 108, Parse1:26, taşınmazın 1044,53 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1810,01 mrlik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Servet Karabulut, Hatice Karubulut, Nazik Karabulut, Hacı Mehmet Karabulut, Bediha Murat, Naim Murat, Kadriye Murat, Ahmet Karabulut, Gülhanım Karabulut, İsmail Karabulut, Mustafa Karabulut, Naim Murat, Döndü Karabulut, Bedriye Murat, Fatma Karabulut, Mahmut Karabulut, Davut Karabulut, Zeynep Karabulut, Ömer Karabulut, Nuh Karabulut .
* Esas no: 2015/659 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Ozan Köyü/Beldesi, Ada: 108, Parsel:85, taşınmazın 951,4 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1098,32 mrlik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Akif Karabulut, İbadiye Sezen, Mustafa Karabulut, Hacı Duran Karabulut, Hayriye Tekin, Zeliha Akoğul, Mustafa Karabulut, Emrullah Karabulut, Eyup Karabulut, Emine Karabulut, Yüksel Karabulut.
* Esas no: 2015/660 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Ozan Köyü/Beldesi, Ada: 113, Parsel:78, taşınmazın 295,08 ın2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 240,95 mrlik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Mustafa Lekesiz, Elmas Çelikbaş, Ömer Lekesiz, Cennet Lekesiz, Osman Lekesiz, Abdullah Lekesiz, Yasemin Lekesiz, Talep Lekesiz, Canan Lekesiz, Cennet Lekesiz, Zeynep Temel.

 

 

 

———————————————————————————————

 

 

T.C. AKDAĞMADENİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Kamulaştırma İlanı 2015/793 Esas – 2015/736 Esas (arası)

T.C. AKDAĞMADENİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (Kamulaştırma İlanı)
1- Davacı kurum vekili Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattının geçtiği, aşağıda tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü ve maliki yer alan taşınmazlar üzerinde belirtilen m2 miktarının kamulaştırılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından alınan 07/02/2014 tarih ve 38 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş lehine kamulaştırıldığı, 16/03/2014 tarih ve 28943 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 27. maddesine göre acele kamulaştırma yapıldığı, ilgili mahkemece değerlendirme sonucunda kamulaştırma için istenen araziye takdir edilen bedel üzerinden bahse konu taşınmazların rızaen alınması için taşınmaz maliklerine usulüne uygun davet gönderilmesine rağmen, davalıların bu bedel üzerinden anlaşmaya yanaşmadığı ve tapuda ferağ vermediğini belirterek, kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlarda Kamulaştırma Kanununun ilgili maddeleri gereğince tesis edilecek daimi/irtifak/üst hakkının tapuda lehine tescil edilmesini talep ve dava etmiştir.
2- Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili bilgiler aşağıda gösterilmiştir.
a)Kamulaştırmayı yapan idarenin adı:
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ)
Beştepe mah. Nergis sk. No:7 Via Tower Kat:23 Söğütözü /ANKARA
b) Davalılar adına çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda İptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.
e) Açılacak davalarda husumet Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ)’ a yöneltilmelidir.
ç) 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda İptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan İdare adına tescil edilecektir.
d) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına TC Ziraat Bankası Akdağmadeni. Şubesine yatırılacaktır.
e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
F) Aşağıda Esas numaraları yazılı davaların duruşmasına 24/12/2015 tarihinde başlanacaktır.
İdare tarafından dava açılmadan önce yapılan tüm araştırmalara rağmen adresleri bulunamayanlara dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Kanunun 5.maddesi ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca ilan olunur.
3- Kamulaştırılan Taşınmazların bilgileri :
* Esas no: 2015/793 Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 117, Parsel: 37, taşınmazın 663,91 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 702,06 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Rasim Acer, Züleyha Biçer, Halil Biçer, Muzaffer Acer, Sariye Biçer, Ömer Biçer, Metin Acer, Durmuş Biçer, Kadir Biçer.
* Esas no: 2015/792 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanhkarabuğra, Ada: 117, Parsel:34, taşınmazın 1686,22 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 2742,01 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Durmuş Biçer, Kadir Biçer, Sariye Biçer, Ömer Biçer, Rasim Acer, Muzaffer Biçer, Metin Acer, Züleyha Biçer, Halil Biçer.
* Esas no: 2015/791 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 117, Parsel: 33, taşınmazın 645,7 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 429,92 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: İsa Biçer, Mesut Biçer, Metin Acer, Rasim Acer, Muzaffer Acer.
* Esas no: 2015/790 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 117, Parsel: 15, taşınmazın 1250,53 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1415,38 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Şakir Şenol.
* Esas no: 2015/789 İli: Yozgat, Ilçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada:117, Parse1:14, taşınmazın 1309,49 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 2067,04 m2′lik 3 yıllık geçici ittifak hakkı, Maliki:Hatice Oğuz, Neriman Akın, Zöhre Orhan, Ziyaattin Dinçer, Mustafa Dinçer, Fadime Karaaslan, Bedrettin Dinçer.
* Esas no: 2015/788 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 113, Parsel: 59, taşınmazın 1166,48 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1561,65 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Nazire Can, Hilal Aydoğdu, Bünyamin Can, Huriye Can, Bilal Can, Hatice Can, Zülfikar Can, Şerife Aydoğdu, Şükrü Can, Mümine Acer, Macit Can, Yüksel Can.
* Esas no: 2015/787 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 113, Parsel: 35, taşınmazın 112,24 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 437,79 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Mevlüt Adsız.
* Esas no: 2015/786 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 113, Parsel: 34, taşınmazın 451,12 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 452,8 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Münire Şimşek.
* Esas no: 2015/785 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlikarabuğra, Ada: 113, Parse1:23, taşınmazın 2374,8 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1972,83 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Ayşe Canlı, Sefer Canlı.
* Esas no: 2015/784 İli: Yozgat, ilçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 113, Parsel: 22, taşınmazın 354,83 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1643,99 m21lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Mahmut Boydak, Halil Boydak.
* Esas no: 2015/783 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 112, Parsel: 14, taşınmazın 31,63 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 66,28 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Münüre Azmaz, Mahmut Alandağ, Kadir Azmaz, Mukaddes Azmaz, Sadettin Azmaz, Hatice Yıldız, Cemalettin Azmaz, Ali Azmaz, Şerafettin Azmaz, Ahmet Duran Alandağ, Nazik Azmaz, Satılmış Azmaz, Güllü Dıvrak, Nagihan Azmaz, Ali Alandağ, Huriye Akarsu, Sebahattin Azmaz, Yücel Karaboğa, Ruhinaz Olcay, Şükrü Coşkun, Züleyha Coşkun, Meliha Coşkun, Halit Coşkun, Halim Coşkun, Ayşe Coşkun, İlhami Coşkun.
* Esas no: 2015/782 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 112, Parsel: 5, taşınmazın 1062,88 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 969,4 m2′lik 3 yıllık geçici ittifak hakkı, Maliki: Şakir Şenol.
* Esas no: 2015/781 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanhkarabuğra, Ada: 112, Parsel: 4, taşınmazın 1187,79 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1519,12 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Güldane Şen, Sebahattin Şen, Nurten Tuncer, Nurhayat Kaymaz, Ayhan Şen, Şükrü Şen, Nuriye Şen, Burhan Şen, Aysel Şen, Satıa Şen, Şerefnur Şen, Gülşen Dıvrak, Resmiye Şen.
* Esas no: 2015/780 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 112, Parsel: 3, taşınmazın 653,77 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 818,48 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Mahmut Boydak.
* Esas no: 2015/779 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 112, Parsel: 2, taşınmazın 868,58 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1103,64 mrlik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Hatun Boydak, Mehmet Boydak, Nuran Boydak, Yasin Boydak, Hamide Canlı, Kadir Boydak, Güllü Boydak.
* Esas no: 2015/778 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 112, Parsel: 1, taşınmazın 719,19 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 882,38 m2′lik

3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Sefer Canlı, Ayşe Canlı.
* Esas no: 2015/777 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 109, Parsel: 63, taşınmazın 415,11 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 529,62 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak
Maliki: Adem Atik, Arif Atik, İsmail Atik, Muammer Atik, Nazik Atik, Miktat Atik, Kamil Atik, Sultan Atik, Hayati Atik, Nurcihan Atik.
* Esas no: 2015/776 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 109, Parsel: 62, taşınmazın 967,56 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1137,69 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Gürsel Atik.
* Esas no: 2015/775 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 109, Parsel: 61, taşınmazın 661,04 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 798,07 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Muammer Atik, Arif Atik, Nazik Atik, Miktat Atik, Adem Atik, Ismail Atik, Nurcihan Atik, Hayati Atik, Kamil Atik, Sultan Atik.
* Esas no: 2015/774 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 109, Parsel: 60, taşınmazın 888,9 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1120,89 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Gülbeyaz Erciyas, Hanife Atik, Salih Atik, Seyfettin Atik, Cihat Atik, Cabir Atik.
* Esas no: 2015/773 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 109, Panel: 59, taşınmazın 415,72 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 508,02 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Hasan Atik.
* Esas no: 2015/772 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 109, Parsel: 58, taşınmazın 334,61 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı Il 402,76 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Kazım Atik.
* Esas no: 2015/771 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 109, Parsel: 57, taşınmazın 240,2 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 714,83 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Satıa Şen, Sebahattin Şen, Gülşen Dıvrak, Nurten Tuncer, Nurhayat Kaymaz.
* Esas no: 2015/770 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 109, Panel: 2, taşınmazın 420,97 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 519,89 mrlik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Bekir Aslan.
* Esas no: 2015/769 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 108, Parsel: 18, taşınmazın 202,95 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 107,19 m2′lik 3 yıllık geçici ittifak hakkı, Maliki: Güllü Aslan, Bekir Aslan, Cemal Aslan, Keziban Aslan, Fadik Aslan, Cafer Aslan, Sami Aslan, Gülhanım Aslan, Münevver Öksüz, Hazemi Aslan, Gülsüm Aslan, Niyazi Aslan, Mahi Aslan, Fadime Aslan.
* Esas no: 2015/768 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 108, Parsel: 17, taşınmazın 415,44 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 181,87 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Kiraz Şen.
* Esas no: 2015/767 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 108, Parsel: 14, taşınmazın 1044,15 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 976,7 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Gülüzar Bulduk.
* Esas no: 2015/766 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 108, Parsel: 12, taşınmazın 448,38 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 585,5 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Kazım Atik .
* Esas no: 2015/765 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 108, Parsel: 11, taşınmazın 602,06 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 767,53 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Cabir Atik, Gülbeyaz Erciyas, Hanife Atik, Salih Atik, Cihat Atik, Seyfettin Atik.
* Esas no: 2015/764 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 108, Parsel: 9, taşınmazın 635,28 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 793,01 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Emin Arun, Aysun Yıldırım, Fatıma Arun, Rıza Arun, Derya Yıldızdal, Serhat Arun, Süleyman Arun, Reyhan Er, Sadık Er, Gülhan Er, Nurhan Er, Şükrü Er, Hayati Er.
* Esas no: 2015/763 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 108, Parsel: 6, taşınmazın 595,87 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 722,81 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Hasan Şen.
* Esas no: 2015/762 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 108, Parsel: 5, taşınmazın 321,56 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 419,66 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Cihat Atik, Seyfettin Atik, Hanife Atik, Cabir Atik, Salih Atik, Gülbeyaz Erciyas.
* Esas no: 2015/761 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 108, Parsel: 4, taşınmazın 251,18 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 325,49 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Kazım Atik.
* Esas no: 2015/760 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 108, Parsel: 3, taşınmazın 664,12 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 849,63 m2′lik 3 yıllık geçici ittifak hakkı, Maliki: Fatma Bulut, Lefuze Şahin, Bahri Atik, Arife Akdağ, Ayişe Biçer.
* Esas no: 2015/759 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 108, Parsel: 2, taşınmazın 1209,14 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1491,84 m2lik 3 yıllık geçici ittifak hakkı, Maliki: Cennet Bulut, Bedrettin Dıvrak, Hüseyin Dıvrak, Döndü Azmaz, Erdal Dıvrak.
* Esas no: 2015/758 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 107, Parsel: 31, taşınmazın 365,6 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 465,51 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Durak Şimşek.
* Esas no: 2015/757 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 107, Parsel: 30, taşınmazın 364,7 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 461,14 m2′lik 3 yıllık geçici ittifak hakkı, Maliki:Durak Şimşek.
* Esas no: 2015/756 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 107, Parsel: 18, taşınmazın 1485,62 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1801,52 m2′lik 3 yıllık geçici ittifak hakkı, Maliki: Nagihan Azmaz, Ali Alandağ, Huriye Akarsu, Sebahattin Azmaz, Yücel Karaboğa, Münüre Azmaz, Mahmut Alandağ, Kadir Azmaz, Mukaddes Azmaz, Sadettin Azmaz, Hatice Yıldız, Cemalettin Azmaz, Ali Azmaz, Şerafettin Azmaz, Ahmet Duran Alandağ, Nazik Azmaz, Ruhinaz Olcay, Satılmış Azmaz, Güllü Dıvrak, Meliha Coşgun, Halim Coşgun, Ayşe Coşgun, Ilhami Coşgun, Şükrü Coşkun, Züleyha Coşgun, Halit Coşgun.
* Esas no: 2015/755 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanhkarabuğra, Ada: 107, Parsel: 16, taşınmazın 950,23 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1310,57 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Duruş Şimşek (Diler).
* Esas no: 2015/754 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 107, Parsel: 13, taşınmazın 574,12 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1186,03 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Kadir Boydak, Mehmet Boydak, Yasin Boydak, Nuran. Boydak, Hatun Boydak, Güllü Boydak, Hamide Canlı.
* Esas no: 2015/753 Ili: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 107, Parsel: 12, taşınmazın 1165,55 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1419,43 m2llik 3 yıllık geçici ittifak hakkı, Maliki: Hacı Mehmet Şimşek.
* Esas no: 2015/752 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 103, Parsel: 22, taşınmazın 1023,51 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 859,06 m2′lik 3 yıllık geçici ittifak hakkı, Maliki: Şakir Şenol.

