ngsbahis bonus veren siteler bahis siteleri

İHALE İLANLARI 2017

 

ilan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

 

 
AKDAĞMADENİ
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2017/5 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Yozgat İl, Akdağmadeni İlçe, 112 Ada, 161 Parsel, BELEKÇEHAN Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii,
Yüzölçümü : 1.127,15 m2
Kıymeti : 33.814,50 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 07/02/2018 günü 10:00 – 10:10 arası
2. Satış Günü : 07/03/2018 günü 10:00 – 10:10 arası
Satış Yeri : Akdağmadeni Adliyesi 1. kat 122 nolu oda
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/5 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

MEZBAHA TESİSİ ENERJİ NAKİL HAT TI (OG) ÇEKİMİ
AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ
İHALE İLANI

Mezbaha Tesisi Enerji Nakil Hattı (OG) çekimi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/699573
1-İdarenin
a) Adresi : İBRAHİMAĞA MAH. DUMLUPINAR CAD.. NO:2 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141312 – 3543141245
c) Elektronik Posta Adresi : akdagmadenifenisleri66@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mezbaha Tesisi Enerji Nakil Hattı (OG) Çekimi
Yapım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı Yer : Akdağmadeni ilçesi Güneyli Mahallesi
c) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İbrahimağa Mah. Dumlupınar Cad. No:2
b) Tarihi ve saati : 09.01.2018 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt
yüklenecilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösten belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş
deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(D) ELEKTRİK TESİS İŞLERİ
I. GRUP: ENERJİ İLETİŞİM ŞEBEKESİ VE TESİS İŞLERİ
1. Enerji İletim Havai Hatları
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
ELEKTRİK MÜHENDİSİ, ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı
AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ 1 ADET
KLİMALI DURAK ALIMI
AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI

AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ 1 ADET KLİMALI DURAK ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/663928
1-İdarenin
a) Adresi : İBRAHİMAĞA MAH. DUMLUPINAR CAD.. NO:2 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141312 – 3543141245
c) Elektronik Posta Adresi : akdagmadenifenisleri66@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ 1 ADET KLİMALI DURAK ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA, 45 GÜN
İÇERİSİNDE TESLİMİ VE MONTAJI YAPILACAKTIR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İBRAHİMAĞA MAH. DUMLUPINAR CAD. NO:2
b) Tarihi ve saati : 28.12.2017 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
ADAY VEYA İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN SANAYİ SİCİL BELGESİ
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
GARANTİ BELGESİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

T.C.
AKDAĞMADENİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2017/459 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

 

1- Davacı kurum vekili Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattının geçtiği, aşağıda tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü ve maliki yer alan taşınmazlar üzerinde belirtilen m2 miktarının kamulaştırılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından alınan 07/02/2014 tarih ve 38 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş lehine kamulaştırıldığı, 15/07/2016 tarih ve 28943 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 27. maddesine acele kamulaştırma yapıldığı, ilgili mahkemece değerlendirme sonucunda kamulaştırma için istenen araziye takdir edilen bedel üzerinden bahse konu taşınmazların rızaen alınması için taşınmaz maliklerine usulüne uygun davet gönderilmesine rağmen, davalıların bu bedel üzerinden anlaşmaya yanaşmadığı ve tapuda ferağ vermediğini belirterek, kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlarda Kamulaştırma Kanununun ilgili maddeleri gereğince tesis edilecek daimi/irtifak/üst hakkının tapuda lehine tescil edilmesini talep ve dava etmiştir.
2- Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili bilgiler aşağıda gösterilmiştir.
a) Kamulaştırmayı yapan İdarenin adı:
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ)
Beştepe mah. Nergis sk. No:7 Via Tower Kat:23 Söğütözü/ANKARA
b) Davalılar adına çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma
işlemine İdari Yargıda İptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.
c) Açılacak davalarda husumet Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ)’ a yöneltilmelidir.
ç) 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda İptal davası açanların dava açtıklarını ve
yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemleri
kesinleşecek ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı
yapan İdare adına tescil edilecektir.
d) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına TC Ziraat Bankası
Akdağmadeni Şubesine yatırılacaktır.
e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliği tarihinden
itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
f) Aşağıda Esas numaraları yazılı davaların duruşmasına 22/03/2017 tarihinde başlanacaktır.
İdare tarafından dava açılmadan önce yapılan tüm araştırmalara rağmen adresleri bulunamayanlara
dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Kanunun
5.maddesi ile değişik 10.maddesinin 4. fıkrası uyarınca ilan olunur.
3- Kamulaştırılan Taşınmazların bilgileri:
* Esas no: 2017/459 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Alıcık, Ada: 108, Parsel:6, taşınmazın 4,19
m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı, 369,26 m2 geçici irtifak hakkı, Maliki: Ömer YILDIZ

 

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

T.C.
AKDAĞMADENİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO: 2017/458 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

 

Aşağıda maliki, bulunduğu yer, zilyetlik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Sorgun-Akdağmadeni Devlet yolunun yapımı amacıyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10. Ve 30. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğü’ne yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları ve bu davayı açtıkları konusunda yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delillerini mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedellerinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Akdağmadeni/YOZGAT Şubesine yatırılacağı ve duruşma gününün 15/03/2018 tarih, saat 09:45′te olduğu ilan olunur.
Kamulaştırılan Taşınmazın bilgileri :
Dosya no: 2017/457 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köy: Tekkegüney, Ada: 128, Parsel: 6,
Alanı (m2) 6801,38 Maliki: Yusuf COŞGUN

————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

T.C. SAĞLlK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Yozgat İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Sekreterliği Akdağmadeni Devlet Hastanesi
İHALE İLANI

Akdağmadeni Devlet Hastanesi Ana Binada bulunan Kantin/Çay Ocağı Açık Teklif Usulüne göre ihale edilecektir.
1-İdarenin
a)Adresi : Gültepe Mah. 171 sok. no:44 Akdağmadeni/YOZGAT
b)Telefon ve Faks Numarası : 0354 31413 07- 0354 3141413
c)Elektronik posta Adresi(varsa) :
2-İhale Konusu Kira İşinin
a)Niteliği, türü, miktarı : Akdağmadeni Devlet Hastanesi Ana Bina İçerisindeki
Yarı Kapalı alan 30 m2 Kapalı Alan 6 m2 (Toplam 36 m2)
içerisinde bulunan Kantin/Çay Ocağı

b)Şartname ve Ekleri nereden ve : Şartname ve ekleri Akdağmadeni Devlet Hastanesi
hangi şartlarda alınacağı Ek Bina – 1 Satın alma Birimi adresinden ücretsiz
olarak görülebilir ve alınabilir.
3-İhalenin
a)Yapılacağı Yer : Akdağmadeni Devlet Hastanesi Toplantı Salonu
b)Tarihi ve Saati : 30.11.2017- Perşembe Saat 10.00
4- 3 yıllık kira bedeli K.D.V. Hariç tahmini Akdağmadeni Devlet Hastanesi Ana Bina için 43.441,92 TL olup İhale uhdesine kalan firma, kiraladığı yere ilişkin mevcut elektrik ve su aboneliklerini üzerine alacaktır. Elektrik ve su giderleri mevcut süzme sayaç üzerindeki aylık tüketim miktarları rayiç bedel üzerinden her ay sonunda hastanemiz veznesine diğer gelirler bölümüne yatırılarak dekontlar ilgili dosyaya eklenmek üzere satın alma birimine teslim edilecektir.
Tahmini bedel üzerinden en az %10 oranında geçici teminat alınacak olup İhale bedeli üzerinden %6 oranında kati teminat alınacaktır.
5-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
1 Kantin ihalesi için meslek odasından ilk ilan veya ilan tarihinin içinde bulurıduğu yılda alınmış Oda Kayıt Belgesi.
2 Teklif vermeye Yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
a) Gerçek Kişi İse; Noter Tasdikli imza Beyannamesi
B) Tüzel Kişi İse; Tüzel kişiliğe tam yetkili olduklarını gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname aslı ya da noter tasdikli sureti
3 Tebligat için Adres Beyanı (İkametgah Belgesi)
4 Gerçek Kişiler için Nufüs Cüzdanı Örnegi
5 Akdağmadeni Devlet Hastanesine Döner Sermaye saymanlığı Veznesine veya Yozgat Halk Bankası şubesine TR17 0001 2009 7850 0079 0000 48 iban nolu
hesaba geçici teminatın yatırıldığına dair mahbuz
6 2886 sayıh Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre yapılacak İhale için ilk
teklif bedeli muhammen bedelin altında olmamak üzere yazılı ve kapalı zarf
içerisinde verilecek olup, daha sonraki teklifler ise ilk tekliflerden yüksek
olmak şartıyla sözlü olarak yapılacaktır. Bu süreç sonunda en yüksek teklifi veren
istekliye kiralama işi ihale edilecektir.
7- Değerlendirmelerde taşınmaza verilen en yüksek teklif aynı zamanda en avantajlı teklif
olarak belirlenecek ve ihale edilecektir.
8- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9- Bu ilanda ve ihale dokümanlarında Akdağmadeni Devlet Hastanesi Ana Binada bulunan taşınmaz ifade edilmektedir.

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

 

TEMİZLİK İŞLERİ HİZMET ALIMI İŞİ
BELEKCEHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI

BELEKCEHAN BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/589667
1-İdarenin
a) Adresi : MERKEZ MAH. YUNUS EMRE CAD. 40 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543218364 – 3543218361
c) Elektronik Posta Adresi : belekcehanbelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 15 adet temizlik işçisi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : BELEKCEHAN BELDESİ MÜCAVİR ALANI İÇERİSİNDE KALAN YERLER
c) Süresi : İşe başlama tarihi 20.12.2017, işin bitiş tarihi 20.09.2019
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : BELEKCEHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİNASI MECLİS TOPLANTI SALONU AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 08.12.2017 – 15:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Temizlik Hizmeti İşleri vb.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı BELEKCEHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHASEBE SERVİSİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BELEKCEHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİNASI MECLİS TOPLANTI SALONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

TEMİZLİK İŞÇİSİ HİZMET ALIMI – UMUTLU BELEDİYESİ
İHALE İLANI

 

Temizlik İşçisi Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/639087
1-İdarenin
a)Adresi : KALE MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ 40/1 66370 UMUTLU KASABASI
AKDAĞMADENİ / YOZGAT
b)Telefon ve faks numarası : 3543439140 -3543439146
c) Elektronik Posta Adresi : umutlubelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
İnternet adresi
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 10 Adet Temizlik İşçisi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : UMUTLU BELDESİ MÜCAVİR ALANI
İÇERİSİNDE KALAN YERLER
c) Süresi : İşe başlama tarihi 27.12.2017,
işin bitiş tarihi 27.03.2018
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : KALE MAH. CUMHURİYET CAD. NO.40/1 66370
b) Tarihi ve saati : 15.12.2017-15:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1 .2. 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Temizlik Hizmeti İşleri vb.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı UMUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAHİSLAT SERVİSİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar UMUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS TOPLANTI SALONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

TAŞKIN KORUMA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
D.S.İ -12.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ- D.S.İ – 123. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YOZGAT

Yozgat Akdağmadeni Yukarı Çulhalı Köyü Tat deresi Taşkın Koruma İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2017/519291
1-İdarenin
a) Adresi : AŞAĞI NOHUTLU MAH. DOĞUŞ SOK. HÜKÜMET EK HİZMET BİNASI KAT 3-4 NO: 5 – MERKEZ / YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3542125533 – 3542121200
c) Elektronik Posta Adresi : dsi12@dsi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı :
1204,54 m Dik Kanal ve 7 adet 1,50×1,50, Kutu Menfez 1 adet 1,00×1,00 kutu menfez, 1 adet 1,50×2,00 kutu menfez ile 2315,08 m çift taraflı Panel Çit, 2409,28 m.Q300 lik çift taraflı büz döşenmesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : YOZGAT İLİ AKDAĞMADENİ İLÇESİ YUKARI ÇULHALI KÖYÜDÜR.
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 300 (üç yüz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : DSİ 123. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, AŞAĞI NOHUTLU MAH. DOĞUŞ SOK. HÜKÜMET EK HİZMET BİNASI KAT 3-4 NO:5 MERKEZ/YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 13.11.2017 – 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan A/IX grubu işlerdir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Bu ihalede; ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümleri İnşaat Mühendisliğidir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması (TFP:60 PUAN)

Teklif fiyatı puanlaması 60 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 60 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları;

TFP = (TFmin x 60) / TF formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

TFP: Teklif fiyat puanını,

TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

TF: İsteklinin teklif fiyatını, ifade eder.

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KTP:40 PUAN)

A.2.1 İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı (İŞBTFNP) (40 Puan):

İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik puanlaması 40 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik puanlamasına ait iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sıra no Poz no İş Kalemleri Min. Teklif Oranı Maks Teklif Oranı Puan
1 YÇTD-1 Kazı Yapılması,Kazının Depo ve/veya Dolguya Konması. 7,60 14,12 5
2 YÇTD-2 İdarece İstenilen dozda kum ve gravye(çakıl) ile yapılan her basınç ve sınıfta beton ve betonarme betonu (Beton Nakli Dahil) 33,89 58,10 19
3 YÇTD-3  Her türlü inşaat ve imalatta kullanılmak üzere hazırlanan her çaptaki S420 nervürlü betonarma demirlerinin bükülmesi ve yerine konması. 0,95 1,63 1
4 YÇTD-4 Pano,Panel Çit Yapılması 12,37 20,11 6
5 YÇTD-5 Q300 mm.anma çaplı (SN-8) PE 100 Korige Kanalizasyon Borularının döşenmesi. 4,57 7,43 2
6 YÇTD-6 Çimento bedeli ve nakli 13,70 22,26 7

A.2.1.1. Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen tutarların toplam tekliflerine oranının; her bir iş kalemi için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.

