ngsbahis bonus veren siteler bahis siteleri

ihale ilanları 2012

AKARYAKIT VE AKARYAKIT ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
BELEKCEHAN BELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2013 yılı akaryakıt ve akaryakıt ürünleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2012/193870
1-İdarenin
a) Adresi:MERKEZ MAH. YUNUS EMRE CAD. 40 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası:3543218364 – 3543218361
c) Elektronik Posta Adresi:belekcehanbelediyesi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri:Belediye mücavir alanı içersindeki istasyonlar için pompa başı belediye mücavir alan dışındaki istasyonlar için Belekcehan Belediyesi garajıdır.
c) Teslim tarihleri:Sözleşmeyi Müteakip işe başlanacaktır.31.12.2013 Tarihine kadar akaryakıt ve akaryakıt ürünleri yüklenici tarafından pompa başında yada belediyemiz garajına teslim edilecektir. Teslim için idareden yazılı talimat alınması mecburidir. (Yazılı Talimat,Akaryakıt Talep Fişleridir.)
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Merkez Mah.Yunus Emre Cad. no:40/1 PK 66300 Belekcehan Beldesi Akdağmadeni/YOZGAT
b) Tarihi ve saati: 07.01.2013 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli bir ” Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ” ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi,
b) İstekli bir ” Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ” ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş ” Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesini,
d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesini,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Belekcehan Belediyesi Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Belekcehan Belediyesi Fen İşleri Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KIRKBEŞ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

——————————————————————————————————

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
AKDAĞMADENİ 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No: 2011-672 ESAS
Bir borçtan dolayı satılmasına kara verilen taşınmazın
1.NOLU TAŞINMAZ
TAPU KAYDI : Akdağmadeni ilçesi Konacı Köyü Köyiçi Mevkii 134 Ada 65 Parselde bulunan 958.70 m2 yüzölçümlü Kargir ev, samanlık ve arsanın tamamı
ÖZELLİKLERİ : Taşınmaz üzerinde 1,5 katlı 120 m2 alana sahip bir ev ve 200 m2 alana sahip tek katlı ahır ve samanlık bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde bulunan evin bodrum katı taş duvar, zemin kat tuğla duvar olarak inşa edilmiş olup, camlar ahşap doğrama, çatı ahşap oturtma çatı ve kiremit kaplama, tavan döşemesi ise ahşap döşeme ve üzeri pişik kaplama olarak inşa edilmiştir. Yapı yaklaşık olarak 20 yıl önce inşa edilmiştir. Taşınmaz üzerinde bulunan ahır ve samanlık tek katlı olarak tuğla duvar, ahşap oturtma çatı ve oluklu saç kaplama ile kaplanmış olup, yaklaşık 15 yıl önce inşa edilmiştir. Taşınmaz hakkındaki detaylı bilgi dosyasında mevcuttur.
DEĞERİ : 58.380.00-TL
SATIŞTA KDV ORANI : % 18
2 NOLU TAŞINMAZ :
TAPU KAYDI : Akdağmadeni ilçesi Konacı Köyü Köyiçi Mevkii 134 Ada 62 Parselde bulunan 1.564,96 m2 yüzölçümlü arsanın tamamı.
ÖZELLİKLERİ: Taşınmaz hakkındaki detaylı bilgi dosyasında mevcuttur.
DEĞERİ: 15.649,00-TL
SATIŞTA KDV ORANI : %18
3 NOLU TAŞINMAZ :
TAPU KAYDI : Akdağmadeni ilçesi Konacı Köyü köyaltı Mevkii 104 Ada 7 Parselde bulunan 3.210,00 m2 yüzölçümlü tarlanın tamamı.
ÖZELLİKLERİ: Toprak yapısı killi tınlık karekterdedir. Taşınmaz 3. Sınıf sulanabilir tarım arazisi vasfında tarladır. Taşınmaz hakkındaki detaylı bilgi dosyasında mevcuttur.
DEĞERİ: 4.237,20-TL
SATIŞTA KDV ORANI : %18
Satılarak paraya çevrilecektir.
Satış Şartları :
1-Satışlar;
1 NOLU TAŞINMAZ :18.02.2013 Pazartesi günü Saat:11:00-11:10 arasında
2 NOLU TAŞINMAZ :18.02.2013 Pazartesi günü Saat:11:20-11:30 arasında
3 NOLU TAŞINMAZ :18.02.2013 Pazartesi günü Saat:11:40-11:50 arasında
Akdağmadeni Adliyesi Bahçesi adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetinin %60 ını ve rüchanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla taşınmazlar 28,02,2013 Perşembe günü Akdağmadeni Adliyesi Bahçesi adresinde aynı saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse taşınmaz en çok artıranın taahhüdü saklı kalkma üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artıma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklarının toplamından fazla ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talibi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetinin % 20′sini nispetinde pey akçesi (Türk Lirası ve devlet Tahvili dışındaki döviz kabul edilmeyecektir) veya bu miktar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcıya istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, tapu satım harcı, satış bedelinden ödenecek. Damga resmi, tahliye ve teslim masrafları ile KDV, tapu alım harcı alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaklardır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlarından ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ile satış ilanının tebliğ edilemeyen alakadarlara ilanen tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

——————————————————————————————————

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
AKDAĞMADENİ 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Dosya No: 2011-673 ESAS
Bir borçtan dolayı satılmasına kara verilen taşınmazın
TAPU KAYDI : Akdağmadeni ilçesi Konacı Köyü Köyiçi Mevkii 151 Ada 8 Parselde bulunan 415.34 m2 yüzölçümlü Kargir ev ve arsanın tamamı
ÖZELLİKLERİ : Taşınmaz üzerinde 2 katlı 130 m2 alana sahip bir ev ve 80 m2 alana sahip tek katlı ahır ve tandır bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde bulunan evin bodrum katı taş duvar, zemin kat tuğla duvar olarak inşa edilmiş olup, camlar pvc doğrama, çatı ahşap oturtma çatı ve kiremit kaplama, tavan döşemesi ise ahşap döşeme ve üzeri pişik kaplama olarak inşa edilmiştir. Yapı yaklaşık olarak 20 yıl önce yapılmıştır. Taşınmaz hakkındaki detaylı bilgi dosyasında mevcuttur.
DEĞERİ : 64.230.00-TL
Satılarak paraya çevrilecektir.
Satış Şartları :
1-Satış, 18.02.2013 Pazartesi günü Saat:10:20-10:30 arasında Akdağmadeni Adliyesi Bahçesi adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetinin %60 ını ve rüchanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 28,02,2013 Perşembe güne saat:10.20-10.30 arasında Akdağmadeni Adliyesi Bahçesi adresinde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse taşınmaz en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artıma bedelinin malın tahmin ailen kıymetinin %40 ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklarının toplamından fazla ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talibi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetinin % 20′sini nispetinde pey akçesi (Türk Lirası ve devlet Tahvili dışındaki döviz kabul edilmeyecektir) veya bu miktar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcıya istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, tapu satım harcı, satış bedelinden ödenecek.damga resmi, tahliye ve teslim masrafları ile %18 KDV, tapu alım harcı alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaklardır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlarından ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ile satış ilanının tebliğ edilemeyen alakadarlara ilanen tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

——————————————————————————————————

AKDAĞMADENİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE BÖLGE TRAFİK İSTASYON AMİRLİĞİ HİZMETLERİNDE KULLANILACAK OLAN 7800 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN VE 9000 LİTRE MOTORİN (EURODİZEL)
Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğü
Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği hizmetlerinde kullanılacak olan 7800 litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin ve 9000 litre Motorin (eurodizel) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2012/148928
1-İdarenin
a) Adresi:Akdağmadeni İlçe Emniyet müdürlüğü emek mah.180 sok 3 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası:3543141398 – 3543141396
c) Elektronik Posta Adresi:guray.ceylan@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :
İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri :Yüklenici firmanın Akdağmadeni İlçe Sınırları içerisinde belirtmiş olduğu Akaryakıt Pompa istasyonundan hizmet araçlarının depolarına ayrıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik İstasyon Amirliği jenratörlerinin yakıt depolarına teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi:Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğinden itibaren yapılacak işe başlama talimatının istekliye tebliğinden itibaren mal teslim edilecek/işe başlanacaktır. İşin süresi 31.12.2013 tarihine kadar olan takvim günüdür.(31.12.2013 dahildir) İdare satın aldığı akaryakıt ürünlerinin Akdağmadeni ilçesinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonlarından günlük yakıt fişi karşılığında teslim alacak olup, akaryakıtlar akaryakıt istasyonunda idareye ait araçlara istihkakları miktarında araç sürücüsünün nezaretinde teslim edilecektir. . İdarenin jeneratörlerde kullanmak için alacağı motorin gerek tek sefer, gerekse partiler halinde talep edildiğinde en geç (2) gün içerisinde (mesai saatlerinde) idarenin görevlendireceği memur nezaretinde (tartım, nakliye v.b. teslime kadar olan sürenin her aşamasında )hizmet binasına yerinde teslim ederek deposuna boşaltacaktır. Bu iş için hiçbir ücret talep etmeyecek, bu esnada oluşabilecek hasar veya kazalardan yüklenici sorumlu olacak, her tür masraf yüklenici tarafından karşılanacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Emek Mah. 180. Sok. No: 3 te bulunan Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğünde Bürolar Amir Vekili odası ve İhale Komisyon Başkanı odasında yapılacaktır.
b) Tarihi ve saati:17.12.2012 – 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan alınmış olan AKARYAKIT DAĞITIM ve/veya BAYİLİK LİSANSI
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Akaryakıt bayisi olduğunu gösterir bayilik sözleşmesi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bedeli Akdağmadeni Kaymakamlığı Mal Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuz karşılığında Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Destek Büro Amirliğinden adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Destek Büro Amirliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

——————————————————————————————————

4X4 PICK-UP ARAÇ ALIMI
YOZGAT AKDAĞMADENİ
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
İhale İlanı

4X4 PICK-UP ARAÇ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin f bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2012/163656
1-İdarenin
a) Adresi:İbrahimağa Mahallesi Dumlupınar Caddesi 1 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası:3543141585 – 3543144418
c) Elektronik Posta Adresi:akdagmadenisydv@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale Konusu Malın
a) Niteliği, türü ve miktarı:İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :İdarece belirlenecektir.
c) Teslim tarihi:sözleşmenin imzalanmasını müteakip 15 gün içinde
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer:Akdağmadeni Kaymakamlık Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati:16.11.2012 – 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde,ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif Edilen Araca ait katolog ve fotograflar istenilmesi halinde komisyona sunulacaktır
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası)karşılığı Akdağmadeni Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfıadresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