* Esas no: 2015/751 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 103, Parsel: 21, taşınmazın 2572,68 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 3302,92 m2′lik 3 yıllık geçici ittifak hakkı, Maliki: Nülüfer Sarıgün, Gülcan işçi, Döndü Atik, Nuray Göne, Şaban Güvenç, Zeycan Er, Aynur Ayçiçek.
* Esas no: 2015/750 ili: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 103, Parsel: 20, taşınmazın 1446,39 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1581,9 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Yunüs Şen.
* Esas no: 2015/749 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 102, Parsel: 29, taşınmazın 2108,85 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 2916,27 m2′lik 3 yıllık geçici ittifak hakkı, Maliki: Rızanur Şimşek, Necip Şimşek, Erdal Şimşek, Yüksel Şimşek, Fatma Şimşek, Durmuş Diler, Şükran Şimşek, Gülhan Şimşek, Nurcan Şimşek, Döndü Şimşek, Nuran Şimşek, Murat Şimşek, Şahin Şimşek.
* Esas no: 2015/748 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 102, Parsel: 28, taşınmazın 2405,75 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 2791,01 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Celal Şen.
* Esas no: 2015/747 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 102, Parsel: 26, taşınmazın 1360,41 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1596,18 m2′lik 3 yıllık geçici
irtifak hakkı, Maliki: Hasan Biçer, Suzan Biçer, Serpil Biçer, Hatice Biçer, Muzaffer Acer, İsa Biçer, Emine Biçer, Sevgi Biçer, Nazik Biçer, Metin Acer, Rasin Acer, Mesut Biçer.
* Esas no: 2015/746 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 102, Parsel: 25, taşınmazın 1145,14 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1427,96 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Emine Biçer, Hatice Biçer, Mesut Biçer, İsa Biçer, Sevgi Biçer, Nazik Biçer, Suzan Biçer, Serpil Biçer, Muzaffer Acer, Metin Acer, Rasim Acer.
* Esas no: 2015/745 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 102, Parsel: 24, taşınmazın 803,62 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 482,04 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Bahri Biçer, Muzaffer Acer, Metin Acer, Rasim Acer.
* Esas no: 2015/744 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 102, Parsel: 12, taşınmazın 707,17 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 297,33 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Şakir Şenol.
* Esas no: 2015/743 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 101, Parsel: 29, taşınmazın 848,63 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1409,06 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Kadir Boydak, Güllü Boydak, Yasin Boydak, Nuran Boydak, Hamide Canlı, Mehmet Boydak, Hatun Boydak.
* Esas no: 2015/742 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 101, Parsel: 26, taşınmazın 1088,95 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1362,53 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Emine Bellisoy, Naflye Ayçiçek, Şaziye Ayçiçek, Şengül Öztürk, Rahime Şahin, Hamza Ayçiçek, Sami Ayçiçek, Bahattin Ayçiçek, Zeynep Yılmaz, Namiye Yahşi.
* Esas no: 2015/741 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 101, Parsel: 25, taşınmazın 1224,04 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 1498,17 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Hasan Şen, Sabri Şen.
* Esas no: 2015/740 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 101, Parsel: 18, taşınmazın 2421,38 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı 7/ 3034,66 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Yurdagül Yüce, Emre Yüce, Elmas Yüce, Sadık Yüce, Nevzat Yüce, Şükrüye Yüce, Kadir Yüce.
* Esas no: 2015/739 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 101, Parsel: 4, taşınmazın 4484,82 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 5857,7 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Burhan Şen, Satıa Şen, Nurhayat Kaymaz, Şükrü Şen, Şeref Nurşen, Resmiye Şen, Ayhan Şen, Nuriye Şen, Sebahattin Şen, Nurten Tuncer, Aysel Şen, Gülşen Dıvrak, Güldane Şen.
* Esas no: 2015/738 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 101, Parsel: 3, taşınmazın 716,81 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 487,87 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki: Ayten Can, Necla Can, Ayşe Aliaçık, İfakat Boydak, Münevver Can.
* Esas no: 2015/737 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 101, Parsel: 1, taşınmazın 10,6 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 60,27 m2′lik 3 yıllık geçici irtifak hakkı, Maliki:Şükrü Alan.
* Esas no: 2015/736 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Aslanlıkarabuğra, Ada: 108, Parse1:13 , taşınmazın 339,6 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı // 983,7 m2′lik 3 yıllık geçici ittifak hakkı, Maliki: Nuri Azmaz, iklime Yılmaz, Mahmut Yılmaz, Numan Yılmaz, Ahmet Yılmaz, Zeliha Yılmaz.

 

 

 

 

———————————————————————————————

 

 

İHALE İLANI
AKDAĞMADENİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
DİKENLİ TEL, DEMİR ÇİT DİREĞİ VE GALVANİZLİ İNŞAAT TELİ alımı

DİKENLİ TEL, DEMİR ÇİT DİREĞİ VE GALVANİZLİ İNŞAAT TELİ
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-AKMAĞDENİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DİKENLİ TEL, DEMİR ÇİT DİREĞİ VE GALVANİZLİ İNŞAAT TELİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2015/151041
1-İdarenin
a) Adresi : ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TEĞ. PORSUK CAD. NO: 13 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141229 – 3543144035
c) Elektronik Posta Adresi : ersoytorun@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1-SICAK DALDIRMA GALVANİZLİ DİKENLİ TEL – 56,0 KM 2-EŞİT KOLLU (L) VEYA (T) PROFİL DEMİR ÇİT DİREĞİ – 420+3430 ADET 3-GALVANİZLİ İNŞAAT TELİ – 100 KG
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Deposu
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasından itibaren 10 gün içerisinde belirtilen yere teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TEĞMEN CENGİZ PORSUK CAD. 1 66300 – AKDAĞMADENİ / YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 13.11.2015 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
TS 1113 EN10223-1 ve TS EN 10224-2
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü muhasebe servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

 

———————————————————————————————

 

 

T.C.
AKDAĞMADENİ
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(Kamulaştırma İlanı)

Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı Davacı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi kapsamında kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. ve 30. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Akdağmadeni/YOZGAT Şubesine yatırılacağı ve duruşma gününün 26/11/2015 tarihi olduğu ilan olunur
Kamulaştırılan Taşınmazın bilgileri:
Dosya no: 2015/700 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Üçkaraağaç, Ada: 108, Parsel: 23, Alanı (m2): 3517,40, Maliki: Ercan Alımlı
Dosya no: 2015/699 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Üçkaraağaç, Ada: 108, Parsel: 36, Alanı (m2): 238,82, Maliki: Osman Çetiner
Dosya no: 2015/705 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Üçkaraağaç, Ada: 108, Parsel : 9 Alanı (m2) 6005,43 Maliki: Necmettin Darımla, H.Hasan Darımla, Zeynep Polat, Gülname İlgin, Lokman Darımla, Fitnet Avcı, Yahya Darımla, Mehmet Darımla, Orhan Darımla
Dosya no: 2015/706 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Üçkaraağaç, Ada: 108, Parsel: 8 Alanı (m2) 2054,22 Maliki: Zihni Kaplan
Dosya no: 2015/698 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Üçkaraağaç, Ada: 108, Parsel 37 Alanı (m2) 302,09 Maliki: Yusuf Çetinyürek
Dosya no: 2015/703 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Üçkaraağaç, Ada: 108, Parsel 16 Alanı (m2) 1845,71 Maliki: Mustafa Aydoğan ve Nurettin Aydoğan
Dosya no: 2015/701 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Üçkaraağaç, Ada: 108, Parsel: 20, Alanı (m2): 4112,69 Maliki: Meryem Kalaarmut, Mevlüde Kalaarmut ve Sebahattin Kalaarmut
Dosya no: 2015/707 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Üçkaraağaç, Ada: 108, Parsel: 7, Alanı (m2): 417,31 Maliki: Rukiye Balcı, Bahar Balcı, Meyserin Yarar, Meftün Şenlik, Ayşe Can, Uğur Balcı, Sadettin Balcı, Osman Balcı, Cennet Balcı, Satı Balcı, Necati Balcı ve Nagihan Altıntaş
Dosya no: 2015/704 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Üçkaraağaç, Ada: 108, Parsel: 15, Alanı (ın2): 570,68 Maliki: Yeter Şahin, Ali Altıntaş, Fatma Altıntaş, Lütfullah Altıntaş, Durak Altıntaş, Melek Çepcioğlu, Ömer Altıntaş, Eyüp Altıntaş, Esme Polat, Şemsi Altıntaş Günkızıl ve Nafiye Uyarcı
Dosya no: 2015/702 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Üçkaraağaç, Ada: 108, Parsel: 17, Alanı (m2): 8017,28, Maliki: Mustafa Aydoğan ve Nurettin Aydoğan
Dosya no: 2015/697 İli: Yozgat, ilçesi: Akdağmadeni, Köy: Üçkaraağaç, Ada: 108, Parsel: 28, Alanı (m2): 2508,92 Maliki: Emine Altıntaş, Ayişe Arslan, Osman Arslan, Refika Çaycı ve Mustafa Arslan Dosya no: 2015/693 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Dokuz köyü, Ada: 115, Parsel: 99, Alanı (m2): 5203,74 Maliki: Sebahattin Saygı, Fevziye Şen, Hüsnü Saygı, Recep Saygı, Gültekin Saygı, Sadettin Saygı, Nazım Saygı, Ömer Saygı, İsa Saygı, Kemal Saygı
Dosya no: 2015/691 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Dokuz köyü, Ada: 115, Parsel: 108, Alanı (m2): 364,52 Maliki: Hamit Demirel
Dosya no: 2015/666 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Dokuz köyü, Ada: 106, Parsel: 97, Alanı (m2): 5761,66 Maliki: Filiz Büke, Hatice Demir, Ali Demir, Erdinç Demir, Ergin Demir, İbrahim Demir, Mustafa Demir, Fatma Büyük, Özcan Demir, Hacer Kaya ve Cafer Demir
Dosya no: 2015/674 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Dokuz köyü, Ada: 101, Parsel: 40, Alanı (m2): 106,19 Maliki: Rifat Ankan, Muharrem Ankan, Yusuf Ankan ve Hasan Arıkan
Dosya no: 2015/687 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Dokuz köyü, Ada: 115, Parsel: 119, Alanı (m2): 2691,61 Maliki: Mustafa Irman, Gökhan Demir, Nurettin Demir, Nigar Arslan, Gültekin Demir, Nazmiye Öncücük, Yeliz Demir, Mikail Uzunkoç, Nuriye Uzunkoç, İbrahim Uzunkoç, Satiye Demir, Züriye Toprak, İsmail Uzunkoç, Hayrettin Demir, Gülhanım Böyük ve Şengül Yılmaz
Dosya no: 2015/687 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Dokuz köyü, Ada: 106, Parsel: 47, Alanı (m2): 3983,43 Maliki: Mustafa Irman, Gökhan Demir, Nurettin Demir, Nigar Arslan, Gültekin Demir, Nazmiye Öncücük, Yeliz Demir, Mikail Uzunkoç, Nuriye Uzunkoç, İbrahim Uzunkoç, Satiye Demir, Züriye Toprak, İsmail Uzunkoç, Hayrettin Demir, Gülhanım Böyük ve Şengül Yılmaz
Dosya no: 2015/678 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Dokuz köyü, Ada: 122, Parsel: 13, Alanı (m2): 807,48 Maliki: Hülya Elbirlik, Mümine Yücel, Yılmaz Atak, Fatma Karakaş, Nebiye Nayırsoy, Ünal Atik, Nurten Bilge, Sami Atak, Hülya Öz, Nihat Öz, Harun Öz, Hanife Atak, Sabriye Öz, Hacı Yasin Atak, Hikmet İpek, Hava İpek, Yasemin Öz, Yalçın Atak, Mümin Atak, Ramazan Atak, Nevin Gedik, Salime Yılmazer ve Emin Öz
Dosya no: 2015/676 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Dokuz köyü, Ada: 101, Parsel: 38, Alanı (m2): 4124,13 Maliki: Cemile Gülşen, Kadriye Demir, Adem Kaya, Erkan Kaya, Orhan Kaya, Şefik Kaya, Celal Kaya
Dosya no: 2015/679 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Dokuz köyü, Ada: 106, Parsel: 93, Alanı (m2): 8724,33 Maliki: Cennet Özmen, Selami Özmen, Müjde Yılmaz, Müjgan Özmen, Nedim Özmen, Rukiye Özmen, Bakiye Biray, Erol Özmen, Arife Özmen
Dosya no: 2015/669 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Dokuz köyü, Ada: 106, Parsel: 64, Alanı (m2): 2041,19 Maliki: Hüseyin Süzer
Dosya no: 2015/668 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Dokuz köyü, Ada: 106, Parsel: 65, Alanı (m2): 2983,59 Maliki: Nuh Süzer
Dosya no: 2015/670 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Dokuz köyü, Ada: 106, Parsel: 61, Alanı (m2): 1095,90 Maliki: Döndü Bakar
Dosya no: 2015/671 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Dokuz köyü, Ada: 115, Parsel: 47, Alan m2 1602,22 Maliki: Saffette Bilen, İffet Çağlar, Neriman Şenvarıcı, Tavil Irnakoğlu, Nurşen Bilen, AdnanBilen, Reyhan Sinan, Naci Imakoğlu, Zarife Bilen, Rahmi Bilen, Müjgan Dilek, Behiye Bilmez, Sevim Kurtulmuş, Metin Bilen, Nurten Onay, Emine Nazımbel, Şenol Imakoğlu, Melike Tüfekçi
Dosya no: 2015/664 İli: Yozgat, ilçesi: Akdağmadeni, Köy: Dokuz köyü, Ada: 107, Parsel: 9, Alanı (m2): 491,12 Maliki: Fatih İpek, Atiye Çağlar, Hikmet İpek, Ahmet İpek, BAhri İpek, H.Ali İpek, Havva İpek, Fikri İpek, Serkan ipek, Hülya Öz, Nezaket Büyük, Şükriye Çağlar, Sertan İpek, Meliha Şen, İsmail İpek, Feyzullah İpek, Ertuğrul İpek

——————————————————————————————–

T.C. AKDAĞMADENİ

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(Kamulaştırma İlanı)

Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı Davacı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi kapsamında kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. ve 30. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Akdağmadeni/YOZGAT Şubesine yatırılacağı ve duruşma gününün 26/11/2015 tarihi olduğu ilan olunur
Kamulaştırılan Taşınmazın bilgileri:
Dosya no: 2015/667 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Dokuz, Ada: 106, Parsel: 96, Alanı (m2):9395,75 , Maliki: Erdoğan Büyük, Müşerref Demir, Ümmügül Büyük, Sabit Büyük, Saim Büyük, Mükerrem Boyacı, Macit Büyük
Dosya no: 2015/665 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Dokuz, Ada: 106, Parsel: 100, Alanı (m2): 3218,14, Maliki: Saffete Bilen, Emine Böyük, Rıfkı Çiftçi, Ümmügülsüm Şahin, Fatma Sarı, Duran Şensoy, Veli Çiftçi, Ayşe Aydın
Dosya no: 2015/673 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Dokuz, Ada: 106, Parsel: 44, Alanı (m2): 558,37 Maliki: Neziha Yurttaş, Aynur Başaran, Saim Arıkan, Ferhat Karademir, Kurtuluş Arıkan, Serap Arıkan
Dosya no: 2015/672 ili: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Dokuz, Ada: 115, Parsel: 120, Alanı (na2):11140,73 Maliki: Bekir Ilgın
Dosya no: 2015/696 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Dokuz, Ada: 106, Parsel: 92 Alanı (m2): 1617,55 Maliki: Fatma Özmen, Günay Özmen, Kamuran Özmen, Meliha Özmen, Meryem Özmen, Nail Özmen, Recep Özmen
Dosya no: 2015/696 ili: Yozgat, Ilçesi: Akdağmadeni, Köy: Dokuz, Ada: 106, Parsel: 94 Alanı (m2): 11546,49 Maliki: Fatma Ozmen, Günay Özmen, Kamuran Özmen, Meliha Özmen, Meryem Özmen, Nail Özmen, Recep Özmen
Dosya no: 2015/694 Yozgat, Ilçesi: Akdağmadeni, Köy: Dokuz, Ada: 115. Parsel: 61 A. lam (m2): 1471,01 Maliki: Seher Atılmış, Şükriye (5~, Melek Kaya, Turhan Kaya, Sinan Kaya. Meliha kaya, Burhan Kaya, Fikriye Bükc
Dosya no: 2015/695 Yozgat, Ilçesi: Ahıgnıadeni, Köy: Dokuz, Ada: 115, Parsel: 60 Alanı (m2): 1288,97 Maliki: Yalçın Aygün, Saliha Aygün, Elmasiye Uçar, ftemziye Açık
Dosya no: 2015/692 İli: Yozgat, ilçesi: Akdağmadeni, Köy: Dokuz, Ada: 115, Parsel: 104 Alanı (m2): 606,49 Maliki: Ismet Yıldırım
Dosya no: 2015/672 Yozgat, Ilçesi: Akdağmadeni, Köy: Dokuz, Ada: 115, Panel: 120 Alanı (m2): 11140,73 Maliki: Bekir Ilgin
Dosya no: 2015/677 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Dokuz, Ada: 115, Parsel: 59 Alanı (m2): 1455,57 Maliki: Ali Rıza Yaşar
Dosya no: 2015/690 Yozgat, ilçesi: Akdagmadeni, Köy: Dolaiz, Ada: 115, Parsel: 109 Alanı (n12): 97,72 Maliki: Rıfkı Çiftçi, Emine Böyük,Ommügülstim Şahin, Veli Çiftçi, Fatma San, Ayşe Aydın
Dosya no: 2015/683 Yozgat, ilçesi: Akdagmadeni, Köy: Dokuz, Ada: 106, Parsel: 45 Alanı (m2): 5248,37 Maliki: Satılmış Belli, Bayram Belli, Sevim Öner, Gültekin Açık, Nevriye Belli, Zekeriyya Açık. H.Murat Belli, Türkan Kışla, Tülay Çimen, Sudiye Köse, Kadir Belli, Sevgi Taştan, Cevat Belli, Sevdiye Devrim, Aysel Bilgiç, Ünal Açık
Dosya no: 2015/685 Ili: Yozgat, İlçesi: Akdagmadeni, Köy: Dokuz, Ada: 106, Panel: 59 Alanı (m2): 8059,83 Maliki: Mustafa Irmak
Dosya no: 2015/685 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Dokuz, Ada: 106. Panel: 62 Alanı (m2): 5621,28 Maliki: Irmak Dosya no: 2015/688 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Dokuz, Ada: 115, Panel: 115 Alanı (m2): 2481,92Maliki: Mustafa Irmak, İbrahim Uzunkoç, Satiye Demir, Miyase Belli, İsmail Uzunkoç, Havva Yılmaz, Yeliz Demir, Şerife Gündüz, Nuriye Uzunkoç, Murat Demir, Halim Demir, Gökhan Demir, Cevdet Demir, Zekiye Toprak, Mecit Manav, Hikmet Yıldız, Mikail Uzunkoç, Hayriye Belli, Selvi Korkmaz, Maksuk Manav, Nazmiye Öncücük, Muhammet Manav, Gültekin Demir, Aysel Şen
Dosya no: 2015/688 İli: Yozgat, Ilçesi: Akdağmadeni, Köy: Dokuz, Ada: 115, Panel: 115 Alanı (m2): 5257,26 Maliki: Mustafa Irmak, İbrahim Uzunkoç, Satiye Demir, Miyase Belli, İsmail Uzunkoç, Havva Yılmaz, Yeliz Demir, Şerife Gündüz, Nuriye Uzunkoç, Murat Demir, Halim Demir, Gökhan Demir, Cevdet Demir, Zekiye Toprak, Mecit Manav, Hikmet Yıldız, Mikail Uzunkoç, Hayriye Belli, Sevim Korkmaz, Maksuk Manav, Nazmiye Öncücük, Muhammet Manav, Gültekin Demir, Aysel Şen
Dosya no: 2015/.663 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Dokuz, Ada: 107, Panel: 16 Alanı (m2): 4670,17 : Mevlüde Demirbilek
Dosya no: 2015/682 İli: Yozgat, İlçesi: Akdagmadeni, Köy: Dokuz, Ada: 106. Panel: 49 Alanı (m2): 425,61 : Ömer Aydemir
Dosya no: 2015/689 İli: Yozgat, Ilçesi: Akdagmadeni, Köy: Dokuz, Ada: 115, Panel: 110 Alanı (m2): 630,67 Maliki: Duran Şensoy
Dosya no: 2015/681 İli: Yozgat, İlçesi: Akdagmadeni, Köy: Dokuz, Ada: 106, Panel: 56 Alanı (m2): 4808,86 Maliki: Özcan Demir, Cafer Demir
Dosya no: 2015/680 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Dokuz, Ada: 106, Panel: 57 Alanı (m2): 17444,21 Maliki: Özcan Gülşen, Recep Gülşen, Siyami Yücel, Erkan Kaya, Naime Yalunyaz, Emine Güleç, Cengiz Gülşen, Cemile Gülşen, Celal Kaya, Satı Gülşen, Fatma Güleç, Davut Yücel, Bilal Gülşen, Ramazan Yücel, Songül Gülşen, Kadriye Demir, Orhan Kaya, Ünal Gülşen, Sevim Avcı, Bayram Gönek, Adem Kaya, Sivami Gülşen, Maide Bilici, Kazım Gönek, Dede İsmail yücel, Şefik Kaya, Nigar Gülşen, Kıymet Gülşen
Dosya no: 2015/684 İli: Yozgat, Ilçesi: Akdağmadeni, Köy: Dokuz, Ada: 106, Panel: 60 Alanı (m7): 5389,56 Maliki: Ahmet Avcı, Fatma Avcı, Dürdane Avcı, Murat Avcı, Güllü Avcı
Dosya no: 2015/684 İli: Yozgat, ilçesi: Akdağmadeni, Köy: Dokuz, Ada: 106, Panel: 63 Alanı (m2): 4007,78 Maliki: Ahmet Avcı, Fatma Avcı, Dürdane Avcı, Murat Avcı, Güllü Avcı
Dosya no: 2015/675 ili: Yozgat, İlçesi: Akdagmadeni, Köy: Dokuz, Ada: 101, Panel: 39 Alanı (n12): 539,49 Maliki: Ahmet Arıkan, Fazlı Arıkan, Fevzi Ankan, Neslişah Ankan, Şükriye Arıkan, Yeter Arıkan, Selcan Ankan’ Ayşegül Arıkan, Uğur Arıkan, Yusuf Ankan
Dosya no: 2015/686 İli: Yozgat, Ilçesi: Akdağmadeni, Köy: Dokuz, Ada: 106, Parsel: 48 Alanı (m2): 448,21 Maliki: Nadiye Büyük, Nuriye Uzunkoç, Gökhan Demir, Mustafa lrmak, Gültekin Demir, İsmail Uzunkoç, Yeliz Demir, Mikail Uzunkoç, Gülasen Şaşmazer, Nazmiye Bilgin, Oktay Demir, Satiye Demir, Züriye Toprak, İbrahim Uzunkoç, Meliha Demir, Nazmiye Öncücük
Dosya no: 2015/686 İli: Yozgat, ilçesi: Akdağmadeni, Köy: Dokuz, Ada: 115, Parsel: 118 Alanı (m2): 652,45 Maliki: Nadiye Büyük, Nuriye Uzunkoç, Gökhan Demir, Mustafa Irmak, Gültekin Demir, İsmail Uzunkoç, Yeliz Demir, Mikail Uzunkoç, Gülasen Şaşmazer, Nazmiye Bilgin, Oktay Demir, Satiye Demir, Züriye Toprak, İbrahim Uzunkoç, Meliha Demir, Nazmiye Öncücük

 

 

———————————————————————————————

 

T.C. AKDAĞMADENİ
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(Kamulaştırma İlanı)

Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı Davacı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi kapsamında kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. ve 30. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Akdağmadeni/YOZGAT Şubesine yatırılacağı ve duruşma gününün 26/11/2015 tarihi olduğu ilan olunur
Kamulaştırılan Taşınmazın bilgileri:
*Dos.No: 2015/710 İli: Yozgat İlçesi:Saraykent Köy: Sarayözü, Ada 108 Parsel: 4 Alanı (m2): 1148,21 Maliki: Halil Cansever.
*Dos.No: 2015/724 İli: Yozgat İlçesi:Saraykent Köy: Sarayözü, Ada 101 Parsel: 92 Alanı (m2): 771,96 Maliki: Telli Yücel ve Yeter Yücel
*Dos.No: 2015/723 İli: Yozgat İlçesi:Saraykent Köy: Sarayözü, Ada 101 Parsel: 93 Alanı (m2): 43,32 Maliki: Fatma Yücel
*Dos.No: 2015/713 İli: Yozgat İlçesi:Saraykent Köy: Sarayözü, Ada 107 Parsel: 4 Alanı (m2): 480,12 Maliki: Ömer Yayla
*Dos.No: 2015/714 İli: Yozgat İlçesi:Saraykent Köy: Sarayözü, Ada 107 Parsel: 3 Alanı (m2): 916,53 Maliki: Gülizar Güven
*Dos.No: 2015/715 İli: Yozgat İlçesi:Saraykent Köy: Sarayözü, Ada 106 Parsel: 14 Alanı (m2): 1996,38 Maliki: Hasan Koçak
*Dos.No: 2015/716 İli: Yozgat İlçesi:Saraykent Köy: Sarayözü, Ada 106 Parsel: 13 Alanı (m2): 1119,54 Maliki: Fazlı Koçak
*Dos.No: 2015/717 İli: Yozgat İlçesi:Saraykent Köy: Sarayözü, Ada 106 Parsel: 11 Alanı (m2): 1061,56 Maliki: İbrahim Cankurtaran
*Dos.No: 2015/718 İli: Yozgat İlçesi:Saraykent Köy: Sarayözü, Ada 106 Parsel: 10 Alanı (m2): 717,73 Maliki: Zeynep Varlık ve Osman Cankurtaran
*Dos.No: 2015/719 İli: Yozgat İlçesi:Saraykent Köy: Sarayözü, Ada 101 Parsel: 116 Alanı (m2): 133,03 Maliki: Süleyman Selvi
*Dos.No: 2015/720 İli: Yozgat İlçesi:Saraykent Köy: Sarayözü, Ada 101 Parsel: 115 Alanı (m2): 620,67 Maliki: Bünyamin Taş
*Dos.No: 2015/721 İli: Yozgat İlçesi:Saraykent Köy: Sarayözü, Ada 101 Parsel: 103 Alanı (m2): 548,41 Maliki: Zeliha Güven, Satı(Güven) Demirel, Rahime(Güven) Koç, Bedriye (Güven) Doğru, Selime Erciyes, Ramazan Güven, Fatma Atak, Mesut Güven ve Sultan Koç
*Dos.No: 2015/722 İli: Yozgat İlçesi:Saraykent Köy: Sarayözü, Ada 101 Parsel: 102 Alanı (m2): 696,62 Maliki: Hanım Güven
*Dos.No: 2015/711 İli: Yozgat İlçesi:Saraykent Köy: Sarayözü, Ada 108 Parsel: 3 Alanı (m2): 698,20 Maliki: Mehmet Doğru
*Dos.No: 2015/712 İli: Yozgat İlçesi:Saraykent Köy: Sarayözü, Ada 107 Parsel: 5 Alanı (m2): 493,75 Maliki: Resul Selvi
*Dos.No: 2015/708 İli: Yozgat İlçesi:Saraykent Köy: Sarayözü, Ada 101 Parsel: 90 Alanı (m2): 450,52 Maliki: Resul Selvi
*Dos.No: 2015/708 İli: Yozgat İlçesi:Saraykent Köy: Sarayözü, Ada 101 Parsel: 91 Alanı (m2): 309,91 Maliki: Resul Selvi
*Dos.No: 2015/709 İli: Yozgat İlçesi:Saraykent Köy: Sarayözü, Ada 108 Parsel: 5 Alanı (m2): 139,67 Maliki: Mustafa Taş
*Dos.No: 2015/725 İli: Yozgat İlçesi:Saraykent Köy: Beşkavak, Ada 106 Parsel: 46 Alanı (m2): 20,04 Maliki: Abbas Canayakın
*Dos.No: 2015/726 İli: Yozgat İlçesi:Saraykent Köy: Beşkavak, Ada 106 Parsel: 40 Alanı (m2): 1385,53 Maliki: Ali Avcı
*Dos.No: 2015/727 İli: Yozgat İlçesi:Saraykent Köy: Beşkavak, Ada 106 Parsel: 43 Alanı (m2): 160,29 Maliki: Hacı Hüseyin Canayakın
*Dos.No: 2015/728 İli: Yozgat İlçesi:Saraykent Köy: Beşkavak, Ada 106 Parsel: 41 Alanı (m2): 709,27 Maliki: Bekir Avcı, Sultan Avcı, H.Mehmet Avcı, Sultan Avcı
*Dos.No: 2015/729 İli: Yozgat İlçesi:Saraykent Köy: Beşkavak, Ada 106 Parsel: 42 Alanı (m2): 1752,80 Maliki: Süleyman Akdağ
*Dos.No: 2015/730 İli: Yozgat İlçesi:Saraykent Köy: Beşkavak, Ada 101 Parsel: 29 Alanı (m2): 2638,44 Maliki: Ali Canayakın
*Dos.No: 2015/731 İli: Yozgat İlçesi:Saraykent Köy: Beşkavak, Ada 106 Parsel: 45 Alanı (m2): 1684,29 Maliki: Osman Çınar

 

 

———————————————————————————————

İLAN
AKDAĞMADENİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Güneyli Mahallesi Muradinli Mevkii 473 ada 8 parsel üzerinde bulunan çeşitli cinslerdeki ağaç emvallerinin satışı yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince ihaleye çıkartılmıştır.
1:İhale 30/10/2015 Cuma günü saat 14:00′de Belediye Encümeni huzurunda mahallinde yapılacaktır.
2:234 adet çeşitli cinslerdeki ağaç emvallerinin satış muhammen bedeli KDV dahil 18:871.00 TL (on sekiz bin sekiz yüz yetmiş bir )
3:İhalelerin Geçici teminatı 600,00 (altı yüz) TL dir.
4: Geçici teminatların 30/10/2015 Cuma günü saat 14:00′e kadar belediyemiz veznesine yatırılması gerekmektedir.
5: ihaleyle ilgili şartname mesai saatleri içerisinde belediyemiz yazı işleri müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
6: ilgililere ilanen duyurulur.