A.2.1.2. İş grupları için ise o iş grubunda yer alan her bir iş kalemi için verilen teklif tutarlarının toplamının toplam tekliflerine oranının; her bir iş grubu için belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları aralığında (minimum ve maksimum oranlar dahil) kalması durumunda her bir iş grubu için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir.

A.2.1.3. Teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır.

A.2.1.4. İsteklilerin teklif oranları, belirlenen minimum ve maksimum teklif oranları dışında kalıyorsa o iş kalemleri/iş grupları için puan alamayacaklardır.

A.2.1.5. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi/iş grubu için verilen puanların toplamıdır.

A.2.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanı; iş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanıdır.

A.3. Toplam puan (TP):

Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

TP = TFP + KTP

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir.

Not: (Toplam Puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.)


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DSİ 123. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ, AŞAĞI NOHUTLU MAH. DOĞUŞ SOK. HÜKÜMET EK HİZMET BİNASI KAT 3-4 NO:5 MERKEZ/YOZGAT adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DSİ YOZGAT 123. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SALONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir./ Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım işleri ihalelerinde, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan N sınır değer katsayısı 1,00 olarak Bakanlık Olur’u ile belirlenmiş olup 16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

 

YÜKSEK YOĞUNLUKLU KORUGE BORU (SN8)
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI

Yüksek Yoğunluklu Koruge Boru (SN8) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/454055
1-İdarenin
a) Adresi : ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TEĞ. PORSUK CAD. NO: 13 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141229 – 3543144035
c) Elektronik Posta Adresi : onurkaya@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Q500 mm Korige Boru SN8(TS EN 13476-3+A1) 128 metre ve Q600 mm Korige Boru SN8 (TS EN 13476-3+A1) 384 Metre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Merkez Son Deposu Akdağmadeni/YOZGAT
c) Teslim tarihi : Sözleşme tarihinden itibaren 20 (YİRMİ) gündür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : AKDAĞMADENİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHALE SALONU ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TEĞMEN CENGİZ PORSUK CAD. NO:13 66300 -
AKDAĞMADENİ / YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 02.10.2017 – 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
HDPE Çift cidarlı kanalizasyon borular TS EN 13476-3+A1 standardına göre üretilmeli ve TESK belgeli olmalıdır. İhaleye katılacak firmaların, SN:8 kN/m2, TS EN 13476-3+A1 ve TS 681 belgelerini teklif ile birlikte aynı teklif dosyası içinde komisyona sunması zorunludur.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı
Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü muhasebe servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

İLAN
AKDAĞMADENİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediyemize ait İlçenin Seyrantepe Mahallesinde bulunan 7 adet arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince 21/09/2017 Perşembe günü saat: 14:00’da
Belediye Encümeni huzurunda mahallinde satışı yapılacaktır.
İhaleyle ilgili şartname Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğünde ve Belediyemize ait www.akdagmadeni.bel.tr internet adresinde bedelsiz olarak görülebilir.
İsteklilere ilanen duyurulur.

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

T.C. AKDAĞMADENİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2017/247 Esas -2017/323 Esas (arası)
(Kamulaştırma ilanı)

1- Davacı kurum vekili Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattının geçtiği, aşağıda tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü ve maliki yer alan taşınmazlar üzerinde belirtilen m2 miktarının kamulaştırılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından alman 07/02/2014 tarih ve 168 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş lehine kamulaştırıldığı, 15/07/2016 tarih ve 28943 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 27. maddesine göre acele kamulaştırma yapıldığı, ilgili mahkemece değerlendirme sonucunda kamulaştırma için istenen araziye takdir edilen bedel üzerinden bahse konu taşınmazların rızaen alınması için taşınmaz maliklerine usulüne uygun davet gönderilmesine rağmen, davalıların bu bedel üzerinden anlaşmaya yanaşmadığı ve tapuda ferağ vermediğini belirterek, kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlarda Kamulaştırma Kanununun ilgili maddeleri gereğince tesis edilecek daimi/irtifak/üst hakkının tapuda lehine tescil edilmesini talep ve dava etmiştir.
2- Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili bilgiler aşağıda gösterilmiştir.
a) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) Beştepe mah. Nergis sk. No:7 Via Tower Kat:23 Söğütözü/ANKARA
b) Davalılar adına çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda İptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.
c) Açılacak davalarda husumet Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ)’ a yöneltilmelidir.
ç) 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda İptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, karnulaştırma işlemleri kesinleşecek ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan İdare adına tescil edilecektir.
d) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına TC Ziraat Bankası Akdağmadeni. Şubesine yatırılacaktır.
e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. f) Aşağıda Esas numaraları yazılı davaların duruşmasına 16/11/2017 tarihinde başlanacaktır. İdare tarafından dava açılmadan önce yapılan tüm araştırmalara rağmen adresleri bulunamayanlara dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Kanunun 5.maddesi ile değişik 10.maddesinin 4.fikrası uyarınca ilan olunur. 3- Kamulaştırılan Taşınmazların bilgileri :
* Esas no: 2017/247 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 126, Parsel:18, taşınmazın 119,42 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı, Maliki: Bedrettin Akdaş, Fadime Önal, Fatih Akdaş, Mehmet Akdaş, Edibe Akdaş, Salih Akdaş, Adalet Karaca, Kamuran Akdaş, Münevver Saçan, Alattin Akdaş, Mesut Akdaş.
* Esas no: 2017/249 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 126, Parsel:29, taşınmazın 707,61 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı, Maliki: Bakiye Erdoğan, Faik Erdoğan, Hayrettin Erdoğan, Latife Erdoğan, Muammer Erdoğan, Ayşe Erdoğan, Nadir Erdoğan, Müzeyyen Erdoğan.
* Esas no: 2017/251 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 126, Parsel:51, taşınmazın 540,62 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı ve daimi nitelikli üst hakkı 5,29 m2, Maliki: Sami Erdoğan.
* Esas no: 2017/253 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 129, Parsel:8, taşınmazın 509,45 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı, Maliki: Fazıl Akdaş, Mehmet Akdaş.
* Esas no: 2017/255 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 129, Parsel:10, taşınmazın 471,70 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı, Maliki: Ayşe Önal, Azime Önal, Tekmile Önal, Kenan Önal, Eyup Önal, Recep Önal.
* Esas no: 2017/257 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 129, Parsel:44, taşınmazın 308,98 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı, Maliki: Zübeyde Doğar, Dilber Özkan, Kamer Öcal, Ali Özkan, Seyfullah Özkan, Fethi Özkan, Cevdet Öney, Cemalettin Özkan, Ali Güraslan, Osman Öney, Yılmaz Özkan, Halil Özkan, Elmas Akbaş, Zeynep Yoldaş, Hacer Yanardağ, Hasan Hüseyin Özkan, Ayhan Özkan, Nazile Yoldaş, ikramiye Akdoğdu, Ünal Özkan, Niyazi Özkan, Rabia Özkan, Yunus Güraslan, Mücteba Özkan, Elmas Okur, İrfan Öney, Ali Öney, Başak Güraslan.
* Esas no: 2017/259 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni,Köyü: Muşallikalesi, Ada: 129, Parsel:65, taşınmazın 186,91 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı ve 5,29 m2 mülkiyet kamulaştırması, Maliki: Münevver Saçan, Alattin Akdaş, Mehmet Akdaş, Mesut Akdaş, Salih Akdaş, Fadime Önal, Kamuran Akdaş, Fatih Akdaş, Edibe Akdaş, Adalet Karaca, Bedrettin Akdaş.
* Esas no: 2017/261 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 130, Parsel:11, taşınmazın 1299,89 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı, Maliki: Güllü Gündüz, Güldane Güzel, Süleyman Gündüz, Emrullah Demirbilek, Yahya Gündüz, Haydar Gündüz, Fatma Bilgen, Behiye Tunçer, Ömer Gündüz, Songül Şimşek, Emine Acer, Hasan Gündüz, Osman Özpolat, Nurhayat Ekici, Fadime Dönmez, Azime Kaçırel, Nüdaverdi Gündüz Huriye Başak, Seda Gündüz, Şahinde Gündüz, Nadir Gökdeniz, Sevim Kaçırel, Gülümser Atak, Hasan Gündüz, Nazente Ankaralı, Hasan Bozlak, Fatma Gündüz, Cangül Çetindağ, Ali Gündüz, Fidan Köklü, Kadir Demirbilek, Sabire Kaya, Dursun Bozlak, Hamide Başak, Sevim Gündüz, Sevgi Cesur.
* Esas no: 2017/263 İli:Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni,Köyü: Muşallikalesi,Ada:130,Parsel:13,taşınmazın 306,33 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı,Maliki: Muhittin Gündüz.
* Esas no: 2017/265 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 130, Parsel:15, taşınmazın 624,17 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı, Maliki: Arzu Uzunlar, Döndü Doğru, Semiha Topal, Kadir Gündüz, Semih Burak Doğu, Bülent Doğu, Emine Durak, Ahmet Doğu, Halil Gündüz, Ratibe Doğu, Celal Gündüz,
* Esas no: 2017/263 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 130, Parsel:13, taşınmazın 306,33 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı ve 2,74 m² mülkiyet kamulaştırması, Maliki: Muhittin Gündüz.
* Esas no: 2017/267 İli: Yozgat, ilçesi:‘ Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 131, Parsel:12, taşınmazın 343,31 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı, Maliki:Yusuf Boztepe, Hüseyin Boztepe, Keziban Boztepe, Hamide Demir, Mevlüde Esmer, Fatma Açıkel, Bekir Boztepe, Satı Mutluer, Zeynep Başer, Azmi Boztepe, Hasan Boztepe.
* Esas no: 2017/269 İli:Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni,Köyü: Muşallikalesi, Ada:131, Parsel:49, taşınmazın 1185,26 m249 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı, Maliki: İhsan Kutluer.
* Esas no: 2017/271 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 131, Parsel:63, taşınmazın 130,75 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı, Maliki: Nigar Temel, Talip Sargın, Gonca Tunçer, Sündüz Güvenç, Esra Seyrek, Emine Boylu, Daniyel Sargın, Gülüzar Belen, Yeter Kaçıral.
* Esas no: 2017/273 İli:Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni,Köyü:Muşallikalesi, Ada:131, Par-sel:78, taşınmazın 681,92 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı, Maliki: Bilal Gündüz, Neziha Gündüz,Dinçer Gündüz,Harun Gündüz,Necla Akdağ,Kaya Gündüz,Muammer Gündüz.
* Esas no: 2017/275 Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 131,
Parsel:90, taşınmazın 20,24 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı, Maliki:Yahya Gündüz, Satı Gündüz, İsmail Gündüz, Penpe Gündüz, Hamide Gündüz, Şükrü Gündüz.
* Esas no: 2017/277 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 131, Parsel:104, taşınmazın 1042,56 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı ve 1,81 m2 mülkiyet kamulaştırması, Maliki: Şemsi Gürler, Bediye Gürler, Hacı Hüseyin Gürler, Mevlüde Gürler, Mustafa Gürler, Ayşe Gürler.
* Esas no: 2017/279 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 131, Parsel:106, taşınmazın 1537,83 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı ve 5,29 m2 mülkiyet kamulaştırması, Maliki: Ahmet Erdoğan.
* Esas no: 2017/281 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 131, Parsel:108, taşınmazın 713,39 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı ve 3,48m2 mülkiyet kamulaştırması, Maliki: Nadir Erdoğan, Ayşe Eroğan, Müzeyyen Erdoğan, Latife Erdoğan, Faik Erdoğan, Muammer Erdoğan, Bakiye Erdoğan, Hayrettin Erdoğan.
* Esas no: 2017/283 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 131, Parsel:110, taşınmazın 459,74 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı ve 5,29 m² mülkiyet kamulaştırması, Maliki: Nedime Esmer, Aysel Arslan, Duran Gündüz, Mut Öcal, Elmas Öcal, Züleyha Ay, Fatma Gündüz, Hamide Esmer, Aynur Gündüz.
* Esas no: 2017/285 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 131, Parsel:112, taşınmazın 699,26 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı ve 5,29 m² mülkiyet kamulaştırması, Maliki: Şükrü Gündüz, İsmail Gündüz, Hamide Gündüz, Yahya Gündüz, Satı Gündüz, Penpe Gündüz.
* Esas no: 2017/287 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 133, Parsel:6, taşınmazın 122,23 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı, Maliki: Abdullah Erdoğan.
* Esas no: 2017/289 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 134, Parsel:1, taşınmazın 60,59 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı, Maliki: Hamdi
Mutluer.
* Esas no: 2017/291 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 134, Parsel:104, taşınmazın 204,27 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı, Maliki: Raziye Mutluer, Duran Okur, Satı Selçuk,Nurhayat Selçuk, Yusuf Okur, Semra Topaçoğlu, Mevlüde Eşol, Sedat Eşol, Serhat Eşol, Mehmet Okur.
* Esas no: 2017/293 İli:Yozgat,İlçesi:Akdağmadeni,Köyü:Muşallikalesi, Ada:134,Parsel:109,taşınmazın 907,38m²49yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı,Maliki:Haydar Mutluer.
* Esas no: 2017/295 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 134, Parsel:122, taşınmazın 505,15 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı, Maliki: Medine Kutluer, Cemil Kutluer, Hatice Kutluer, Hüseyin Kutluer, Makbule Kutluer, Rüstem Kutluer, Necip Kutluer, Safure Kutluer, Sebahat Kurumlu, Abbas Kutluer, Bilal Kutluer, Fatma Öncül, Cabir Kutluer, Kaymak Kutluer, İdris Kutluer, Feyullah Kutluer, Elmas Kutluer, Ayşe Kutluer, Hüsniye Kutluer, Necmettin Kutluer, Naile Kutluer, Bakiye Kutluer, Eyup Kutluer.
* Esas no: 2017/297 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 134, Parsel:148, taşınmazın 725,70 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı, Maliki: Funda Beker, Müşerref Uyar, Elmas Bakır, Nurşen Akkaş,Hatice Erdoğan, Birol Beker, Mehmet Beker, Eşe Beker.
* Esas no: 2017/299 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 134, Parsel:150, taşınmazın 450,52 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı ve 4,70 m2 mülkiyet hakkı, Maliki: Haydar Mutluer.
* Esas no: 2017/301 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 134, Parsel:152, taşınmazın 272,48 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı ve 0,14 m2 mülkiyet hakkı, Maliki: Celile Okur, İbrahim Okur, Refika Okur, Hasibe Okur, Uğur Okur, Aygül Okur, Kemal Okur, Abdurrahim Okur, Şemsi Okur, Nesibe Okur, Adeviye Okur, Cahit Okur, Sadiye Okur, Ayşe Okur, Sadi Okur.
* Esas no: 2017/303 İli: Yozgat, ilçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 135, Parsel:33, taşınmazin 51,06 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı, Maliki: Nuri Akdağ.
* Esas no: 2017/305 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 135, Parsel: 35, taşınmazın 140,18 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı, Maliki:Ahmet Akdağ, Fevziye Akdağ, Muhittin Akdağ, Nuran Akdağ, Hadimi Akdağ.
* Esas no: 2017/307 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 135, Parsel:40, taşınmazın 122,11 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı, Maliki:Raziye Mutluer,Sevda Aydıner,Arife Mutluer, İbrahim Mutluer, Gaye Mutluer,Mehmet Bakır,Havva Mutluer, Layıka Çelikel, İlhami Mutluer, Fatma Özübek, Güldane İleri,Özkan Mutluer, Nursel Kutlu,Şemsi Ağıral,Halil Bakır, Fazıl Mutluer, Cansever Mutluer, Haşim Mutluer,Ruhi Mutluer, Hacı Yusuf Bakır,Adem Mutluer,Arzu Sağlam,Mevlüt Şenel,Abdullah Mutluer,Enes Mert Mutluer.
* Esas no: 2017/309 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 135, Parsel:44, taşınmazın 207,43 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı, Maliki: Ömer Adalan, Mehmet Adalan, Müfika Adalan, Rabia Adalan, Fatma Adalan.
* Esas no: 2017/311 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 135, Parsel:46, taşınmazın 61,46 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı ve 3,78 m² mülkiyet kamulaştırması, Maliki:Fatma Aslan.
* Esas no: 2017/313. İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 135, Parsel:38, taşınmazın 151,43 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı ve 1,06 m2 mülkiyet kamulaştırması, Maliki: Yakup Aslan.
* Esas no: 2017/315 İli: Yozgat, ilçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 137, Parsel:18, taşınmazın 14,98 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı, Maliki:Mehmet Gündüz, Hasan Gündüz, Emine Acer, Eyüp Gündüz, Ali Gündüz, Ayşe Gündüz, Gülseren Boztepe, Behçet Gündüz, Şükriye Güraslan, Hacı Mehmet Gündüz.
* Esas no: 2017/317 İli:Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni,Köyü:Muşallikalesi, Ada: 138, Parsel:23,taşınmazın 387,92 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı,Maliki: Zülbiye Mutlu,Ünal Çatak,Nursel Yaman,Ercan Çatak,Salih Çatak,Mehmet Çatak,Rasim Çatak,Kadriye Çatak.
* Esas no: 2017/319 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Köyü: Ozan, Ada: 106, Parsel:115, taşınmazın 8,78 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı, Maliki: Mustafa Özmen.
* Esas no: 2017/321 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Köyü: Ozan, Ada: 106, Parsel:219, taşınmazın 289,57 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı ve 8,92 m² mülkiyet kamulaştırması, Maliki: Yakup Özbek, Ali Osman Özbek, Abdullah Özbek, Pakize Öner, Sultan Özbek, Seyit Ahmet Özbek,. Bediha Arslan.
* Esas no: 2017/323 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Köyü: Ozan, Ada: 106, Parsel:221, taşınmazın 4,41 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı ve 8,92 m² mülkiyet kamulaştırması, Maliki: Yakup Özbek, Ali Osman Özbek, Abdullah Özbek, Pakize Öner, Sultan Özbek, Seyit Ahmet Özbek, Bediha Arslan.