——————————————————————————————————

T.C.
AKDAĞMADENİ
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2012/1 Satış
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
1 Taşınmazın;
Tapu Kaydı : YOZGAT ili, AKDAĞMADENİ ilçesi, Yeşildere mahallesi/köyü, pafta, 237 ada, 2 parsel, 2604 m2, Tarla
1.Satış Günü : 07/12/2012
2.Satış Günü : 17/12/2012
Satış Saati : 10:00 – 10:10 – Arası
Satış Yeri : Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürü Odası
Muhammen Bedeli : 39.161,95-TL
2 Taşınmazın;
Tapu Kaydı : YOZGAT ili, AKDAĞMADENİ ilçesi, İbrahimağa mahallesi/köyü, pafta, 143 ada, 8 parsel, 311 m2, Arazi
1.Satış Günü : 07/12/2012
2.Satış Günü : 17/12/2012
Satış Saati : 10:20 – 10:30 – Arası
Satış Yeri : Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürü Odası
Muhammen Bedeli : 49.370,50-TL
Satış Şartları;
1-Satış yukarıda belirtilen birinci satış gününde, satış saatleri arasında satış yerinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla yukarıda belirtilen ikinci satış gününde aynı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40’ ını bulması lazımdır. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20’sini nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcıya istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde memurluğumuza bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra İflas Kanunun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve yüzde 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları gerekmektedir.
İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(İİKm.126)

——————————————————————————————————

AKDAĞMADENİ
1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN
TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI
DOSYA NO:2005/570 ESAS
Bir borçtan dolayı satılmasına karar verilen taşınmazın;
TAPU KAYDI: Akdağmadeni ilçesi Şahneredesi Köyü, Celal Boğazı mevkii, 111 Ada 90 Parselde bulunan 10.794,62 m2 yüzölçümlü Kerpiç ev, ahır ve tarlanın ½ hissesi
ÖZELLİKLERİ: Gayrimenkulün yüzölçümü tapu kayıtlarında her ne kadar 22.099,59 m2 görülmekte ise de fen bilirkişisinin zeminde yapmış olduğu ölçüm neticesinde taşınmazın alanının 10.794,62 m2 olduğunu tesBit etmiştir. Parsel içerisinde 190 m2 alana sahip bir ahır ve bakıcı evi (aynı bina içerisinde) ve ayrı olarak birde 100 m2 alana sahip samanlık binası mevcuttur. Yapılar yaklaşık 20-25 yıl önce yapıldığından ayrıca bakımsızlıktan dolayı yıpranmıştır. Hatta yer yer çatılarda bozulmalar görülmüştür. Taşınmazın mevcut hali toprak yapısı ve bitki örtüsünden 7-8 yıldır işlenmediği anlaşılmış olup, yüzeyi çok yıllık yabancı otlarla örtülü haldedir. Güney ve Kuzey sınırları ağaç kazıK üzerine dikenli tel ile çevrilmiştir. Ahır ve ev dışında kalan ve daha önceleri tarla olarak kullanılan kısımlar III. sınıf tarım arazisi niteliğindedir. Niteliği tarladır. Taşınmaz içerisinde 2 adet 10-12 yaşlı elma ağacı, 3 adet 10-12 yaşlı erik ağacı, 3 adet 13-15 yaşlı ceviz ağacı bulunmaktadır. Taşınmaz hakkındaki detaylı bilgi dosyasında mevcuttur.
DEĞERİ: 49.462,40-TL
Satılarak paraya çevrilecektir.
Satış Şartları :
1-Satış 04.12.2012 Salı günü saat:10.00-10.10 arasında Akdağmadeni Adliye Sarayı Bahçesi’nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60′ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 14.12.2012 Cuma günü saat:10.00-10.10 arasında Akdağmadeni Adliye Sarayı Bahçesi adresinde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse taşınmaz en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40′ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklarının toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2)- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetinin %20′sini nispetinde pey akçesi ( Türk Lirası ve devlet tahvili dışındaki döviz kabul edilmeyecektir) veya bu miktar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, tapu satım harcı satış bedelinden ödenecek, tahliye ve teslim masrafları ile %18 KDV, tapu alım harcı alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
3)- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4)- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve arıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5)- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6)- Satışa iştirak edenlerin Şartnameyi görmüş ve mündereceatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ile satış ilanının tebliğ edilemeyen alakadarlara ilanen tebliğ yerine kaim olacağı ilan olunur.
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

——————————————————————————————————

2012 YILI YAKACAK ALIMI
AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ
İHALE İLANI
2012 Yılı Yakacak alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2012/154568
1-İdarenin
a) Adresi:BELEDİYE BAŞKANLIĞI AHISAVI MAH. SAKARYA CAD. No:1 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası:3543141312 – 3543141245
c) Elektronik Posta Adresi:akdagmadenibldsi@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Akdağmadeni Belediyesi
c) Teslim tarihi:mallar sözleşme imzalandıktan sonra beş gün içerisinde eksiksiz bir şekilde Belediye Muayene Kabul Komisyonu üyelerince teslim alınacaktır.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer:Akdağmadeni Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati:31.10.2012 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Faaliyet Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
Yetkili Satıcı Belgesi
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Mallar TSE belgeli olacaktır.
4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası)karşılığı Akdağmadeni Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminatvereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmişbeş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

——————————————————————————————————

AKDAĞMADENİ FATİH KURAN KURSU BİNASI İKMAL İNŞAATI
BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Akdağmadeni İlçe Müftülük
İhale İlanı

Akdağmadeni Fatih Kuran Kursu Binası İkmal inşaatı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2012/152658
1-İdarenin
a) Adresi : IBRAHIMAGA MAHALLESI ZIYA GÖKALP 21 66300 – AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141316 – 3543144734
c) Elektronik Posta Adresi : akdagmadenimuf@diyanet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Akdağmadeni Fatih kuran KUrsu
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Akdağmadeni İlçe Müftülüğü
b) Tarihi ve saati : 31.10.2012 – 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 51 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Her türlü inşaat yapım işleri benzeri iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Bütün okulların inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümlerinden mezun olanların diploması kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni İlçe Müftülüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni İlçe Müftülüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1Formun Üstü

——————————————————————————————————

AKDAĞMADENİ MÜFTÜLÜK HİZMET BİNASI ONARIM VE YAPIM İŞİ
BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Akdağmadeni İlçe Müftülük
İhale İlanı
Akdağmadeni Müftülük Hizmet Binası Onarım ve Yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası: 2012/153398
1-İdarenin
a) Adresi: İBRAHIMAĞA MAHALLESI ZİYA GÖKALP 21 66300 – AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası:3543141316 – 3543144734
c) Elektronik Posta Adresi:akdagmadeni@diyanet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:Akdağmadeni Müftülüğü
c) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi:Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer:Akdağmadeni İlçe Müftülüğü
b) Tarihi ve saati:31.10.2012 – 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 51 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Her türlü inşaat yapım işleri benzeri iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
bütün okulların inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümlerinden mezun olanların diploması kabul edilecektir
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni İlçe Müftülüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni İlçe Müftülüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

——————————————————————————————————

İLAN
AKDAĞMADENİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN

ESAS NO: 2012/134
KARAR NO:2012/330

DAVALI: GABRİELE SCHULZ GÜRKAN- Yozgat ili, Akdağmadeni ilçesi, Çardak köyü nüfusuna kayıtlı.
Davacı MEHMET GÜRKAN aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliği edildiği, yapılan yargılama sonucunda verilen mahkememiz kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
HÜKÜM:
1-Davanın kabulü ile Yozgat ili, Akdağmadeni ilçesi, Çardak köyü cilt 30, hane 50’de nüfusa kayıtlı, Sadık ve Zeliha’den olma, 13/08/1971 doğumlu davacı MEHMET GÜRKAN ile davalı GABRİELE SCHULZ GÜRKAN’ın T.M.K 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,
2/ Maddi-manevi tazminat ve nafaka konularında karar verilmesine yer olmadığına.
3/ Yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına.
4/ Harç tam ve peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
5/ Gider avansından kullanılmayan kısmın talep halinde, kararın kesinleşmesine müteakip davacı tarafa verilmesine,
6/ Karar kesinleştiğinde nüfus müdürlüğüne gönderilmesine.
Dair, davacı vekilinin yüzünde, davalının yokluğunda verilen karar taraflara tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde Yargıtay’da temyiz yolu açık olmak üzere verilen 12/09/2012 tarihli kararın, ilanının yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu kararın Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

——————————————————————————————————

4X4 ÇİFT KABİN PİCK UP
YOZGAT AKDAĞMADENİ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
İhale İlanı
4×4 Çift Kabin Pick Up alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2012/150215
1-İhalenin
a) Adresi:İbrahimağa Mahallesi Dumlupınar Caddesi 1 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası:3543141585 – 3543144418
c) Elektronik Posta Adresi:akdagfg@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Akdağmadeni/YOZGAT
c) Teslim tarihi: sözleşmenin imzalanmasına müteakip 15 takvim günü içinde.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer:Akdağmadeni Kaymakamlığı Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati :23.10.2012 – 15:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve
Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde,
bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu
gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) İstekli Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif Edilen Araca ait katalogu ve fotografı
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası)karşılığı Akdağmadeni adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfına adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (60) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

——————————————————————————————————

KURU GIDA ALIMI
KIZ MESLEK LİSESİ
İhale İlanı
KURU GIDA ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2012/141653
1-İdarenin
a) Adresi:İbrahimağa Ma. Lise Cad. 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası:3543141304 – 3543146037
c) Elektronik Posta Adresi:akdagmadenikizmeslek@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Akdağmadeni Kız Teknik Lisesi Müdürlüğüne Bağlı Pansiyon Binası
c) Teslim tarihi :24.10.2012 ALINAN KURU GIDA MALZEMELERİNİN SON KULLANIM TARİHLERİ KISA OLAN MALZEMELER İDARENİN İSTEĞİNE GÖRE PEYDER PEY OLARAK ALINACAKTIR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: AKDAĞMADENİ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI MÜDÜR YARDIMCISI
b) Tarihi ve saati: 17.10.2012 – 09:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler.
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklinin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
Satıcı olduğunu Gösteren Belge
Vergi Levhası
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı AKDAĞMADENİ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI MÜDÜR YARDIMCISI adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AKDAĞMADENİ KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI MÜDÜR YARDIMCISI ODASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 20 ( Yirmi GÜN) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