 

 

 

——————————————————————————————

 

İHALE İLANI

ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ KURU GIDA ALIMI

2015 YILI KURU GIDA ALIMI
ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
2015 YILI KURU GIDA ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2015/142578
1-İdarenin
a) Adresi : YENİMAHALLE İMAM-HATİP CADDESİ 5/1 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141348 – 3543145666
c) Elektronik Posta Adresi : 208585@meb.k12.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 46 KALEM KURU GIDA MADDESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Akdağmadeni Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Ambarı
c) Teslim tarihi : İl dışından gelecek istekliler , teklif mektubunda bulunan çabuk bozuna bilme(Ekşime,çürüme) özelliği olan malları sağlam ve tüketilebilir şekilde idareye tesliminden sorumludurlar ve bu konuda idare yükleniciye malın tesliminden 3(üç) gün önce haber verecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Akdağmadeni Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 03.11.2015 – 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

———————————————————————————————

 

AKDAĞMADENİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ KALORİFER KAZANI ALIMI,
İDARİ BİNA VE LOJMANLARA KATI YAKITLI KALORİFER TESİSATI YAPIM/ONARIMI İLE KAZAN DAİRESİ YAPIM İŞİ

Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü kalorifer kazanı alımı, idari bina ve lojmanlara katı yakıtlı kalorifer tesisatı yapım/onarımı ile kazan dairesi yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası:2015/80291
1-İdarenina) Adresi:ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TEĞ. PORSUK CAD. NO: 13 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGATb) Telefon ve faks numarası:3543141229 – 3543144035c) Elektronik Posta Adresi:onurkaya@ogm.gov.trç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü kalorifer kazanı alımı, İdari Bina ve Lojmanlara Katı Yakıtlı Kalorifer Tesisatı yapım/onarımı ile kazan dairesi yapım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.b) Yapılacağı yer:Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü İdari Binası ve Lojmanlarıc) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. ç) İşin süresi:Yer tesliminden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TEĞMEN PORSUK CAD. NO:13 66300 – AKDAĞMADENİ / YOZGATb) Tarihi ve saati:08.07.2015 – 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.3.1. İş deneyim belgeleri:Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Her türlü Kalorifer Tesisatı Yapım işi ile “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nde yer alan C/II grubu işler benzer iş olarak değerlendirmeye alınacaktır.4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:İş Deneyim Belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendisler için, Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği Bölümü mezunlarının diploması ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü muhasebe servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan
——————————————————————
TERMİNAL BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEME İKMALİ YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR
AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI

AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ TERMİNAL BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İKMALİ YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2015/76031
1-İdarenin
a) Adresi : İBRAHİMAĞA MAH. DUMLUPINAR CAD. NO:2 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141312 – 3543141245
c) Elektronik Posta Adresi : akdagmadenifenisleri66@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 ADET TERMİNAL BİNASI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İKMALİ YAPIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : AKDAĞMADENİ İLÇESİ EMEK MAHALLESİ
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 120 (YÜZ YİRMİ) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İBRAHİMAĞA MAHALLESİ DUMLUPINAR CAD. NO:2
b) Tarihi ve saati : 07.07.2015 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt
yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
B ÜST YAPI (BİNA ) İŞLERİ
III. GRUB BİNA İŞLERİ
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VEYA MİMARLIK DİPLOMALARI
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İBRAHİMAĞA MAHALLESİ DUMLUPINAR CAD. NO:2 AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (YETMİŞ BEŞ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

—————————————————————–

UMUTLU BELEDİYESİ
BETON PARKE, BORDÜR DÖŞEME İŞİ YAPTIRILACAKTIR.
İHALE İLANI
BETON PARKE, BORDÜR DÖŞEME İŞİ YAPTIRILACAKTIR
UMUTLU BELEDİYESİ
9000 M2 8 CM GRİ KİLİTLİ BETON PARKE TAŞ VE 1000 MT 15*30*50 EBATLARINDA BETON BORDÜR TAŞ DÖŞEME
YAPIMI İHALE İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2015/73944
1İdarenin
a) Adresi : KALE MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ 40/2 66370 UMUTLU KASABASI
AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543439140 3543439146
c) Elektronik Posta Adresi : umutlubelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet
adresi
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2İhale
konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 9000 M2 8.CM GRİ KİLİTLİ BETON PARKE TAŞ VE 1000 MT 15*30*50
EBATLARINDA BETON BORDÜR TAŞ YAPIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden
ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : UMUTLU BELEDİYESİ MAHALLELERİ OLUCAK MAHALLESİ VE
KARAÇOKRAK MAHALLESİ MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARINA KİLİTLİ
BETON PARKE TAŞ VE BETON BORDÜR TAŞ YAPIM İŞİ
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 100 (YÜZ) takvim günüdür.
3İhalenin
a) Yapılacağı yer : UMUTLU BELEDİYESİ CUMHURİYET CAD.KALE MAHALLESİ NO : 40/1
b) Tarihi ve saati : 02.07.2015 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin
içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri
belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile
tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması
halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya
da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır
kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
17.06.2015 İlan Önizleme
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Ilan/IlanGoruntuleme.aspx?rwndrnd=0.45413259603083134 2/2
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(A)/V
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı UMUTLU BELEDİYESİ MUHASEBE VE EMLAK
SERVİSİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar UMUTLU BELEDİYESİ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA adresine elden teslim edilebileceği
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

——————————————————————

İLAN
AKDAĞMADENİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İlçenin Şehir merkezinde bulunan aşağıda isimleri ve güzergahları yazılı cadde ve sokakların Ücretli Açık Otopark olarak iki yıllığına kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45, 46 ve 47. Maddeleri gereğince ihaleye çıkartılmıştır.
1- İhale 02/07/2015 Perşembe günü saat 14:00′de Belediye Encümeni Huzurunda yapılacaktır,
2- Açık Otopark bir yıllık kira muhammen bedeli KDV dâhil 12.000,00 TL (on iki bin),
3- İhalelerin Geçici Teminatı 500.00 (beş yüz) TL’dir.
4- Geçici teminatların 02/07/2015 Perşembe günü saat:13:00′e kadar Belediyemiz Veznesine yatırılması gerekmektedir.
5- Ücretli Açık Otopark olarak kiraya verilecek yerler:
- İlçemiz İstiklal Caddesi Adliye Sarayına dönüşten saat kulesine kadar olan yerler,
- Sakarya Caddesi PTT’den Belediye Meydanına kadar ve eski cezaevi altı yol,
- Namık Kemal Caddesi Belediye Meydanından Namık Kemal İlkokulu önü ve Akdağmadeni Anadolu Lisesi köşe yola kadar olan kısım,
- Dumlupınar Caddesi Belediye Meydanından Akdağmadeni Anadolu Lisesi yol ayrımına kadar 66. Sokak olan kısım,
- Ziya Gökalp Caddesi Belediye Meydanından Müftülük ilerisine kadar,
- Lütfullah Kayalar Caddesi Büyük Camiden köprü hizasına kadar olan kısım,
- Piri Reis Caddesi Mezarlık altı köşeden Endüstri Meslek Lisesi yoluna kadar,
- 1. Hanlar Sokak ve 2. Hanlar sokak kasap dükkânlarından Büyük Camiye kadar olan kısımlar ve ara sokaklar,
- Nida Tüfekçi Caddesi Askerlik Şubesi önünden İstanbulluoğlu Camiine kadar olan kısım,
- 117, 119,120. Sokaklar,
- Hastane Caddesi Doğanlar Sarrafiyeden Turgut Özal Caddesine kadar olan kısım,
- Eski Terminal içi,
- Ayrıca Açık Otopark alanı olacak yerler İmar üzerinde ekteki krokide ayrıntılı olarak gösterilmiştir.
6- İhaleyle ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
7- Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
9- İlgililere İlanen duyurulur.

——————————————————————-

İHALE İLANI
AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ
GIDA PAKETİ ALIMI

Gıda Paketi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2015/63510
1-İdarenin
a) Adresi : AHISAVI MAH. SAKARYA CAD. 1 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141312 – 3543141245
c) Elektronik Posta Adresi : akdagmadenibldsi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 3500 kg Sıvı Yağ, 3500 kg Toz Şeker, 700 kg Siyah Çay, 1750 kg Pirinç, 700 kg Salça, 700 kg Makarna, 700 kg Kuru Kayısı, 700 kg Siyah Üzüm, 3500 kg Un, 700 adet kolonya (500 gr’lık), 700 kg misafir şekeri, 700 kg siyah zeytin satın alınacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Akdağmadeni Belediyesi Satınalma Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : Malzemeler; yüklenici ile sözleşme imzalandıktan sonraki 5. Günden itibaren teslim alınacaktır. Günlük 30 paketten az olmamak üzere mallar teslim alınacak olup; 25 gün içerisinde mal alımı tamamlanacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Akdağmadeni Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 02.06.2015 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
TSE Belgesi
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (YETMİŞ BEŞ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

…………………………………………………………
AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ AKARYAKIT SATIN ALIMI
İHALE İLANI

Akdağmadeni Belediyesi Euro Dizel Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2015/64061
1-İdarenin
a) Adresi : AHISAVI MAH. SAKARYA CAD. 1 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141312 – 3543141245
c) Elektronik Posta Adresi : akdagmadenibldsi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1- Bu ihalenin konusu ve kapsamı, Akdağmadeni Belediye Başkanlığına bağlı bulunan birimlerin ihtiyacı olan niteliği, nevi, miktarı ve teslim yerleri bu teknik şartnamede belirtilen 150.000 Litre Euro dizel satın alınması işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Akdağmadeni Belediyesi Garaj Amirliği Akaryakıt Deposu
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonraki 5. günden itibaren işe başlanacak olup; Belediye akaryakıt deposundaki yakıt bitmeden 5 gün önce yükleniciye bildirim yapılacaktır. Tek seferdeki alım miktarı 20000 litre olacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Akdağmadeni Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 17.06.2015 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a)Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş ” Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,
b)İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,
c)İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Akaryakıt alım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

…………………………………………………………

HASBEK EROZYON KONTROL PROJESİ DİKENLİ TEL İHATASI HİZMET ALIM İŞİ
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ – KAYSERİ
İHALE İLANI

HASBEK EROZYON KONTROL PROJESİ DİKENLİ TEL İHATASI HİZMET ALIM İŞİ
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ – KAYSERİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hasbek Erozyon Kontrol Projesi Dikenli Tel İhatası Hizmet Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2015/61709
1-İdarenin
a) Adresi : Örnekevler Mah. M. Akif Ersoy Cad. menekşe Sok. No:11 KOCASİNAN / KAYSERİ
b) Telefon ve faks numarası : 3522221104 – 3522323800
c) Elektronik Posta Adresi : kayseriobm@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 30 Km. Tel İhata İşi Ayrıntılı Bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dökümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı Yer: Yozgat İli, Akdağmadeni İlçesi, Akçakışla Köyü ve Sarıkaya İlçesi, Hasbek , Ramadanlı Köyleri.
c)Süresi: İşe Başlama tarihinden itibaren 45(KIRKBEŞ) gündür.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer: Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü Örnekevler Mah. Menekşe Sok. No: 11 Kocasinan/ KAYSERİ
b) Tarihi ve Saati: 15.06.2015 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Meslek Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel Kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. iş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere,ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4 bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1 Makine ve/veya iş gücü ile yapılan ( Ağaçlandırma , İşleri, Erozyon kontrolü, işleri, Dikenli tel çit ihata işleri, Toprak muhafaza işleri ve etüt proje işleri) ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı doküman bedelinin, idarenin, Ziraat Bankası, İBAN: TR52 0001 0001 5957 9552 2250 01 numaralı hesabına , dekont üzerine?? İhalenin Kayıt Numarası,Doküman Bedeli İçindir ?? ibaresi ve istekli Adı/unvanı ile TC/VN numarası yazdırarak yatırılması koşulu ile idarenin özel bütçe ihale biriminden adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan gün) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

…………………………………………………………
AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ İHALE İLANI
BETON PARKE VE BETON BORDÜR SATIN ALMA