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

 

T.C. AKDAĞMADENİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2017/246 Esas -2017/322 Esas (arası)
(Kamulaştırma ilanı)

1-Davacı kurum vekili Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattının geçtiği, aşağıda tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü ve maliki yer alan taşınmazlar üzerinde belirtilen m2 miktarının kamulaştırılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından alınan 07/02/2014 tarih ve 168 sayılı Kamu Yararı Kararı gereğince Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş lehine kamulaştırıldı’ğı, 15/07/2016 tarih ve 28943 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 27. maddesine göre acele kamulaştırma yapıldığı, ilgili mahkemece değerlendirme sonucunda kamulaştırma için istenen araziye takdir edilen bedel üzerinden bahse konu taşınmazların rızaen alınması için taşınmaz maliklerine usulüne uygun davet gönderilmesine rağmen, davalıların bu bedel üzerinden anlaşmaya yanaşmadığı ve tapuda ferağ vermediğini belirterek, kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlarda Kamulaştırma Kanununun ilgili maddeleri gereğince tesis edilecek daimi/irtifak/üst hakkının tapuda lehine tescil edilmesini talep ve dava etmiştir.
2- Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili bilgiler aşağıda gösterilmiştir.
a) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı: Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) Beştepe mah. Nergis sk. No:7 Via Tower Kat:23 Söğütözü/ANKARA
b) Davalılar adına çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda İptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.
c) Açılacak davalarda husumet Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ)’ a yöneltilmelidir.
ç) 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda İptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan İdare adına tescil edilecektir.
d) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına TC Ziraat Bankası Akdağmadeni. Şubesine yatırılacaktır.
e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
f) Aşağıda Esas numaraları yazılı davalann duruşmasına 30/11/2017 tarihinde başlanacaktır. İdare tarafından dava açılmadan önce yapılan tüm araştırmalara rağmen adresleri bulunamayanlara dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Kanunun 5.maddesi ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca ilan olunur. 3- Kamulaştırılan Taşınmazların bilgileri :
* Esas no: 2017/246 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 126, Parsel:8, taşınmazın 107,02 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı, Maliki:Refika Okur, Celile Okur, Hasibe Okur, Ayşe Okur, Sadiye Okur, Cahit Okur, Abdurrahim Okur, İbrahim Okur, Aygül Okur, Adeviye Okur, Nesibe Okur, Şemsi Okur, Sadi Okur.
* Esas no: 2017/248 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 126, Parsel:22, taşınmazın 3,62 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı, Maliki: Menşure Erdoğan.
* Esas no: 2017/250 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 126, Parsel:50, taşınmazın 540,62 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı ve 5,29 m² mülkiyet kamulaştırması, Maliki: Sami Erdoğan.
* Esas no: 2017/252 İli:. Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 129, Parsel:6, taşınmazın 997,76 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı, Maliki: Nail Bek.
* Esas no: 2017/254 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 129, Parsel:9, taşınmazın 372,57 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı, Maliki: Salih Akdaş, Edibe Akdaş, Bedrettin Akdaş, Adalet Karaca, Kamuran Akdaş, Fadime Önal, Alattin Akdaş, Mesut Akdaş, Fatih Akdaş, Münevver Saçan, Mehmet Akdaş.
*Esas no: 2017/256 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 129, Parsel:41, taşınmazın 170,27 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı, Maliki: Fatma Esmer.
* Esas no: 2017/258 İli:Yozgat, İlçesi:Akdağmadeni,Köyü: Muşallikalesi, Ada: 129, Parsel:64, taşınmazın 186,91 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı ve 5,29 m2 mülkiyet kamulaştırması,Maliki: Salih Akdaş, Edibe Akdaş, Bedrettin Akdaş, Adalet Karaca, Kamuran Akdaş,Fadime Önal,Alattin Akdaş,Mesut Akdaş,Fatih Akdaş,Münevver Saçan,Mehmet Akdaş.
* Esas no: 2017/260 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 130, Parsel:6, taşınmazın 74,91 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı, Maliki: Ahmet Gündüz, Dudu Gökdeniz, Nihal Gündüz, Kenan Gündüz, İbrahim Gündüz, Onur Gündüz, Özge Gündüz, Ömer Gündüz, Meral Gündüz, Hakan Gündüz, Şahap Gündüz, Menderes Gündüz, Oğuz Gündüz, Soner Gündüz, Zeynep Gündüz.
* Esas no: 2017/262’ İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 130, Parsel:12, taşınmazın 1299,89 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı ve 0,99 m² mülkiyet kamulaştırması, Maliki: Hüdaverdi Gündüz, Şahinde Gündüz, Sevim Gündüz, Fidan Köklü, Nadir Gökdeniz, Emrullah Demirbilek, Dursun Bozlak, Hasan Bozlak, Behiye Tunçer, Fatma Bilgen, Hasan Gündüz, Gülümser Atak, Huriye Başak, Emine Acer, Haydar Gündüz, Hamide Başak, Fatma Gündüz, Osman Özpolat, Kadir Demirbilek, Güldane Güzel, Yahya Gündüz, Süleyman Gündüz, Nurhayat Ekici, Ali Gündüz, Ömer Gündüz, Nazente Ankaralı, Azime Kaçırael, Seda Gündüz, Sabire Kaya, Hasan Gündüz, Cangül Çetindağ, Songül Şimşek, Sevim Kaçıral, Fadime Dönmez, Sevgi Cesur, Güllü Gündüz.
* Esas no: 2017/264 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 130, Parsel:14, taşınmazın 306,33 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı ve 4,30 m² mülkiyet kamulaştırması, Maliki: Muhittin Gündüz.
* Esas no: 2017/266 İli: Yozgat,İlçesi: Akdağmadeni,Köyü:Muşallikalesi, Ada: 130, Parsel:16, taşınmazın 624,17 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı ve 2,74 m² mülkiyet kamulaştırması,Maliki: Halil Gündüz, Ratibe Doğu, Semiha Topal, Semih Burak Doğu, Kadir Gündüz, Emine Durak, Bülent Doğu, Ahmet Doğu, Döndü Doğu, Celal Gündüz, Arzu Uzunlar.
* Esas no: 2017/268 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 131, Parsel:20, taşınmazın 1111,71 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı, Maliki: Latife Erdoğan.
* Esas no: 2017/270 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 131, Parsel:55, taşınmazın 12,02 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı, Maliki:Habibe Akdoğdu, Abdullah Akdoğdu, Halit Akdoğdu, Ünal Akdoğdu, Züleyha Akdoğdu, Hazemi Akdoğdu, Süheyla Akdoğdu (Çakır).
* Esas no: 2017/272 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada:131, Parsel:72,taşınmazın 457,61 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı, Maliki: Sevim Gündüz, Ali Gündüz, Emrullah Demirbilek, Gülümser Atak, Nadir Gökdeniz, Nazente Ankaralı, Ömer Gündüz, Azime Kaçıral, Hasan Bozlak, Hamide Başak, Güldane Güzel, Fatma Gündüz, Şahinde Gündüz, Süleyman Gündüz, Güllü Gündüz, Sevim Kaçıral, Cangül Çetindağ, Hasan Gündüz, Huriye Başak, Osman Özpolat, Hasan Gündüz, Fatma Bilgen, Fadime Dönmez, Kadir Demirbilek, Dursun Bozlak, Hüdaverdi Gündüz, Fidan Köklü, Sevgi Cesur, Emine Acer, Seda Gündüz,
Sabire Kaya, Yahya Gündüz, Nurhayat Ekici, Songül Şimşek, Behiye Tunçer, Haydar Gündüz.