——————————————————————————————————

T.C.
AKDAĞMADENİ
(SULH HUKUK MAHKEMESİ)SATIŞ MEMURLUĞU
2012/ 2 Satış
TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI
1. Taşınmazın;
Tapu Kaydı : YOZGAT ili, AKDAĞMADENİ ilçesi, Güneyli mahallesi, 529 ada, 1parsel, 11000 m2, tarla
1.Satış Günü : 09/11/2012
2.Satış Günü : 19/11/2012
Satış Saati : 10:00 -10:10 Arası
Satış Yeri : Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürü odası
Muhammen Bedel : 11.330,00 TL
2. Taşınmazın;
Tapu Kaydı : YOZGAT ili, AKDAĞMADENİ ilçesi, Güneyli mahallesi, 523 ada,3 parsel, 19000 m2, tarla
1.Satış Günü : 09/11/2012
2.Satış Günü : 19/11/2012
Satış Saati : 10:15 – 10:25 Arası
Satış Yeri : Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürü odası
Muhammen Bedel : 14.820,00 TL
Satış Şartları;
1-Satış, yukarıda belirtilen birinci satış gününde, satış saatleri arasında satış yerinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 60′ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla yukarıda belirtilen ikinci satış gününde aynı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40′ ını bulması lazımdır. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20′sini nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcıya istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde memurluğumuza bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra İflas Kanunun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve yüzde 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları gerekmektedir.
İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (İİK m.126)

——————————————————————————————————

KİLİTLİ BETON PARKE VE BETON BORDÜR TAŞI SATIN ALINACAKTIR
AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI
RENKSİZ KİLİTLİ BETON PARKE VE BETON BORDÜR TAŞI ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2012/132988
1-İhalenin
a) Adresi:AHISAVI MAH. SAKARYA CAD. NO:1 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası:3543141312 – 3543141245
c) Elektronik Posta Adresi:akdagmadenifenisleri66@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale Kunusu Malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : AKDAĞMADENİ İLÇESİ GÜLTEPE MAHALLESİ (İŞ MAHALLİNE),
c) Teslim tarihi:GÜNLÜK 300 M² PARKE TAŞI GETİRİLECEKTİR.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer:AHİSAVİ MAH.SAKARYA CAD.NO:5 AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ MECLİS SALONU
b) Tarihi ve saati:05.10.2012 – 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İSTEKLİ ADINA DÜZENLENEN SANAYİ SİCİL BELGESİ,
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
TSE MARKALI VE ISO 9000 STANDARTLARINDA ÜRETİM BELGESİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AHİSAVİ MAH.SAKARYA CAD.NO:5 AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (YETMİŞ BEŞ ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez

——————————————————————————————————

AKDAĞMADENİ FATİH KURAN KURSU BİNASI İKMAL İNŞAATI YAPIM İŞİ
BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Akdağmadeni İlçe Müftülük
AKDAĞMADENİ FATİH KURAN KURSU BİNASI İKMAL İNŞAATI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2012/126878
1-İdarenin
a) Adresi : İBRAHİMAĞA MAHALLESİ ZİYA GÖKALP 21 66300 – AKDAĞMADENİ /YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141316 – 3543144734
c) Elektronik Posta Adresi : akdagmadenimuf@diyanet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Akdağmadeni Fatih Kuran Kursu
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İbrahimağa Mah. Ziya Gökalp Cad. Müftülük Sitesi No:21/B Akdağmadeni/YOZGAT
b) Tarihi ve saati : 24.09.2012 – 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Her türlü inşaat, yapım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: bütün okulların inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümlerinden mezun olanların diploması kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı İbrahimağa Mah. Ziya Gökalp Cad. Müftülük Sitesi No:21/B Akdağmadeni/YOZGAT adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni İlçe Müftülüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

——————————————————————————————————

BAŞÇATAK VE ÇULHALI ŞEFLİKLERİ ÜST YAPI İNŞAATI
Orman İşletme Müdürlüğü-AKDAĞMADENİ
BAŞÇATAK VE ÇULHALI ŞEFLİKLERİ ÜST YAPI İNŞAATI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası:2012/121011
1-İdarenin
a) Adresi:ÇAMLIK MAH. LÜTFULLAH KAYALAR CAD. 1 66300 AKDAĞMADENİ / YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası: 3543141229 – 3543144035
c) Elektronik Posta Adresi:akdagmadeniisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Başçatak ve Çulhalı Şeflikleri
c) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi:Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:ÇAMLIK MAH. LÜTFULLAH KAYALAR CAD. 1 66300 AKDAĞMADENİ YOZGAT
b) Tarihi ve saati:21.09.2012 – 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yol yapımı için yapılan her türlü Kazı, Dolgu, üst yapı çalışmaları ve Tesviye işleri bu işte benzer iş olarak kabul edilecektir. (Bu ihalede benzer iş olarak 17/06/2011 tarih ve 27967 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan A (V) grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir).
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Diploma
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü muhasebe servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2

——————————————————————————————————

B TİPİ YENİ ORMAN YOLU YAPIMI
Orman İşletme Müdürlüğü-AKDAĞMADENİ
B tipi Yeni Orman Yolu Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası:2012/127195
1-İdarenin
a) Adresi:ÇAMLIK MAH. LÜTFULLAH KAYALAR CAD. 1 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası:3543141229 – 3543144035
c) Elektronik Posta Adresi: akdagmadeniisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Bozhöyük Orman İşletme Şefliği
c) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi:Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :ÇAMLIK MAH. LÜTFULLAH KAYALAR CAD. 1 66300 AKDAĞMADENİ YOZGAT
b) Tarihi ve saati:20.09.2012 – 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yol yapımı için yapılan her türlü Kazı, Dolgu ve Tesviye işleri üst yapı işleri bu işte benzer iş olarak kabul edilecektir.(Bu ihalede benzer iş olarak 17/06/2011 tarih ve 27967 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan A (V) grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir).
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat veya Orman Mühendisleridir
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü muhasebe servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü muhasebe servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2

——————————————————————————————————

KURU GIDA ALIMI
Akdağmadeni Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü

KURU GIDA ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2012/127542
1-İdarenin
a) Adresi:YENİMAHALLE İMAM-HATİP CADDESİ 5/1 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası:3543141348 – 3543145666
c) Elektronik Posta Adresi:akdagmadeniihl66@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Akdağmadeni Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonu
c) Teslim tarihi :Bazı ihale malları kısmi olarak ihtiyaca göre alınacaktır. Bu konuda idare yükleniciye en az 3(Üç) gün içinde haber verecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Yeni Mahalle İmam Hatip Caddesi 5/1 66300 Akdağmadeni/YOZGAT
b) Tarihi ve saati: 24.09.2012 – 09:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyonu İdare odası adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden
e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 7 (YEDİ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

——————————————————————————————————

KÖMÜR
Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü
İhale ilanı
Kömür alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2012/122977
1-İdarenin
a) Adresi:ÇAMLIK MAH. LÜTFULLAH KAYALAR CAD. 1 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası:3543141229 – 3543144035
c) Elektronik Posta Adresi:akdagmadeniisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü
c) Teslim tarihi:
Sözleşmenin imzalanmasından sonra üç gün içerisinde teslimata başlanacak ve 30 takvim günü içerisinde teslimat bitirilecektir
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı odası
b) Tarihi ve saati: 14.09.2012 – 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü muhasebe servisi adresinden satın alınabilir. 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

——————————————————————————————————

KURU GIDA MALZEME ALIMI
Akdağmadeni Anadolu Lisesi
KURU GIDA MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2012/121440
1-İdarenin
a) Adresi:İBRAHİMAĞA MAH. ŞEYİT EYÜPHAN SEYHAN CAD. 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası: 3543141305 – 3543145131
c) Elektronik Posta Adresi:akdagmadenilisesi@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :AKDAĞMADENİ ANADOLU LİSESİ PANSİYON BİNASI
c) Teslim tarihi:İHALE TARİHİ İLE ALINACAK MALZEMELERİN SON KULLANIM TARİHİ UZUN MALZEMELERİ TAMAMI TESLİEDİLECEK BOZULACAK MALZEMELER İDARENİN İSTEĞİNE GÖRE PEYDER PEY OLARAK ALINACAKTIR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:AKDAĞMADENİ ANADOLU LİSESİ MÜDÜR YARDIMCISI ODASI
b) Tarihi ve saati:12.09.2012 – 09:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı AKDAĞMADENİ MAL MÜDÜRLÜĞÜNE DÖKÜMAN BEDELİ YATIRILARAK AKDAĞMADENİ ANADOLU LİSESİ MÜDÜR YARDIMCISI ODASI adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AKDAĞMADENİ ANADOLU LİSESİ MÜDÜR YARDIMCISI ODASI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 15 (ON BEŞ GÜN) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

——————————————————————————————————

BAŞÇATAK VE ÇULHALI ŞEFLİKLERİ ÜST YAPI İNŞAATI
Orman İşletme Müdürlüğü-AKDAĞMADENİ
BAŞÇATAK VE ÇULHALI ŞEFLİKLERİ ÜST YAPI İNŞAATI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası:2012/121011
1-İdarenin
a) Adresi:ÇAMLIK MAH. LÜTFULLAH KAYALAR CAD. 1 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası:3543141229 – 3543144035
c) Elektronik Posta Adresi:akdagmadeniisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer:Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Başçatak ve Çulhalı Şeflikleri
c) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi:Yer tesliminden itibaren 70 (yetmiş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:ÇAMLIK MAH. LÜTFULLAH KAYALAR CAD. 1 66300 AKDAĞMADENİ YOZGAT
b) Tarihi ve saati:11.09.2012 – 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
b) Teknik Personel:
Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yol yapımı için yapılan her türlü Kazı, Dolgu, üst yapı çalışmaları ve Tesviye işleri bu işte benzer iş olarak kabul edilecektir. (Bu ihalede benzer iş olarak 17/06/2011 tarih ve 27967 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan A (V) grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir).
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Diploma
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü muhasebe servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

——————————————————————————————————

YURTKUR KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI KAYSERİ MELİKGAZİ KIZ YURDU, YOZGAT AKDAĞMADENİ YURDU, KIRŞEHİR ÇİÇEKDAĞI YURDU, KIRŞEHİR MERKİZ YENİ YAPILAN YURT, KIRŞEHİR KAMAN YENİ YAPILAN YORT NÜDÜRLÜKLERİNE YURT YÖNETİM SİSTEMİ KURULMASI
İŞİ İHALE İLANI