BETON PARKE VE BETON BORDÜR SATIN ALINACAKTIR
AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
BETON PARKE VE BETON BORDÜR ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2015/59874
1-İdarenin
a) Adresi : AHISAVI MAH. SAKARYA CAD. NO:1 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141312 – 3543141245
c) Elektronik Posta Adresi : akdagmadenifenisleri66@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1- 8000 m² (8′lik) renksiz kilitli beton parke, 2- 1000 m² (6′lık 10*20) düz beton parke taşı renkli, 3- 1000 m² (6′lık 10*20) düz beton parke taşı renksiz, 4- 1000 m beton bordür (15*30*50), 5- 650 m bahçe bordürü (10*20*50)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Akdağmadeni İlçesi iş mahalline
c) Teslim tarihleri : Sözleşme imzalandıktan sonraki 5. günden itibaren ihtiyaca binaen 120 işgünü içerisinde peyder pey teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Akdağmadeni Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 01.06.2015 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
TSE İSO 9000 STANDARTLARINDA ÜRETİM BELGESİ
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
TSE İSO 9000 STANDARTLARINDA ÜRETİM BELGESİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (YETMİŞ BEŞ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

—————————————————————-

YOZGAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
BİNA ONARIMI İHALE İLANI
Yozgat İlinde Bulunan Orta Öğretim Genel Müdürlüğüne Bağlı 4 Adet Okulun Genel Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2015/56016
1-İdarenin
a) Adresi : Asagi Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi 66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3542122727 – 3542122706
c) Elektronik Posta Adresi : yozgatmem@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 adet wc onarımı 2 adet genel onarım
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : 1-Yozgat Merkez Erdoğan Akdağ Fen Lisesi Hizmet Binası, 2-Sorgun Anadolu İmam-Hatip Lisesi Hizmet Binası, 3-Akdağmadeni Kazım Karabekir Fen Lisesi Spor Salonu Binası, 4-Çekerek Anadolu İmam-Hatip Lisesi Pansiyon Binası.
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İl Milli Eğitim Müdürlüğü Başöğretmen Toplantı Salonu Hükümet Konağı Ek Binası Aşağı Nohutlu Mahallesi Doğuş Sokak YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 28.05.2015 – 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
İhale konusu işlerde ; Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğinde belirtilen BIII grubu işlere ilişkin olarak alınan iş deneyim belgeleri, ihale konusu işler ve benzer iş deneyimi kapsamında değerlendirilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İhale konusu işin tüm kısımlarında üniversitelerin İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık Bölümü mezunlarının diplomaları ihale konusu iş ve benzer iş kapsamında değerlendirilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Bürosu İhale Birimi Hükümet Konağı Ek Binası Aşağı Nohutlu Mahallesi Doğuş Sokak YOZGAT adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil yurtiçi için 125 TRY (Türk Lirası), yurtdışı için 150 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Vakıflar Bankası Yozgat Şubesi nezdinde bulunan TR130001500158007302155731 nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Bürosu İhale Birimi Hükümet Konağı Ek Binası Aşağı Nohutlu Mahallesi Doğuş Sokak YOZGAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

——————————————————————

İHALE İLANI
BELEKCEHAN BELEDİYESİ
KİLİTLİ PARKE VE BETON BORDÜR DÖŞEME İŞİ YAPIMI
KİLİTLİ PARKE ve BETON BORDÜR YAPIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2015/54596
1-İdarenin
a) Adresi : MERKEZ MAH. YUNUS EMRE CAD. 40 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543218364 – 3543218361
c) Elektronik Posta Adresi : belekcehanbelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 9.000 m² 8 cm kalınlıklı Beton Kilitli taş ve 2.200 metre Beton bordür yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Belekcehan Belediyesi Cadde ve Sokaklar
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Merkez Mah.Yunus Emre Cad. no:40/1 PK 66300 Belekcehan Beldesi Akdağmadeni/YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 25.05.2015 – 15:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 75 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
A/V. Grup İşler (Cadde ve Sokak Yapım İşleri)
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İş Deneyim belgesi yerine mezuniyet belgesi sunmak suretiyle ihaleye gireceklerin üniversitelerin İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümü mezunu olmaları gerekmektedir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 350 TRY (Türk Lirası) karşılığı Belekcehan Belediyesi Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Belekcehan Belediyesi Fen İşleri Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

——————————————————————

AKDAĞMADENİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TESİSAT TAMİRAT İŞLERİ
İHALE İLANI

AKDAĞMADENİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TESİSAT TAMİRAT İŞLERİ
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-AKMAĞDENİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Tesisat Tamirat İşleri yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2015/51732
1-İdarenin
a) Adresi : ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TEĞ. PORSUK CAD. NO: 13 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141229 – 3543144035
c) Elektronik Posta Adresi : onurkaya@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü İdare binası,lokal ve lojmanlarda İnşaat ve Tesisat Tamirat İşleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : AKDAĞMADENİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : ÇAMLIK MAH. LÜTFULLAH KAYALAR CAD. 1 66300 – AKDAĞMADENİ / YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 13.05.2015 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
KİK in 11.06.2011 tarih ve 27691 sayılı resmi gazetede yayınlanan yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğin Benzer İş Grupları listesinde yer alan B (Üstyapı Bina işleri) grubunda yer alan I, II ve III. Grup işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi veya Mimar
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü muhasebe servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

——————————————————————

AKDAĞMADENİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI
Q300 MM,Q400 MM,Q500 MM,Q600 MM KORİGE KANALİZASYON BORULARI YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN(HPDE) VE POLİPROPİLEN (PP) ESASLI (TS-EN 13476-1) SN8 BORU ALIMI

Q300 MM,Q400 MM,Q500 MM,Q600 MM KORİGE KANALİZASYON BORULARI YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN(HPDE) VE POLİPROPİLEN (PP) ESASLI (TS-EN 13476-1) SN8 BORU
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-AKMAĞDENİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Q300 mm,Q400 mm,Q500 mm,Q600 mm Korige Kanalizasyon Boruları Yüksek Yoğunluk Polietilen(HPDE) ve Polipropilen (PP) esaslı (TS-EN 13476-1) SN8 Boru alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2015/50365
1-İdarenin
a) Adresi : ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TEĞ. PORSUK CAD. NO: 13 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141229 – 3543144035
c) Elektronik Posta Adresi : onurkaya@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Q300 mm korige boru 216 MT. Q400 mm korige boru 720 MT. Q500 mm korige boru 936 MT. Q600mm korige boru 78 MT.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü
c) Teslim tarihi : Sözleşme İmzalandıktan sonra 3(üç) gün içerisinde işe başlanılacaktır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Çamlık Mahallesi Lütfullah Kayalar Cad. Orman İşletme Müdürlüğü 66300 – Akdağmadeni/Yozgat
b) Tarihi ve saati : 07.05.2015 – 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü, Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çamlık Mahallesi Lütfullah Kayalar Cad. Orman İşletme Müdürlüğü 66300 – Akdağmadeni/Yozgat adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 ( ALTMIŞ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

——————————————————————

T.C. AKDAĞMADENİ İCRA DAİRESİ 2014/38 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti , adedi, önemli özellikleri:
1.NOLU TAŞINMAZIN
ÖZELLİKLERİ : Kıymet takdirine konu taşınmazı tapunun Yozgat ili, Akdağmadeni İlçesi, Tekkegüneyi Köyü, 105 Ada 37 parsel numarasında kayıtlı, 14,743,66 m2 yüzölçümlü, tarla vasfında olup
Adresi: Akdağmadeni ilçesi, Tekkegüneyi Köyü, 105 Ada, 37 Parsel, ilçe merkezine yaklaşık 8 km, D100 (Yozgat-Sivas karayolu) karayoluna yaklaşık 2 km mesafededir.
Yüzölçümü: 14,743,66 m2
İmar Durumu,: Akdağmadeni Belediye başkanlığı fen işleri Müdürlüğünün 24/02/2014 tarihli yazısında; Yozgat ili, Akdağmadeni İlçesi, Tekkegüneyi Köyü, 105 Ada 37 parsel sayılı taşınmazın belediye imar planı ve mücavir alan sınırı dışında olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti: 47.756.61 TL
KDV ORANI: %18
Kaydındaki Şerhler: 3402 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.
1.Satış Günü: 02/07/2015 günü 10:30 – 10:40 arası
2.Satış Günü: 29/07/2015 günü 10:30 – 10:40 arası
Satış Yeri: Akdağmadeni İcra Müdürlüğü
Satış Şartları:
1: İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.
Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2: Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20 si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi , KDV, ½ tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Telláliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3:İpotek sahibi alacaklılara diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4:Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5:şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6: Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/38 Tlmt. Sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 21/04/2015

——————————————————————

İHALE İLANI
BELEKCEHAN BELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI GARAJ EK BİNA YAPIMI

GARAJ EK BİNA YAPIMI BELEKCEHAN BELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
GARAJ EK BİNA YAPIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. İhale Kayıt Numarası:2015/349071-İdarenina) Adresi:MERKEZ MAH. YUNUS EMRE CAD. 40 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGATb) Telefon ve faks numarası:3543218364 – 3543218361c) Elektronik Posta Adresi:belekcehanbelediyesi@hotmail.comç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu yapım işinin a) Niteliği, türü ve miktarı :171 m² 1 ADET GARAJ BİNASI YAPIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.b) Yapılacağı yer:BELEKCEHAN BELDESİ AKDAĞMADENİ/YOZGATc) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. ç) İşin süresi:Yer tesliminden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür.
3- İhalenin a) Yapılacağı yer:MERKEZ MAH. YUNUS EMRE CAD. NO:40/1 66300 BELEKCEHAN BELEDESİ AKDAĞMADENİ/YOZGATb) Tarihi ve saati:03.04.2015 – 15:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.3.1. İş deneyim belgeleri:Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: BI ve BII grubu işlerin dışındaki bina işleri (BIII)4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:İnşaat mühendisi veya Mimarlık5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı BELEKCEHAN BELEDİYESİ MUHASE SERVİSİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BELEKCEHAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ SERVİSİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

—————————————————————–

İHALE İLANI
2015 YILINDA AKDAĞMADENİ ŞÖHRETTİN DUYGU ANADOLU LİSESİ PANSİYONUNDA YEMEK PİŞİRME
DAĞITIM İŞLERİ VE GENEL TEMİZLİK İŞLERİNDE ÇALIŞACAK 1 ADET AŞÇI VE 3 ADET İŞÇİ ALIMI

2015 YILINDA AKDAĞMADENİ ŞÖHRETTİN DUYGU ANADOLU LİSESİ PANSİYONUNDA YEMEK PİŞİRME-DAĞITIM İŞLERİ VE GENEL TEMİZLİK İŞLERİNDE ÇALIŞACAK 1 ADET AŞÇI VE 3 ADET İŞÇİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2015/28407
1-İdarenin
a) Adresi : SEYRANTEPE MAHALLESİ SULTAN HARUN REŞİT CADDESİ 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141328 – 3543141460
c) Elektronik Posta Adresi : recepnlsoy@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 6 ay 15 Gün Süre ile çalıştırılacak ( 1Temmuz 2015′e kadar 2 ay 15 gün, 1 Eylül 2015′den 1 Ocak 2016′ya kadar 4 ay) 1 adet Aşçı ve 3 adet Temizlik işçisi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : ŞÖHRETTİN DUYGU ANADOLU LİSESİ
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.04.2015, işin bitiş tarihi 31.12.2015
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Akdağmadeni Şöhrettin Duygu Anadolu Lisesi Seyrantepe Mah. Sultan Harun REŞİT Cad. No:5 Akdağmadeni/Yozgat
b) Tarihi ve saati : 20.03.2015 – 09:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak ,Resmi Kurum ve Kuruluşlarda yapılan malzemeli-malzemesiz yemek pişirme işi hizmetleri ile genel temizlik işleri benzer iş olarak ikisi birlikte kabul edilecektir. (benzer işlerden herhangi birinin olması yeterli değildir, iş bitirme belgelerinde yemek pişirme işi hizmetleri ile genel temizlik işleri birlikte yapılmış olması gerekmektedir.)
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Şöhrettin Duygu Anadolu Lisesi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Şöhrettin Duygu Anadolu Lisesi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (Yetmişbeş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

——————————————————————

İHALE İLANI
AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ GÜLTEPE MAHALLESİ KADIPINARI YOLU YOL DÜZENLEMESİ

AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ GÜLTEPE MAHALLESİ KADIPINARI YOLU YOL DÜZENLEMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2015/28371
1-İdarenin
a) Adresi : AHISAVI MAH. SAKARYA CAD. NO:5 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141312 – 3543141245
c) Elektronik Posta Adresi : akdagmadenifenisleri66@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : BETON KİLİTLİ PARKE TAŞI VE DÖŞEMESİ (8CM): 26.660 M² BETON KİLİTLİ PARKE TAŞI VE DÖŞEMESİ (6CM): 12.550 M² BETON YAYA BORDÜR TAŞI VE DÖŞEMESİ (70X30X15 CM) 12.220 METRE
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : AKDAĞMADENİ İLÇESİ GÜLTEPE MAHALLESİ
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 120 (YÜZ YİRMİ) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : AHİSAVİ MAHALLESİ SAKARYA CAD.NO: 5 BELEDİYE HİZMET BİNASI MECLİS SALONU
b) Tarihi ve saati : 31.03.2015 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(A) ALT YAPI İŞLERİ
V. GRUP KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, MİMAR, PEYZAJ MİMARLIĞI
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (YETMİŞ BEŞ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

——————————————————————

T.C.
AKDAĞMADENİ
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2015/3 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Yozgat İl, Akdağmadeni İlçe, 942 Ada No, 5 Parsel No, Güneyli
Mahallesi, Köyönü mevkii
Yüzölçümü 398,30 m2
Kıymeti 51.779,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler
1. Satış Günü 13/04/2015 günü 10:00- 10:10 arası
2. Satış Günü 13/05/2015 günü 10:00-10:10 arası
Satış Yeri Hukuk Mahkemeleri önü koridoru
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Yozgat İl, Akdağmadeni ilçe, 942 Ada No, 6 Parsel No, Güneyli
Mahallesi, Köyünü mevkii
Yüzölçümü 436,12 m2
Kıymeti 61.056,80 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler
1. Satış Günü 13/04/2015 günü 10:15-10:25 arası
2. Satış Günü 13/05/2015 günü 10:15 -10:25 arası
Satış Yeri Hukuk Mahkemeleri önü koridoru
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Yozgat İl, Akdağmadeni İlçe, 997 Ada No, I Parsel No, Güneyli
Mahallesi, Köyönü mevkii
Yüzölçümü 398,29 m2
Kıymeti 53.769,15 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler
1. Satış Günü 13/04/2015 günü 10:30-10:40 arası
2. Satış Günü 13/05/2015 günü 10:30- 10:40 arası
Satış Yeri Hukuk Mahkemeleri önü koridoru