* Esas no: 2017/274 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 131, Parsel:89, taşınmazın 73,33 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı, Maliki: Satı Gündüz, Yahya Gündüz, İsmail Gündüz, Penpe Gündüz, Şükrü Gündüz, Hamide Gündüz
* Esas no: 2017/276 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 131, Parsel:103, taşınmazın 1042,56 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı ve 1,81 m² mülkiyet kamulaştırması, Maliki: Şemsi Gürler, Bediye Gürler, Hacı Hüseyin Gürler, Mevlüde Gürler, Mustafa Gürler, Ayşe Gürler.
* Esas no: 2017/278 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 131, Parsel:105, taşınmazın 1537,83 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı ve 5,29 m² mülkiyet kamulaştırması, Maliki: Ahmet Erdoğan,
* Esas no: 2017/280 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 131, Parsel:107, taşınmazın 713,39 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı ve 3,48 m² mülkiyet kamulaştırması, Maliki: Nadir Erdoğan, Ayşe Erdoğan, Müzeyyen Erdoğan, Latife Erdoğan, Faik Erdoğan, Muammer Erdoğan, Bakiye Erdoğan, Hayrettin Erdoğan.
* Esas no: 2017/282 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 131, Parsel:109, taşınmazın 459,74 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı ve 5,29 m² mülkiyet kamulaştırması, Maliki: Nedime Esmer, Aysel Arslan, Duran Gündüz, Mut Öcal, Elmas Öcal, Züleyha Ay, Fatma Gündüz, Hamide Esmer, Aynur Gündüz.
* Esas no: 2017/284 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 131, Parsel:111, taşınmazın 699,26 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı ve 5,29 m² mülkiyet kamulaştınnası, Maliki: Şükrü Gündüz, İsmail Gündüz, Hamide Gündüz, Yahya Gündüz, Satı Gündüz, Penpe Gündüz.
* Esas no: 2017/286 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni; Köyü: Muşallikalesi, Ada: 133, Parsel:5, taşınmazın 850,67 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı, Maliki: Ayşe Erdoğan, Nadir Erdoğan, Bakiye Erdoğan, Hayrettin Erdoğan, Faik Erdoğan, Muammer Erdoğan, Latife Erdoğan, Müzeyyen Erdoğan.
* Esas no: 2017/288 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 133, Parsel:115, taşınmazın 278,35 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı, Maliki: Ali Öney, Fevziye Güraslan, Elmas Akbaş, Osman Öney, İrfan Öney, Cevdet Öney.
* Esas no: 2017/290 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 134, Parsel:8,taşınmazın 80,74 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı, Maliki: Mehmet Gündüz, Ayşe Gündüz, Eyüp Gündüz, Gülseren Boztepe, Hacı Mehmet Gündüz, Behçet Gündüz.
* Esas no: 2017/292 İli:Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni,Köyü:Muşallikalesi, Ada: 134, Parsel:107,taşınmazın 197,63 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı, Maliki: Zübeyir okur.
* Esas no: 2017/294 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 134, Parsel:110, taşınmazın 518,36 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı, Maliki: Raziye Mutluer, Arzu Sağlam, Mehmet Bakır, Gaye Mutluer, Mevlüt Şenel, Özkan Mutluer, Şemsi Ağıral,Halil Bakır,Nursel Kutlu, Layıka Çelikel, Ruhi Mutluer, Hacı Yusuf Bakır,Havva Mutluer, Sevda Aydıner,Adem Mutluer,Fatma Özübek, İlhami Mutluer, Fazıl Mutluer,Güldane İleri, İbrahim Mutluer,Enes Mert Mutluer,Haşim Mutluer,Cansever Mutluer, Arife Mutluer,Abdullah Mutluer.
* Esas no: 2017/296 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 134, Parsel:124, taşınmazın 535,96 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı, Maliki: Safure Tekiner, Nazife Erdoğan, Rukiye Alp, Ali Osman Konakçı, Bilal Konakçı, Enver Konakçı, Cemil Konakçı, Latife Konakçı, Rahime Beker.
* Esas no: 2017/298 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmaderii, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 134, Parsel:149, taşınmazın 725,70 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı ve 4,84 m² mülkiyet kamulaştırması, Maliki: Birol Beker, Eşe Beker, Elmas Bakır, Hatice Erdoğan, Funda Beker, Nurşen Akkaş, Müşerref Uyar, Mehmet Beker.
* Esas no: 2017/300 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 134, Parsel:151, taşınmazın 420,52 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı ve 4,70 m² mülkiyet kamulaştırması, Maliki: Davut Okur.
* Esas no: 2017/302 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 134, Parsel:153, taşınmazın 272,48 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı ve 0,14 m² mülkiyet kamulaştırması, Maliki: Celile Okur, İbrahim Okur, Refika Okur, Hasibe Okur, Uğur Okur, Aygül Okur, Kemal Okur, Abdurrahirn Okur, Şemsi Okur, Nesibe Okur, Adeviye Okur, Cahit Okur, Sadiye Okur, Ayşe Okur, Sadi Okur.
* Esas no: 2017/304 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 135, Parsel:34, taşınmazın 7,22 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı, Maliki:. Nuran Akdağ, Muhittin Akdağ, Fevziye Akdağ, Et Akdağ, Hadimi Akdağ.
* Esas no: 2017/306 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 135, Parsel:37,taşınmazın 94,68 m²49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı, Maliki: Fatma Aslan.
* Esas no: 2017/308 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 135, Parsel:41, taşınmazın 59,40 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı, Maliki: Mehmet Bakır, Halil Bakır, Özkan Mutluer, Şemsi Ağıral, Enes Mert Mutluer, Raziye Mutluer, Fazıl Mutluer, Abdullah Mutluer, İbrahim Mutluer, Arife Mutluer, Güldane İleri, Haşim Mutluer, Sevda Aydıner, Layıka Çelikel, Cansever Mutluer, Mevlüt Şenel, Havva Mutluer, Hacı Yusuf Bakır, İlhami Mutluer, Adem Mutluer, Nursel Kutlu, Arzu Sağlam,Ruhi Mutluer, Fatma Özübek, Gaye Mutluer.
* Esas no: 2017/310 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 135, Parsel:45, taşınmazın 147,33 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı, Maliki: Müfika Adalan, Ömer Adalan, Rabia Adalan, Mehmet Adalan, Fatma Adalan.
* Esas no: 2017/312 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 135, Parsel:47, taşınmazın 61,46 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı ve 3,78 m² mülkiyet kamulaştırması, Maliki: Davut Okur.
* Esas no: 2017/314 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 135, Parsel:49, taşınmazın 151,43 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı ve 1,06 m² mülkiyet kamulaştırması, Maliki: Yakup Aslan.
* Esas no: 2017/316 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 137, Parsel:19, taşınmazın 329,80 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı, Maliki: Eyüp Gündüz, Şükriye Güraslan, Hacı Mehmet Gündüz, Mehmet Gündüz.
* Esas no: 2017/318 İli: Yozgat, İlçesi: Akdağmadeni, Köyü: Muşallikalesi, Ada: 138, Parsel:24, taşınmazın 189,78 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı, Maliki: Mehmet Çatak, Hamide Tüzün, Emine Çatak, Rızanur Çatak, Cemile Ekinci, Mustafa Çatak, Aysel Arslan, Enver Çatak.
* Esas no: 2017/320 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Köyü: Ozan, Ada: 106, Parsel:121, taşınmazın 1’183,60 m2 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı ve 821,97 m² 3 yıllık geçici irtifak hakkı kamulaştırması, Maliki: Osman Koç, Naciye Koç, Osman Koç, Naci Koç, Cavit Koç, Tahir Koç, Nurhan Özmen, Duran Koç, Naci Koç, Cavit Koç, Nurhan Özmen, Tahir Koç.
* Esas no: 2017/322 İli: Yozgat, İlçesi: Saraykent, Köyü: Ozan, Ada: 106, Parsel: 220, taşınmazın 289,57 m² 49 yıllık müstakil ve daimi nitelikli üst hakkı ve 8,92 m² mülkiyet kamulaştırması, Maliki: Yakup Özbek, Ali Osman Özbek, Abdullah Özbek, Pakize Öner, Sultan Özbek, Seyit Ahmet Özbek, Bediha Arslan.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ

EURO DİZEL ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası : 2017/408442
1-İdarenin
a) Adresi : BELEDİYE BAŞKANLIĞI İBRAHİMAĞA MAHALLESİ DUMLUPINAR CADDESİ 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141312 – 3543141245
c) Elektronik Posta Adresi : akdagmadenibldsi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :
Akdağmadeni Belediyesi Hizmet Araçlarında kullanılmak üzere 200.000 litre euro dizel alımı yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Akdağmadeni Belediyesi Garaj Amirliği Akaryakıt Deposu
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde peyder pey mal alımı tamamlanana kadar devam edecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Akdağmadeni Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 11.09.2017 – 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.

Her türlü akaryakıt alım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

SAAT KULESİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ
BELEKCEHAN BELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SAAT KULESİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2017/409117
1-İdarenin
a) Adresi : MERKEZ MAH. YUNUS EMRE CAD. 40 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543218364 – 3543218361
c) Elektronik Posta Adresi : belekcehanbelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı :
SAAT KULESİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : BELEKCEHAN KASABASI
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : BELEKCEHAN BELEDİYESİ – AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 25.08.2017 – 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İş grupları Tebliğinde yer alan (B) III.GRUP:Bina İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı BELEKCEHAN BELEDİYESİ MUHASEBE SERVİSİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BELEKCEHAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

T.C.
AKDAĞMADENİ
İCRA DAİRESİ
2016/471 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Yozgat İli, Akdağmadeni İlçesi, Pazarcık Köyü, Tepearası Mevkii, 115 Ada, 56 Parsel sayılı tarla vasfındaki taşınmaz, Borçlu Fazlı BELEN adna kayıtlı olup, taşınmazın yerie, mevkii, ilçe merkezine olan mesafesi, imar durumu, çevresinde yapılaşmaların oluşu, alt yapısının durumu,, binaların sınıfı, kalitesi, yıpranma payı, bölgenin gösterdiği gelişim, paranın satın alma gücü, çevrede oluşan rayiç alım satış değerleri ve taşınmazın alım satım değerleri dikkate alınmıştır.
Adresi : Yozgat İl, Akdağmadeni İlçesi, Pazarcık Köyü, 115 Ada, 56 Parsel sayılı tarla vasfındaki taşınmaz,
Yüzölçümü : 13.075,38 m2
Arsa Payı : –
İmar Durumu : Akdağmadeni Belediye Başkanlığının Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan araştırma ve incelemelere göre taşınmazların hiç birinin imar planı içerisinde olmadığı ve mücavir alan dışında olduğu tespit edilmiştir.
Kıymeti : 16.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 19/09/2017 günü 11:00 – 11:10 arası
2. Satış Günü : 18/10/2017 günü 11:00 – 11:10 arası
Satış Yeri : AKDAĞMADENİ ADLİYESİ İCRA DAİRESİ KAPI ÖNÜ
———————————————————————————————————————–
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Yozgat İl, Akdağmadeni İlçe, Pazarcık Köyü, Tepearası Mevkii, 115 Ada, 125 Parsel sayılı tarla vasfındaki taşınmaz, Borçlu Fazlı BELEN adna kayıtlı olup, taşınmazın yerie, mevkii, ilçe merkezine olan mesafesi, imar durumu, çevresinde yapılaşmaların oluşu, alt yapısının durumu,, binaların sınıfı, kalitesi, yıpranma payı, bölgenin gösterdiği gelişim, paranın satın alma gücü, çevrede oluşan rayiç alım satış değerleri ve taşınmazın alım satım değerleri dikkate alınmıştır.
Adresi : Yozgat İl, Akdağmadeni İlçe, Pazarcık Köyü, 115 Ada, 125 Parsel sayılı tarla vasfındaki taşınmaz,
Yüzölçümü : 3.435,73 m2
Arsa Payı : –
İmar Durumu : Akdağmadeni Belediye Başkanlığının Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan araştırma ve incelemelere göre taşınmazların hiç birinin imar planı içerisinde olmadığı ve mücavir alan dışında olduğu tespit edilmiştir.
Kıymeti : 5.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 2352 Yevmiye beyanı ile Maliye Hazinesi tarafından konulan ‘Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75.’nci maddesi uyarınca ve 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri gereğince ecrimisil tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir’ şeklinde belirtme konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde belirtme idarece kaldırılacaktır şerhi bulunmakta olup satış bu şerh ile yapılacaktır.
1. Satış Günü : 19/09/2017 günü 11:20 – 11:30 arası
2. Satış Günü : 18/10/2017 günü 11:20 – 11:30 arası
Satış Yeri : AKDAĞMADENİ ADLİYESİ İCRA DAİRESİ KAPI ÖNÜ
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20′si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/471 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.21/07/2017

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

 

T.C
AKDAĞMADENİ
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2017 / 156 Esas

 

Davacı, NURİYE EKİM ile Davalı AKDAĞMADENİ İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Ad Üzerindeki Hakların Korunması davası nedeniyle;
Mahkememizin yukarıda esası yazılı dava dosyasında “ Davanın KABULÜ ile, Yozgat İli, Sorgun ilçesi, Çay Mah./Köyü, Cilt 4, Hane 10′da nüfusa kayıtlı Muzaffer ve Göksal kızı 13/09/1982 Kırşehir doğumlu, 54169645022 TC kimlik numaralı “NURİYE” olan isminin “DEVRİM TÜLİN” olarak DÜZELTİLMESİNE” karar verilmiştir.İlan olunur.

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

İLAN
BELEKCEHAN BELEDİYE
BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediyemize ait Merkez Mahallesinde bulunan 99 adet gayrimenkulün 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince 35 adedi 310 Ada 1-2-3-4-5-6- Parsel, 146 Ada 246-247-248-249-250-252-253-254-255-256-257-258-259 parsel, 145 Ada 2 Parseli 204 Ada 16-17-18-19 parsel, 314 Ada 1-2-3-4-5-6-7 parsel, 315 Ada 1-2-3-4 parsel numaralı arsalar 09/08/2017 tarihinde saat 10:00′da diğer 64 adedi 203 Ada 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 parseller, 311 Ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 parseller, 312 Ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-26-27-28-29 parselleri, 313 Ada 1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-13-14 parseller, 129 Ada 16 parsel ise 10.08.2017 tarihinde saat 10:00 Belediye Encümeni huzurunda mahallinde satışı yapılacaktır.
İhaleyle ilgili şartname Belediyemiz Yazı işleri Servisinden bedelsiz olarak görülebilir.
İsteklilere ilanen duyurulur.