Yurtkur Kayseri Bölge Müdürlüğüne Bağlı Kayseri Melikgazi Kız Yurdu, Yozgat Akdağmadeni Yurdu, Kırşehir Çiçekdağı Yurdu, Kırşehir Merkez Yeni Yapılan Yurt, Kırşehir Kaman Yeni Yapılan Yurt Müdürlüklerine Yurt Yönetim Sistemi Kurulması alıma 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye iliştin ayrıtlı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2012/112058
1. İdarenin
a ) Adresi : Cevher Nesibe Mahallesi İstasyon Caddesi 45 38010 KOCASİNAN / KAYSERİ
b ) Telefon ve Faks Numarası : 3522317904 – 3522317926
c ) Elektronik Posta Adresi :kykkayseri@yurtkurkayseri.gov.tr
ç ) İhale dokümanının
görülebiceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
(varsa)
2. İhale konusu malın
a ) Niteliği, Türü ve Miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b ) Yapılacağı Yer : Kayseri Melikgazi Kız Yurdu, Yozgat Akdağmadeni Yurdu, Kırşehir Çiçekdağı Yurdu, Kırşehir Merkez Yeni Yapılan Yurt, Kırşehir Kaman Yeni Yapılan Yurt Müdürlükleri
c ) İşin Süresi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 (otuz) gün içerisinde yüklenici teslimi gerçekleştirilecektir.
3. İhalenin
a ) Yapılacağı Yer : Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğü Erciyes Yurt Müdürlüğü D Blok – Köşk Mahallesi Talas Bulvarı (Talas Yolu Üzeri) Melikgazi – Kayseri
b ) Tarihi ve Saati :10.09.2012 – 09.00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğuna gösterir belge, 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
TSE TD 13149 (yazılım Hizmetleri ile ilgili olarak Hizmet Yeterlilik Belgesi)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi bu bilgileri tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin %40 oranında az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel Sekreterde Yapılan Her türlü parmakizi okuyuculu otomatik geçiş sistemleri yada bilgisayar donanım ve/veya yazılım alımı işleri yada satışı benzer iş olarak kabul edilecektir. İşler benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7. 1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğü Erciyes Yurt Müdürlüğü D Blok – Köşk Mahallesi Talas Bulvarı ( Talas Yolu Üzeri) Melikgazi – Kayseri adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kayseri Bölge Müdürlüğü Erciyes Yurt Müdürlüğü D Blok – Köşk Mahallesi Talas Bulvarı ( Talas Yolu Üzeri) Melikgazi – Kayseri adresine elden telim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (atmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

——————————————————————————————————

AKDAĞMADENİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 221 KOD NOLU BOZHÖYÜK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ÇAĞLAYAN – YANGIN SIRTI MEVKİİ B TİPİ YENİ ORMAN YOLU YAPIMI
Orman İşletme Müdürlüğü-AKDAĞMADENİ
Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü 221 kod nolu Bozhöyük Orman İşletme Şefliği Çağlayan – Yangın Sırtı mevkii B tipi Yeni Orman Yolu Yapımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası:2012/110675
1-İdarenin
a) Adresi: ÇAMLIK MAH. LÜTFULLAH KAYALAR CAD. 1 66300 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası : 3543141229 – 3543144035
c) Elektronik Posta Adresi:akdagmadeniisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Bozhöyük Orman İşletme Şefliği
c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi: Yer tesliminden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: ÇAMLIK MAH. LÜTFULLAH KAYALAR CAD. 1 66300 AKDAĞMADENİ YOZGAT
b) Tarihi ve saati: 27.08.2012 – 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
b) Teknik Personel:
Adet Pozisyonu Mesleki Ünvanı Mesleki Özellikleri
1 Şantiye Şefi Orman/İnşaat Mühendisi
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yol yapımı için yapılan her türlü Kazı, Dolgu ve Tesviye işleri bu işte benzer iş olarak kabul edilecektir.(Bu ihalede benzer iş olarak 17/06/2011 tarih ve 27967 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan A (V) grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir).
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat ve Orman Mühendisleridir
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü muhasebe servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü muhasebe servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

——————————————————————————————————

T.C. AKDAĞMADENİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2012/248 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

A-Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii,
pafta,ada,parsel numarası, vasfı,yüzölçümü,
-Yozgat ili, Saraykent ilçesi, Büyükcamii Mahallesi 181 ada 1 parsel, 363,04 m2 yüzölçümlü arsa.
B-Malik veya maliklerin ad ve soyadları,
Hüseyin Karabulut
C- Kamulaştırmayı yapan idarenin adı,
– Saraykent Belediye Başkanlığı .
D-2942 sayılı Kanunun 4650 Sayılı Kanunla değişik 14.maddesi uyarınca tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabilirler.
E-Açılacak davalarda husumet Saraykent Belediye Başkanlığıdır.
F- 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. maddede ön görülen 30 günlük yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durudurulması kararını aldıklarını belgelendiremedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
G- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Ziraat Bankası Saraykent Şubesine yatırılacağı ,
H –Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz gerektiği ihtar olunur.
4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanunu’ nun 5. maddesi ile değişik 10/4 maddesi uyarınca duyurulur.

——————————————————————————————————

T.C. AKDAĞMADENİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2012/249 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

A-Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii,
pafta,ada,parsel numarası, vasfı,yüzölçümü,
-Yozgat ili, Saraykent ilçesi, Büyükcamii Mahallesi 181 ada 37 parsel, 51,11 m2 yüzölçümlü arsa.
B-Malik veya maliklerin ad ve soyadları,
ORHAN TUNA
C- Kamulaştırmayı yapan idarenin adı,
– Saraykent Belediye Başkanlığı .
D-2942 sayılı Kanunun 4650 Sayılı Kanunla değişik 14.maddesi uyarınca tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabilirler.
E-Açılacak davalarda husumet Saraykent Belediye Başkanlığıdır.
F- 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. maddede ön görülen 30 günlük yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durudurulması kararını aldıklarını belgelendiremedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
G- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Ziraat Bankası Saraykent Şubesine yatırılacağı ,
H –Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz gerektiği ihtar olunur.
4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanunu’ nun 5. maddesi ile değişik 10/4 maddesi uyarınca duyurulur.

——————————————————————————————————

T.C. AKDAĞMADENİ
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2012/250 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

A-Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii,
pafta,ada,parsel numarası, vasfı,yüzölçümü,
-Yozgat ili, Saraykent ilçesi, Büyükcamii Mahallesi 181 ada 8 parsel, 241,98 m2 yüzölçümlü arsa.
B-Malik veya maliklerin ad ve soyadları,
1- SARİYE BERK, 2- AYŞE YENER , – MEHMET ALİ YENER 4- MUSTAFA YENER 5- HACER ARUN 6- ŞEMSİ GÜVENÇ
C- Kamulaştırmayı yapan idarenin adı,
– Saraykent Belediye Başkanlığı .
D-2942 sayılı Kanunun 4650 Sayılı Kanunla değişik 14.maddesi uyarınca tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabilirler.
E-Açılacak davalarda husumet Saraykent Belediye Başkanlığıdır.
F- 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. maddede ön görülen 30 günlük yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durudurulması kararını aldıklarını belgelendiremedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
G- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Ziraat Bankası Saraykent Şubesine yatırılacağı ,
H –Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz gerektiği ihtar olunur.
4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanunu’ nun 5. maddesi ile değişik 10/4 maddesi uyarınca duyurulur.

——————————————————————————————————

T.C. AKDAĞMADENİ
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2012/251 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

A-Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii,
pafta,ada,parsel numarası, vasfı,yüzölçümü,
-Yozgat ili, Saraykent ilçesi, Büyükcamii Mahallesi 120 ada 1 parsel, 80,90 m2 yüzölçümlü arsa.
B-Malik veya maliklerin ad ve soyadları,
1- HALİME PINAR – 2- HÜSEYİN BERK – 3- RAMAZAN BERK – 4- AYŞE ÖZDEMİR – 5- MUSTAFA BERK – 6- İSMİHAN YAVUZ 7- HANİFİ BERK 8- AHMET BERK – 9- YUSUF BERK – 10- LEYLA BİLİK
C- Kamulaştırmayı yapan idarenin adı,
– Saraykent Belediye Başkanlığı .
D-2942 sayılı Kanunun 4650 Sayılı Kanunla değişik 14.maddesi uyarınca tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabilirler.
E-Açılacak davalarda husumet Saraykent Belediye Başkanlığıdır.
F- 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. maddede ön görülen 30 günlük yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durudurulması kararını aldıklarını belgelendiremedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
G- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Ziraat Bankası Saraykent Şubesine yatırılacağı ,
H –Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz gerektiği ihtar olunur.
4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanunu’ nun 5. maddesi ile değişik 10/4 maddesi uyarınca duyurulur.
——————————————————————————————————

T.C. AKDAĞMADENİ
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2012/252 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

A-Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii,
pafta,ada,parsel numarası, vasfı,yüzölçümü,
-Yozgat ili, Saraykent ilçesi, Büyükcamii Mahallesi 181 ada 7 parsel, 533,90 m2 yüzölçümlü arsa.
B-Malik veya maliklerin ad ve soyadları,
1- BADE ERBEN – 2- FATMA DOĞAN 3- ADEM OLCAY 4- FADİME ÇALIŞIR 5- ÖMER OLCAY 6- HATİCE NAZLI 7- SEFER OLCAY 8- HAYATİ YENER 9- DURSUN YENER 10- DÖNDÜ AKDENİZ 11- KEZİBAN YENER 12- HANIM SARIŞIN 13- ZEYNEP EKİMCİ 14- FATİH YENER
C- Kamulaştırmayı yapan idarenin adı,
– Saraykent Belediye Başkanlığı .
D-2942 sayılı Kanunun 4650 Sayılı Kanunla değişik 14.maddesi uyarınca tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabilirler.
E-Açılacak davalarda husumet Saraykent Belediye Başkanlığıdır.
F- 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. maddede ön görülen 30 günlük yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durudurulması kararını aldıklarını belgelendiremedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
G- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Ziraat Bankası Saraykent Şubesine yatırılacağı ,
H –Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz gerektiği ihtar olunur.
4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanunu’ nun 5. maddesi ile değişik 10/4 maddesi uyarınca duyurulur.

——————————————————————————————————

T.C. AKDAĞMADENİ
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2012/253 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
A-Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii,
pafta,ada,parsel numarası, vasfı,yüzölçümü,
-Yozgat ili, Saraykent ilçesi, Büyükcamii Mahallesi 181 ada 21 parsel, 292,20 m2 yüzölçümlü arsa.
B-Malik veya maliklerin ad ve soyadları,
1- HALİME PINAR 2- HÜSEYİN BERK 3- RAMAZAN BERK 4- AYŞE ÖZDEMİR 5- MUSTAFA BERK 6- İSMİHAN YAVUZ 7- HANİFİ BERK 8- AHMET BERK 9- YUSUF BERK 10- LEYLA BİLİK 11- HAMİDE AKKAYA 12- LEYLA KARABULUT 13- HATİCE BERK 14- ORHAN BERK 15- HACER BERK 16- ABDULLAH BERK
C- Kamulaştırmayı yapan idarenin adı,
– Saraykent Belediye Başkanlığı .
D-2942 sayılı Kanunun 4650 Sayılı Kanunla değişik 14.maddesi uyarınca tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabilirler.
E-Açılacak davalarda husumet Saraykent Belediye Başkanlığıdır.
F- 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. maddede ön görülen 30 günlük yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durudurulması kararını aldıklarını belgelendiremedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
G- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Ziraat Bankası Saraykent Şubesine yatırılacağı ,
H –Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz gerektiği ihtar olunur.
4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanunu’ nun 5. maddesi ile değişik 10/4 maddesi uyarınca duyurulur.