Satış Şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda tekIif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok arıtana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20′si oranında,pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir, Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikte faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde Ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/3 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/03/2015

——————————————————————

T.C.
AKDAĞMADENİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(Kamulaştırma İlanı)
Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı davacı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi kapsamında kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. ve 30. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları ve bu davayı açtıkları konusunda yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 20 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delillerini mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedellerinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Akdağmadeni/YOZGAT Şubesine yatırılacağı ve duruşma gününün 14/04/2015 tarihi olduğu ilan olunur.
1-Dosya no: 2015/145 İli: Yozgat, İlçesi: Alcdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı, Ada: 110, Parseköl, Alam:3.082,79- (m2), Maliki: Hilmi Nallı, Mustafa Nallı, Rahmi Nallı.
2-Dosya no: 2015/143 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, KÖy: Kirsinkavağı Ada: 110, Parsel:94, Alanı:363,92- (m2), Maliki: Tevfık Arık.
2-Dosya no: 2015/141 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı, Ada: 110, Parsel:95, Alanı:244,00- (m2), Maliki: Yüksel Arık.
3-Dosya no: 2015/139 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı, Ada: 110, Parsel: 100, Alanı: 1.094,00- (m2), Maliki: Galibe Şehir, Emine Şehir, Gögüş Şehir, Ziya Şehir, Yeter Şehir.
4-Dosya no: 2015/137 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı, Ada: 110, Parsel: 101, Alanı:40,26- (m2), Maliki: Faik Öztürk, Kibar Öztürk, Bengül Öztürk, Raşit Öztürk, Müşerref Öztürk, Safiye Öztürk, Doğan Öztürk.
5-Dosya no: 2015/135 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı, Ada: 110, Parsel: 102, Alam:597,79-(m2), Maliki: Faik Öztürk, Kibar Öztürk, Bengül Öztürk, Raşit Öztürk, Müsemet Öztürk, Sabiye Öztürk, Doğan Öztürk.
6-Dosya no: 2015/133 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı, Ada: 110, Parsel: 110, Alanı: 10.000,00- (m2), Maliki: Faik Öztürk, Fatma Öztürk, Sultan Öztürk.
7-Dosya no: 2015/131 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı, Ada: 110, Parsel: 115, Alanı: 1.149,25-m2 Maliki: Hacı Hüseyin Atik.

——————————————————————

T.C.
AKDAĞMADENİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(Kamulaştırma İlanı)

Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı davacı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi kapsamında kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. ve 30. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları ve bu davayı açtıkları konusunda yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 20 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delillerini mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedellerinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Akdağmadeni/YOZGAT Şubesine yatırılacağı ve duruşma gününün 14/04/2015 tarihi olduğu ilan olunur.
1-Dosya no: 2015/207 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı, Ada: 108, Parsel:7, Alanı: 15.560,46- (m2), Maliki: Kemal Koçak, Zeynep Koçak, Zeki Güngör, Hacı Ahmet Güngör, Şükrüye Güngör, Çelebi Güngör, Erol Güngör, Güllü Güngör, Birol Güngör.
2-Dosya no: 2015/205 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı Ada:108, Parsel:20, Alanı:692,18- (m2), Maliki: Mustafa Şehit, Kiraz Karadavut, Fatma Sevinç.
2-Dosya no: 2015/203 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı, Ada: 108, Parsel:83, Alanı:36,51 (m2), Maliki: Celal Turhan, Yüksel Turhan, Fatma Konakçı, Nezaket Turhan, Celal Turhan, Yüksel Turhan, Fatma Turhan.
3-Dosya no: 2015/201 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı, Ada:108, Parsel:87, Alanı: 1.158,17 (m2), Maliki: Fatma Nallı, Refik Nallı, Rukiye Nallı, Musa Nallı, Mehmet Nallı, İsmail Nallı, Cemal Nallı, Narin Nallı.
4-Dosya no: 2015/199 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı, Ada:108, Parsel:89, Alanı:795,37- (m2), Maliki: Kemal Koçak, Zeynep Koçak, Zeki Güngör, Hacı Ahmet Güngör, Şükriye Güngör, Çelebi Güngör, Erol Güngör, Güllü Güngör, Birol Güngör.
5-Dosya no: 2015/197 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı, Ada:108, Parsel:91, Alanı: 12.324,07-(m2), Maliki: Fatma Nallı, Refik Nallı, Rukiye Nallı, Musa Nallı, Mehmet Nallı, İsmail Nallı, Narin Nallı.
6-Dosya no: 2015/195 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı, Ada: 108, Parsel:94, Alanı: 1.851,89- (m2), Maliki: Fitnet Alkan, Nazire Han, İhsan Kolat.
7-Dosya no: 2015/193 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni. Köy: Kirsinkavağı, Ada: 108, Parsel:95, Alanı:2.566,84-m2 Ada:108 Parsel:96 Alanı:219,42- (m2), Maliki: Ayşe Şahin, Güllü Şahin, Gülhan Şahin, Fatma Gündüz, Yaşar Şahin.
8-Dosya no: 2015/191 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı, Ada:108, Parsel No:110, Alanı: 12.096,87- (m2), Maliki: Zübeyde Acak, Şevket Şahin, Güllü Güvenç, Zeynep Öcal, Fevzi Şahin, Mustafa Şahin.
9-Dosya no: 2015/189 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı, Ada:108, Parsel:124, Alanı: 108,99-(m2), Maliki: Zeki Güngör, Hacı Ahmet Güngör, Şükrüye Güngör, Çelebi Güngör, Erol Güngör, Güllü Güngör, Birol Güngör, Kemal Koçak, Zeynep Koçak.
10-Dosya no: 2015/187 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı, Ada:114, Parsel:142, Alanı:2.500,- (m2), Ada: 114, Parsel 99 , Alanı: 588,76-m2 Maliki: Celal Halıcı, Altın Vural.
11-Dosya no: 2015/185 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı, Ada:114, Parsel:143, Alanı: 1,400- (m2), Maliki: Celal Turhan, Yüksel Turhan, Fatma Konakçı, Nezaket Turhan, Celal Turhan, Yüksel Turhan, Fatma Turhan.
12-Dosya no: 2015/183 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı, Ada:114, Parsel:144, Alanı:212,95-m2 Maliki: Fatma Erciyes, Raziye Erciyas, Zeynep Erciyas, Abdullah Erciyas, Mustafa Erciyas, Emine Türk, Şefika Erciyas, Ahmet Erciyas, Menderes Erciyas, Mennan Erciyas, Halil İbrahim Erciyas.
13-Dosya no: 2015/181 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı, Ada:114, Parsel:152, Alanı:4.141,07- (m2), Ada: 110, Parsel; 111 , Alanı; 778,02-nı2 Maliki: Satı Altın, Hatice Acer, Bahattin Altın, Nazmiye Coşkun, Gülnaz Altın, Bayram Altın, Emrah Altın, Cabir Altın, Veysel Altın, Yusuf Altın, Osman Altın, Yosma Altın.
14-Dosya no: 2015/179 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı, Ada:114, Parsel:155, Alanı:2.475,34-(m2), Maliki: Firdes, Süleyman, Haşan , Fatma , Muammer Aksın.
15-Dosya no: 2015/177 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı, Ada:114, Parsel:207, Alanı:3.840,79,- (m2), Maliki: Sariye Çeliktaş, Nazire Çeliktaş, Keziban Çeliktaş, Şükrü Çeliktaş, Döndü Yılmaz.

——————————————————————

T.C.
AKDAĞMADENİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(Kamulaştırma İlanı)

Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı davacı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi kapsamında kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. ve 30. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları ve bu davayı açtıkları konusunda yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 20 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delillerini mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedellerinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Akdağmadeni/YOZGAT Şubesine yatırılacağı ve duruşma gününün 14/04/2015 tarihi olduğu ilan olunur.
1-Dosya no: 2015/245 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada: 107, Parsel:26, Alanı: 297,79 (m2), Maliki: Bekir Şahin
2-Dosya no: 2015/243 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada:107, Parsel:71, Alanı:2.362,42 (m2), Maliki: Selim, Nurettin, İsmail, Gurbet, Güllü, Yaşar, Fatma, Süleyman, İbrahim, Müjdat, Ayşe ve Musa Barut
3-Dosya no: 2015/241 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada: 107, Parsel: 10, Alanı:801,01 (m2), Maliki: Raşit Avcı
4-Dosya no: 2015/239 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada:109, Parsel:6, Alanı: 374.53 (m2), Malik: Kaşif Barut
5-Dosya no: 2015/237 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada: 110, Parsel:3, Alanı: 1.005,47 (m2), Maliki: Ayşa Kaya
6-Dosya no: 2015/235 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı, Ada: 110, Parsel: 116, Alanı:248,22 (m2), Maliki: Satılmış Han
7-Dosya no: 2015/233 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı, Ada: 110, Parsel: 117, Alanı:582,44 (m2), Maliki: Nizamettin Atik
8-Dosya no: 2015/231 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı, Ada: 110, Parsel: 118, Alanı: 1.942,48 (m2), Maliki: Necati Hamarta, Hüseyin Hamarta, Mehmet Hamarta
9-Dosya no: 2015/229 ili: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı, Ada: 114, Parsel:41, Alanı: 1.675,27 (m2), Maliki: Zübeyde Acak, Şevket Şahin, Güllü Güvenç, Zeynep Öcal, Fevzi Şahin, Mustafa Şahin
10-Dosya no: 2015/227 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı Ada: 114, Parsel:42, Alanı:3.100 (m2), Maliki: Niyazi Şahin
11-Dosya no: 2015/225 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı, Ada: 114, Parsel:48, Alanı:659.01 (m2), Maliki: Nazire Şehir, Dursun Şehir, Refika Şehir, Dönüş Şehir, Celal Şehir, Şemsi Özgün, Güllü Türk.
12-Dosya no: 2015/223 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı, Ada: 114, Parsel:50, Alanı: 1.150,09 (m2), Maliki: Yeter Şehir, Ziya Şehir, Galibe Şehir, Emine Şehir, Gögüş Şehir.
13-Dosya no: 2015/221 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı, Ada: 114, Parsel:62, Alanı:5.669,11 (m2), Maliki: Mustafa Ayelan, Bekir Ayelan, Ali Ayelan, Ramazan Ayelen, Kadir Ayelan.
14-Dosya no: 2015/219 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı, Ada:114, Parsel:64, Alanı:322,10 (m2), Maliki: Necmi Öztürk
15-Dosya no: 2015/217 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı, Ada:108, Parsel:4, Alanı:2.897,26 (m2), Maliki: Mahmut Karadavut.
16-Dosya no: 2015/215 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı, Ada: 114, Parsel:65, Alanı:3.044,49 (m2), Maliki: Sultan Öztürk, Fatma Öztürk, Kibar Öztürk, Bengül Öztürk, Raşit Öztürk, Müşerrek Öztürk, Safiye Öztürk, Doğan Öztürk.
17-Dosya no: 2015/213 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı, Ada:108, Parselli, Alanı: 1.177,98- (m2), Maliki: Döndü Küçükboylu
18-Dosya no: 2015/211 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı, Ada: 108, Parsel:3, Alanı:5.371,47- (m2), Maliki: Satılmış Sevinç
19-Dosya no: 2015/209 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı, Ada:108, Parsel:5, Alanı:4.300,33 (m2), Maliki: Haşan Coşkun, Güllü Coşkun, Şekibe Coşkun, Ali Coşkun, Kıymet Coşkun, Aynur Coşkun, Mesut Coşkun, Nazmiye Coşkun, Goncagül Coşkun, Ramazan Coşkun, Esat Coşkun.

——————————————————————

T.C.
AKDAĞMADENİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(Kamulaştırma İlanı)

Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı davacı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi kapsamında kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. ve 30. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları ve bu davayı açtıkları konusunda yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 20 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delillerini mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedellerinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Akdağmadeni/YOZGAT Şubesine yatırılacağı ve duruşma gününün 14/04/2015 tarihi olduğu ilan olunur.
1-Dosya no: 2015/175 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı, Ada: 114, Parsel:6ö, Alanı:3763,52- (m2), Maliki: Sıddık Kamlı, Halil Kanılı.
2-Dosya no: 2015/173 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı, Ada: 114, Parsel:67, Alanı:4.504,84- (m2), İsmail Bütün
3-Dosya no: 2015/171 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı, Ada: 114, Parsel:68, Alanı: 1.816,05- (m2), Maliki: Cemile Temel, Veli Halıcı, Hüseyin Halıcı, Cemalettin Halıcı, Lütfı Halıcı, Hatice Acak.
4-Dosya no: 2015/169 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı, Ada: 114, Parsel:94, Alanı:2.111,09- (m2), Maliki: Fatma Aksın, Döndü Küçükboylıı, Mahi .Höker, Yeter Arık, Davut Aksın, Mehmet Aksın, Cemile Aksın.
5-Dosya no: 2015/167 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı, Ada: 114, Parsel:95, Alanı:4.189,11- (m2), Maliki: Münevver Erkoç, Cahit Aksın, Mustafa Aksın, Suna Tekin, Kadriye Bolat.
6-Dosya no: 2015/165 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı, Ada: 114, Parsel:98, Alanı:2.400,48- (m2), Maliki: Mustafa Halıcı, Hamide Halıcı, Gülfıdan Halıcı, Erol Halıcı, Güler Halıcı Hamarta, Asiye Halıcı Karadavut, Altun Vural.
7-Dosya no: 2015/163 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı, Ada: 114, Parsek 100, Alanı:862,18 (m2), Maliki: Şakir Halıcı, Altun Vural.
8-Dosya no: 2015/161 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı, Ada: 114, Parsel: 11, Alanı:380,61- (m2), Maliki:Ali Acak.
9-Dosya no: 2015/159 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı, Ada:114, Parsel: 114, Alanı: 1.082,60- (m2), Maliki: Zübeyde Güngör, Naime Çetin, Ali Güngör, Medine Güngör, Abdullaziz Güngör, Azmi Güngör.
10-Dosya no: 2015/157 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı, Ada: 114, Parsel: 120, Alanı:4.839,84- (m2), Maliki: Penpe Uzun
11-Dosya no: 2015/155 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı, Ada: 114, Parsel: 132, Alanı:8.885,13- (m2), Maliki: Necati Hamarta, Hüseyin Hamarta, Mehmet Hamarta.
12-Dosya no: 2015/153 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı, Ada: 114, Parsel: 133, Alanı:2.580,41- (m2), Ada: 108, Parsel: 109, Alanı: 996,00-m2 MalikkFatma Erciyas, Belgüzar Nallı, Gülsüm Nallı, Sadık Nallı, Emine Ersoy, Mustafa Ersoy, Şükrüye Ersoy, AhmetErsoy, İhsan Kolat, Satı Nallı, Mesude Özgün, Kadir Kolat, Mustafa Kolat, Bahri Kolat.
13-Dosya no: 2015/151 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı, Ada: 114, Parsel: 134, Alanı:2.400,00- (m2), Maliki: Yüksel Arık.
14-Dosya no: 2015/149 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı, Ada: 114, Parsel: 140, Alanı:6.772,60- (m2), Maliki: Refik Nallı, Rukiye Nallı, Mehmet Nallı, İsmail Nallı, Cemal. Nallı, Narin Nallı, Musa Nallı, Fatma Nallı.
15-Dosya no: 2015/147 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Kirsinkavağı, Ada: 114, Parsel: 141, Alanı: 1.900,00- (m2), Maliki: Mustafa Halıcı, Hamide Halıcı, Gülfıdan Halıcı, Erol Halıcı, Güler Halıcı, Asiye Halıcı Karadavut, Altun Vural.