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

AKDAĞMADENİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BAŞÇATAK İŞLETME ŞEFLİĞİ 34 KOD NOLU,
BOZHÜYÜK İŞLETME ŞEFLİĞİ 209 KOD NOLU,ÜÇKARAAĞAÇ İŞLETME ŞEFLİĞİ 126 KOD NOLU,
ÇULHALI İŞLETME ŞEFLİĞİ 11 VE 24 KOD NOLU ORMAN YOLLARINDA SANAT YAPISI YAPIM İŞİ
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI

 

AKDAĞMADENİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BAŞÇATAK İŞLETME ŞEFLİĞİ 34 KOD NOLU,BOZHÜYÜK İŞLETME ŞEFLİĞİ 209 KOD NOLU,ÜÇKARAAĞAÇ İŞLETME ŞEFLİĞİ 126 KOD NOLU,ÇULHALI İŞLETME ŞEFLİĞİ 11 VE 24 KOD NOLU ORMAN YOLLARINDA SANAT YAPISI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2017/349277
1-İdarenin
a) Adresi : ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TEĞ. PORSUK CAD. NO: 13 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141229 – 3543144035
c) Elektronik Posta Adresi : ozgurgoksu@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
görülebileceği internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : BAŞÇATAK ŞEFLİĞİ 34 KOD NOLU YOLDA 3+000 KM,BOZHÜYÜK ŞEFLİĞİ 209 KOD NOLU YOLDA 2+000 KM, ÜÇKARAAĞAÇ ŞEFLİĞİ 126 KOD NOLU YOLDA 2+500 KM,ÇULHALI ŞEFLİĞİ 11 KOD NOLU YOLDA 1+750 KM. VE 24 KOD NOLU YOLDA 0+750 KM SANAT YAPISI YAPIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Akdağmadeni Orman işletme Müdürlüğü Başçatak işletme Şefliği 34 Kod Nolu Orman Yolu, Bozhüyük İşletme Şefliği 209 Kod nolu Orman Yolu, Üçkaraağaç İşletme Şefliği 126 Kod nolu Orman Yolu, Çulhalı işletme Şefliği 11 ve 24 Kod nolu Orman yollları
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TEĞ. PORSUK CAD. NO: 13 66300 – AKDAĞMADENİ / YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 01.08.2017 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Köprü ve İstinat Duvarı Yapım İşleri kabul edilebileceği gibi 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği” nde yer alan (A) Grubu Alt Yapı İşleri Grubu İşlerden V. Grup Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı) İşler benzer iş olarak değerlendirilecektir
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat veya Orman Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) SATIN ALINACAKTIR
AKDAĞMADENİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKDAĞKADENİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TEMEL EĞİTİM OKULLARINA KIŞLIK YAKACAK ODUN-KÖMÜR ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/346842
1-İdarenin
a) Adresi : Ibrahimaga Mah. Hükümet Konağı Kat: 4 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141580 – 3543141581
c) Elektronik Posta Adresi : akdagmadeni66@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
görülebileceği internet adresi
(varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1- 490 Ton Ceviz ve Fındık Kömürü ( 456 Ton Ceviz kömürü için kömür boyutu en az 30-70 mm ( en çok ±% 10 tolerans) ve 34 Ton Fındık Kömürü için kömür boyutu en az 10-18 mm (en çok ±% 10 tolerans) 2- 70 Ton Kuru Çam Odunu
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Teknik Şartnamede Belirtilen Okulların depolarına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri : Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından 1 (Bir) gün sonra işe başlanacak 60 (Altmış) takvim günü içerisinde tamamlanacaktır

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Akdağmadeni Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü İbrahimağa Mah. Akdağmadeni/Yozgat
b) Tarihi ve saati : 16.08.2017 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İthalatçılar İçin İthalatçı İzin Belgesi
b) Üreticiler İçin Uygunluk İzin Belgesi
c) Satıcılar ise her hangi bir ilde alınmış katı yakıt satıcısı kayıt belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her Türlü Kışlık Yakacak Kömür ve Odun Alımı Benzer İş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri/İnşaat Emlak Bölümü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri/İnşaat Emlak Bölümü ve Akdağmadeni Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

DİKENLİ TEL(1,7 MM VE 2,5 MM),
DEMİR ÇİT KAZIĞI VE GALVANİZLİ İNŞAAT
TELİ SATIN ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-AKDAĞMADENİ
İHALE İLANI

Muhelif Miktarda; Dikenli Tel(1,7 mm ve 2,5 mm), Demir Çit Kazığı ve Galvanizli İnşaat Teli alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/308622
1-İdarenin
a) Adresi : ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TEĞ. PORSUK CAD. NO: 13 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141229 – 3543144035
c) Elektronik Posta Adresi : onurkaya@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
görülebileceği internet adresi
(varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 9170 Adet Demir Çit Kazığı – 1830 Adet dip kısmından ankrajlı demir çit kazığı -168 Top(250 metrelik rulolar halinde) 1,7 mm Dikenli Tel – 472 Top (250 metrelik rulolar halinde) 2,5 mm dikenli Tel – 200 Kg. galvanizli inşaat teli
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Deposu (Çamlık Mah. Ş. Teğm. Cengiz Porsuk Cad. No: 13 Akdağmadeni /YOZGAT)
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin İmzalandığı günün ertesi iş gününden itibaren 10 gün içersinde
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : AKDAĞMADENİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TEĞMEN CENGİZ PORSUK CAD. 13 66300 – AKDAĞMADENİ / YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 01.08.2017 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
TSEK 1113E.N.10223-1
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü muhasebe servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

İLAN
AKDAĞMADENİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemize ait İlçenin Seyrantepe ve İstanbulluoğlu Mahallelerinde bulunan 23 adet arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince 27/07/2017 Perşembe günü saat 14:00′da Belediye Encümeni huzurunda mahallinde satışı yapılacaktır.
İhaleyle ilgili şartname Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğünde ve Belediyemize ait www.akdagmadeni.bel.tr internet adresinde bedelsiz olarak görülebilir.
İsteklilere ilanen duyurulur.

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

T.C.
AKDAĞMADENİ
İCRA DAİRESİ
2017/33 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50′sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50′sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 15/06/2017

 

No       Takdir Edilen         Adedi        KDV             Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1           23.000,00               1               %1          07EC399 Plakalı, 2007 Model, CLIO SYM

AUTH 1.4K Tipli, Rengi Platin Gri, Satışa

 

konu otomobil 239.328 km, çalışır   vaziyette,

yakıtının Benzin + LPG olduğu,   aracın iç döşemelerinin

yıprandığı,kışlık   lastilklerinin mevcut olduğu, dış yüzeyinde

çiziklerin mevcut olduğu, Aracın kontak   anahtarı ve

Ruhsatı mevcuttur. Aracın   satışı hazırlanırken uyapta aracın plakası

çalınmıştır uyarısı vermekte olup Araç bu   hali ile satışa çıkarılacaktır.

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

AKDAĞMADENİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇE TANZİMİ
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-AKDAĞMADENİ
DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
AKDAĞMADENİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BAHÇE TANZİMİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası:2017/2913221
1- İdarenin
a) Adresi : ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TEĞ. PORSUK CAD. NO: 13
66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141229 – 3543144035
c) Elektronik Posta Adresi : onurkaya@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 23 Kalem Yapım İşi (XVIII.GRUP/6.Peyzaj Sahaları
Tanzim İşleri.)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü-Çamlık Mah. Ş. Teğm. Cengiz Porsuk Cad: No :13 66300 Akdağmadeni Yozgat
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren
3 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim
günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Çamlık Mah. Ş. Teğm. Cengiz Porsuk Cad. No: 13
66300 Akdağmadeni/YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 04.07.2017 – 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİ ‘nde belirtilen B,BII,BII dışındaki bina işleri
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:İnşaat Mühendisliği yada İnşaat Yüksek Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,0
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

İLAN
T.C.
AKDAĞMADENİ
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ MAHKEMESİN’DEN
ESAS SAYISI: 2013/78

Yozgat ili, Akdağmadeni ilçesi, Gültepe Mahallesi, 349 ada 355 parsel sayılı taşınmazların arasında kalan ve kadastro çalışmaları sırasında tescil harici bırakılan taşınmaza ilişkin açılan tescil davasına itiraz edenlerin, tüm savunma ve delillerini mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ve duruşma gününün 10/10/2017 tarihi saat 09:45′da olduğu ilan olunur.

DAVACI: Durak KARAMAN – 30866410682 TC kimlik nolu, AKDAĞMADENİ ilçesi, GÜNEYLİ mah/köy, 49 Cilt, 5 Aile sıra no, 23 sırada nüfusa kayıtlı, AHMET ve ZEYNEP oğlu/kızı 01/02/1956 doğumlu, Seyrantepe Mahallesi 336, Sokak no : 11 iç kapı no:5 Yozgat/Akdağmadeni adresinde ikamet eder.
DAVALI: AKDAĞMADENİ MAL MÜDÜRLÜĞÜ – HÜKÜMET KONAĞI AKDAĞMADENİ / YOZGAT
DAHİLİ DAVALI: AKDAĞMADENİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI – HÜKÜMET KONAĞI AKDAĞMADENİ / YOZGAT
MÜTEVEFFA: NURGÜL KARAMAN – 30836411602 – TC kimlik nolu, AKDAĞMADENİ ilçesi, GÜNEYLİ mah/köy, 49 Cilt, 5 Aile sıra no, 35 sırada nüfusa kayıtlı, ŞADUMAN ve YOSMA oğlu/kızı, 16/03/1974 doğumlu;

 

—————————————————————————————*—————————————————————————————————————————————————————————–AKDAĞMADENİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI

AKDAĞMADENİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS YOLU BAKIMI İŞİ
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KAYSERİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Servis Yolu Bakımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/276805
1-İdarenin
a) Adresi : Örnekevler Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. Menekşe Sok. No:11 KOCASİNAN/KAYSERİ
b) Telefon ve faks numarası : 3522221104 – 3522323800
c) Elektronik Posta Adresi : ismailekici@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
250 Km Servis yolları tamir bakımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Servis Yolu Bakımı İşi
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 45(kırk beş) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü Örnekevler Mah Menekşe Sk. No:11 Kocasinan/KAYSERİ
b) Tarihi ve saati : 29.06.2017 – 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Yol Yapım, Tamir ve Bakımı İşleri ve Her türlü fidan dikimi, ağaçlandırma, erozyon kontrolü, fidan üretimi, rehabilitasyon, fidan bakımı, mera ıslahı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Doküman bedelinin, İdarenin, Ziraat Bankası, IBAN: TR52 0001 0001 5957 9552 2250 01 numaralı hesabına, dekont üzerine ??İhalenin Kayıt Numarası, Doküman Bedeli İçindir.?? ibaresi ve istekli adı/unvanı ile TC/VN numarası yazdırarak yatırılması koşulu ile İdarenin özel bütçe ihale biriminden adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
AKDAĞMADENİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Akdağmadeni ilçesine bağlı taşımalı ortaöğretim kapsamında bulunan 4 taşıma merkezindeki 530 öğrenciye 18 eylül 2017-08 haziran 2018 tarihleri arasında 175 iş günü öğle yemeği verilmesi, dağıtımı ve sonrası hizmetleri hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/276514
1-İdarenin
a) Adresi : Ibrahimaga Mah. Hükümet Konağı Kat: 4 66300
AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141580 – 3543141581
c) Elektronik Posta Adresi : akdagmadeni66@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : AKDAĞMADENİ İLÇESİNE BAĞLI TAŞIMALI
ORTAÖĞRETİM KAPSAMINDA BULUNAN 4 TAŞIMA
MERKEZİNDEKİ 530 ÖĞRENCİYE 18 EYLÜL 2017-
08 HAZİRAN 2018 TARİHLERİ ARASINDA 175 İŞ
GÜNÜ ÖĞLE YEMEĞİ VERİLMESİ, DAĞITIMI VE
SONRASI HİZMETLERİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Yüklenicinin kendi fabrikasında pişireceği yemeği ilçe
Merkezindeki 4 taşıma merkezi okullara dağıtacak
c) Süresi : İşe başlama tarihi 18.09.2017, işin bitiş tarihi 08.06.2018
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Akdağmadeni Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü
İbrahimağa Mah. Akdağmadeni/Yozgat
b) Tarihi ve saati : 05.07.2017 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1-İşletme Kayıt Belgesi (Gıda Üretim İzin Belgesi)
2-İstekliler, Yozgat İl sınırları içerisinde günlük en az 530 (Beşyüz otuz) öğrenci kapasiteli bir mutfağa sahip olduğuna dair kapasite raporunu veya Yozgat İl sınırları içereninde böyle bir mutfağı kiralayacağına veya kuracağına dair taahhütnameyi ihale aşamasında sunmak zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İstekliler, Yozgat İl sınırları içerisinde günlük en az 530 (Beşyüz otuz) öğrenci kapasiteli bir mutfağa sahip olduğuna dair kapasite raporunu veya Yozgat İl sınırları içereninde böyle bir mutfağı kiralayacağına veya kuracağına dair taahhütnameyi ihale aşamasında sunmak zorundadır.
Üzerinde ihale kalan yüklenici sözleşme aşamasında 530 kişilik kapasite raporunu ve mutfak kiraladığına dair noter onaylı kira sözleşmesini idareye sunmak zorundadır.
İhale aşamasında sunulan kapasite raporlarının ihale tarihi itibari ile geçerli olması, mutfak kiralayacağına dair taahhütte bulunanların kapasite raporları ise sözleşme tarihi itibari ile geçerli olması gerekir.
İş ortaklığında kapasite raporuna ilişkin yetkili kriter ortaklardan biri birkaçı vaya tamamı tarafından sağlanabilir. Aday veya istekli adına düzenlenmiş farklı tarihlerde birden fazla kapasite raporunun sunulması halinde kapasite tutarlarını toplamak suretiyle yeterlilik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve Özel Sektörde Malzemeli Yemek Pişirme, dağıtımı ve sonrası hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri/İnşaat Emlak Bölümü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri/İnşaat Emlak Bölümü ve Akdağmadeni Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