——————————————————————————————————

T.C. AKDAĞMADENİ
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2012/254 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

A-Kamulaştırılacak taşınmaz malın tapuda kayıtlı bulunduğu yer, mevkii,
pafta,ada,parsel numarası, vasfı,yüzölçümü,
-Yozgat ili, Saraykent ilçesi, Büyükcamii Mahallesi 181 ada 9 parsel, 93,86 m2 yüzölçümlü arsa.
B-Malik veya maliklerin ad ve soyadları,
1- HALİME PINAR 2- HÜSEYİN BERK 3- RAMAZAN BERK 4- AYŞE ÖZDEMİR 5- MUSTAFA BERK 6- İSMİHAN YAVUZ 7- HANİFİ BERK 8- AHMET BERK 9- YUSUF BERK 10- LEYLA BİLİK 11- HAMİDE AKKAYA 12- LEYLA KARABULUT 13- HATİCE BERK 14- ORHAN BERK 15- HACER BERK 16- ABDULLAH BERK
C- Kamulaştırmayı yapan idarenin adı,
– Saraykent Belediye Başkanlığı .
D-2942 sayılı Kanunun 4650 Sayılı Kanunla değişik 14.maddesi uyarınca tebligat tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açabilirler.
E-Açılacak davalarda husumet Saraykent Belediye Başkanlığıdır.
F- 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı yasayla değişik 14. maddede ön görülen 30 günlük yasal süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durudurulması kararını aldıklarını belgelendiremedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
G- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Ziraat Bankası Saraykent Şubesine yatırılacağı ,
H –Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz gerektiği ihtar olunur.
4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanunu’ nun 5. maddesi ile değişik 10/4 maddesi uyarınca duyurulur.

——————————————————————————————————

T.C.
AKDAĞMADENİ
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2012/6 Satış
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI1 Taşınmazın;
Tapu Kaydı : YOZGAT ili, SARAYKENT ilçesi, fatih mahallesi, 145 ada, 5 parsel, 4064 m2 , Tarla
1.Satış Günü : 07/09/2012
2.Satış Günü : 17/09/2012
Satış Saati : 10:30 10:40 Arası
Satış Yeri : Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürü Odası
Muhammen Bedeli : 4.064,55-TL
2 Taşınmazın;
Tapu Kaydı : YOZGAT ili, SARAYKENT ilçesi, karşıyaka mahallesi, 157 ada, 165 parsel, 8180.31 m2, Tarla
1.Satış Günü : 07/09/2012
2.Satış Günü : 17/09/2012
Satış Saati : 11:15 11:25 Arası
Satış Yeri : Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürü Odası
Muhammen Bedeli : 10.634,40-TL
3 Taşınmazın;
Tapu Kaydı : YOZGAT ili, SARAYKENT ilçesi, saray mahallesi, 224 ada, 22 parsel, 2666m2, Tarla
1.Satış Günü : 07/09/2012
2.Satış Günü : 17/09/2012
Satış Saati : 10:00 10:10 Arası
Satış Yeri : Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürü Odası
Muhammen Bedeli : 4.666,25-TL
4 Taşınmazın;
Tapu Kaydı : YOZGAT ili, SARAYKENT ilçesi, fatih mahallesi, 135 ada, 3 parsel, 6577 m2, Tarla
1.Satış Günü : 07/09/2012
2.Satış Günü : 17/09/2012
Satış Saati : 10:45 – 10:55 Arası
Satış Yeri : Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürü Odası
Muhammen Bedeli : 7.234,98-TL
5 Taşınmazın;
Tapu Kaydı : YOZGAT ili, SARAYKENT ilçesi, Yenimahalle mahallesi, 112 ada, 41 parsel, 3841 m2, Tarla
1.Satış Günü : 07/09/2012
2.Satış Günü : 17/09/2012
Satış Saati : 12:00 – 12:10 Arası
Satış Yeri : Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürü Odası
Muhammen Bedeli : 2.304,87-TL
6 Taşınmazın;
Tapu Kaydı : YOZGAT ili, SARAYKENT ilçesi, kamışlıyer mahallesi, 138 ada, 116 parsel, 6595 m2, Tarla
1.Satış Günü : 07/09/2012
2.Satış Günü : 17/09/2012
Satış Saati : 09:30 – 09:40 Arası
Satış Yeri : Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürü Odası
Muhammen Bedeli : 6.595,85-TL
7 Taşınmazın;
Tapu Kaydı : YOZGAT ili, SARAYKENT ilçesi, karşıyaka mahallesi, 157 ada, 12 parsel, 5803 m2, Tarla
1.Satış Günü : 07/09/2012
2.Satış Günü : 17/09/2012
Satış Saati : 09:45 – 09:55 Arası
Satış Yeri : Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürü Odası
Muhammen Bedeli : 5.803,89-TL
8 Taşınmazın;
Tapu Kaydı : YOZGAT ili, SARAYKENT ilçesi, karşıyaka mahallesi, 157 ada, 95 parsel, 18673 m2, Tarla
1.Satış Günü : 07/09/2012
2.Satış Günü : 17/09/2012
Satış Saati : 11:00 – 11:10 Arası
Satış Yeri : Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürü Odası
Muhammen Bedeli : 16.806,04-TL
9 Taşınmazın;
Tapu Kaydı : YOZGAT ili, SARAYKENT ilçesi, yenimahalle mahallesi, 104 ada, 58 parsel, 27150 m2, Tarla
1.Satış Günü : 07/09/2012
2.Satış Günü : 17/09/2012
Satış Saati : 12:15 – 12:25 Arası
Satış Yeri : Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürü Odası
Muhammen Bedeli : 17.647,54-TL
10 Taşınmazın;
Tapu Kaydı : YOZGAT ili, SARAYKENT ilçesi yane mahalle mahallesi, 112 ada, 40 parsel, 28884 m2, Tarla
1.Satış Günü : 07/09/2012
2.Satış Günü : 17/09/2012
Satış Saati : 11:45 – 11:55 Arası
Satış Yeri : Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürü Odası
Muhammen Bedeli : 17.330,40-TL
11 Taşınmazın;
Tapu Kaydı : YOZGAT ili, SARAYKENT ilçesi, karşıyaka mahallesi, 157 ada, 174 parsel, 7788 m2, Tarla
1.Satış Günü : 07/09/2012
2.Satış Günü : 17/09/2012
Satış Saati : 11:30 – 11:40 Arası
Satış Yeri : Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürü Odası
Muhammen Bedeli : 10.214,68-TL
12 Taşınmazın;
Tapu Kaydı : YOZGAT ili, SARAYKENT ilçesi, fatih mahallesi, 136 ada, 7 parsel, 14474 m2, Arazi
1.Satış Günü : 07/09/2012
2.Satış Günü : 17/09/2012
Satış Saati : 09:00 09:10 Arası
Satış Yeri : Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürü Odası
Muhammen Bedeli : 15.922,45-TL
13 Taşınmazın;
Tapu Kaydı : YOZGAT ili, SARAYKENT ilçesi, fatih mahallesi, 138 ada, 96 parsel, 18061 m2, Tarla
1.Satış Günü : 07/09/2012
2.Satış Günü : 17/09/2012
Satış Saati : 09:15 – 09:25 Arası
Satış Yeri : Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürü Odası
Muhammen Bedeli : 23.480,58-TL
14 Taşınmazın;
Tapu Kaydı : YOZGAT ili, SARAYKENT ilçesi, saray mahallesi mahallesi, 224 ada, 23 parsel, 2576 m2, Tarla
1.Satış Günü : 07/09/2012
2.Satış Günü : 17/09/2012
Satış Saati : 10:15 – 10:25 Arası
Satış Yeri : Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürü Odası
Muhammen Bedeli : 4.508,49-TL
Satış Şartları;
1-Satış, yukarıda belirtilen birinci satış gününde, satış saatleri arasında satış yerinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin yüzde 60′ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla yukarıda belirtilen ikinci satış gününde aynı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40′ ını bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20′si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcıya istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde memurluğumuza bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra İflas Kanunun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve yüzde 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları gerekmektedir.
İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
(*) İlgililer irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (İİK m.126)

——————————————————————————————————

İLAN
AKDAĞMADENİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti belediyemize ait olan ilçenin Gültepe mahallesinde Toplam 23 Adet arsa
Satılmak üzere;2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45. maddesi gereğince ihaleye
Çıkartılmıştır.
1- İhale 23.08.2012 Perşembe günü saat 14.00 da Belediye encümeni huzurunda
Mahal inde yapılacaktır
2- satışa çıkarılan Arsaların Muhammen satış bedeli 1 m^^si KDV.Dahil 150,00 TL.dir
3- Arsaların geçici teminatları ;405 ada 6,11,12,14-426 ada 9-755 ada 1,3,4,5,10,11-756 ada 3,4-757 ada 2,3,4 nolu parsellerin 1.900,00 TL
755 ada2,6,7,8,9- 757 ada 5,6 nolu parsellerin 3.000,00 TL. dir. Teminat ihale 16.08.2012 Perşembe günü saat 14:00 e kadar belediyemiz veznelerine yatırılacaktır.
4- İhale ili ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı işleri Müdürlüğünde ücretsiz görüle bilir.
5- İhaleye çıkarılan arsalardan ada ve parsellerin ihale yerinde ihale edilip edilmemesinde belediyemiz serbesttir.
6-İlgililere ilanen duyurulur.