——————————————————————

T.C.
AKDAĞMADENİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(Kamulaştırma İlanı)

Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı davacı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi kapsamında kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. ve 30. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları ve bu davayı açtıkları konusunda yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 20 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delillerini mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedellerinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Akdağmadeni/YOZGAT Şubesine yatırılacağı ve duruşma gününün 01/04/2015 tarihi olduğu ilan olunur.
Dosya no: 2015/130 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada:113, Parsel:4, Alanı: 1198 (m2), Maliki: Salim Seyhan
Dosya no: 2015/132 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada:109, Parsel:9, Alanı:2594,80 (m2), Maliki: Ahmet Seyhan
Dosya no: 2015/134 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada:109, Parsel: 1, Alanı:3707,09 (m2), Maliki: İrfan Boğazköy, Cengiz Boğazköy, Muhammet Boğazköy, Satı Boğazköy, Nuriye Ozdemir, Nurtop Boğazköy, Fatma Aslan
Dosya no: 2015/136 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada:108, Parsel:27, Alanı: 1946,72 (m2), Maliki: Güllü Karaer, Yeter Altıntaş, Haşan Karakoç, Kamile Bayram, Zeliha Gür, Türkan Akay, Mustafa Karakoç
Dosya no: 2015/136 ili: Yozgat, ilçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada: 115, Parsel: 10, Alanı:3916,02 (m2), Maliki: Güllü Karaer, Yeter Altmtaş, Haşan Karakoç, Kamile Bayram, Zeliha Gür, Türkan Akay, Mustafa Karakoç
Dosya no: 2015/138 ili: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada: 108, Parsel:23, Alanı:395,31 (m2), Maliki: Gülhan Şahin, Yaşar Şahin, Ayşe Şahin, Güllü Şahin, Fatma Gündüz
Dosya no: 2015/140 ili: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada: 108, Parsel: 19, Alanı: 1039,59 (m2), Maliki: Haydar Koçak, Raşit Koçak, Nezaket Koçak, Mesture Koçak
Dosya no: 2015/142 ili: Yozgat, ilçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Alanı:795,54 (m2), Maliki: Kıymet Ulus
Dosya no: 2015/142 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Alanı:742,13 (m2), Maliki: Kıymet Ulus
Dosya no: 2015/144 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Alanı:3726,37 (m2), Maliki: Hacı Mehmet Altıntaş
Dosya no: 2015/146 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Alanı:3920 (m2), Maliki: Ladife Efe, Nuri Efe, Nazife Efe, Refıye Efe
Dosya no: 2015/148 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Alanı:2426,39 (m2), Maliki: Mutlu Albayrak
Dosya no: 2015/150 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Alanı: 1983,83 (m2), Maliki: Ayşe Baldemir
Dosya no: 2015/150 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Alanı: 1953,82 (m2), Maliki: Ayşe Baldemir
Dosya no: 2015/152 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Alanı:2621,26 (m2), Maliki: Abbas Atik
Dosya no: 2015/152 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Alanı:8763,09 (m2), Maliki: Abbas Atik
Dosya no: 2015/154 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Alanı:430,88 (m2), Maliki: Tahsin Parlar, Hamdi Altun
Dosya no: 2015/154 ili: Yozgat, ilçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada: 108, Parsel:3, Alam:271,40 (m2), Maliki: Tahsin Parlar, Hamdi Altun
Dosya no: 2015/156 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada: 108, Parsel: 1, Alanı: 14870 (m2), Maliki: Haydar Ayan, Fatma Şimşek, Kadim Ayan, İsmail Ayan, Yunus Ayan, C afiye Ayan
Dosya no: 2015/156 ili: Yozgat, ilçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada: 111, Parsel: 1, Alanı:2455,85 (m2), Maliki: Haydar Ayan, Fatma Şimşek, Kadim Ayan, İsmail Ayan, Yunus Ayan, Cafiye Ayan

——————————————————————

T.C.
AKDAĞMADENİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(Kamulaştırma İlanı)

Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı davacı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi kapsamında kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. ve 30. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları ve bu davayı açtıkları konusunda yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 20 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delillerini mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedellerinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Akdağmadeni/YOZGAT Şubesine yatırılacağı ve duruşma gününün 01/04/2015 tarihi olduğu ilan olunur.
Dosya no: 2015/188 İli: Yozgat. İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada:124, Parsel:65, Alanı:4787,03 (m2), Maliki: Elif Çomak, Narin Çomak, Zekeriya Çomak, Arif Çomak, Rıza Çomak, Zeynep Çomak, Arife Çomak, Yeter Çomak, Mahmut Çomak, Nihal Çomak, Satı Çomak, Gülhanım Çomak
Dosya no: 2015/190 ili: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada: 124, Parsel:64, Alanı:6768,06 (m2), Maliki: Fatma Şimşek, Kadim Ayan, İsmail Ayan, Haydar Ayan, Cafıye Ayan, Yunus Ayan
Dosya no: 2015/190 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada: 124, Parsel:97, Alanı:2417,40 (m2), Maliki: Fatma Şimşek, Kadim Ayan, İsmail Ayan, Haydar Ayan, Cafıye Ayan, Yunus Ayan
Dosya no: 2015/192 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada: 124, Parsel:63, Alanı: 13887,95 (m2), Maliki: Satı Köklü
Dosya no: 2015/194 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada:124, Parsel:62, Alanı: 1477,38 (m.2), Maliki: Sümeyra Bilgin, Zihni İbiş, Taner Vural, Davut İbiş, Ayşe Cesur, Aslan İbiş, Celal Cesur, Metin Vural, Refet İbiş, Nazlı İbiş, Nilgün Cesur, Satılmış Cesur, Mahire Ünalan, Şeksi Vural, Elife Güngör, Gülbeyaz Soylu
Dosya no: 2015/196 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada:124, Parsekll, Alanı: 1508,48 (m2), Maliki: Aydemir Şener, Doğan Şener, Abdülaziz Şener, Necla Şener, Şahinaz İbiş
Dosya no: 2015/198 ili: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Alanı:1392 (m2), Maliki: Yılmaz Koçak
Dosya no: 2015/200 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Alanı:316,54 (m2), Maliki: Haydar Şahin
Dosya no: 2015/202 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Alanı:795 (m2), Maliki: Mesture Koçak
Dosya no: 2015/204 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Alanı: 1715,19 (m2), Maliki: Mehmet Karaer
Dosya no: 2015/206 ili: Yozgat, ilçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Alanı:223,05 (m2), Maliki: Mahmut Koçak
Dosya no: 2015/208 ili: Yozgat, ilçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada: 115, Parsel: 13, Alanı: 104,23 (m2), Maliki: Sıddık Koçak, Ayşe Şahin, Ülfet Altıntaş, Tekmile Koçak, Şaziye Ceylan
Dosya no: 2015/210 ili: Yozgat, ilçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada: 115, Parsekll, Alanı:2452 (m2), Maliki: Fatma Hamarta, Satı Koçak, İsmet Şahin, Haydar Şahin
Dosya no: 2015/210 ili: Yozgat, ilçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada: 124, Parsel:68, Alanı:3417,81 (m2), Maliki: Fatma Hamarta, Satı Koçak, İsmet Şahin, Haydar Şahin
Dosya no: 2015/210 ili: Yozgat, ilçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada:115, Parsekll, Alanı:2452 (m2), Maliki: Fatma Hamarta, Satı Koçak, İsmet Şahin, Haydar Şahin
Dosya no: 2015/212 ili: Yozgat, ilçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada:115, Parsel:8, Alanı:87,29 (m2), Maliki: Meliha Erciyas, Habibe Ersoy, Murat Şahin, Haydar Şahin, Bekir Koçak, Emine Hamarta, Necmettin Koçak, Lütfı Koçak
Dosya no: 2015/214 ili: Yozgat, ilçesi: Akdağmadeni, Alanı:272,10 (m2), Maliki: Cemal Baygün
Dosya no: 2015/216 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Alanı:4212,67 (m2), Maliki: Yusuf Armakan
Dosya no: 2015/218 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Alanı:464,37 (m2), Maliki: Tahsin Baygül

——————————————————————

T.C.
AKDAĞMADENİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(Kamulaştırma İlanı)
Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı davacı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi kapsamında kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. ve 30. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları ve bu davayı açtıkları konusunda yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 20 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delillerini mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedellerinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Akdağmadeni/YOZGAT Şubesine yatırılacağı ve duruşma gününün 01/04/2015 tarihi olduğu ilan olunur.
Dosya no: 2015/220 ili: Yozgat, ilçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada: 111, Parsel: 11, Alanı: 1262 (m2), Maliki: Mehmet Temel
Dosya no: 2015/222 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada:lll, Parsel:8, Alanı:419 (m2), Maliki: Mehmet Efe
Dosya no: 2015/222 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada: 113, Parsel: 1, Alanı:699 (m2), Maliki: Mehmet Efe
Dosya no: 2015/224 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada: 111, Parsel:7, Alam:331 (m2), Maliki: Hamdi Dilek, Zübeyir Dilek, Mehmet Dilek, Meryem Dilek, Bilal Dilek, Zeliha Muniş, Cevahir Dilek, Refet İbiş
Dosya no: 2015/224 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada: 113, Parsel:5, Alanı:2596 (m2), Maliki: Hamdi Dilek, Zübeyir Dilek, Mehmet Dilek, Meryem Dilek, Bilal Dilek, Zeliha Muniş, Cevahir Dilek, Refet İbiş
Dosya no: 2015/226 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada: 111, Parsel:5, Alam:4874,40 (m2), Maliki: Kibare Altıntaş, Hatice Altıntaş, Yeter Altıntaş, Satı Küçükbulut, Perihan Altıntaş, Güllü Altıntaş, Hara Aslan, Songül Efe,
Dosya no: 2015/228 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada:lll, Parsel:4, Alanı:3885,21 (m2), Maliki: Abbas Altıntaş
Dosya no: 2015/230 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada: 111, Parsel:2, Alanı: 128,87 (m2), Maliki: Ahmet Baygül, Rüstem Baygül, Tahsin Baygül, Cemal Baygül, Emrullah Baygül, Sahure Efe, Ayşe Baygül
Dosya no: 2015/230 ili: Yozgat, ilçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada:lll, Parsel:6, Alanı:465 (m2), Maliki: Ahmet Baygül, Rüstem Baygül, Tahsin Baygül, Cemal Baygül, Emrullah Baygül, Sahure Efe, Ayşe Baygül
Dosya no: 2015/230 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada: 113, Parsel:6, Alanı: 1083,02 (m2), Maliki: Ahmet Baygül, Rüstem Baygül, Tahsin Baygül, Cemal Baygül, Emrullah Baygül, Sahure Efe, Ayşe Baygül
Dosya no: 2015/232 ili: Yozgat, ilçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada:109, Parsel:15, Alanı: 1536,03 (m2), Maliki: Abdullah Pehlivan
Dosya no: 2015/234 ili: Yozgat, ilçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada: 109, Parsel: 14, Alanı:3235,30 (m2), Maliki: Hatice Atik, Perzat Sel, Zekiye Atik, Mehmet Atik, Gümüş Esen, Mustafa Atik, Hatun Kara
Dosya no: 2015/236 ili: Yozgat, ilçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Alanı: 10881 (m2), Maliki: Fahri Fidan
Dosya no: 2015/236 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Alanı:5521,78 (m2), Maliki: Fahri Fidan
Dosya no: 2015/236 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Alanı: 1915,64 (m2), Maliki: Fahri Fidan
Dosya no: 2015/238 ili: Yozgat, ilçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada: 107, Parsel:23, Alanı:586,99 (m2), Maliki: Abdülvahit Barut, Gazi Barut, Gülzade Ercan, Leyla Barut
Dosya no: 2015/238 ili: Yozgat, ilçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada:109, Parsel:4, Alanı:845,85 (m2), Maliki: Abdülvahit Barut, Gazi Barut, Gülzade Ercan, Leyla Barut
Dosya no: 2015/240 ili: Yozgat, ilçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada: 107, Parsel:22, Alam:2621,71 (m2), Maliki: Yaşar Barut
Dosya no: 2015/242 ili: Yozgat, ilçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada:107, Parsel:9, Alanı:890,16 (m2), Maliki: Ülker Güran, Songül Avcı Şahin, Zahine Avcı, Şahinde Avcı
Dosya no: 2015/244 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada: 110, Parsel:2 (İfraz ile 7 parsel) Alanı:1894,19 (m2) kısmının 2/3 hissesi, Maliki: Döndü Aydın, Narin Kılınç, Veli Kılınç

——————————————————————

T.C.
AKDAĞMADENİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(Kamulaştırma İlanı)

Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı davacı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi kapsamında kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. ve 30. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları ve bu davayı açtıkları konusunda yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 20 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delillerini mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedellerinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Akdağmadeni/YOZGAT Şubesine yatırılacağı ve duruşma gününün 01/04/2015 tarihi olduğu ilan olunur.
Dosya no: 2015/158 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada: 107, Parsel:8, Alanı:2559,28 (m2), Maliki: Muammer Erciyes, İbrahim Erciyes, Elacı Mustafa Erciyes
Dosya no: 2015/158 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada:109, Parsel:10, Alanı:2308,47 (m2), Maliki: Muammer Erciyes, İbrahim Erciyes, Hacı Mustafa Erciyes
Dosya no: 2015/160 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Alanı:161,08 (m2), Maliki: Ahmet Albayrak
Dosya no: 2015/162 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Alanı:494,23 (m2), Maliki: Emin Albayrak
Dosya no: 2015/162 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Alanı:482,78 (m2), Maliki: Emin Albayrak
Dosya no: 2015/164 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Alanı:869,44 (m2), Maliki: Ahmet Armakan
Dosya no: 2015/166 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada:107, Parsel:3, Alanı:1864,58 (m2), Maliki: Satı Koçak, Dursun Armakan, Nimet Ersoy, Fatma Armakan, Yeter Ertek
Dosya no: 2015/168 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada: 107, Alam:2956,98 (m2), Maliki: Yakup Erciyes
Dosya no: 2015/168 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada: 108, Alanı: 1180,45 (m2), Maliki: Yakup Erciyes
Dosya no: 2015/168 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada:lll, Alanı:4149,77 (m2), Maliki: Yakup Erciyes
Dosya no: 2015/170 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada: 107, Alanı:223,85 (m2), Maliki: Ahmet Karabulut, Haşan Karabulut, Satılmış Karabulut
Dosya no: 2015/172 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada: 125, Parsel: 14, Alam:3723,83 (m2), Maliki: Mevlüd Özduyar
Dosya no: 2015/174 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada: 125, Parsel: 11, Alanı: 1542 (m2), Maliki: Haşan Aygün, Emrullah Aygün, Bedriye Aygün, Latife Aygün, Cemal Aygün, Bedrettin Aygün, Kadriye Aygün, Hamdi Aygün, Bediha Aygün, Mesture Aygün, Fatma Aygün, Şahin Aygün
Dosya no: 2015/176 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada: 125, Parsel.’lO, Alanı: 1606,21 (m2), Maliki: İrfan Boğazköy, Nurtop Boğazköy, Fatma Boğazköy, Satı Boğazköy, Muhammet Boğazköy, Cengiz Boğazköy, Nuriye Boğazköy
Dosya no: 2015/178 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada:125, Parsel:9, Alanı:2292,59 (m2), Maliki: Emir Kılıç
Dosya no: 2015/180 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada:125, Parsel:8, Alanı:359,28 (m2), Maliki: Zeliha Karakoç, Güllü Karakoç, Mustafa Karakoç, Türkan Karakoç, Yeter Karakoç, Kamile Karakoç, Haşan Karakoç,
Dosya no: 2015/182 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada: 124, Parsel:95, Alanı: 1299,36 (m2), Maliki: Ahmet Yılmaz
Dosya no: 2015/184 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada: 124, Parsel:94, Alanı:6206,99 (m2), Maliki: Zekiye Boğazköy, Osman Boğazköy, Muşali Boğazköy, Halil Boğazköy, Fatma Boğazköy, Penbe Boğazköy, Fikriye Boğazköy,
Dosya no: 2015/186 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Karadikmen, Ada: 124, Parsel:69, Alanı:9544,67 (m2), Maliki: Bahri Şahin

——————————————————————

İHALE İLANI
2015 YILINDA AKDAĞMADENİ ŞÖHRETTİN DUYGU ANADOLU LİSESİ PANSİYONUNDA YEMEK PİŞİRME-
DAĞITIM İŞLERİ VE GENEL TEMİZLİK İŞLERİNDE ÇALIŞACAK 1 ADET AŞÇI VE 3 ADET İŞÇİ ALIMI
2015 YILINDA AKDAĞMADENİ ŞÖHRETTİN DUYGU ANADOLU LİSESİ PANSİYONUNDA YEMEK PİŞİRME-DAĞITIM İŞLERİ VE GENEL TEMİZLİK İŞLERİNDE ÇALIŞACAK 1 ADET AŞÇI VE 3 ADET İŞÇİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2015/22688
1-İdarenin
a) Adresi : SEYRANTEPE MAHALLESİ SULTAN HARUN REŞİT CADDESİ 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141328 – 3543141460
c) Elektronik Posta Adresi : recepnlsoy@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
6 ay 15 Gün Süre ile çalıştırılacak ( 1Temmuz 2015′e kadar 2 ay 15 gün, 1 Eylül 2015′den 1 Ocak 2016′ya kadar 4 ay) 1 adet Aşçı ve 3 adet Temizlik işçisi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : ŞÖHRETTİN DUYGU ANADOLU LİSESİ
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.04.2015, işin bitiş tarihi 31.12.2015

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Akdağmadeni Şöhrettin Duygu Anadolu Lisesi Seyrantepe Mah. Sultan Harun REŞİT Cad. No:5 Akdağmadeni/Yozgat
b) Tarihi ve saati : 09.03.2015 – 09:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak ,Resmi Kurum ve Kuruluşlarda yapılan malzemeli-malzemesiz yemek pişirme işi hizmetleri ile genel temizlik işleri benzer iş olarak ikisi birlikte kabul edilecektir. (benzer işlerden herhangi birinin olması yeterli değildir, iş bitirme belgelerinde yemek pişirme işi hizmetleri ile genel temizlik işleri birlikte yapılmış olması gerekmektedir.)
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Şöhrettin Duygu Anadolu Lisesi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Şöhrettin Duygu Anadolu Lisesi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (Yetmiş Beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

——————————————————————

AKDAĞMADENİ NENE HATUN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ PANSİYONUNDA 7 AY
SÜREYLE 4 ADET TEMİZLİK İŞÇİSİ 1 ADET AŞÇI HİZMET ALIMI
NENE HATUN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MİLLİ
EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
AKDAĞMADENİ NENE HATUN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ PANSİYONUNDA 7 AY
SÜREYLE 4 ADET TEMİZLİK İŞÇİSİ 1 ADET AŞÇI HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler
aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2015/22000
1İdarenin
a) Adresi : Ibrahimaga Mah. Lise Cad. 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141304 3543146037
c) Elektronik Posta Adresi : akdagmadenikizmeslek@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : AKDAĞMADENİ NENE HATUN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ PANSİYONUNDA 7 AY SÜREYLE 4 ADET TEMİZLİK
İŞÇİSİ 1 ADET AŞÇI HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : AKDAĞMADENİ NENE HATUN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ MÜDÜR BAŞYARDIMCISI ODASI
c) Süresi : İşe başlama tarihi 18.03.2015, işin bitiş tarihi 31.12.2015
3İhalenin
a) Yapılacağı yer : YOZGATAKDAĞMADENİ
NENE HATUN MESLEKİ VE TEKNİK
ANADOLU LİSESİ MÜDÜR BAŞYARDIMCISI ODASI
b) Tarihi ve saati : 09.03.2015 09:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi?
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
25.02.2015 İlan Önizleme
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Ilan/IlanGoruntuleme.aspx?rwndrnd=0.5383538727182895 2/3
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri?
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin
% 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler
veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA VEYA ÖZEL SÖKTÖRDE(FATURALANDIRILMIŞ) MALZEMELİ
VEYA MALZEMESİZ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ YEMEK PİŞİRME VE GENEL TEMİZLİK İŞLERİ BİRLİKTE
BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı NENE HATUN
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ,https://ekap.kik.gov.tr adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza
kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AKDAĞMADENİ NENE HATUN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU
LİSESİ MÜDÜR BAŞYARDIMCISI ODASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her
bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
25.02.2015 İlan Önizleme
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Ilan/IlanGoruntuleme.aspx?rwndrnd=0.5383538727182895 3/3
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

——————————————————————

2015 YILINDA AKDAĞMADENİ ANADOLU LİSESİ PANSİYONUNDA YEMEK PİŞİRME-DAĞITIM
İŞLERİ VE GENEL TEMİZLİK İŞLERİNDE ÇALIŞACAK 1 ADET AŞÇI VE 3 ADET İŞÇİ ALIMI

ANADOLU LİSESİ-AKDAĞMADENİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
2015 YILINDA AKDAĞMADENİ ANADOLU LİSESİ PANSİYONUNDA YEMEK PİŞİRME-DAĞITIM İŞLERİ VE GENEL TEMİZLİK İŞLERİNDE ÇALIŞACAK 1 ADET AŞÇI VE 3 ADET İŞÇİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2015/20806
1-İdarenin
a) Adresi : İBRAHİMAĞA MAH. ADNAN KAHVECİ CAD. NO:11 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141305 – 3543145131
c) Elektronik Posta Adresi : akdagmadenilisesi@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
6 ay 15 Gün Süre ile çalıştırılacak ( 1Temmuz 2015′e kadar 2 ay 15 gün, 1 Eylül 2015′den 1 Ocak 2016′ya kadar 4 ay) 1 adet Aşçı ve 3 adet Temizlik işçisi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Akdağmadeni Anadolu Lisesi Pansiyonu
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.04.2015, işin bitiş tarihi 31.12.2015
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Akdağmadeni Anadolu Lisesi
b) Tarihi ve saati : 05.03.2015 – 09:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak ,Resmi Kurum ve Kuruluşlarda yapılan malzemeli-malzemesiz yemek pişirme işi hizmetleri ile genel temizlik işleri benzer iş olarak ikisi birlikte kabul edilecektir. (benzer işlerden herhangi birinin olması yeterli değildir, iş bitirme belgelerinde yemek pişirme işi hizmetleri ile genel temizlik işleri birlikte yapılmış olması gerekmektedir.)
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Anadolu Lisesi Pansiyonu adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Anadolu Lisesi Pansiyonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (Yetmiş Beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

——————————————————————

KAZIM KARABEKİR FEN LİSESİ KIZ PANSİYONUNDA 7 AY SÜREYLE ÇALIŞTIRILACAK OLAN 1 ADET AŞÇI 4 ADET TEMİZLİK İŞÇİSİ HİZMET ALIMI
FEN LİSESİ-AKDAĞMADENİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

KAZIM KARABEKİR FEN LİSESİ KIZ PANSİYONUNDA 7 AY SÜREYLE ÇALIŞTIRILACAK OLAN 1 ADET AŞÇI 4 ADET TEMİZLİK İŞÇİSİ HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2015/18158
1-İdarenin
a) Adresi : İbrahimağa Adnan Kahveci 32 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543145638 – 3543145638
c) Elektronik Posta Adresi : 7582432@meb.k12.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : KAZIM KARABEKİR FEN LİSESİ KIZ PANSİYONUNDA 7 AY SÜREYLE ÇALIŞTIRILACAK OLAN 1 ADET AŞÇI 4 ADET TEMİZLİK İŞÇİSİ HİZMET ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : KAZIM KARABEKİR FEN LİSESİ MÜDÜR BAŞYARDIMCISI ODASI /AKDAĞMADENİ-YOZGAT-
c) Süresi : İşe başlama tarihi 18.03.2015, işin bitiş tarihi 31.12.2015

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : KAZIM KARABEKİR FEN LİSESİ MÜDÜR BAŞYARDIMCISI ODASI AKDAĞMADENİ-YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 06.03.2015 – 09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
YEMEK PİŞİRME VE GENEL TEMİZLİK İŞLERİ BİRLİKTE BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı KAZIM KARABEKİR FEN LİSESİ MÜDÜR BAŞYARDIMCISI ODASI AKDAĞMADENİ-YOZGAT ,https://ekap.kik.gov.tr adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KAZIM KARABEKİR FEN LİSESİ MÜDÜR BAŞYARDIMCISI ODASI AKDAĞMADENİ-YOZGAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ ) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

—————————————————————–

T.C.
AKDAĞMADENİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(Kamulaştırma İlanı)
Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı Davacı Akdağmadeni Belediye Başkanlığı tarafından arıtma tesisi yapılması için kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. ve 20. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Akdağmadeni Belediye Başkanlığı’na yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın Akdağmadeni Belediye Başkanlığı adına tescil edileceği ilanın tebliği tarihinden itibaren 20 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Akdağmadeni/YOZGAT Şubesine yatırılacağı ve duruşma gününün 17/03/2015 tarihi olduğu ilan olunur
İli: Yozgat İlçesi: Akdağmadeni Mahalle: Emek Mahallesi, Ada 473, Parsel 7, Alanı (m2) 3040,25 m2, Malikleri: 1- ZİYA EŞİKDAŞ, 2- BEKİR EŞİKDAŞ, 3- HACI HÜSEYİN EŞİKDAŞ, 4- MERYEM SOYGUNCU, 5- TURAN VURAL, 6- FAZLI VURAL, 7- BİLAL VURAL, 8- MUSTAFA VURAL, 9- AHMET VURAL, 10- AHMET VURAL, 11-HÜSEYİN VURAL,12- AYNUR ATAK, 13- SELİM ATAK,14-ÜZEYİR ATAK.

——————————————————————

T.C.
AKDAĞMADENİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(Kamulaştırma İlanı)

Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı Davacı Akdağmadeni Belediye Başkanlığı tarafından arıtma tesisi yapılması için kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. ve 20. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işleminin İdari yargıda iptal veya Adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Akdağmadeni Belediye Başkanlığı’na yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın Akdağmadeni Belediye Başkanlığı adına tescil edileceği ilanın tebliği tarihinden itibaren 20 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Akdağmadeni/YOZGAT Şubesine yatırılacağı ve duruşma gününün 17/03/2015 tarihi olduğu ilan olunur
İli: Yozgat İlçesi: Akdağmadeni Mahalle: Emek Mahallesi, Ada 473, Parsel 7, Alanı (m2) 3040,25 m2, Malikleri: 1- MERYEM SOYGUNCU 2- TURAN VURAL, 3-FAZLI VURAL, 4- BİLAL VURAL, 5-MUSTAFA VURAL, 6- AHMET VURAL, 7-YILMAZ VURAL, 8- HÜSEYİN VURAL, 9- AYNUR ATAK, 10- SELİM ATAK

——————————————————————

0 kez görüntülendi