 

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

AKDAĞMADENİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
ORMAN YOLLARINDA SANAT YAPISI YAPIM İŞİ İHALE İLANI

AKDAĞMADENİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BAŞÇATAK İŞLETME ŞEFLİĞİ 34 KOD NOLU,BOZHÜYÜK İŞLETME ŞEFLİĞİ 209 KOD NOLU,ÜÇKARAAĞAÇ İŞLETME ŞEFLİĞİ 126 KOD NOLU,ÇULHALI İŞLETME ŞEFLİĞİ 11 VE 24 KOD NOLU ORMAN YOLLARINDA SANAT YAPISI YAPIM İŞİ
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-AKMAĞDENİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Akdağmadeni Orman işletme Müdürlüğü Başçatak İşletme Şefliği 34 Kod Nolu,Bozhüyük İşletme Şefliği 209 Kod Nolu,Üçkaraağaç İşletme Şefliği 126 Kod Nolu,Çulhalı İşletme Şefliği 11 ve 24 Kod Nolu Orman yollarında Sanat Yapısı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2017/279052
1-İdarenin
a) Adresi : ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TEĞ. PORSUK CAD.
NO: 13 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141229 – 3543144035
c) Elektronik Posta Adresi : onurkaya@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : BAŞÇATAK ŞEFLİĞİ 34 KOD NOLU YOLDA
3+000 KM,BOZHÜYÜK ŞEFLİĞİ 209 KOD NOLU
YOLDA 2+000 KM, ÜÇKARAAĞAÇ ŞEFLİĞİ 126 KOD NOLU YOLDA 2+500 KM,ÇULHALI
ŞEFLİĞİ 11 KOD NOLU YOLDA 1+750 KM. VE
24 KOD NOLU YOLDA 0+750 KM SANAT YAPISI YAPIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Akdağmadeni Orman işletme Müdürlüğü Başçatak işletme Şefliği 34 Kod Nolu Orman Yolu, Bozhüyük İşletme Şefliği 209 Kod nolu Orman Yolu, Üçkaraağaç İşletme Şefliği 126 Kod nolu Orman Yolu, Çulhalı işletme Şefliği 11 ve 24 Kod nolu Orman yollları
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün
içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TEĞ. PORSUK CAD. NO: 13 66300
- AKDAĞMADENİ / YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 20.06.2017 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Köprü ve İstinat Duvarı Yapım İşleri kabul edilebileceği gibi 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği” nde yer alan (A) Grubu Alt Yapı İşleri Grubu İşlerden V. Grup Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı) İşler benzer iş olarak değerlendirilecektir
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat veya Orman Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
N Katsayısı (29/12/2005 tarih ve 26038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan katsayı)

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
AKDAĞMADENİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 

Akdağmadeni ilçesine bağlı taşımalı ortaöğretim kapsamında bulunan 4 taşıma merkezindeki 530 öğrenciye 18 eylül 2017-08 haziran 2018 tarihleri arasında 175 iş günü öğle yemeği verilmesi, dağıtımı ve sonrası hizmetleri hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/276514
1-İdarenin
a) Adresi : Ibrahimaga Mah. Hükümet Konağı Kat: 4 66300
AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141580 – 3543141581
c) Elektronik Posta Adresi : akdagmadeni66@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : AKDAĞMADENİ İLÇESİNE BAĞLI TAŞIMALI
ORTAÖĞRETİM KAPSAMINDA BULUNAN 4 TAŞIMA
MERKEZİNDEKİ 530 ÖĞRENCİYE 18 EYLÜL 2017-
08 HAZİRAN 2018 TARİHLERİ ARASINDA 175 İŞ
GÜNÜ ÖĞLE YEMEĞİ VERİLMESİ, DAĞITIMI VE
SONRASI HİZMETLERİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Yüklenicinin kendi fabrikasında pişireceği yemeği ilçe
Merkezindeki 4 taşıma merkezi okullara dağıtacak
c) Süresi : İşe başlama tarihi 18.09.2017, işin bitiş tarihi 08.06.2018
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Akdağmadeni Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü
İbrahimağa Mah. Akdağmadeni/Yozgat
b) Tarihi ve saati : 05.07.2017 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1-İşletme Kayıt Belgesi (Gıda Üretim İzin Belgesi)
2-İstekliler, Yozgat İl sınırları içerisinde günlük en az 530 (Beşyüz otuz) öğrenci kapasiteli bir mutfağa sahip olduğuna dair kapasite raporunu veya Yozgat İl sınırları içereninde böyle bir mutfağı kiralayacağına veya kuracağına dair taahhütnameyi ihale aşamasında sunmak zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İstekliler, Yozgat İl sınırları içerisinde günlük en az 530 (Beşyüz otuz) öğrenci kapasiteli bir mutfağa sahip olduğuna dair kapasite raporunu veya Yozgat İl sınırları içereninde böyle bir mutfağı kiralayacağına veya kuracağına dair taahhütnameyi ihale aşamasında sunmak zorundadır.
Üzerinde ihale kalan yüklenici sözleşme aşamasında 530 kişilik kapasite raporunu ve mutfak kiraladığına dair noter onaylı kira sözleşmesini idareye sunmak zorundadır.
İhale aşamasında sunulan kapasite raporlarının ihale tarihi itibari ile geçerli olması, mutfak kiralayacağına dair taahhütte bulunanların kapasite raporları ise sözleşme tarihi itibari ile geçerli olması gerekir.
İş ortaklığında kapasite raporuna ilişkin yetkili kriter ortaklardan biri birkaçı vaya tamamı tarafından sağlanabilir. Aday veya istekli adına düzenlenmiş farklı tarihlerde birden fazla kapasite raporunun sunulması halinde kapasite tutarlarını toplamak suretiyle yeterlilik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve Özel Sektörde Malzemeli Yemek Pişirme, dağıtımı ve sonrası hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri/İnşaat Emlak Bölümü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri/İnşaat Emlak Bölümü ve Akdağmadeni Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

YEMEK HİZMETİ ALIM İHALESİ
AKDAĞMADENİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Akdağmadeni İlçesine Bağlı Taşımalı Eğitim Kapsamında Bulunan 17 Taşıma Merkezindeki 1286 İlkokul/ortaokul Öğrencisine 18 Eylül 2017-08 Haziran 2018 Tarihleri Arasında 175 İş Günü Öğle Yemeği Verilmesi, Dağıtımı Ve Sonrası Hizmetleri hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/274963
1-İdarenin
a) Adresi : Ibrahimaga Mah. Hükümet Konağı Kat: 4 66300
AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141580 – 3543141581
c) Elektronik Posta Adresi : akdagmadeni66@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : AKDAĞMADENİ İLÇESİNE BAĞLI TAŞIMALI EĞİTİM
KAPSAMINDA BULUNAN 17 TAŞIMA MERKEZİNDEKİ 1286 İLKOKUL/ORTAOKUL ÖĞRENCİSİNE 18 EYLÜL
2017-08 HAZİRAN 2018 TARİHLERİ ARASINDA 175
İŞ GÜNÜ ÖĞLE YEMEĞİ VERİLMESİ, DAĞITIMI VE
SONRASI HİZMETLERİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Yüklenicinin kendi fabrikasında pişireceği yemeği 17
Taşıma merkezi okullara dağıtacaktır.
c) Süresi : İşe başlama tarihi 18.09.2017, işin bitiş tarihi 08.06.2018
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Akdağmadeni Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü İbrahimağa Mah. Akdağmadeni/Yozgat
b) Tarihi ve saati : 04.07.2017 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1-İşletme Kayıt Belgesi (Gıda Üretim İzin Belgesi)
2- İstekliler, Yozgat İl sınırları içerisinde günlük en az 1286 (Binikiyüzseksenaltı) öğrenci kapasiteli bir mutfağa sahip olduğuna dair kapasite raporunu veya Yozgat İl sınırları içereninde böyle bir mutfağı kiralayacağına veya kuracağına dair taahhütnameyi ihale aşamasında sunmak zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İstekliler, Yozgat İl sınırları içerisinde günlük en az 1286 (Binikiyüzseksenaltı) öğrenci kapasiteli bir mutfağa sahip olduğuna dair kapasite raporunu veya Yozgat İl sınırları içereninde böyle bir mutfağı kiralayacağına veya kuracağına dair taahhütnameyi ihale aşamasında sunmak zorundadır.
Üzerinde ihale kalan yüklenici sözleşme aşamasında 1286 kişilik kapasite raporunu ve mutfak kiraladığına dair noter onaylı kira sözleşmesini idareye sunmak zorundadır.
İhale aşamasında sunulan kapasite raporlarının ihale tarihi itibari ile geçerli olması, mutfak kiralayacağına dair taahhütte bulunanların kapasite raporları ise sözleşme tarihi itibari ile geçerli olması gerekir.
İş ortaklığında kapasite raporuna ilişkin yetkili kriter ortaklardan biri birkaçı vaya tamamı tarafından sağlanabilir. Aday veya istekli adına düzenlenmiş farklı tarihlerde birden fazla kapasite raporunun sunulması halinde kapasite tutarlarını toplamak suretiyle yeterlilik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu ve Özel Sektörde Malzemeli Yemek Pişirme, dağıtımı ve sonrası hizmetleri benzer iş olarak kabul edilcektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri/İnşaat Emlak Bölümü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri/İnşaat Emlak Bölümü ve Akdağmadeni Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

AKDAĞMADENİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI

AKDAĞMADENİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS YOLU BAKIMI İŞİ
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KAYSERİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Servis Yolu Bakımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/276805
1-İdarenin
a) Adresi : Örnekevler Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. Menekşe Sok. No:11 KOCASİNAN/KAYSERİ
b) Telefon ve faks numarası : 3522221104 – 3522323800
c) Elektronik Posta Adresi : ismailekici@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
250 Km Servis yolları tamir bakımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Servis Yolu Bakımı İşi
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 45(kırk beş) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü Örnekevler Mah Menekşe Sk. No:11 Kocasinan/KAYSERİ
b) Tarihi ve saati : 29.06.2017 – 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Yol Yapım, Tamir ve Bakımı İşleri ve Her türlü fidan dikimi, ağaçlandırma, erozyon kontrolü, fidan üretimi, rehabilitasyon, fidan bakımı, mera ıslahı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Doküman bedelinin, İdarenin, Ziraat Bankası, IBAN: TR52 0001 0001 5957 9552 2250 01 numaralı hesabına, dekont üzerine ??İhalenin Kayıt Numarası, Doküman Bedeli İçindir.?? ibaresi ve istekli adı/unvanı ile TC/VN numarası yazdırarak yatırılması koşulu ile İdarenin özel bütçe ihale biriminden adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

T.C. AKDAĞMADENİ İCRA DAİRESİ
2017/28 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Yozgat ili Saraykent ilçesi Divanlı Köyü 111 ada 102 parselde mukim tarladır. Taşınmazın doğusu kısmen hali arazi, kısmen tarla, batısı tarla kuzeyi kayalık hali arazi, güneyi ise kısmen tarlalar ile çevrilidir. Taşınmazın toprak yapısı kumlu tınlı silt karakterlidir. Yeterli toprak derinliği, havalanma ve su tutma kapasitesine sahip hafif taşlıdır. Eğimi yaklaşık %2-3 arasında ter almaktadır. Taşınmaz mevcut hali ile buğday ekili haldedir. Taşınmazın niteliği tarla olup, kuru (kıraç) tarım arazisi vasfındadır. Taşınmaz Belediye imar planı dışındadır.
Adresi : Divanlı Köyü Saraykent / YOZGAT
Yüzölçümü : 18.900,68 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Yok , inşaat tarzı Şehir imar planı içerisinde bulunmamaktadır.
Kıymeti : 60.482,17 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Muhtelif ipotek ve haciz şerhleri vardır.
1. Satış Günü : 13/07/2017 günü 14:00 – 14:10 arası
2. Satış Günü : 10/08/2017 günü 14:00 – 14:10 arası
Satış Yeri : AKDAĞMADENİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KAPI ÖNÜ AKDAĞMADENİ ADLİYESİ AKDAĞMADENİ/YOZGAT
Satış şartları :
1-ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20′si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/28 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/05/2017

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

5000 M² RENKSİZ KİLİTLİ BETON PARKE TAŞI (8 CM)
VE 600 METRE RENKSİZ BETON BORDÜR TAŞI
(15X23X50 CM) ALIMI
AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI

 

5000 M² RENKSİZ KİLİTLİ BETON PARKE TAŞI (8 CM) VE 600 METRE RENKSİZ BETON BORDÜR TAŞI (15X23X50 CM) ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/267714
1-İdarenin
a) Adresi : İBRAHİMAĞA MAH. DUMLUPINAR CAD. NO:2 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141312 – 3543141245
c) Elektronik Posta Adresi : akdagmadenifenisleri66@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 5000 M² RENKSİZ KİLİTLİ BETON PARKE TAŞI
(8 CM) VE 600 METRE RENKSİZ BETON BORDÜR TAŞI (15X23X50 CM) ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : AKDAĞMADENİ İLÇESİ GÜNEYLİ MAHALLESİ
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN 5 GÜN SONRA
90 GÜN İÇERİSİNDE PEYDER PEY TESLİM EDİLECEKTİR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İBRAHİMAĞA MAH. DUMLUPINAR CAD. NO:2
b) Tarihi ve saati : 14.06.2017 – 15:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN SANAYİ SİCİL BELGESİ,
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İBRAHİMAĞA MAH. DUMLUPINAR CAD. NO:2 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