——————————————————————————————————

AMELİYATHANE GÖZ Ve KADIN DOĞUM İÇİN TIBBİ VE DEMİRBAŞ ALIMI(4 KISIM
SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK Akdağmadeni Devlet Hastanesi
AMELİYATHANE GÖZ Ve KADIN DOĞUM İÇİN TIBBİ VE DEMİRBAŞ ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2012/92879
1-İhalenin
a) Adresi:YESILTEPE MAHALLESI NIDATÜFEKCI CAD. 00 66300 AKDAĞMADENİ YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası:3543141463 – 3543141413
c) Elektronik Posta Adresi:yozgatdhs1@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale Konusu Malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Akdağmadeni Devlet Hastanesi Ambarı Akdağmadeni/YOZGAT
c) Teslim tarihi:Sözleşmenın imzalanmasını mütakip idare tarafından yüklenıcının kendısıne veya tebligat için gösterdiği adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren Tıbbi Sarf ve Malzemeleri Hastanemızın ihtiyaç ve/veya stok durumuna göre peyder pey teslim edlecektir.Bu teslimat Tıbbi Sarf Malzemelerinin miktarını belirten yazılı siparişi mutakip 10 (on) iş günü içerisinde gercekleştirilecektir.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer:Yeşiltepe Mahallesi Devlet Hastanesi Yemekhanesi Akdağmadeni/YOZGAT
b) Tarihi ve saati:03.08.2012-10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Teklif edilecek ürünlerden tıbbi cihaz sınıfına giren malzemeler,T.C ilaç ve tıbbi cihaz ulusal bilgi bankasına ,(TİTUBB )kayıt edilmiş tıbbi cihaz üreticisi ve ithalatçı firmaların T. C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ürünlerınden temın edileceginden ,teklif edielen malzemeler TİTUBB’na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarfından onaylanmış ürün olacak ve U.B.B (Barkod) numarası ,marka adı teklıf mektuplarında veya ekınde yazılı olacaktır.Teklif edeilen malzemelere ait U.B.B kayıtlarının internet çıktıları üzerınde hangı kaleme aıt UBB kaydı oldugu belirtilecektır.İstekliler, listede belirtilen ürünler içerisinde tıbbi cihaz sınıfıana girmeyen ve UBB kaydı zorunlu olmayan ürünler var ise durumu gösterir belgeyı teklifiyle bırlıkte sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkısının bulunup bulunmadığını belgelendırmesı gerekır.Bu çrercevede vistekli aşağıdakı bentlerde yer alan belgelerden kendı durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabılır.:
a) istekli imalatçı ıse imalatçı oldugunu gösteren belge vaya belgeler.
b)İstekli yetkılı satıcı veya yetkılı temsılcı ıse yetkılı satıcı veya yetkılı temsılcı oldugunu gösteren belge veya belgeler
c)İstekli TÜRKİYE’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdakı belgelerden biri ile birlikte sundugu serbest bölge faaliyet belgesi.İş ortaklığında ortaklardan bırının ,teklif edilen mala veya mallara ilişkin iamalatçı veya yetkili satıcı yada yetkılı temsılcı oldugunu gösteren belgelerden bırını sunması yeterlıdır.İsteklinin imalatçı oldugunu gösteren belge veya belgeler şunlardır.
a)İstekli adına düzenlelen sanayı sıcıl belgesi
b)İsteklinin üyesi oldugu meslek odası tarafından istekli adına duzenlenen kapasıte raporu
c)İsteklinin kayıtlı oldugu meslek odası tarafından istekli adına düzenlelen imalat yeterlilik belgesi
d)Tıbbı cıhaz üreticisi ,OEM (Oricinal Equipment Manafacturer-Orijinal Malzeme Üreticisi)tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme .
e)İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilşkin ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici ve imalatçı oldugunu gösteren belgeler.İsteklinin imalatçı oldugu yukarıdakı belgelerden herhangı bırıyle tevsik edilir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri ,katoloğları,fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait,malzemelerin teknık şartnamelerinde belirtilen mıktarlar kadar numuneyı ıhale esnasında komisyona teslim edeceklerdir.Teslim edilen numunelerın üzerinde firma adı ve ihalke sıra no belirtilmiş olacaktır.İstenıldıgı halde numune vermeyen veya teknık şartnameye uygun olmayan malzemeler degerlendırme dışı bırakılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TR (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yeşiltepe Mahallesi Devlet Hastanesi Baştabipliği Akdağmadeni/YOZGAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

——————————————————————————————————

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
AKDAĞMADENİ İLÇESİNE BAĞLI TAŞIMA KAPSAMINDA BULUNAN 16 TAŞIMA MERKEZİNDEKİ 1264 ÖĞRENCİYE ÖĞLE YEMEĞİ VERİLMESİ DAĞITIMI VE SONRASI HİZMETLERİ ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası:2012/90709
1-İdarenin
a) Adresi:İBRAHİMAĞA MAH.HÜKÜMET KONAĞI KAT:4 AKDAĞMADENİ/YOZGAT
b) Telefon ve faks numarası:3543141580 – 3543141581
c) Elektronik Posta Adresi:akdagmadeni66@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: YÜKLENİCİ MUTFAĞINDA HAZIRLANAN YEMEĞİN 16 TAŞIMA MERKEZİNE DAĞITIMI VE SONRASI HİZMETLERİ
c) Süresi :İşe başlama tarihi 17.09.2012, işin bitiş tarihi 14.06.2013
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: İBRAHİMAĞA MAH.HÜKÜMET KONAĞI KAT:4 AKDAĞMADENİ /YOZGAT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YATIRIM BÖLÜMÜ SALONU
b) Tarihi ve saati:06.08.2012 – 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
GIDA ÜRETİM İZİN BELGESİ
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
SUNULACAK KAPASİTE RAPORU GÜNLÜK EN AZ 1264 ÖĞRENCİLİK OLACAKTIR. SUNULACAK KAPASİTE RAPORUNUN İHALE TARİHİ İTİBARİYLE GEÇERLİ OLMASI GEREKİR. İŞ ORTAKLIĞINDA KAPASİTE RAPORUNA İLİŞKİN YETERLİ KRİTER ORTAKLARDAN BİRİ , BİRKAÇI VEYA TAMAMI TARAFINADAN SAĞLANABİLİR. ADAY VEYA İSTEKLİ ADINA DÜZENLENMİŞ FARKLI TESİSLERE AİT BİRDEN FAZLA KAPASİTE RAPORUNUN SUNULMASI HALİNDE KAPASİTE TUTARLARINI TOPLAMAK SURETİYLE YETERLİLİK KRİTERLERİNİN SAĞLANIP SAĞLANMADIĞINA BAKILIR.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE MALZEMELİ YEMEK PİŞİRME DAĞITIMI VE SONRASI HİZMETLERİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı AKDAĞMADENİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YATIRIM ŞUBESİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AKDAĞMADENİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YATIRIM ŞUBESİ İBRAHİMAĞA MAH.HÜKÜMET KONAĞI KAT:4 AKDAĞMADENİ /YOZGAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

——————————————————————————————————

 

 

KORUGE BORU

Orman İşletme Müdürlüğü-AKDAĞMADENİ

Koruge Boru alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2012/88505

1-İdarenin

a) Adresi:ÇAMLIK MAH. LÜTFULLAH KAYALAR CAD. 1 66300 AKDAĞMADENİ YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası: 3543141229 – 3543144035

c) Elektronik Posta Adresi: akdagmadeniisl@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü

c) Teslim tarihi:Sözleşme İmzalandıktan sonra 3(üç) gün içerisinde işe başlanılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Çamlık Mahallesi Lütfullah Kayalar Cad. Orman İşletme Müdürlüğü 66300 – Akdağmadeni/Yozgat

b) Tarihi ve saati:18.07.2012 – 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü, Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çamlık Mahallesi Lütfullah Kayalar Cad. Orman İşletme Müdürlüğü 66300 – Akdağmadeni/Yozgat adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

 2012 GIDA ALIMI

AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ
İHALE İLANI
2012 Gıda Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2012/87562

1- İdarenin

a) Adresi: AHISAVI MAH. SAKARYA CAD. 1 66300 AKDAĞMADENİ YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası: 3543141312 – 3543141245

c) Elektronik Posta Adresi: akdagmadenibldsi@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :Akdağmadeni Belediye Başkanlığı

c) Teslim tarihi : Sözleşme İmzalandıktan iki gün sonra mallar koliler içerisinde teslim alınacaktır.

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer: Akdağmadeni Belediyesi Meclis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati :17.07.2012 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

TSE belgesi

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ

 

2012 Yılı Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2012/83017

 

1- İdarenin

a) Adresi: AHISAVI MAH. SAKARYA CAD. 1 66300 AKDAĞMADENİ YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası:3543141312 – 3543141245

c) Elektronik Posta Adresi: akdagmadenibldsi@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :Mallar Belediye görevlilerince pompadan fiş karşılığı alınacaktır.

c) Teslim tarihi: Mallar gün içerisinde her hangi bir saatte pompadan fiş karşılığı teslim alınacaktır.

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer: Akdağmadeni Belediyesi Hizmet Binası

b) Tarihi ve saati : 23.07.2012 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Faaliyet Belgesi, Bayilik Lisansı

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde,

bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve Teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

Sanayi Sicil Belgesi, Yetkili Satıcı Belgesi

4.3.3.

4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü akaryakıt ve akaryakıt ürünleri satışı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
——————————————————————————————————

 

OKUL İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

İHALE İLANI

      Yozgat Akdağmadeni 24 Derslikli Anadolu Lisesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale kayıt numarası                           :2012/82513  

1-İdarenin                                       

a) Adresi                                          : Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:14 66100 MERKEZ/ YOZGAT

b) Telefon ve Faks Numarası                : 354 2121048 – 354 2121257

c) Elektronik Posta Adresi                    : ozelidare.yozgat@icisleri.gov.tr

İhale dokümanının görülebileceği          : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

İnternet adresi

2-İhale yapım işinin                           

a) Niteliği, Türü ve Miktarı: İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı Yer : Akdağmadeni İlçe Merkezi Akdağmadeni / YOZGAT     

c) İşe başlama tarihi  :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin Süresi        : Yer tesliminden itibaren 700 (Yediyüz) takvim günüdür.

3-İhalenin                                        

a) Yapılacağı Yer   : Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Yozgat İl Özel İdaresi İhale Odası No.14 66100 / YOZGAT

b) Tarihi – Saati    :23.07.2012 – 10.00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1-İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgi Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin  içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.1.4- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası / ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler

a) Anahtar Teknik Personel:

Sıra No.              Mesleki Ünvanı                       Mesleki Özellikleri          Adet

1                       İnşaat Mühendisi veya Mimar   En Az 5 Yıl Deneyimli      1

İsteklilerin; ticari faaliyette bulunduğu yerde, ilk ilan tarihinden geriye doğru en az 1 yıl boyunca kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak, yukarıda belirtilen sayı ve nitelikte anahtar teknik personel çalıştırılması ve bu durumu belgelendirmesi gereklidir. Bu personel için mezuniyetinden itibaren geçirilmesi gereken sürenin sağlandığı hususu; mezuniyet belgesi ile, odaya kayıtlı olduğu hususu ilgili meslek odası üye kartı belgesiyle, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığı hususu ise Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi” ile tevsik edilir. Anahtar teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, bu kişilerin tamamının mezuniyet belgelerinin sunulması zorunludur.

b) Teknik Personel :

Adet    Pozisyonu         Mesleki Ünvanı                             Mesleki Özellikleri

1        Şantiye Şefi       İnşaat Mühendisi veya Mimar        En Az 3 Yıl Deneyimli

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Yapım işlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde belirtilen; B/III Gurubu işleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır.