YOL YAPTIRILACAKTIR
UMUTLU BELEDİYESİ
İHALE İLANI

 

9000 M2 8CM KALINLIĞINDA GRİ VE RENKLİ KİLİTLİ PARKE TAŞ YAPIMI VE 1500 MT 15*30*50/70 EBATLARINDA BETON BORDÜR TAŞ YAPIMI İHALE İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2017/258869
1-İdarenin
a) Adresi : KALE MAHALLESİ CUMHURİYET
CADDESİ 40/2 66370 UMUTLU KASABASI
AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543439140 – 3543439146
c) Elektronik Posta Adresi : umutlubelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 9000 M2 KİLİTLİ 8.CM KALINLIĞINDA GRİ VE RENKLİ KİLİTLİ PARKE TAŞ YAPIMI VE 1500 MT 15*30*50/70 EBATLARINDA BETON BORDÜR TAŞ YAPIMI İHALE İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : UMUTLU BELEDİYESİ KASABAMIZ VE MAHALLELERİMİZİN MUHTELİF CADDE VE SOKAKLARINA
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün
içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 100 (YÜZ) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : UMUTLU BELEDİYESİ CUMHURİYET CADDESİ KALE MAH.NO:40/1
b) Tarihi ve saati : 13.06.2017 – 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
A / V GURUBU KARAYOLU İŞLERİ (ALTYAPI İŞLERİ ÜST YAPI İŞLERİ)
1.OTOYOLLARI
2.İL KÖY YOLLARI
3.CADDE VE SOKAK YAPIM İŞLERİ
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
ŞANTİYE ŞEFİ (İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ)
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 400 TRY (Türk Lirası) karşılığı UMUTLU BELEDİYESİ MUHASEBE VE TAHSİLAT SERVİSİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar UMUTLU BELEDİYESİ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞINA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

İÇME SUYU HATTI İÇİN HDPE BORU VE EKLERİ ALIMI

AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI

İÇME SUYU HATTI İÇİN HDPE BORU VE EKLERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/217145
1-İdarenin
a) Adresi : İBRAHİMAĞA MAH. DUMLUPINAR CAD. NO:2
66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141312 – 3543141245
c) Elektronik Posta Adresi : akdagmadenifenisleri66@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : – 1800 MT. 110 MM PN 16 HDPE BORU, – 1 ADT Ø
40 m³/h Hm;210 Mss 37 KW KOMP PASL.DALGIÇ
POM. – 1 ADT 50 HP 37 KW KOMP. ve S.STATERLİ
KORUMA PNS, – 1 ADT 110 ‘luk VANA, – 1 ADT
110 ‘luk ÇEKWAF, – Ø 110 16 ATÜ HDPE BORU ALIN
KAYN (150 ADET) ,
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ GARAJ DEPOSUNA
c) Teslim tarihi : SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN BEŞ DÜN SONRA
BAŞLAR 15 GÜN İÇİNDE MALIN TAMAMI TESLİM EDİLİR
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İBRAHİMAĞA MAH. DUMLUPINAR CAD. NO:2
b) Tarihi ve saati : 18.05.2017 – 15:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
ADAY VEYA İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN SANAYİ SİCİL BELGESİ
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
ISO 9001 KALİTE SİSTEMİNDE OLACAKTIR.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İBRAHİMAĞA MAH. DUMLUPINAR CAD. NO:2 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ GIDA PAKETİ ALIMI
İHALE İLANI

Fakir ve Muhtaç Ailelere Dağıtılmak Üzere Gıda Paketi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/219175
1-İdarenin
a) Adresi : BELEDİYE BAŞKANLIĞI İBRAHİMAĞA MAHALLESİ DUMLUPINAR CADDESİ 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141312 – 3543141245
c) Elektronik Posta Adresi : akdagmadenibldsi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
2 kg700 adet sıvıyağ, 1 kg700 adetçay, 2 kg 700 adet tozşeker, 1 kg 700 adetprinç, 830gr 700 adetsalça, 1 kg700 adet siyahzeytin, 500 gr 1400 adetmakarna, 1 kg700 adetfasulye, 1 kg700 adetnohut, 1 kg700 adet kırmızımercimek, 500 gr1400 paketşehriye
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Malzemeler; yüklenici ile sözleşme imzalandıktan sonraki 1. günden itibaren günlük 30 paketten az olmamak üzere teslim alınacak, 25 gün içerisinde mal alımı tamamlanacaktır.
c) Teslim tarihi : Malzemeler; yüklenici ile sözleşme imzalandıktan sonraki 1. günden itibaren günlük 30 paketten az olmamak üzere teslim alınacak, 25 gün içerisinde mal alımı tamamlanacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Akdağmadeni Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 15.05.2017 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
Ürünler TSE standartlarında olacaktır.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

T.C.
AKDAĞMADENİ İCRA DAİRESİ
2016/759 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50′sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50′sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 18/04/2017

İhale Tarihi : 23/05/2017 günü, saat 11:00 – 11:10 arası.
2.İhale Tarihi : 14/06/2017 günü, saat 11:00 – 11:10 arası.
İhale Yeri : YENİ TERMİNAL YANI ŞAHBAZLAR NEW HOLLAND
TRAKTÖR BAYİİ AKDAĞMADENİ/YOZGAT

No
Takdir Edilen
Değeri TL.
Adedi
KDV
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1
50.000,00
1
%1
Satışa konu taşınır 66HH513 plakalı New Holland Marka Traktör olup TTS tipinde ve 2014 modeldir. Aracın ruhsat ve anahtarı mevcut olup genelitibariyle görünürde hasarı bulunmamaktadır. Traktrörün motor no: TTF803525A313T340678 şasi no HFT089615 dir. Gelir İdaresi Başkanlığının özelge ile belirttiği üzere KDV oranı %1 uygulanmaktadır. DİKKAT: Satışa çıkarılan aracın yedieminin bulunduğu adreste ihaleye katılacaklarca görülmesinin ihaleye katılacakların menfaatlerine olduğu, aracı gördükleri hali ile alacakları ve satış sonrası olabilecek menfii durumları baştan kabul etmiş oldukları ile Müdürlüğümüzün bu hususta sorumlu tutulamayacağı hususu ihtar olunur.

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

AKDAĞMADENİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AKDAĞMADENİ VE AKÇAKIŞLA ŞEFLİKLERİNDE YENİ YOL YAPIM İŞİ
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-AKMAĞDENİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Akdağmadeni ve Akçakışla Şefliklerinde Yeni Yol Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2017/188769
1-İdarenin
a) Adresi : ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TEĞ. PORSUK CAD. NO: 13 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141229 – 3543144035
c) Elektronik Posta Adresi : onurkaya@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı :
Akçakışla Orman İşletme Şefliğinde 2.591 metre Akdağmadeni Orman İşletme Şefliğinde 4.985 metre B tipi tali orman yolu yapımı için 8 kalem yapım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Akçakışla Orman İşletme Şefliği 339 kod nolu yol ve Akdağmadeni Orman İşletme şefliği muhtelif kod nolu yol
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 75 (yetmişbeş) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TEĞ. PORSUK CAD. NO: 13 66300 – AKDAĞMADENİ / YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 04.05.2017 – 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

V. GRUP: Karayolu işleri (alt yapı+Üst yapı)

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Orman Mühendisliği /İnşaat Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

 

 

20000 LİTRE EURO DİZEL MOTORİN MAL ALIMI
1000 LİTRE LPG GAZ MAL ALIMI
UMUTLU BELEDİYESİ
İHALE İLANI

 

20000 LİTRE EURO DİZEL MOTORİN MAL ALIMI 1000 LİTRE LPG GAZ MAL ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/188074
1-İdarenin
a) Adresi : KALE MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ 40/2 66370 UMUTLU KASABASI AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543439140 – 3543439146
c) Elektronik Posta Adresi : umutlubelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görüle-
bileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 20.000 LİTRE EURO DİZEL MOTORİN MAL ALIMI 1000 LİTRE LPG GAZ MAL ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : UMUTLU BELEDİYESİ GÖREVLİ PERSONELE AYLIK BELEDİYEMİZİN İHTİYACI DOĞRULTUSUNDA PEYDER PEYİ AKARYAKIT FİŞ KARŞILIĞINDA TESLİMİ YAPILACAKTIR
c) Teslim tarihi : MAL ALIMI 15.01.2017 VE 31.12.2017 TARİHLERİ
ARASINDA YAPILACAKTIR
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Umutlu Belediyesi Cumhuriyet Caddesi Kale Mahallesi No : 40
b) Tarihi ve saati : 28.04.2017 – 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Umutlu Belediyesi Fen İşleri ve Muhasebe Müdürlüğünden adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Umutlu Belediyesi İhale Komisyon Başkanlığına adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

AKDAĞMADENİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
İLAN

 

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen hurdalar şartnamesi dahilinde 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca açık artırma suretiyle satışı yapılacaktır.
Hurda satış ihalesi 25 Nisan 2017 Salı günü Belediye Encümeni huzurunda Yazı İşleri Müdürlüğünde yapılacaktır. Şartnameleri her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
İsteklilerin;
GERÇEK KİŞİLERDEN:
- Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı ile beraber)
- Nüfus Kayıt Örneği – Gerçek kişiler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, vekâletname ile vekile ait Nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ile beraber)
- Geçici teminatın yatırıldığına dair belge.
- Belediyemize borcu olmadığına dair yazı. (Su, Emlak, Kira, Çtv. vb.)
TÜZEL KİŞİLERDEN:
- Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,
- Sicil tasdiknamesi,
- Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,
- Geçici teminatın yatırıldığına dair belge,
- Belediyemize borcu olmadığına dair yazı. (Su, Emlak, Kira, Çtv. vb. borcu olmadığını belgeleyecektir.)
Tüm isteklilerin belirlenen gün ve saatte Belediye Encümeni’ne müracaatları ilan olunur. Satışı yapılacak Hurda listesi:

 

S.No
Adresi
Muhammen Bedeli (1 kg fiyatı)
Geçici Teminat
1
2
3
4
1 adet kepçe

Alüminyum
Bakır
1,10.-TL
1,10.-TL
3,00.-TL
10,00 TL
500,00.-TL
1.000,00.-TL
200,00.-TL
200,00.-TL
1 adet otobüs, 1 adet çöp kamyonu,
1 adet konteynır

 

 

AKDAĞMADENİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Belediyemize ait, hurdalar;
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden, 25/04/2017 Salı günü Açık Artırma Usulü ile ayrı ayrı satışı yapılacaktır.
Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir. İhale Tarihi ve Yeri: 25/04/2017 Salı günü saat:14.00′de Yazı İşleri Müdürlüğünde Encümen huzurunda yapılacaktır.
İsteklilerde Aranan Belgeler: A- Kanuni ikametgah belgesi, B-Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi, C- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi, D- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermeleri. E- Geçici Teminatlarını Belediyemiz Veznesine yatırılması, geçici teminat ve ihale şartname alındı belgelerini komisyona vermeleri şarttır. F-İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık Sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) G- İhaleye katılacak olanların, usul ve fürularının Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri, H- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair ilgili kurumlardan belge getirecektir. İ) İhaleye katılacak olanların İhalenin yapılacağı saatten önce, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır ilan olunur.

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR
AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI

 

SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2017/148012
1-İdarenin
a) Adresi : İBRAHİMAĞA MAH. DUMLUPINAR CAD. NO:2 66300
AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141312 – 3543141245
c) Elektronik Posta Adresi : akdagmadenifenisleri66@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1.250.000 KW/H SERBETS PİYASADAN ELEKTRİK ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : BELEDİYEMİZ HİZMET BİNASI VE BAĞLI BULUNAN
DİĞER TÜM TESİSLER
c) Teslim tarihi : sözleşme imzalandıktan sonra beş takvim günü içerisinde
işe başlanacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İBRAHİMAĞA MAH. DUMLUPINAR CAD. NO:2
b) Tarihi ve saati : 25.04.2017 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Elektrik Enerjisi Satış İşleri Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İBRAHİMAĞA MAH. DUMLUPINAR CAD. NO:2 adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

 

————————————————————————————————————————–

 

İHALE İLANI

AKDAĞMADENİ İLÇE TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI ONARIM İŞİ

 

 

Akdağmadeni İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Hizmet Binası Onarım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2017/135386
1-İdarenin
a) Adresi : EMEK Mah. SİVAS Cad.20 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141309 – 3543141319
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet onarım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Akdağmadeni İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Toplantı Salonu
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Emek Mah. Sivas Cad. Ayçiçek Petrol Karşısı
b) Tarihi ve saati : 12.04.2017 – 15:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
B.3.GRUP BENZER İŞLER
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
ÜNİVERSİTELERİN MİMARLIK ve MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLANLAR
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İdari Mali İşler Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Toplantı Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————–

 

 

T.C.
YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ
TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’DE
BULUNAN YOZGAT İL ÖZEL
İDARESİNE AİT HİSSENİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA
İHALE İLANI

 

TARIM KREDİ YEM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin 107.062.354,00.-TL.’lik sermayesi içerisinde, Yozgat İl Özel İdaresi’nin % 3,1052 oranındaki iştirak hissesi, Yozgat İl Özel İdaresi (İdare) tarafından, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

 

ŞİRKETİN ADI                       SATIŞA KONU HİSSE ORANI  %
GEÇİCİ
TEMİNAT
BEDELİ
(TL.)
ŞARTNAME
BEDELİ
(TL.)

SON TEKLİF
VERME
TARİH VE
SAATİ

 

Tarım Kredi Yem Sanayi ve
Ticaret A.Ş.
3,1052
250.000,00
500,00

27.03.2017
Saat: 11,00′de

 

1) İhale; 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun kapsamında, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle, PAZARLIK USULÜ ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinden hazır bulunanların katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.
2) Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremez.
3) İhaleye gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilir. Yatırım fonları ancak Ortak Girişim Grubuna dahil olarak ihaleye katılabilirler. Ortak Girişim Grupları sadece yatırım fonlarından oluşamaz.
4) Teklif sahiplerinden ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda, geçici teminat olarak nakit veya banka teminat mektubu alınacaktır.
5) İhaleye katılabilmek için İhale Şartname ve eklerinin alınması zorunludur. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birisinin İhale Şartnamesi alması yeterlidir.
Yukarıda tabloda belirtilen Şartname bedeli:
Yozgat İl Özel İdaresinin; T.C Ziraat Bankası Yozgat Merkez Şube Müdürlüğü’ndeki TR92 0001 000 2573 2935 786-5004 veya Vakıflar Bankası Yozgat Şube Müdürlüğü nezdindeki TR 36000 1500 15800 7293643179 nolu hesaplarından birine, ihaleye katılacak olan gerçek kişi veya tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubunun adının veya üyelerinden birinin isminin de açıkça belirtildiği “Yozgat İl Özel İdaresi’nin Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki hisse satış Şartname Bedeli” ifadesini içerir şekilde yatırılarak, banka dekontu ile Yozgat İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğü veya Encümen Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi halinde, ihale şartnamesi temin edilebilecektir. İhale Şartnamesi ve eklerini almak için ödenen bedeller her ne suretle olursa olsun iade edilmez.
6) Teklifler Türk Lirası olarak alınacak ve ihale Türk Lirası üzerinden sonuçlandırılacaktır.
7) Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar, İdarenin aşağıda belirtilen adresine teslim edilmiş olacaktır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdareye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) İdare, ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İdare; ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.
İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.
9) Satışa konu hissenin yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye de kurulan yabancı sermayeli şirketlere devri yürürlükteki doğrudan yabancı yatırımlar kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, satışın mümkün olup, olmadığını, yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde önceden araştırmakla yükümlüdürler.
10) Özelleştirme işlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 4108 sayılı Kanunla değişik geçici 12. maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanunun 27. maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
11) İhaleye ait bilgiler, 0354 212 1048 – 0354 212 1037 (Mali Hizmetler Müdürlüğü 1130 veya Encümen Müdürlüğü 1170 dahili numaralı telefonlardan) ve www.Yozgatozelidare.gov.tr. adresinden alınabilir.
12) Teklifler; Yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar, A. Nohutlu Mah. Sakarya Caddesi İl Özel İdaresi Ana Hizmet Binasında bulunan, Evrak Kayıt Servisine, (Teslim alma tutanağı karşılığında) elden veya posta yolu ile teslim edilmesi zorunludur. Posta yolu ile teslimde her ne sebeple olursa olsun, meydana gelecek gecikme halinde, teklifler değerlendirmeye alınmaz ve İDARE’ye sorumluluk yüklenemez.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
T.C.
AKDAĞMADENİ
İCRA DAİRESİ
2016/101 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50′sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50′sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 09/03/2017

1.İhale Tarihi : 12/04/2017 günü, saat 11:00 – 11:10 arası.
2.İhale Tarihi : 27/04/2017 günü, saat 11:00 – 11:10 arası.
İhale Yeri : AKYÜZLER OTO TAMİRHANESİ SANAYİ SİTESİ
E/BLOK NO:100 AKDAĞMADENİ/YOZGAT

 

No
Takdir
Edilen
Değeri TL.
Adedi
KDV
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1 Adet JBZ SERİSİ KARTON BARDAK MAKİNESİ Satışa
konu taşınır JBZ Serisi Karton Bardak Makinesi olup elektirik
kontrol panosunun ayrıca mevcuttur. Satışa konu makine
kıymet takdiri yapıldığı esnada makinenin elektirik sistemine
bağlı olmadığı ve elektrik olmadığı için çalışmadığı tespit
edilmiştir. Kıymet takdiri yapıldığında makine üzerinde
herhangi bir arıza ve eksiklik görülmemiştir ve makinenin
halihazırda çalışır durumda olduğu düşünülerek piyasa
araştırması yapılmıştır.
1
20.000,00
1
Adet
%18

 

 

 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

 

HASBEK – SARAYKENT – HALHACI EROZYON
KONTROL SAHALARINDA
FİDAN DİKİMİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI

 

Hasbek-Saraykent-Halhacı Erozyon kontrol sahalarında fidan dikimi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2017/94116
1-İdarenin
a) Adresi : Örnekevler Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. Menekşe
Sok. No:11 KOCASİNAN/KAYSERİ
b) Telefon ve faks numarası : 3522221104 – 3522323800
c) Elektronik Posta Adresi : ismailekici@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
görülebileceği internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 70.000 Tüplü Fidan, 50.000 Çıplak köklü Yapraklı fidan
dikimi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Yozgat ili Akdağmadeni ilçesi Hasbek-Saraykent-
Halhacı köyü
c) Suresi : İşe başlama tarihinden itibaren 30(Otuz) gündür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü Örnekevler Mah.
Menekşe Sk. No:11 Kocasinan/KAYSERİ
b) Tarihi ve saati : 17.03.2017 – 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Makina ve/veya iş gücü ile yapılan, (Ağaçlandırma, işleri, Erozyon kontrolü, işleri, Toprak muhafaza işleri ve Etüt proje işleri) ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) Doküman bedelinin, İdarenin Ziraat Bankası, IBAN: TR52 0001 0001 5957 9552 2250 01 numaralı hesabına, dekont üzerine ??İhalenin kayıt numarası, Doküman Bedeli İçindir.?? İbaresi ve istekli adı/unvanı ile TC/VN numarası yazdırarak yatırılması koşulu ile İdarenin özel bütçe ihale biriminden adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler teklifini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

 

 

———————————————————————————————————————————————————————-

 

 

 

AKDAĞMADENİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ
SON DEPOSU HİZMET BİNASI ELEKTRİK TESİSİ KURULMASI
İLE HİZMET BİNASI İLE 3 ADET GÖZETLEME KULESİNE
PARATONER TESİSİ YAPIM İŞİ
İHALE İLANI
Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Merkez Son Deposu Hizmet Binası Elektrik Tesisi Kurulması ile Hizmet Binası ile 3 Adet Gözetleme Kulesine Paratoner Tesisi Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası:2017/91672
1-İdarenin
a) Adresi : ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TEĞ. PORSUK CAD. NO: 13
66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141229 – 3543144035
c) Elektronik Posta Adresi : onurkaya@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
görülebileceği internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 22 kalem Elektirik Tesisi ve 6 kalem Paratoner tesisi
yapım işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Yozgat Akdağmadeni İlçe Merkezinde Elektirk tesisi ve
1 adet Paratoner Tesisi, İlçe Merkezine En fazla 50 km
mesafede bulunan Yangın Gözetleme Kulelerinde 3
adet Paratoner Tesisi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : ÇAMLIK MAH. ŞEHİT TEĞMEN CENGİZ PORSUK
CAD. 13 66300 – AKDAĞMADENİ / YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 14.03.2017 – 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI LİSTESİNDE YER ALAN D I, D III VEYA D IV GRUBU İŞLER BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ DİPLOMASI
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

———————————————————————————————————————————————————————-

 

 

 

KURUMUMUZA AİT 17 ADET ARACIN KARAYOLLARI MOTORLU
ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI YAPILMASI
AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ İHALE İLANI

KURUMUMUZA AİT 17 ADET ARACIN KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI YAPILMASI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/65570
1-İdarenin
a) Adresi : BELEDİYE BAŞKANLIĞI İBRAHİMAĞA
MAHALLESİ DUMLUPINAR CADDESİ 66300
AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141312 – 3543141245
c) Elektronik Posta Adresi : akdagmadenibldsi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :17 ADET MUHTELİF ARACA KARAYOLLARI
MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ
SORUMLULUK SİGORTASI YAPILMASI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Akdağmadeni Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü
c) Süresi : İşe başlama tarihi 10.03.2017,
işin bitiş tarihi 10.03.2018
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Akdağmadeni Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 22.02.2017 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Bu ihaleye 7397 Sayılı Sigorta Murakabe Kanununa göre Türkiye’de faaliyette bulunan ruhsatlı sigorta şirketleri teklif verebileceklerdir. Bu ruhsatın T.C. Hazine Müsteşarlığından alınmış aslı veya noter tasdikli sureti veya ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerinin ihaleye sunulması zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————–

 

BİNA İKMAL İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
İHALE İLANI

 

Akdağmadeni İlçesi 24 Derslikli TML, 200 Öğrencilik Pansiyon Binası ve Spor Salonu İkmal Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2017/55647
1-İdarenin
a) Adresi : ASAGI NOHUTLU MAHALLESI SAKARYA CADDESI 14
66100 YOZGAT MERKEZ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3542121048 – 3542121257
c) Elektronik Posta Adresi :
ç) İhale dokümanının : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
görülebileceği internet adresi
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Akdağmadeni İlçesi 24 Derslikli TML, 200 Öğrencilik
Pansiyon, Binası ve Spor Salonu İkmal Yapım işi
Yapılacaktır. Söz konusu yapım işi betonarme karkas
Binanın ikmal Yapım işidir. İşin süresi 500 takvim gündür.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Gültepe Mah. Akdağmadeni/YOZGAT
c) işe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 20 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 500 (beşyüz) takvim günüdür.
3- ihalenin
a) Yapılacağı yer : Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Yozgat İl Özel
idaresi İhale Odası No:14 66100/YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 03.03.2017 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5ihale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtiImemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl işinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1,. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Yapım işlerinde Benzer İş Grupları Tebliği, Ek-1: Yapım işlerinde Benzer Grupları Listesinde belirtilen (B) Üstyapı (Bina) işleri III. Grup Bina İşleri ve bu işlerin ikmal inşaatı yapım işleri ile büyük onarım yapım işleri ihale konusu işe benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Fakültelerin inşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümlerinden mezun olanların diplomaları, ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale doküman’, idarenin adresinde görülebilir ve 350 TRY (Türk Lirası) karşılığı ASAGI NOHUTLU MAHALLESI SAKARYA CADDESI 14 66100 – YOZGAT MERKEZ / YOZGAT adresinden satın alınabilir.
7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Yozgat il Özel idaresi İhale Odası No:14 66100/YOZGAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren.150 (yüz elli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ İŞ YERİ KİRALAMA İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen işyerleri
yerleri şartnamesi dâhilinde 2886 sayılı Yasanın 45. maddesi uyarınca açık artırma suretiyle kiraya verilecektir.
Kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılan işyerlerinin ihalesi 20 Ocak 2017 Cuma günü Belediye Encümeni huzurunda Yazı İşleri Müdürlüğünde yapılacaktır. Şartnameleri her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebilir.
İsteklilerin;
GERÇEK KİŞİLERDEN:
- Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı ile beraber)
- Nüfus Kayıt Örneği
- Gerçek kişiler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, vekâletname ile vekile ait Nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ile beraber)
- Geçici teminatın yatırıldığına dair belge.
- Belediyemize borcu olmadığına dair yazı. (Su, Emlak, Kira, Çtv. vb.)
TÜZEL KİŞİLERDEN:
- Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,
- Sicil tasdiknamesi,
- Ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,
- Geçici teminatın yatırıldığına dair belge,
- Belediyemize borcu olmadığına dair yazı. (Su, Emlak, Kira, Çtv. vb. borcu olmadığını belgeleyecektir.)
Tüm isteklilerin belirlenen gün ve saatte Belediye Encümeni’ne müracaatları ilan olunur.
Kiraya verilecek olan işyerleri listesi:

 

S.NO                                       Adresi                                                Aylık Muhammen                                              Toplam Muhammen                     Geçici Teminat
Bedeli                                                                        Bedeli

1                                   45,46 ve 47 nolu işyerleri                        1,300,00 – TL                                                         48,800,00 TL                              1,404,00 TL

 

AKDAĞMADENİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait, Ticaret ve Kültür Merkezinde bulunan işyerleri,
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden, 20/01/2017 Cuma günü Açık Artırma Usulü ile ayrı ayrı kiraya verilecektir.
Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir.
İhale Tarihi ve Yeri: 20/01/2017 Cuma günü saat:14.00′de Yazı İşleri Müdürlüğünde Encümen huzurunda yapılacaktır.
İsteklilerde Aranan Belgeler: A- Kanuni ikametgâh belgesi, B-Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi, C- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, Noterden tasdikli imza sirküleri verilmesi, D- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermeleri, E- Geçici Teminatlarını Belediyemiz Veznesine yatırılması, geçici teminat ve ihale şartname alındı belgelerini komisyona vermeleri şarttır. F-İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır) G- İhaleye katılacak olanların, usul ve fürularının Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri, H- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair ilgili kurumlardan belge getirecektir. İ)İhaleye katılacak olanların İhalenin yapılacağı saatten önce, yukarıda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, ihale komisyonuna teslim etmeleri şarttır.
İlan olunur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 kez görüntülendi