4.4.2. Benzer işe den sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri;

Fakültelerin İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık Bölümlerinden mezun olanların diplomaları ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Yozgat İl Özel İdaresi İhale Odası No.14 66100 / YOZGAT

adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aşağı Nohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi Yozgat İl Özel İdaresi İhale Odası No: 14 66100 /YOZGAT adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ‘ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 150 (Yüzelli)takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

 

YANGIN İLK MÜDAHELE EKİBİ

Orman İşletme Müdürlüğü-AKDAĞMADENİ

İHALE İLANI

YANGIN İLK MÜDAHELE EKİBİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2012/83769

1-İdarenin

a) Adresi:Çamlık Mahallesi Lütfullah Kayalar Cad. Orman İşletme Müdürlüğü 66300 – Akdağmadeni/Yozgat

b) Telefon ve faks numarası:3543141229 – 3543144035

c) Elektronik Posta Adresi:akdagmadeniisl@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer:Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Sınırları; Talep ve İhtiyaç Halinde Orman Genel Müdürlüğünün çalışma alanı.

c) Süresi :İşe başlama tarihinden itibaren 120(Yüzyirmi) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Çamlık Mahallesi Lütfullah Kayalar Cad. Orman İşletme Müdürlüğü 66300 – Akdağmadeni/Yozgat,

b) Tarihi ve saati: 11.07.2012 – 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve

düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Personele dayalı hizmet alım İşidir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmışgün) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

2012 YILI GIDA MALZEMELERİ ALIMI

AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ

İHALE İLANI

2012 YILI GIDA MALZEMELERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2012/77772

 

1a) Adresi:AHISAVI MAH. SAKARYA CAD. 1 66300 AKDAĞMADENİ YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası:3543141312 – 3543141245

c) Elektronik Posta Adresi:akdagmadenibldsi@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale Konusu Malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :Akdağmadeni Belediye Başkanlığı Satınalma Müdürlüğü

c) Teslim tarihi:Sözleşme imzalandıktan sonra üç gün içerisinde mallar teslim edilecektir.

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer:Akdağmadeni Belediyesi Meclis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati:29.06.2012 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

TSE belgesi

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:  ticaret ve sanayi odası belgesi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM ASFALT YAPTIRILACAKTIR.

AKDAĞMADENİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İHALE İLANI

BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM ASFALT YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası:2012/73879

1-İdarenin

a) Adresi:AHİSAVİ MAHALLESİ .SAKARYA CAD. NO:1 AKDAĞMADENİ/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası:3543141312 – 3543141245

c) Elektronik Posta Adresi:akdagmadenifenisleri66@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer:EMEK MAHALLESİ AKDAĞMADENİ/YOZGAT

c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi:Yer tesliminden itibaren 50 (ELLİ) takvim günüdür.

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer:AHİSHAVİ MAHALLESİ SAKARYA CAD.AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ

b) Tarihi ve saati:04.07.2012 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.

 4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.

b) Teknik Personel:

Adet      Pozisyonu             Mesleki Ünvanı                            Mesleki Özellikleri

1        ŞANTİYE ŞEFİ          İNŞAAT MÜHENDİSİ                    EN AZ 2 YIL DENEYİMLİ

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 

A GRUBU VIII.GRUP İŞLER BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VEYA MİMARLIK BÖLÜMLERİ

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (YETMİŞ BEŞ GÜN) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20

 

 

AKDAĞMADENİ 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI

 

Dosya No: 2011/435 ESAS

Bir borçtan dolayı satılmasına karar verilen taşınmazın;

TAPU KAYDI: Saraykent ilçesi Karşıyaka Mah. Eski Köy Mevkii 151 ada, 28 parselde bulunan 10.162.18 m2 yüz ölçümlü

ÖZELLİKLERİ: Taşınmaz hakkındaki detaylı dosyasında mevcuttur.

İMAR DURUMU:

DEĞERİ: 15.446.51 – TL

Satılarak paraya çevrilecektir.

Satış şartları:

       1- Satış 10.07.2012 Salı günü Saat:10.00 – 10.10 arasında Akdağmadeni İcra Dairesi Koridoru adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetinin %60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranı taahhüdü baki kalmak şartıyla 20.07.2012 Cuma günü Saat: 10.00 – 10.10 arasında Akdağmadeni İcra Dairesi Koridoru adresinde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse taşınmaz en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetlinin %40’ını bulması ve satış isteyeninin alacağına rüçhanı olan alacaklarının toplamından fazla ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

       2- Artırmaya iştarak edeceklerin, tahmin edilen kıymetinin %20’si nispetinde pey akçesi (Türk Lirası ve Devlet Tahvili dışındaki döviz kabul edilmeyecektir.) veya bu miktar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, tapu satım harcı satış bedelinden ödenecek, damga resmi, tahliye ve teslim masrafları ile %18 KDV, tapu alım harcı alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

       3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin(*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır, aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

       4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

       5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

       6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile müdürlüğümüze baş vurmaları ile satış ilanının tebliğ edilemeyen alakadarlara ilanen tebliğ yerine kaim olacağı ilan olunur

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir.

 

DEĞERLENDİRİLMİŞ ORMAN EMVALİNİN ÖLÇÜLMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI İŞİ

 

Orman İşletme Müdürlüğü-AKDAĞMADENİ

 

İHALE İLANI

 

DEĞERLENDİRİLMİŞ ORMAN EMVALİNİN ÖLÇÜLMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI İŞİ hizmet alımı 4734

 

sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Kayıt Numarası: 2012/71022

 

1-İdarenin

 

a) Adresi:Çamlık Mahallesi Lütfullah Kayalar Cad. 66300 Akdağmadeni/Yozgat

 

b) Telefon ve faks numarası: 3543141229 – 3543144035

 

c) Elektronik Posta Adresi: akdagmadeniisl@ogm.gov.tr

 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhalenin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 

b) Yapılacağı yer:Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü

 

c) Süresi :İşe başlama tarihinden itibaren 190(Yüz Doksan) gündür

 

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer:Çamlık mahallesi Lütfullah Kayalar Cad. 66300 Akdağmadeni/Yozgat

 

b) Tarihi ve saati:14.06.2012 – 14:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

 

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü Muhasebe Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 195 (Yüz Doksan Beş) takvim günüdür.

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

 

GÜVENLİK  HİZMETİ ALINACAKTIR

Sağlık Bakanlığı-Akdağmadeni Devlet Hastanesi

İHALE İLANI

Güvenlik hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :        2012/71329

1-İdarenina) Adresi   :        Yeşiltepe Mh. Merkez/Akdağmadeni

b) Telefon ve faks numarası :3543141463 – 3543141413

c) Elektronik Posta Adresi    :yozgatdhs1@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı    :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer      :Hastane Yemekhanesi Akdağmadeni/Yozgat

c) Süresi       :İşe başlama tarihi 01.07.2012, işin bitiş tarihi 31.12.2012

3- İhalenina) Yapılacağı yer :Yeşiltepe Mah. Merkez/Akdağmadeni

b) Tarihi ve saati      :        13.06.2012 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

 Koruma ve güvenlik hizmeti alımı için:5188 Sayılı Özel güvenlik hizmetlerine dair kanun ve özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik hükümlerine göre T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen özel güvenlik şirketi faaliyet izin belgesinin sunulması.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hastane Satınalma Kısmı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmıs)  takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

 
——————————————————————————————————

AĞAÇLANDIRMA YERİ ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ YAPTIRILACAKTIR

AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI

AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ AĞAÇLANDIRMA YERİ VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ  yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası:2012/65384

1-İdarenin

a) Adresi:AHİSAVİ MAH.SAKARYA CAD.NO:1 AKDAĞMADENİ/YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası:3543141312 – 3543141245

c) Elektronik Posta Adresi:akdagmadenifenisleri66@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer:İSTANBULLUOĞLU MAH. AKDAĞMADENİ/YOZGAT

c) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi:Yer tesliminden itibaren 90 ( doksan ) takvim günüdür.

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer: AHİSAVİ MAH.SAKARYA CAD.NO:1 AKDAĞMADENİ/YOZGAT

b) Tarihi ve saati:08.06.2012 – 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.

b) Teknik Personel:

Adet      Pozisyonu             Mesleki Ünvanı                            Mesleki Özellikleri

1             ŞANTİYE ŞEFİ      İNŞAAT MÜH.                                EN AZ 2 YIL DENEYİMLİ

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

A GRUBU XVIII. GRUP İŞLERİ

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ VEYA MİMARLIK

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar AKDAĞMADENİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (YETMİŞ BEŞ GÜN) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

 

 
——————————————————————————————————

AMELİYATHANE DEMİRBAŞ VE SARF MALZEMELERİ ALIMI

SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK Akdağmadeni Devlet Hastanesi

İHALE İLANI

AMELİYATHANE DEMİRBAŞ VE SARF MALZEMELERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :2012/62218

 

1-İdarenina) Adresi:YESILTEPE MAHALLESI NIDATÜFEKCI CAD. 00 66300 AKDAĞMADENİ YOZGAT

b) Telefon ve faks numarası:

3543141463 – 3543141413c) Elektronik Posta Adresi:yozgatdhs1@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :Akdağmadeni Devlet Hastanesi Baştabipliği

c) Teslim tarihi:Sözleşmenin imzalanmasını müteakip yüklenicinin kendisine veya tebligat için göstermiş olduğu adrese yapılacak işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 30 (Otuz) gün içerisinde söz konusu cihazlar, tüm aksesuarlarıyla beraber tamamı tek partide teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:

Akdağmadeni Devlet Hastanesi Yemek Salonu

b) Tarihi ve saati:28.05.2012 – 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Teklif edilen cihaz/cihazlar T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıt edilmiş tıbbi cihaz üreticisi ve ithalatçı firmaların T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ürünlerinden temin edileceğinden, teklif edilen cihaz/cihazlar ve/veya parçaları TİTUBB’na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ürün olacak ve UBB (barkot) numarası, marka adı ve modeli teklif mektuplarında veya ekinde yazılı olacaktır. (Tıbbi cihaz sınıfına girmeyen ürünler için bu belgeler istenmemektedir)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

• İstekli adına düzenlenmiş sanayi sicil belgesi
• İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen kapasite raporu
• İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından düzenlenen imalat yeterlilik belgesi
• İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı belgesi
• Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme
• İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

İsteklinin imalatçı olduğu yukarıda sayılan belgelerden herhangi biri ile tevsik edilir.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Teklif edilen cihazlarla ile ilgili olarak üretici veya ithalatçı/distribütör yahut istekli adına düzenlenmiş, STB’ndan alınan Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi teklif dosyasında bulunmalıdır.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1. İstekliler, teklif ettikleri cihazların orijinal doküman/prospektüs, katalog veya fotoğraflarını teklif dosyasında bulunduracaklardır.
2. İstekliler, Teknik Şartnamede istenen özelliklerin karşılandığını teklif ettikleri cihazların katalog, broşür, fotoğraf veya teknik dokümanlara atıfta bulunarak gösteren ve teknik şartname maddelerine tek tek cevap vermek suretiyle Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesini teklif dosyasında sunacaklardır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Akdağmadeni Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

 

 

 

 

 
——————————————————————————————————

T.C.AKDAĞMADENİ KAYMAKAMLIĞI

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

PERSONEL ALIM İLANI

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları personelinin norm kadro standartları ve çalışma şartlarına ilişkin esasları doğrultusunda, Akdağmadeni Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin 27/04/2012 tarih ve 12 sayılı kararı gereği “1 adet Büro Görevlisi” alınacaktır. Adaylarda aranacak şartlar,başvuru yapılmasına ilişkin süre ve   istenen belgeler aşağıda ilanen duyurulmuştur.

İşin Adı: Sözleşmeli personel alımı

Ünvanı: Büro Görevlisi

İşin Süresi: Belirsiz Süreli (2 ay deneme süreli )

A)BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

Personel alımında aranacak şartlar.

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

7) ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

B) ÖZEL ŞARTLAR

1) 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim ,  Fen- Edebiyat , İletişim Fakültelerinin birinden  mezun olmak.

2) El yazısı ile hazırlanmış  CV,

3) Varsa iş deneyim belgesi,

4) İŞKUR a Kayıt yaptırmak.

C) BAŞVURU ŞEKLİ VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1-Başvurular 7 Mayıs 2012 tarihinde başlayıp; 17 Mayıs 2012 Perşembe günü saat 17:00’da sona erecektir.

2-Başvuru şekli; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü İnternet adresi üzerinden http://app.aile.gov.tr/vakifilan/ adresinden ya da http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresinden online olarak yapılacaktır.

3-İnternet adresi üzerinden başvuran adaylar, mevcut “bir belirsiz süreli büro görevlisi sözleşmeli pozisyonu” için geçerli KPSS puanlarına göre vakıf otomasyon sistemi üzerinden  en yüksek puanlı adaydan başlanarak, KPSS puan sırasına göre, alınacak personel sayısının 3 katı olan (3) aday  sözlü mülakat sınavına çağrılacaktır.

4-Sözlü mülakat sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi 17/05/2012 Perşembe günü Kaymakamlık internet sitesinden (www.akdagmadeni. gov.tr) ve Kaymakamlık ilan panosundan  duyurulacaktır.

5-Sözlü mülakat sınavına girmeye hak kazanan adayların, 18.05.2012 tarihinden 22.05.2012 Salı günü saat 17.00 e kadar  ilanda belirtilen genel ve özel şartlara ilişkin belgelerini bizzat elden vakıf başkanlığına teslim etmesi gereklidir.Genel ve özel şartlara ilişkin belgelerini teslim etmeyen veya bizzat teslim etmeyen adaylar mülakat sınavına katılamayacaktır.

6-Sözlü mülakat sınavı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce belirlenen mülakat komisyonu tarafından 23/05/2012 çarşamba günü saat: 10:00 da Akdağmadeni Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.

7-24.05.2012 tarihinde Mülakat sınavı  sonucunda en yüksek puanı alan  bir  asil ve bir  yedek aday belirlenip, kaymakamlık internet sitesi ve kaymakamlık ilan panosundan duyurulacaktır..

8-İlan panosundaki duyuru sonrasında en geç 28.05.2012 Pazartesi saat 17.00 kadar Vakıf Başkanlığı ile “belirsiz süreli iş sözleşmesi” imzalanacaktır. Herhangi bir sebeple bu süre içerisinde sözleşmeyi imzalamayan adayın yerine , yedek aday çağırılarak kendisiyle sözleşme imzalanacaktır.

9-Sözleşmeyi imzalayıp genel müdürlükçe ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek adayların , sıraya göre ataması yapılacaktır.

D) SÖZLÜ MÜLAKATA ÇAĞIRILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1-Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi, (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)

2-KPSS Sonuç Belgesi,

3-Nüfus cüzdan fotokopisi, (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)

4-3 adet fotoğraf, (Son 6 ay içinde çekilmiş olması  )

5-Adli Sicil Belgesi, (Sabıka Belgesi)

6-Tam teşekküllü sağlık kuruluşundan alınacak sağlık kurul raporu,  (Sözleşme esnasında getirilebilir)

7-Yerleşim yeri belgesi,

8-Erkek adaylar için Askerlik durumunu gösterir belge,

E) DİĞER HUSUSLAR

1-Akdağmadeni Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Değerlendirilmesinde “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” olarak  belirsiz süreli Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2- Mülakata kalmaya hak kazanan adaylardan, Mülakat Komisyonu tarafından yapılacak olan sözlü mülakat’tan sonra Başarılı olanlar Mütevelli Heyetinin onayına müteakiben, sözleşme yapılmasına karar verilen personelin, sözleşmesi yapılarak göreve başlatılacaktır.

3- Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan yada yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda mülakat komisyonu tarafından kabul edilen yedek aday çağırılarak sözleşme yapılıp göreve başlatılabilecektir.

4- Verilen süre içerisinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan yada aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek adayın ataması yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrak teslim edenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.

5- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

F) İLETİŞİM BİLGİLERİ

Akdağmadeni Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Hükümet konağı kat 1 Akdağmadeni /YOZGAT        

TEL: (354) 314 1585

 

 

 
——————————————————————————————————

RÖNTGEN İÇİN SARF VE DEMİRBAŞ ALIMI

SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

Akdağmadeni Devlet Hastanesi

İHALE İLANI

RÖNTGEN İÇİN SARF VE DEMİRBAŞ ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt NO:2012/48455

1-İdarenin  Adresi: Yeşiltepe Mah. Nida Tüfekci Cad. 0066300 Akdağmadeni Devlet Hastanesi

b) Telefon ve Faks Numarası:03543141463 – 03543141413

c) Elektronik Posta Adresi:yozgatdhs1@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale Konusu Malın Niteliği, türü ve miktarı :7 kalem Röntgen Sarf ve demirbaş alımı

b) Teslim yeri : Akdağmadeni Devlet Hastanesi Baştabipliği

c) Teslim tarihi: Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 31.12.2012 tarihine kadar idarenin isteği doğrultusunda teslim edilecektir.

3-İhalenin Yapılacağı yer: Akdağmadeni Devlet Hastanesi Yemekhanesi

b) Tarihi ve saati: 30.04.2012 – 11:00

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek ve Tüzel kişi olması halinde, durumuna göre ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat, teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin belgeler

6.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler.

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler.

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi, verilmesi

    Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi.

6.2. Yetkili Kurum veya Kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler

Teklif edilen ürünler Sağlık Bakanlığı “T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)” sistemine kayıtlı olması zorunludur. Teklif edilen ürünlerin kayıtlı olduğunu gösteren barkod numaraları ihale ihtiyaç listesindeki sıraya göre belirtilecek ve bu ürünlere ait sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi bankasından alınmış “”SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ONAYLIDIR” ibaresini içeren internet çıktıları ibraz edilecektir. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır ibaresi bulunmayan ürünlerin alımı yapılmayacaktır.

6.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler

1.İstekliler uhdesinde kalan ürünlerle ilgili Fabrika hatalarına karşı ve gerek kullanım sırasında ortaya çıkabilecek hatalara karşı yenileri ile değiştirme taahhütnamesi vereceklerdir.

6.4.Malların numune/katalog/fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları

Firmalar satın alma komisyonuna teklifleriyle birlikte tutanak karşılığı numuneleri teslim edecekler ve her numune paketinin üzerinde, teklif verilen numunelerin ihale sıra numaraları, firma ismi yazılıp, bütün numuneler bir torba veya koliye konulacaktır. 2. Numunesiz ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır. 3.istekliler teklif ettikleri ürünlerle ilgili bir teknik şartnameye uygunluk belgesi vereceklerdir.

7.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

8. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Türk Lirası karşılığı Akdağmadeni Devlet Hastanesi Satın alma Birimi ve ekap adresinden satın alınabilir.

9. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

10. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akdağmadeni Devlet Hastanesi Satınalma komisyonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

11. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

12. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

13. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

 
——————————————————————————————————

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

YOZGAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI

      YOZGAT İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

BAĞLI AKDAĞMADENİ VE ÇAYIRALAN

İLÇELERİNDE BULUNAN İKİ ORTAÖĞRETİM

KURUMUNUN GENEL ONARIMI

 

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bünyesindeki Mesleki ve Teknik eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Akdağmadeni ve Çayıralan ilçelerinde bulunan iki ortaöğretim kurumunun genel onarımı, yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası         : 2012/44684

1. İdarenin

a ) Adresi                           : Aşağınohutlu Mah. 2.Nolu Hükümet Konağı YOZGAT

b ) Telefon ve Faks Numarası: 354 2122727 – 3542122706

c ) Elektronik Posta Adresi          :yozgatmem@meb.gov.tr

ç ) İhale dokümanının           

görülebiceği internet adresi     :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2. İhale konusu yapım işinin

a ) Niteliği, Türü ve Miktarı      : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b ) Yapılacağı Yer          : Yozgat Akdağmadeni İlçesi Kız Teknik ve Meslek Lisesi Hizmet Binası, Yozgat Çayıralan İlçesi Çok Programlı Lisesi Hizmet Binası

c ) İşe Başlama Tarihi        : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

Ç)İşin Süresi: Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.  

3. İhalenin

a ) Yapılacağı Yer          : İl Milli Eğitim Müdürlüğü Başöğretmen Toplantı Salonu Aşağı nohutlu Mah. 2 Nolu Hükümet Konağı Kat: 2 YOZGAT

b ) Tarihi ve Saati           :03.05.2012 -  10.00 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve İlgili Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar odasından veya  ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğuna gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi bu bilgileri tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir, Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

     Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edile ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

a)Anahtar teknik personel istenilmemektedir.

b) Teknik Personel:

Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan bu ihalede, işin yürütülmesi esnasında yüklenici tarafından işin başında teknik personel bulundurulması zorunlu değildir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri.

4.4.1.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Akdağmadeni Kız Teknik ve Meslek Lisesi Hizmet Binası Genel Onarım işinde BIII ve CII Grubu İşlere ilişkin iş deneyim belgeleri ihale konusu iş veya benzer iş deneyimi kapsamında değerlendirilecektir. Çayıralan çok Programlı Hizmet Binası Genel Onarım işinde BIII Grubu işlere ilişkin iş deneyimi belgeleri ihale konusu iş ve benzer iş deneyimi kapsamında değerlendirilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

Akdağmadeni Kız Teknik ve Meslek Lisesi Genel Onarımı işinde makine Mühendisliği Bölümü Mezunlarının Diplomaları, Çayıralan Çok Programlı Lisesi Genel Onarımı işinde Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık Bölümü Mezunlarının diplomaları ihale konusu iş ve ve benzeri iş kapsamında değerlendirilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması

7. 1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İl Milli Eğitim Müdürlüğü İhale Bürosu Aşağı nohutlu Mah. 2 Nolu Hükümet Konağı Kat: 1 YOZGAT adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Başöğretmen Toplantı Salonu Aşağı nohutlu Mah. 2 Nolu Hükümet Konağı Kat: 2 YOZGAT adresine elden telim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihale kısmi teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren 110 (Yüzon) takvim günüdür.

12. Konsorsiyumlar olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

İhalede uygulanacak Sınır Değer Kat Sayısı (N):1

0 kez görüntülendi